Skip to main content

Full text of "Promptuarium: Sive Bibliotheca Orientalis"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ H* 
^e^-K- 


?£m ''^J^VV*. v ■• .= - ii 

ry*i> .^"f^ ?*; "'-<^\ ^s Ifi ■*£:■<-.'>. r 
^iMidthecalralatma 


'W^ 

■^ .* * -vf^Vw;*?; . •* J« sfiSr^V^ «4 ^< • *** i' V : &\ /*kt"±. ?*^vU^a ^a 
rS/-s ^vv <I^V**L 


*•* Vr^- , 


t ~^~~**^^ 4 *Vv\« A ^" 20. ^" ffefonajMS Digitized by Google Digitized by Google 

Digitized by byGoogle JOHt HeNRIC I HOTTINGERI, S.TH.D. 

PROMTUARIUM; 

Sive y 

BIBLIOTHECA ORIENTALIS: 

Exhibens 

Catalogum , fivc , Centurias aliquot , tam Authorum f 
qu£m librorum Hebraicomm , Syriacorum, Ara- 
bicorum,iEgyptiacorum,iEthiopicorum,&c. 
Addita Ma.nt.issa 

SiUiothecarum aliquot Europaarum , tampublicarum , 

quamprivatarum-y exquibus, quid deinceps etiam 

praftaripoffit ab alijs^ luculentermonftratur. 

SCRIPTUM, QUOD 

TheoIogorum t Iurisconfultorum , Medicorum y & Thilofo* 

fhorumaccommodatumeftHtudijs. 

Cumprivilcgio. 
H E 1 D E L E E R G X-\ 

Tjpis & Jmpenfts Adriani Wynoaerdek, 
Acad. BibliopoU & Typographi. 

C13 IDC LllX. Digitized by Google MBLIOTIU.CA 

BKGIA. 
MfitfACENSIS. CELSISSIMO PRINCIPI 

ac Domino , 

D. IOHANNI MAURTnO, 

'PrincipiNaffovia , ComitiCattineloboci , Vtan*, 
7)iez£\ Ordtnis Iohannitarumin Marcbia, Saxonia, 
Tomerania , Vandalia,Magiftro &c. Domtno in Beil- 
ftein, Serenift. Elbctori Brandeburgico aCan- 
filys Secretioribus, ^Admtmftratori^DucatusCltvia- 
ci, &ComitasusCHarchici. 

UT ET 

Nobiiijtmis 6- ExcelUntiftimis 
'Dominis. 

D. RABANOyonCANSTEIN, 
Serenifs. Ele&. Brandeburgico a Confilys Secretia- 
ribus,Tr*tfdiCamer*CoUnienfts , Dtre&ori Regi- 
minis Halberftatenfts&c. 

D» F R I D E R I C O von I E N A, 

Serenift. EleBori BrandeburgicoaCenfilys Secretio- 
ribus. 

Cclfifilm* , & Excellentifiimae Legacorum Elcdora- 
lium Brandeburgicorura ad Comitia Impcriaha^ 
Trigx, 

hanc Btbhothecam Orientalem 

D D.D. 

Joh. Hen: Hottinger.us. Digitized by Google 
CELSISSIME TRINCETS* 

EXCELLBNTISSIMI DoMlNI; 

1 Repidus meritb tam illuftfia falutarem limi- 
\ na y nifiinft$tutimihimei y utriufque\& cur Bi- 
bliothecam hanc Orientalem conJcripferim y 
& cur eandem Celfijfimo atque Excelleniisfi- 
tno Nomini Veftro infcripferim^ ratioconftaret certaac 
folida. Ex quo tempore animum adfcribendum appuli , id 
fedufo dedi operam> ut edfubinde ex Orientalium monu- 
mentis eruerem* qu£ non ufufe modb aliquosfedetiam ra- 
ritate commendarent. Et quanquam in ampltftimo rei 
Theologica & Htftorica campo , meftis alia non defuit^ 
mali l tamenhadtenusyquantumordinariapermittebant 
M£Upatione$i in hac etiam aliquid Uborare publice offici- 
na 3 tum ut quidadfacras hteras ex hocftudio rediref e- 
molumenti evidentius mihi innotefceret , tum etiam , ut 
&fuperiorum Imperio> & amicorumprecibus parerem. 
Eb verb lubentius in hanc defcendiarenam, qubdhacftu- 
4Ua y pr£termeritum>inculta obfervagemjacert^ &finon 
exitio, exiliofaltempene vicina. £>uam enim vereor , ne 
brevi temporetam laboriose expulfabarbaries> & Origi- 
nalium (de cateris Orientalibus ne qnidem loquar) Lin- 
guarum pudenda& fegnisrevoceturignorantia ! §ui 
quidem morbus, ubijeme/iterum Scholas & Ecclefias no- 
ftrasvexarit, quantam malorum inferetIliadew?Eiha~ 
Senuspropui/andopro virili invigtlavu Et ut nuper in- 
fignem Or/ginalium Linguarum oftendi necejfitatem in 
Theologia Exegetica & Hiftorica-, ita nunc earundem ex- 
hiberevolui utilitatem , qu£ fepertotumvita human* 
genus , perordines omnes > peruniverfam Eucyclop*- 

* 2 diam> Digitized by Google diam>artes&difcipHnas diffundit. OfferonempeBiblii- 

thecameorum* quihattenus {ajuditisji difcejferimusfive 

Hebrms^ vix obfcuris nominihus notinobis erant. Et 

quanquam exinftruftiJJimopenu> & locupletifsimoprom- 

tuariopaucastantumdnpesAelibwelicuerit , pluresta- 

menfunt , quamquas velfpe ha&enus multi conceperunt > 

pretiofiores certe,quam qu&fitu &fqualore pereant.Spe- 

ravi quidem r . amicorummefacilitateBibliothecarum 

etiam Italicarum , ^Anglicarum> & Gallicarum Qatalo- 

gos impetraturum y fed nec dutnmihijatisfafifum eft > five 

qubd tardius h*c opera praftetur ( funtenim Qrienta- 

liumftriptavelp/ane cM7riy>*Q*> y vel\Metaphoricis& 

improprijs titulis veftita^five quodpaucioresfint , qui eb 

ufque in Qrientali progrejjijunt titeratura y ut hancfu- 

ftineantprovinciam. CMihi abunde fuerit y glaciemhac 

vietfregiffe -, nec majorem expeihgratiam y quam ut alij 

conatuhoc excitati , meav^fsa-mfuppleant. Ipjefortc 

fleniorem hunc emitterepotuiffem Cata/ogum * fedquia 

catera^uaobmateria^nitateinferidebebantXheatro 

meo Tetraftego refervavi^contraSiior nunc ille prodit& 

brevior.Nominiauiem Veftro^ C e l s-i *s i mb P il in- 

ceps 5 Excellentissimi Dominij Bibliothe- 

cam hanc Qrientalem facram effe volui\ non modo utgra- 

t* mentis deponerem tefferam>pofterifque adeb conftaret, 

quantum vobis & deberem 9 & debere vellemy fid& qubd 

authoritate^quapolletis , laboremhunc alividorumden* 

tibuspoffe defenderes & qubd, qua tum in res,quas traffo 3 

tuminme quoq%benevolentiaeftis , gratioJoqueaffe8u> 

velletis etiamyhaberemperfuafiJfimum.Gratam certeme- 

retur recordationem eximta & infigmsbenevolentia^ at» 

queliberaliffma QiAe%iu*.> quafuperiori menje , cum 

S E R E« Digitized by Google Ludovigus, < Deigratia> Comes Talatinus Rheni y 3. 
RI. Archithefaurarius & Ele&or 3 ejujdemq, inpartU 
bus Rhenij Suevi*& Iuris Franconici Trovijbr ac Vi* 
carius , *Dux Bavaria&c. c DominusmeusClemcntifii~ 
musy ad Comitia Imperialta Franccfurtumprofe£htrus 3 
comitatui quoq%fuo Clementiftime adjungi voluijfet^cum 
ittnerisfocio y celeberrimo Medico , ^D.CafparoFaufi** 
TrofeJforeFaci^.primarioi&ArchiatroTalatinOyCom^ 
fatre ftvnoratifsimo y meexrepiftis y obaratumqi dimiftftis. 
'Poftquam enim y erudita&planeTheologica concione* in 
uiulaBrandeburgica y dieprecibus menJ2ruis y pro more y de+ 
ftifiato y a confummato Theologo , & pradticoinfigni > D; 
Hundio, habita> 7»,Celsissime Trinceps , oculos 
innos conjeciJfes y nonfatiserat y clementer &gratiose ad 
prandium nosper alios invitari, I p s e, cum reliquis Do» 
minis Legatisy Excellentiffimis y hum*niftime , porretfa 
dextra > eodem honoris- charattere notatos magis an man- 
cipatos? Tibi voluifti. Gompariturispoftea y quamaper* 
taJrons y quamparatusanimuslFeftive^CiceroadFra^ 
trem, depetitione confulatus yfrmtemanimiappeltatj^ 
nuam.Cixn y inquit y ut aditus sd te diurni atquc no&urni . 
pateant, neque foribus folum acdium tuarum , fcd etiam 
vultu & frontc,quaeeft animi janua.#>r verb ita biande 
patuityitaexporre&afavit y ut adfleniusadmijfoscollo- 
quium augurium nonfalleret. Sed& veftra y E x ce tr 
lentissimi D o m i n i j ftngularts humantt l as y dijfu~ 
fa erudttiofacundia deleniftca^tterarum & literatorum 
amorinadmirationemnosfaciltusabripuit , quamab- 
reptosdimifit. Intertotcur$f y totnegotiapublica, tot $c- f 
cupationesImperij y adebferibVostrattareftudia y utnon 

* 3 autko- Digitized by Google oduthores tantum nd$e>fed deiffdemetiamfubafte judica- 
re^lufksvobisvideatur&jocus^ mirumnonfit ? Hoc 
iffum adeo abunde veltn uno iUo probaftts prandio 5 ut 
velexungueleonem cognofcere minimefuerit dijficile. Et 
Je Baronio , de Bzo vio , de recentifsimofcriptore Rotna- 
no , JohanneBaptiftaCafalio, Qcujus, quodFranco- 
furti tum eum obMethodifacilitatempotius,quam rerum 
foliditatem comparaveram , mentio erat injeffa) quam, 
ExceUentifsime D. Canstein folide pronunciafii? 
Ne me£ quidemminutiavel Telaterepoterant^ velEx- 
feUentifswum *D.CoUegam. Et cum reliquorum labo- 
rum meorum defignattonempetierts 3 tum verb & inpri- 
mis Hiftoriam meam Ecclefiafticam^ nonplane irrtto co- 
natu a me contextam* haudobfcurts verbis UrEnquE 
fignificaftis. Hacfane occafiofpontenata > de puoltco 
afcepti-hcneficy edendoteftimnio\ me monuit-, quod *qui 
fyoniqueVos confulturosut confidenter fpero j ita altter 
me qminarinonfinit profuse in me demonftrata benevo- 
lentia , cujusrecordatio nonnificum extremo vtta excu- 
tietur,katitu. guodreftat , Deum TerOpt, M a *. 
fitpplex veneror^ut Votaac confilia Vestha, dirig/zt ad 
$an3tfiimi Nominisfuigioriam , adificationemEccie- 
fi*> tranquiUitatem communispatria^ Germanta^om^ 
niumdenique afflittorumfolatium , perjefum Chriftum> 
Amen. 

Ita finccro pcftorc vovct 
" Heidelberg* in Collegio Sapienti<e d.26 .Junij 1 6 j8 . 

Nominisveftri 
Celfifiimi & ExceUentifstmi , 

Dcvotuscultor 
Joh: HenricUs Hottingerus/ 

Sumzna Digitized by Google 
SACRI ROMANI IMTERM, IN ?At?*IBVt 

RHENIySUEVI^E, ET IN JURE FRAN- 

GONICO TROVISORIS E TVICARIl 

Serenijfimi *Frincipis , 

/^AROLI LUDC^ 

^ tiniRheni^ S.RJmp. Archtthefaurarij & Eleftoris > ejufi 
demque inpartibusRBem^ Suevi^ & injure FranconicoTro- 
viforis#c Vicary* fDucisHavari* , privilegio cautum cft, ne 
quis liEros ,quos Academi* Heidelbergenfis Bibliopola &Ty- 
pographus Adrianus Wyngaerden inGermania 
imprcffit>& adhuc impreflurus, eft, & practcrca fineularitcr hic 
nominatos nimirum BurgersdicijT oliticam &aftanjeidifti&* 
fftones, ClaubergijJnitiationemThilofhphi*) Ejufdemtrafta* 
tum de cognitione *Dei & n*ft%i , Ejufdemparaphrafin in Car~ 
tefij Medttationesy denique Salmafij EpifiolafyRiolani Enchi- 
ridion Anatomicum , & Mejfem a*reamcAnatomicam> . citra 
prardi&i Adriani WYi4GAERi?EN,veIh'a?rednmipfiu6,&jur 
& caufam ab eo haben tium» voluqtatem & confenfum (^ecia- 
lem, intra prxdi&i Vtcariatus diftri&um, & tfiginfttannonim 
fpatium, a prima Editionis dic^omputandum^ullomodoimi- 
tari interpolarc, transformare vel recuderc, aut alio recuden- 
dos darc,vel etiam alibiimpreflbs venderc,diftraherc , * clam* 
palam,pnefumat,fub p*na amiflionis librorum iUorum perpt- 
ramitarecuftirum, quoS praenominatas Adrianus Wyh- 
GAfcRD£N,autHaereacsvcIcaulam, jufve ab eohabentesfibi 
ipfi vindicare pofcrint acinfuperDecemMarcarum Auripu- 
ri mu Ifta , par tira Fifco Jfnperial i , partim modo di&6 impe- 
tran ti ex xquo , omni fpc vemae fubteta pendenda : prout harc 
omnialatMisinoriginah, Serenifiimi Ete&oris & Vicarij pro- 
priafublcri|itione&i^/V4r/^^figillo, Hetdelberga^ diexxi. 
Januarij .ci^tDC.Liix.Coiifirmato Dijplomatehabentur. 

* 4 Epi- Digitized by Google Epigramma 

ViriNobilt0imi&i^impli^imi, 

D. BALTHASA R I 

Venatoris , Celfiis. Principi Bi- 

pontino aConfilijs, $c Praefe<Sti 

Meifenheimenfis. 

Vyf UL TA refoderunt L A TIS monumenta ruinis 
1VA FamigeradignipqfterttateViri, 
tMuIta etiam anterior GR AIS e cladibus <ctas, 

Eruiti&^DoSfispgnoralautadedit. 
kATTU citmchartasaltefcruterisEoaSy 

Et nilte lateat toto ORIE NTE latens , 
Citm Chaldaorum repares tabulafque Syrijfas , 

§fuicquid& ingeniopromfit oaorus Arabs y 
HO TTINGERE Tibi qua Laudis adorea crefcet7 

Quas tibiperfolvet mundus uterque vices ? 
VAR R NEMfacundafuum Tedicetldume, 

VARRO NEM dicetgensNabathaafuum. Digitized by Google ■ (.) 

JOHANNIS HE N R I C 1 

HOTTINGERI 

PROMTUARIUU 

Sive 

.Bibliotheca Orientalis. 

CAPUT I. 

fDe Bibliotheca Hebraica. 

Ix habet Orientis amor hoftcm periculofio- 
rem , quamvaniffimura paupertinxfiipel- 
le&ilis opprobrium. Non vulgus tantikm li- 
benter > ne otium turbetur , fcd & eruditi 
nonnunquamaegrexapiunt, curtiterisOrientalibus vet 
aliqua temporis pars hnpendatur , eum non fit opcr» 
pretium , ob unius altcriufque libri examen , tempu# r 
mhwnxUum kvkxmfut aliis firbtraherc occapfltiOAibus^ 
Nempe , nonvidentvelfolamHebrasam& Arabicanfc 
linguas adeo efle feraces , u t nulkim fit literatun?& fa-> 
erx & profanse genus , quod non eatenus falcem c*co-> 
lucririt , utfubfidiumfiveilluftrationisifiveprobado*, 
nis iis afferaat rebus , quae u t in Orien te funt natae , itft 
indidem etiam repctcndx. Quam utinam hypothefin; * 
diligcnter fatis ponderarent illi , qui ad faeras trafljm^- 
dasliterasanimumfiiumappellimt ! Et ut faciftus exi- * 
mam fcrupulum •, fiquistortefuperfit > Senu quod- 
dam , feuPrcmimarium 3 idcft,Biblrothecamcxhibe- 
bo Qrientalcm} non cam > quam *\*A fuam faccrc quifc 

A que 
Digitized by Google t PlLOMTUAfLITTM OlUENTALI. 

quepoteft, TcdxzM tantum. Illam cnim quifqueprofa- 

cultatura modulo adornat. Ubi brcvitcr notandum* 

eam etiam Bibliothccam Oricntalcm cfle inftruftam, 

flU|cpauci4,fcdfcicdiscontentae(llibris. SicV.G. Bi- 

« blia Bafileenfia,cumcommentariis Abarbinelis * inter 

Exegetas : Majmonides inter Scholafticos & Juris fcri- 

ptores : Inter Hiftoricos luchafin aut Schalfcnelet hak- 

kabbala hanc aflatim operam praeftant. In Arabicis O- 

rationcs Erpenij, Paforis > &c. authoru fele&um in qua- 

libetfacultate oftendunt. Sedadpropofitum. £t utdc 

Hebratis fidem faciaraus, confidcnter dicimus , nullu m 

cflegenus literarum , quod Iudrci fuis xtatibus & gradi- 

biis reiiqucrmt intaftum. Habemus enim 

A. In ftudioTHEOLOGii£ Biblica?, a. variacommen- 
tariau vclin»»/t;^r/i«icontcxtumfacrum, \clin fuofi 
dam cj us libros. Commcntatoccs in univerfa Biblia* vci 
tfMJoremtOT\xmpartem y funtR.So/omon Iarchius , qui 
ohfcuriorpaulo, Talmudicis fabolis nonnihilindulget. 
R.t^dbrahjam> AbenEfra , prolixus & fere Philofo- 
phitUs, fed multisin locis valde depravatus. R!T>avid 
Kimchiy fenfus literalis non admodum infelix interpres, 
dc quo tamen , anin Legem commcntaria dederit , eru- 
dki ambigunt. R.Levi , ben-Gerfon ., Philofophus infi- 
gni&.jR.J*4///i.r,Haggaon , quiareliquaRabbinorum 
tttrbanon raro recedit-, R.Ifaac^Abarbinel^ cujus com- 
nttHtaria,ob perfpicuitatem , & Mcthodicum tradandi 
modum,valdc commendantur.i?. Schelomo , ben Malec y 
cujus eft W hhsQ Commentarius Grammaticus in u- 
luverfaBibU», &c, 

In Digitized by Google De BlBLIOTHfcCIS ORlENTALIBUy, r Gap.I. g 

In Genesin occurrit,prater illos^quos in totum Ppn- 
tateuchum diximus , KailVWO CommefitariusAl- 
legoricus. Tales D^emD Hebraeinuncupantjdequibus 
tamenpofteacommodior agendilocus erit. 

In Exodum , Mecilta y cujus originem ad a.Ch. 2iof. 
judaei referunt. Magnaeauthoritatiseft, &inlib. Ha- 
chinnuk crebro citatur. Videatur jus noftrum He- 
braicum. 

InLEVincum ffnn *sbD LibervitxR.Iehudtf.tolbO 
qui&D^ro mTt Lexfacerdotumvocatur. Authorem 
ejusalij faciunti^^quidifcipulusfuiti^.CA^/^, &cR* 
Iud<e Sanfii. Alii R.Iehudam-> filium Elai. Eodem etiam 
nonnulli referunt KPp*DD . Extant etiam rn Catalogo 
tjHenajfe ben Ifrael inter commentaria in Pentatei*- 
chum ruatDH M3"lD Currus fecundanus ( tit. cxGeth 
41.43. rHPDm»n LexMofisCommentar. R.MofisAU 
fcheech Venet. 1605-. Ufus fuiexBibliothecaClarifs. 
D. Waferi. WpTp Chazkuni. Magni efi inter jud<eos 
ufus inqait Buxtorf. adledtiones facras ex eo peragendas 
in Synagogis. Commentario huic in Pentateuchum ad- 
jun&us eft textus Hebraicus &ChaldaicuscumCom« 
mentario R. Solomonis & Notis ex authore Turim. 
Vulgo j fedmale,pronunGiant,CA/;5/hffl/. naitf rwy 
Holocauftum Sabbathi (cxNum. 28. 10. } Commenta* 
rius in Pentateuchum. Author ejus fertur R. Schueib. 
prBP m^n GenerationesIfaaci.Authori?. IfaacKar- 
ro , circaannum 1 5 10. quoau&or multaloca peruniver- 
fum Pentateuchum breviter explicat , mukaquedubia 
fblvitj fcribit Andreas Majius. Ita eft. Dubia fua , quae 
proponit , breviter fol vit , & quaeftionum varietate fe 
haudmediocriterdoftumprobat. "flDn ^nv Fafciculus 

A % myr- Digitized by Google 4 Smjg^ajis.Orientalis^Lib. Ill.Pars II. 

jnyrrhg,. ,. i?. ^sfbrahami Hifpani,quifloruitcircaan- 
.num Chrifti i f 10. JMOpl Rakanat, vel Rekanari , Ex- 
plicatiofuperfecretaLegis , quaefcripfit/fofl^tfyR, 
Menachem.Rekanatenfis. mjT *1N Lux pretiofa. nttf]7$ 
DOT 6pus riominis i.e. ©<?/. pT12P HTpy Ligatiolfaa- 
xi. Commentarius Philofophico-Theologicus eft , & in 
xliflerendoadmodumprolixus.. Multahabetex Arifto- 
tele , cujus fententiam de aeternitateMundirefutat, 
Diffufk le&ionis author. JHD ^DDt^ Labia facerdotis. 
ffi vp Vaspretiofum.Nonvidijneclegialibihoctitu- 
lo. Habui in Prophetas priorcs hujus nominis commeru 
%zx\zR.Samuelis Laniado , pro quo tamen j udaeus mihi 
.quidam Ligationem Ifaaci obtulit. Forteerror eft in 
Catalogo Menafle, pro rnon v3 vas defiderabile , e- 
jufdemi?. Laniado j continethomiliasexRabbothin 
Pentateuchum. 31C3 jn GratiabonajR.7fl£/>L*?;/7^- 
fhatenfis. ai£3 np? do£rinabona,Prov.4.v.i. D^iaJTtf 
HomiliaefuperLegem , R.Ephraimi, ArchiSynagogj 
Lemburgenfis. njH ^nfitP Labiafcientiae. Clarifs. Le- 
ger. Liberignoti authoris & argumenti. CMenaJfe ad 
CommentariainPentat.tefert. '15 P ^?aDPerfe£tiopul- 
chritudinis. n^mnroD Qblatio Iehudx. min^aaD 
Macchabaeus Iudaeus. apr fwO Haereditas Jacobi. 
D"n D^D niO Puteus aquarum vivaru m.TTI^ rTT jf Vx&i- 
cumprovia. D^TI TpD FonsvitxvTitul.exy/^/.j&ia 
73pn TK Lux intelle&us. ni3 nn^n Generationes 
Noachi. mn TIIT Splendor legis. DW ^DK Verba ju- 
cunda, Commentarius in Legem , R . Obadia Sphorno* 
nyi *)DP Augebitfcientia. DttfH naa Honorate Deum. 
*3V*s Tzioneus , fuper Legem . Explicatio Pen tateuchi 
Kabbaliftic^ n?^3 TV)2D Oblatio mixta 3 Levit.% Digitized by Google De Bibliotheck Orientahdus, Cap. I. 5 

v.4. D^tP ^T verbapacis, ai&DtP ^03 Coronanomi- 
nis boni •, ^na Bechai > Nomen authoris 3 qui celebrem 
fcripfitCommentariumin Legem. ExBik/iothecavero 
Buxtorfiana> accedunt WP pK putolegendu 3WpK 
Ibn-Schpaib ^ ut fit nomen Authoris,qui commentatus 
eftinLegem,dequoidemp. 3 32.JBibl.Rabbin. &nos 
fupra. Tffct? ^nDN verba pulchritudinis. 'DMUM W ^ 
Cuniulusnucum , R. ^Menahem Haegofi. rHyn ^tf 
oculi cstus. 1H Ty Urbs David. TDn n^]/ Holocau- 
ftumjuge. CommentariusPhilofophicus. nr*n n^i<!f 
yulgo Zenorenna>Exitc & fpe&ate , Commentar. He- 
braeo-Gcrmanicus. nTT ^nw Duaemanus,./?. Menahem. 
Referendi huc authores, qui 6 1 3 . praecepta Mofaica ex- 
plicuerunt-, nempe D^Dn "pH Ambulans integre. nH3 
"l7n FaedusLevi* niXDil ^DJJB fenfus praeceptorum tum 
Recanatenfis, tum Babylonij 5 Liber Chinnuck , cujus 
praecepta explicuimus in jure Heb. . ?HJ n|SD *)£P Li- 
ber praeceptorum magnus : JIEp parvtis. ?D#n Ickd 
Verbum intelle&us. apr nny Tcftimoniumjacobi. 
Citat etiam in Catalogo fuo CMenaffe ben-lfrael Se- 
phor haredim , &Ierehim. Conferjusnoft. Uel.p.4. 

In Numeros & DEUTERONOMioNcommendant 
H£D «ftrf^r* , ejufdemauthoris, &arftimijcumSiphra. 
Huc etiam referuntur 

1. D^BHID five commentationes AUegorica^ veletiani 
Hiftoricae: cujufmodi,indiver(bs libros Biblicos,plures 
funt, ut rninn WVID Commentarius allegoricus inle- 
gem : nbiD PDH PYID In quinque libellos TIP »1TD 
iniTD nyffl DH^nCommentariusallegoricusinCan- 
ticum Canticorum &Threnos> ?MDV WD D^nn miD 
In Pfalmosj Froverbia & Samuelcm. 

<df j u.Kab- Digitized by Google € SMEGAfATisOR.!*NTALlS,LlB.ni.ParsII. 

ii. Kabbaliftica fcripta in Legem, quale eft -pfcD nja^ 
Later Sapphiri. Eft tamen ignoti authoris Mfc. 

iii. Thilofophice Leghs expofitiones , in quem cen- 
fum veniunt niplD* n*JD ^.^wtf»/jConfrantinopo- 
litanij Mfc. O^TD^nn TChn ftimulus difcipulorum R. 
Iacob, benMachir. Ia quoPhilofophiaecommendat ftu- 

dium : Unde&authoritateejusfetuebanturPhilofo- 
phantes in Concionibus. 
iv. Tratlatus 

a. Dtmododocendi&difcendiLegem. Quopertinet 
fnn i nrm ExamenLegisie./^delMedico, Phib- 
lophi & MediciFrancorurtenfis. 

b. Expefithii.mn feuModorum, quibusLexex- 
phcatur. Talcs funt pHK nno Proprietates Aha- 

roni.c roxus fatt£ <2? nCnn 5 • ™ T ar & u ™™ > ^ habcmus 
jWD» nan rtyn Pnneipium verborum Samuelis , feu 
Expofitionem fuper Targum Efther.Commentaria etia 
habeninParaphrafinlonath. & Hierofol. exMenaf- 
fispatetCatalogo, 

d.5/*^,five explicationes in Comment.Rabbin. 
Vidihic Heidelb.fcnptu SimeonisU/chemburr,Lcvitx 
Hucpertment cmnD n^JD voIumenoccultorlW st 
*»uetMotot,cxphcat.inPcntzt.Abcn-E{. TO^ r\2^ R 
dchemTof Sprot, ineundem AbenEfram. Ineiufdem 

3* p31 Glutmum bonumfuperSolomonemlarchium 
mLegem.Ita&#.>*W^* Chajim, Expofitionem 
rehquit, nomme pn* J2ip in libru Siphra.Sic nDN nS 

fignumveritatis,liberCriticuseftcontinensexpofitio- 
nemdittionum peregrinacum & vanas ledianes /».&**- 

beth, Digitized by Google DE BlBLlOTHECIS OlUENTALlBUS, Cap.I. f both , authore Mahir Bombanaffe. »T"»tt nu Catulus 
Leonis, R.Leonis. EftBiurfuperRafchi. njHtjDPau- 
gebit fcientiam. Continet corrc&iones &caftigationes 
commentarioru R. Solomonis^exMf. 300. amplius an- 
noruantiquitatisexemplari. n*HD nfi" 1 Pulcherafpe&u: 
Commentarius fuperRabboth. D M n *VpDR.SamueISir- 
lain Aben-Efra»comment. 

e. Concorddntia , Chriftianorum exemplo compofi- 
taeaR. Nathan : vocantur Tro YKD illuminans viam. 
f.Notae variae Maforethic*. Excellunt hic mDOn mDD 
Eliae Levitae , in quo univerfam Maforae rationem expli- 
cat. miDDn bv WfcExplicatioMaforae.Libelluspar- 
vus cohtinens explicationem quarundam rerum ex Ma- 
forav.librorumMofis. Author R. Iacob , benjfaac. 
nnDH miDD Maforafaederis,.&.M«r.^*/.nhDp*toD 
LiberMoforarum^. Iofephi , filij R. Samuel/s } ben 
Reji: oftenditur in eo , non fruftra , aut fortuito in Scri- 
ptura hanc vel iflam vocem , aut phrafin, toties reperiri, 
ut in Mafora notatur , fed certa intentione & certis de 
caufis illud efle faftum : min? J^D fepesLegis./?. Levi 
Meir. SoletaliistotaMafbraitaappellariahnej quem- 
admodumabinitialibusvocibus , eadem dicitur »"P3N 
TDDW ochlaveochla. jlBW ptr R.Iofeph Safon,-VDr\pV 
oleum myrrhae,qui tamen pofteriores manufcripti funt, 
prout libri Maforae Mfc.funt innumeri ut loquitur Bux- 
torf. Bibl . Rabb. p.43 8 . 

g. Confiliadelegendis Bibliis. «IBW fcribitAn- 
tonius Legerus, efle librum de capitibus fidei & de pra> 
ceptis , necnon derebus Philofbphicis, ac probari in eo, 
facram Scripturam prius efle tenendam , antequam ad 
Talmudaccedatur. 

h. Regu- Digitized by Google 4$ Smegmatis Orient alis, Lib. III. Pars II. h. REGULifc fcviCMetbodusConcionandii iOlpn pf 
JR». Jofe, ben Schem-tof. 

i. HoMiLiifijfiveCoNCiONEsintcgrae, cujufmodi 
apudHebraeosextantplurimaj. TT1D W2 Concionesfe- 
ftales, R. Menachenv, "in ^"UDR.Davidis Steltecon- 
ciones in Legem. D^DJ W31 fWH Conciones Rabbc- 
nu Niflim j D"n TH Via vitae j ^na: *)DD Argentum fe- 
le&um. WFW2V pplTD *pD Argentum feptuagies pur- 
gatum : de quo alias fufius. *)Dr T Manus Iofephi. 
ITlff^p Vox Iehuda. HDpH 13 Cadus farinje. fPV nanK 
AmorTzionis. JDK3 JV3 Domustuta, fecura. rTCDtm 
Explicatio Mofis. 31& DtP nitsn"! Conciones Schem 
Tobh.onfcNni7?WRacemationesEphraim. TN min 
LexLux. nit?D 13 Lumenrepetitionis. |Wfi irD Flu* 
vius Pifchon.nTT WD Defertum Iehudah. miiT "D7U 
Reges Iehuda. mD VDKDRoborans virtutem. bMW flyw 
CoBisSaulis. Varise nWV! RJehudae, R. Bezateel, R. 
Schelomo Molco. DTON \an Clypeus Abrahami. 
hmnv W Verbum Schemuelis. BHp '•JOpD Conven- 
tus facri- nfiD nnp Civitas libraria. '"« nVW Sabbatha 
Domini. Conciones R. Samuells Cohen. "tPpaD Quae- 
rensDominuni.Cohciones../?. IfaacGerfon. nfryD "i£D 
R.David concionesinlegem. aipmn?in Generatio- 
neslacobi. Conciones lacobi d y ^yfln. HTnn W«m R. 
SchemTof , &R. Iehofuae Aben Schuif. 'cm.Ti&D Li- 
ber concionum centum o&oginta , quas in Italia diver- 
fisin locishabuiti?. Gedalia. Eft etiam homiliticusli- 
ber,HWD b^) EtcongregavitMofes,Venetiisimpre£ 
fus. HTDn-^D vas defiderabile R. Samuelis Laniado, 
continens homilias ex Rabbo th , feu Glofla magna in 
Pentateuchumj^"»^ n"iKfinDecorIfraelis, concio- 

nes Digitized by Google i Bb Bibiiothecis Orieht ALiBua, Cap. I © oesettam comple&itur. nw& rhbft nab et IWYT con- 
cibnes in Legem. IWWl.pTK Arcateftimonii,^./*^ 
BarfiUmy conciones ficvocantur. quemadmbdum/?. 
/<?/2^ Iabes conciones dicuntur >" "HDn Benignitates 
Domini.npD.mtra MinifterMofis,R. Calonymi, pro 
R.MofeiEgyptio,Conciones , five Orationes Mfc. 
Conciohes R. IfaacAbuhaf.rosD "O R.SamuelisCo- 
hen. Bf»W nKDcentum,portae,Conciones^.c3/<?/?^/. 
fiheich , in Parafchas Mofaicas ordine habitas 4Wf» 
«TDBOn obleclatioanimae , ConcionesMfc. rTD^^ai 
Conciones R.Schehmo. XPsbm 1133 Conciones inLe- 
gem R.KjftrahafinjfbenMegaSi D^DSn? "lyi Cxtus (a- 
f»ientum. R.Samuelxylrtpol. Nugacemtamcnhomi- 
nem Conftantinopolitani rident. Wn? nT Hic confo- 
Jabitur nos , Conciones varias R. Abraham Bivaich 
miJT rosi&3 "ifiD Liherdifperfarumjehuda. Conciones 
li.RJehud* haggaoti, D^rrrplviavita? , R.Samuel 
Cohen. Habcturetiam Concio^. CMo/ts Nachmanid, 
de praftantia Legis , habita eoram Rege Caftiliae, 
O^Tin IfcD Libervitre. Conci/iatores S.Sc. ScripfitMc- 
nafle benlfrae^Ccinciliatore duobus Tomis Hifpanice. 
f Asccedimu« jdm^reii^uos F. T. libros 3 & (V) 
"quidem ad nWD tnn quinq-, libellos Canticum,Ruth, 
Threnos , Ecclcfiaftert & Efther >• quos quidem omrtes 
commentariisilluftravit^.^/tfWtfw/^rr^/W} R. Elie- 
fer MWtiD , quiper Gematriam npn Unguentarius, 
intituHslibrorum appellarivoluit. pi-)nD Df6 panisab- 
fcortfofum , cbmmentariolus breviflimusinDanielem 
Zc v. Jibellos , qu&ftiones feu dubia nonnulla in fingulos 
libros proppnens &diflblvens. 
Injpecieyero^m 

B Canti- Digitized by Google io Smegmatis OribntaliSj Lib. III . Pauili. CanticuM GANTKpm^M-i 0*pDV . (fUlBslKT: Lilium 
Conv^hum-, Cantic. 2.1. Commentaria R. Saadi&. 
O^HK H^H Cerva amorum j R. Simeonis Kabizij 
ttDan r\Hlp3 Pun&a argentea , ty&rahami Laniado. 
anin f tf Lamina aurca. W» onwn? Glofla Can- 
ticimagna. ' 

- Thr.bnos. IJHflDn np*p Lamentatioftes abfcondii 
tae. Commentaria Ibn-Schoaib. njTCH Dn? Panis lachry- 
marum. 0*0113 OHDH Verba confolatoria j Zach.i.i?. 
Alfcheichi. Ejufdem in eundem librum eft ffdtt 7ip 
Vox flentium. TO1 namt Glofla magna. *pD W63 Cocfr 
leariaargentea, lofefhiCafti. • '...* 

Ruth, ttteJ D^O Reducensanimam. I^ enJP Ra* 
dixlfai. ElegansPerufch. ant Yllfcn Pomaaurea. Dici* 
turali&s CWW Commentarius Allegoricus&my- 
fticus in libellum Ruth, ad oftendendum,quod in Sacra 

Scriptura fit (Wn n D^fi ofrjffl ^bsfenfus manifejius & 
occultus, interior & exterior. 7KW n*tiK EpiftolaSa^ 
muelis. ntPD W Oculi Mpfis , R. Alfcheichk 

Ecclesi asten. Dpy n7iTp Ccetus Iacobi , Deut. 5 3 .. 
4.R.MofisGalante,qui eti3 in Canticu fcripftt^ 1 n"Hl> 
Ramus fcecundus Iofephi. nayirftifly' Zophnat Phaa^ 
neah. DDna? Cor fapientis, D^DID 0^31 Verbabona* 
\Alfcheichi. n?np Vy \$h\ Commentarius. elegans,& 
UteralisEtificGalfici. > > tV" ••- 

Esther am, np7 *)0F augebit doc>rinamv /?. £//***» 
WGermanij mn^K Luxlegis. nWT ,Ma»usMp">- 
^DHTManusRegis. inDH vfa? Dux Eftherae. nyo» 
n^D Iter Mofis OTWC jntr» Salus Dei , R. Abraham 
Tzabulon. P "VnD Pretium vini f kf-5 1 • i • > R. Mofis 

filij Digitized by Google Db :Bi»Liothecis Oiuentalibus, Cap.I. it 
filij R. Ifracl* Iferlc. flfcn ntiD Portioncs Lcvitx. Scrih 

Succedunt Tropheta A. Triores & pofteriores n *i13n 
Bpn Compoficiones colle&aneae -, ex ©ptimis con- 
fcriptx. , 7 :■'■■ . 

B. Trhres, rofuam,judices &c. ^p* 'TO vaspretio- 
fum (Troverb. lOiif. ) p"Wl*t 3? Cor Aharonisj Exod. 
*8.3o.R.Aharonis,BenChajim. 
■' C.fPoJkriores&qpidcmwgenertiiti Prophetasma- 
jores ntnawl X\WnD ijtecula militantium » Mofis AJ- 
fibeichi.i 1 1 In$flrain.EsAiAM , OTDni tP"HK Urim & 
Thummim , R. Meir Armaah : TTDW pVT\ Defiderium 
Solomonis , EzECHiELEMj^tplTTnas^DCurrusEze- 
clasMsyRIofiphi Gecattlia,in primum caput Ezechielis. 
ttflkKJMTW) rifioncsDeiEft&aliaexpofitiorOD ")D feu 
currusEzechielit., cujusauthorefti?. Chanoch, Con- 
-ftantindpolitanuri, i •:'... 

DANiBLEM,;rW^^J?D Fofitesialutis R. Ifaac A- 
■barbixelis- , ubi multa difputat contra Chriftianos. 
f •wn n^anRo(aScharoniS/(C«»r.*.i.) R. MofiAl- 
fcJbtick.TWri yV;WWpHtpV\npW* Paraphrafis 
lofiphi Iachiada > in Dan jelem . Prodiit cum Notis & 
-verfD. L^mpereuir. Tjffl» |>Tn Vifio ad tempusftatu- 
-tum C Abac.2.$.) R.Samuelis , &\i)IudaVdlerij. 
«nno DTC» de quofupra in f . libellos. \>~ti3p WYDD Sol- 
vens nodos (fDan.%. iz.) R.xytbrahatniLevi , de fup- 
putatione feptimanarum Danielis. Probatur judsis 
ConftantinopoUtahis-. 

■ InHAGioGRAFHA,con)unc>i]n;K^IT pH Commen- 
tariusinHagiographa& v^ libellosIachiadaTDn min 
degans in eofdem UbeUo& expofitio ntPD "'T Manus 
Mofis fequitur principia Philofophica : Separatim. . 
..,-. ) B i In Digitized by Google 12 SMEGMATis ORlEHTA'DIS,LlBJILBlBiJL r r 

"~InPsALMos,rmn^ "HDJD Pfalmus: Eubharifticus.Ex* 
poficioPfalmiii9. D^nn W\DW UfusPfalmorum, quc* 
declaratur ufu$ magis quamfuperft\ti6fuspfalmorUm, 
H toties vclfdties recitentur , autpergamenomundoid 
fcriptidecollogeftentnr. ni7nn K*ti3 Venerandns lau* 
dibus nwfl Vyd Excitanshudes.:tty!TpFilius Scien- 
tiae mTD! ffM AmaenusCanticis. 3nin JW? J^urea 
Lingua. !?N niDDn Exakationes Dei. 301 1T Limbus aus- 
reus.KW n3V6 Revelator arcanbrum. Separatiimvetiam 
ferereperiunturCommentariaKLitachi}. '".. n- r •••>•:.•? 
Pr.over.bia. ^ttflD CTTD Commeiitraria in proverv 
bia. &y&> 3lMultitudomarg^Htarum,bW3K TMl- 
nus Abfolomi. N'j?31 3p Vulgo Kaf-venaki. Nomeneft 
authoris. Ttbv pvn DefideriumSotomonis. »i > 

Jobum , ttfctPD 35118 Diligens /udicium ,78. SimetHti 
^Duran in Iuchafinadfcribitur. CQBimeatariusi/2i4« 
^S^r^tf/^filiusR.Solomonisfacerdotis, aWfYKD it- 
luminans Iobum- Explicatioelegans libri Iobjinclinans 
ad Philofophiam. pTi BfctfD judicium juftiris&Ofo. 
dia Safomo. oWnnnN Vi&mundiR.JHrrabamTerit- 
zol. pplDD np^n Portio Legislatoris '£ £>***. jj. it.y 
Mofis Alfcheich. • 

In certa quredam Scripiwra loca , tfpWV&WD Praedt* 
cator falutis^/e/Tf» .7.)ExpHcantur in eo omnefProphe- 
r/<f ,quae non poflunt accipi deTemplo fecundo* vel fp^ 
ritualitcr , fed fantum de rederatione fatura: Author 
Abarbinel. ^Wi n>")3 FdedusLevii.Comment. inc.ir. 
Deuter. SvcVP nixan GloriaIfraelis.£emmentJmDd- 
calogum. O"0pl n"ttoy CoronaSenum-,Commerit.inlo- 
cum Exod. 2 3 . Ecce ego mitto Angelum, Abarbinelis. 
nn3l "• 7V Wt ExplicatioDecalbgi. Plura vide fupra 
inDaniel.&Ezech. j; .r . t . i > 

. •» Clas- Digitized by Google Bfe Btbliothec is Ojeupn t alibus, CapJ. I g 

^ r C L A S £ IS II, "7 (i 

^DeScriptis&Scriptoribus TaltHudttis. ; 
Quia veroalteram Verbi Deipartemjudasiftatuunt 
Traditiones fuas iyg^4>*$ ,. ia hac.etiamillonjm JDodo- 
res Palaeftra inconnivis lucubrationibus fuenmt occU- 
pati. Undehabemtfs ^ v" 

A . Exhortatoria adftudium Tdwudis. D^nn ^K Lu- 
me vit^quodeft,utquidafcribitl1D7nn lp9 !>y TniD 
adhortatio adftudium Talmudicum y W&UTbTl p^nnpi 
&dehortatioa Thilofophia. IIK m>n Lex Lux . (Prov.$. 
»3.) ^Dondefephiy Hifpani. Idemetiam excitat adftij- 
dium Talmudicum, & PhilofophiGum oppugnat. Alifci 
author ^lDn |3M 3171 appellatur. , ; 

B. Ifagogas inftudium Talmudrcum. tbw niD vH Iti- 
nerafeculi (Habac.^.f.y Libereftintrodu&iqnemfe- 
cilem in Talmud prebens , lexplicans rationes, loquendi 
DodorumTalmudicofuni) mochim difputandi > qbjfc- 
ttionum & refponfionum. Prodiitpum verfiofleCV*- 
ftantini UEmper* &c. l&jusargumentieft ^^ ttHMfr 
Reliquiae Iofephi : RJofephi ben Virga. 3*1 DfT? Panis 
multus * continet> rVPJPD) .tlDjn Wiyres&modosty- 
queftdi Talmudicos.&^ty^Tfo de montibus Pardorijflfi 
{Cantif<*.%. y Expofitio ni»?nno nrjio nra hy qu$ r 
wndamproprietatumlrquendr&difputandi in Talmud* 
Adduntur k Menafleb^Ifrael^to^nn ^afummaTal- 
mudis^lD^nn ^DVI viaeTalmudis. nWlD ^SD Liber ex- 
cifionis: Nec male yo£ at Lpgica&Talmudicas. 

C« Ipfag Xradifianes fev &d^f*><*t$K. Iuda?San&i 
cum CommentariisJPlambapi^: Bart?&orae,vely2^tf, vel 
cqm Gm^rai^ialteraTalmudis parte, conjunflbe * vel in 
faciliorem loquendi rationepi tranfvafatae, , id quod 
Majmopidespraeftititlibro^quem nplriT appellat. 

£ 3 D. No- Digitized by Google $4 SMfGMATIS OlUENTALKyLlB.III.Parsn. 

D. Novellas i.e. novasexplicatiohesfuperquofdam 
libros Talmttdicos. Vbcantur D^nn cujufmodi mul- 
«Efunt,RabbenuNifltm, Ramban,&c. nwn ^nn 
Hoven«confuetudmum&c. -nnac *tfHn Novell* AU 
-legorfcs. 

E. Compendta Talmudis. mto flWD RepetitioLe* 
<gis, magni pretij & authoritatis Jofephi Karro. Conti- 
net traditiones Talmudicas & LcgemOralem. iDJb?K 
Alphefi.Liber hic in tres partes diftin&usTalmud cora- 
pendiose tfa&at. **VtrH ^A/cheri , ficvocanturcom* 
-pendiaTalmudica , quaefingulislibrisformathefium 
Hu t conclufionum univerfalium fubje&a funt,qu£com* 
pofuit R.Afcber > tinde&-^Am^econclufionesdi. 
cuntur. mftl ■tfMO Pomum&flos^ZsaW.^f.^.^con- 
tinetHiftorias Talmudicas, Aggadoth,Medrafchot &ci 
Liber commendatur. 7HJ W,3 Mardochaeus magnus. 
RxJMard&chaus, R MofesdeKotzidifcipulus, comS- 

-ptndialibrorumTalmudicorumfcripfit. Norimbergae 
projudaifmomortem fuftinuit, a.Ch. i 310. 

R ConciliatiimesfabalarumTalmudicarum , vello- 
-coramSyamw. n?Un TK3PuteuscaprivitatisyExplicai 
; tiodiftorumTalmudicorum,quxprimafronteabftirda 
~aut paradoxa videntur. Menaftc, ben Ifraet, fcribitefle 
ddcnfionem Talmudis^TtWD *m Liber homiliaruitt fu- 
-perquafdam Aggados,fiveHiftorias>qu£paradoxx vi- 
- dcntur in Talmud. 

G. € Difl>utathnes Taimudicas^ TTchvhv cr Mare 
Solomonis , continet varia$di(putation&T*Unudicas 
SolomonisLurim,authoris recentis. # 

H. Indkes Taimudicos y *d?VW *W?tbPHBD Index 
omniumrerum, quae in TalmudHicrofoIymitanotra- 
ftantur. - I.Hi/h- Digitized by Google Dfr BlBLtOTHieis 'OiUHNTitLiBus, Gap.L ij 

L JS^rawfive/tfto/rf/exTalmudecolleGas. PYTD 
m s ?K "a"! Midrafch domus Efije. Continet Aggadoth 
narrattones hiftorkasfivefabulasexTalmude. 3ipjr> pj> 
vel ?mff "^ , cujus alterapars aipiT' fTO comple&iturHi- 
ftorias Talmudicas jucundiores cum dupficicommen- 
tario. T ; . :•' 

K. Cafiigationes Talmudicas. ntiD nDan fapientia 
Manos. Criticus liber, continens corre&iones , varias 
ie&iones,caftigationesinTalmud. AutorR. Manoach 
yWHHendcL 

L. Indiceslocorum $criptur£, quiin Talmude citan? 
tur. pnK nrfrW Generationes Aharonis. Indexloco- 
rumtotiusS.Sc.qusEinTalmudadducuntur,additisIi. 
brorum Talmudicorum capitibus foliis & columnis; 
Author^. iyibaron^PiJarenfis , quiinufumConcio- 
natorum eum collegit. Acceflerunt etiam loca in ETIpy 
& nrpy citata. Specimenpofteavidebimus. 

M. ExplicationesTa/mudicas^ebrzice NftoDin &in 
plurali nifiDin proprie dddttiones, fcil.Talmudicae,di- 
cuntur. Sic omnium primo declarationes fuas in librum 
Mifchnajoth appellavit R. Chajia. llle enim & R. 
Ufchajia fuerunt primi , quilibrumiftumpubUcein 
Scholisexplicirunt. SequentiumDo&orumcommen- . 
tatio in di&um librum vocata fuit nn^ia Barajetha, 
declaratio. Poft abfolutum demumTalmud Babyloni- 
cum, cum per f oo. fere annos, partim calamitatibus pu- 
blicis, partim gravibus & ambitiofis Da&orum diflidiis, 
ftudialiterarumturbatafuiflent, circatempora i£. Se/o- 
«w^jfueruntalii , quietiam AdditionesadTalmud 
conlcriplerunt , quae fimiliter dicuntur ntoDW &alte- 
tum Utus Talmudici textus occupant» Undccelcbres 

funt Digitized by Goagle •V 1 6 Smegmatis Orient alIs, Lw. III. Parsfl* 

funt VKTT» niDDin Addiriones2?.-^i&*ri & *fa flWn 
Additiones R. Iofiph. 

N. LociCommunesTalmudici. HVD miripbTRe- 
cordatio Legis Mofaicae. 

C L A S S I S III. 

Theologia 'Didaftica. 

InDiDACTiCATHEOLOGiA , varijexhibenturloci 
Communes,quos Methodo fere Scholaftica tra&arunt, 
cujufmodifunt, 

A. a.DeDEO,0PDy^KLuxpopulorum:continetqu«- 
ftiones quindecim de Deo & anima. Habeo exemplar 
Bolonienfe. 

; b. De nominibus 'Dei. "irTPDnDty )&1 Secretum no- 
minis Dei proprij . Extat Mfc. niTP HD Myftefium Do- 
mini. De nomine inefiabili EnifiDDlPNomenDeiTe- 
tragrammatonexpofitum. Expofitumautem eftaKab- 
baliftisper alianomina, quaeconftantduodecimliteris, 
quadraginta duabus literis, & 71 .Hteris, de quibus mira 
funt Kabbaliftarumjudicia. Munfterus ejus meminit 
prafat. in fphaeram Hebraicam, & Mafius in Iofuam. 

c. De dfifericordia *Dei , /v ! "HDn Liber elegans de 
Dei mifericordia& 26. modis explicans verfum 1 3 .Pfal. 
62. Tibi Domine eft mifericordia,quia tu reddis unicui- 
quc fecundum opera fua. 

d. De unitate. ITTPrt TV Canticum unita- 
tis. Carmenadmodumexcellens&fen&umeft , dc 
Deo , ejufqueunica&fimpliciEflentia >, laudibuf- 
que ipfiuni&folidebitis , R. Iehuda:ChafidRatisbo- 

nenfis, Digitized by Google De BiBLiortrtcis OiuentalibuS) Cap.L 17 

p *■ f . 

nenfis , ciupofteaCommentariaadcUderuntplurimi. 
finrw 1DMD Scrmodeunitate. 

e.Trovidentia^Dei. nyDl ^yffPortxlachiymanim< 
Mehafle ben Ifrael de Termino vitae. 

B. De L ege , TVtrU ^WTI voluit Mofe, Deut . 1 . f. Li- 
ber in quarto, in quo dignitas , preftantia & perfe&io 
Legis divinx aftruiturdemonftrationibus fpeculativis 
&intelle&ualibus,cum refiitatione contrarioMm argu* 
mentorum R.Mofe Alpheles. 

C. DePaoPHETis, DW33 nnp? CongregatioPro* 
phetarum. De Prophetiis & maxime de Prophetia Mo* 
iis, faepe contra librum Moredifputat. Author R. c/f« 
barbinel. 

D* DePEccATO, D1K M3T Meritum Adami, jufti* 
tia vel innocentiaejus, Excufare , imo negare conatur 
author hujus libri impius , & propterea merito ignotus, 
Adami peccatum. 

E. De Sabbatho, D2V nnjK Epiftola Sabbathi R. 
Abraham Aben Efr<e , in qua Sabbathum ipfi apparuiflc 
fingitur & conqueftum , no&em fequentem & miiltis ce- 
lebrari , non prxccdentem , quam probat Sabbatho ao 
cenfendam, 

F. DeCirctttneifione. D^Dl ]nn Sponfusfanguinum. 
11 H2 venitturtna. Explicatutilitatem circumcifionis 
R. CHofis^Alpheles. 

G. De Paschate , nDD na! Sacrificium Pafchatis. 
Commetarius eft illuftris Abarbinelis fupcr Haggadam, 
five le&ionem Hiftoritam fefti Pafchatis. r©i>n npnfta- 
tutum ^afchatis. DeagnoPafchali. 

H. De Sacr.ificiis. n?V niinLexdefacrificiis. 
t^3Jn^7t6rClypciPotentum,<lefaCcrdoL facrificiis, 
Texnplo. C I. Dc Digitized by Google IS Smegmatis Orientalis, Lte. III. ParsII. 

• I. DcFestis. feHp *OpD Convocatio San&itatis. Li- 
bcrquofcopus &intentioomnium feftorumallegorice 
explicatur . R . lofeph Samigat. 

K. DeMfissiA. mS7DniW Satutcs Meflia> (Tfal. 
28.8. ) Liberexplicansdi&aGemarae, &Derafchothde 
Meflia. Author Abarbinel.7^ fip3K Pulvisaromata- 
rius , fubdiftin&us in tres libros. In prima agitur de fi- 
gms, prodigiis, bellis &calamitatibus , quaeadventum 
Mefliae praecedent , & vocantur vulgo a Rabbinis, 
rrc^D ^an Dolores Meflue. Infecundo deznimz, ejus 
difceflii cKcorpore & quo vadat-, de ejus ftatu in infer- 
no , &quid inrernus fit , de feculo futuro & vitaaeterna; 
de refufcitatione mortubrum. In tertio de iis , quae di- 
cuntur efle ^DD XWtb rCT?n Traditio tMofisde monte 
Sinai, de formationehominis , &numero membrorunl 
ejus , & quibufdam Gematricfs Kabbalifticis ex Lege. 
tFKfc*) pDJ/ Vallis gigantum, de adventu Meflix, ut non- 
nullireferunt, R.CajnGallipapae. htT)W rm ^terni- 
tas Ifraelis^Agit de certitudine & neceflitate redemtio- 
nis Ifraelitarum ex praefenticaptivitate , de adventu 
Meflia?, de dignitatelfra#itarum, &eorum perpetuita- 
te y R.Iud*. 1H 713D TurrisDavidis , R» CMardochti 
^Dato^ in quo oftendit& doce t,magnam habuifle caufam 
Ifraelitas expe&andi liberationem exprcfenti captivi- 
tatea.Ch.if7f. 

L. DeREsuRREcrioNE^o^nDnrr^nn n^itEpifto- 

h vivificationis , vel Refurre&ionis mortiiorum R. 
Majm. in qua fententiam fiiam dehoc fidei articulo ex- 
plicat magis perfpicue & ad captum vulgi , quam alibi. 
V erfa eft fex Arabico in Hebraeu m a R. Ittda Aben Tyb- 
b«n. D^n pLignum vitx. Explicaaturineoquaeftio- 

ncs Digitized by Gopgle De Bibliothecis Orient alibus, Cap.I. 19 

nes omnes dc revivificgtione mortuorum R. GedaHo. 
Plura Mifc. *Pocok. p. 89. Dediretiam tra&atum de Re- 
furre&ione mortuorum Menaffe ben Ifrael. 

M. De Vita _>Eteilna , o^iy^n Vita aeterna ; dc 
hac enim agit. Gcrmanicus eft. ^3V pMp Dulcedo aai» 
mx (Troverb. 16. 24.) Libcrmyfteriorumdeanima, 
Paradifo,inferno&c. nDSnntCtej Animafapiens. Dea- 
nima , ejiifque facultatibus & ftatu poft hanc vitam. 
OwlJ? pH¥ Iuftitia aeterna. Liber, comple&ens tres fer- 
mones: _Pr/»w demundo-hoccorruptibiK : fecundu^ 
deMundoanimarum^Paradifo&Inirerno : Tertwsde 
Refufcitatione mortuorum, &extremo judicio > Aba*- 
binelis. 

N. DeTeMPLO. n^nn^»FiguraTempli,Ezechte- 
lisnempe. 

Suntnonnulli , quieodcmlibrovelomnes , vel 
plerofque fidei articulos fuerunt complexi. Hujufc 
modifunt, crDQJmiD cJ%*/«r.libernotus. WTpnm\3& 
CUJUS4. funtpartes. 

1 . DeDeo , ejufqueunitate. 2 De cultu Dei. 3 . de fi* 
nehominis, totiiifque creationis. 4-dc fecretis legis di- 
vinae Meiri ben Nabbai. Refcrt quidam, multa notarii 
digna4cTrinitatis My^erioibi reperiri Menafle tame 
interKabbalifticosrefertfcriptores.rrn^iaK Lapis fuiK- 
damenti, cujus 1 v. partes.i . De Eflentia Dei. 2 .Ejus pro- 
videntkt. 3* Legis fcientia. 4. praceptorum obfervatio- 
ne.FuitinBibl. Heidelbergenfi Mfc. 

nDprnDCadusfarinae (i.Reg. 17.14. } Liber iii 
folio continens ordine Alphabetico locos communes 
Theologicos /^5^&*/.Talisetiameft ^Vo Cty?/,Liber 
multiplicis do&rinae , acmult* laudis confcriptus a R. 

C 2 luda Digitized by Google %o SmeomatIs Oiubntalis, Lib.HI. Pars.II. Juda Levita in honorem Cofroe Perfarum Regis a. eh. 

j 140. O^TJV Liber fiindamentorum fidei. Liber admo- 

dumcelebris, fundamentaReligionis judaicaetra&ans, 

&ChriftianosfeperefutansR.Iofeph Albonis-, a. Ch. 

-14X5J. Habetur cum commentariis. Tentorium Iaco- 

bi. v3t7D1KAdam, fivehomp Intellefrualis. Cori- 

tinet vana praecepta & adhortationes ex facrispetitas, 

literaliter, Kabbaliftice, &myfticeexplicatas Itera 

tredccim acticulos fidei Iudaicae, in quorum ultimo, de 

jefufcitatione mortuorum,fit mentiooffis \b , quod cre- 

dunt cfle incorruptibile &illudrore caelefti irrigatum: 

jreftituat animx Cux totum corptis , illudque vivum ej us 

bcneflcio exiftat- OTI7N IY3 Domus Dei >• magnae apud 

Iudaeosauthoritatis. ruiDHn ^py JVUK Epiftoladefun- 

damentis fidei. roiT *lfK Lumen Domini •, nulOKH 1)C> 

Fundamentum articulorum fidei BHp njVin Decorfan* 

ditatis.BuxtannumeratKabbaliftis. DlwlDJ Habita- 

tio pacis •, ScriptumTheologico-Philofophicum. Ufu 9 

fui Leidaealiquando Mfc. HUlDKmfiD Liber articulo* 

•rum fidei, cujufmodijudaeihabent aliquot , R. Saadia^ 

R.Schem Tof. lllius dedimus compcndium Hift.Ecclef. 

Sec. Hanc refcitavit Alaskar , traftatu IptfKSK nwn 

AnimadverfionesRufi , quij?usrationesSchemTof, 

quas profert contraRambam &aliosPhilofophos refu- 

tantur. IH? DttDD Aureolum carmeif Davidis,/?.'Z>4- 

vidis Fital. Eftexplicatio tredecim articulorum Lcgis 

fivefideijudaeonun. /V> niDn^D Liber bellorum Domi- 

ni,Ralbagi.LibereftPhilofophicus & ThQologicus vel 

Metaphy ficus maxime,ex fcriptis Ariftotelis & aliorum 

Philofophorum colle&us. Praecipua ejus capitafunt 1. 

deaniraadmmortalitate. a.DtxNotificatione vel fcien- 

tia Digitized by Google De BlBLIOTHECIS OfUENTALIBUS, Cap.I. 21 

■ " ' - J - . ' ■ ' ' ' ■* 

tia fu turoru m , £ quo & quomodo illa fiat , ubi & de in- 
fomniis, Divinationibus&Prophetia. ^.Defcientia 
Dei, quae fcil. eft in Deo 3 quonaodo ille res omnes uni- 
verfales & particulares fciat. 4. DeProvidentiaDei. f. 
De corporibus caeleftibus & motoribusillorum. 6. Dc 
innovatione feu creatione Mundi y in quo etiam agitur 
de miraculis, fignis &prodigiis,quomodo item proban- 
dusfitPropheta. niDbtWXlCapmfidei, Cantt+8. Ex- 
plicantur in eo pracipui fidei articuli per iAbarbine* 
^w.Habeturcumvers.&Not. Vorft. PMn ^D3n Re- 
tributiones animse. Articuli fidei R.Elelben Schachat 
i.e. Lucifcri. IH? rfcnn LausDa\idis,MifterDavidi$ 
Mantuani, de eadem materia. Magni fit £ judaeis. 

CLASSISIV. 

Theologia ElenEiica. * 

InELENcriCA Theologia r vcrrfefutant Mtlham- 
medanos,Karraitas &Chriftianos (imul,utfacitauthor 
libri. nHN |JD Clypeus patrum-, ?/*/figillatim 

a. Christ 1 anos , ^ra commentariis fuis in Penta* 
teuchum acerbior non raro eft in Chriftianos ; unde po- 
fteapcr cenfuram Venetorumcaftigatus fuit.Id in Para- 
, fchaK^1,Parafcha^mnParafcha N:>n^),&alibr,vider<i 
eft,qua*inexemplariRivenfifueruntexprefla. mifc p 
*pV Ramus foecundusjofephi (^».+?.22.}Di(putatid 
iohanntsCWic* , qui & Religione Chriftiana defecit, & 
in Apoftafia K^IHfDr di&useft , temporeSelimi 11. 
VtP nn^n Gcnerationes Jefu. Liberparvus,- fed mere 
blafphemus & maledicus,cotinens Hiftoria Chrifti,fed 
impie farta manifeftis medaciis &calumniis.naiDfctn nfcD 

C 1 Liber Digitized by Google 2 2 SMEGM ATIS OmENTALlibjLlB; III- £*« U- 

Liber fidci. R. Iofeph Kimchij difputatio contra Chri- 
fHanoSjHWD non?D, nomine. n^UH IfiD cjnfdcm ctii 
contraChriftianos Mfc. rOlDK pttn Fortalitiu fidei,R. 
Ifaag ben Abraham.Mfc.ExtabatConftantinopoli apud 
R. Zachanam, Karraitam 5 &R.£zechiamRomanum 
Rabbanitum. D^un nD^ opprobriugentium.Ephodad 
libercontra ChriftianosMfcpn^ "iJQDMunitioIfaaci 
QHaba C4- 10/) Difputatio contra Chriftianos R. Ifaac 
Nathanis,quiconcordantiasfcripfit-,Mfc. DDni {JDCly- 
peus &lancca, R.Kain ben MoMfa,haccohen,difputatio 
contraChriftianos. '* mon^D BellaDomini,R.Iacob, 
barRubendifputatiocontra Chriftianos. pnjf3 *T$DLi- 
ber vi&ori*. Plures funt hujus noifcinis libri oqmd» 
Chriftianos&HiftoriamEvangelicam 1. JL&R.Iofeph 
Kimchij, patris Davidis, fed Mfc. 1 1. R.CMattiah* antc 
trecentos & amplius annoa fcriptus: hunc edere & refu- 
tarevoTuitSchikhardus. m.R.Lipmani Myllhufini a. 
ch.1459.HuncediditHakfpanius.Vide Hift. Ecc/efScc. 
xv.p.93 j.*jDP mifc R.Ifaac Onkenirae cotraChriftiano* 
fed nihili ajftimaturab ipfis juda:is Conftantinopolita- 
nis. DTttHp V~ip San&um San&orum c DonVtd&^en 
Levi , contra Hieronymum de Gwfta fide, Chriftianuni 
exjudaifmoconverfum> quilibrumcontra judaeoseckr 
dit. rtyHD nriDin Redargutiofedu&oris,Lib«ri?. Ifaac 
Nathan 5 contraHieron})murndeSan&afide,&caete* 
ros Chriftianos , demum poft obitum Hieronymi vul- 
gatus. 0^107 n^l^n Refponfaadverfuscorruptores. 
Mfc. eft contra Chriftianos. 

b. Philosophos, Ariftotelemcumprimis. VibybQ 
VTba operaDei (?/*/. 66. f.) Liberdeinnovationefeu 
creationc Mundi contra Ariftotelem & alios x qui aeter- 

nita- Digitized by Google De BlBLlOTHfeC» O&ISHYALMUS, Cap. I. 23 

mmm^mmm ■ ■ ■■■ 1 ■ 1 ■ ■ " ..,■.■ ^. — . W .■ — 

nitatcm imtrtdi aflertint. Ifkkci Abarkmeiis. Talis etiam 
eft ITtcnn trtttt* Ctflinovi,4iberderenovationeMundi, 
aftruens rieceflitatem ejus 3 eftque inftar commentarii 
fuperc.ip.lib.2. More. W ?^D R.t^AiwoJhini cTCpofitio 
libri Cavanoth Algazeli , quimvitus Arabieefcripferat 
deftru&ionem Cawanoth i. e. opinionum *P hilofophi- 
carum , quo tempore Caliphaeretinuerantufum philo- 
fophiae: contra ipium poftea Averroes fcripfit , Dcftru- 
&ionem deftru&ionis. 

c. Karrait as. Eos refiitat R. Lifmanus in fuo Ni- 
zachon. 

d. M&taS) etiamdevariisinftitueruntdifputatio- 
nes.O^pl nD^DD Fulcimentumfenum: difceptatioduo- 
mm Rabbinorum,de quibufdam praeceptis rituahbus. 
nn^n nan verba controverfiarum *Deut. 17. 8. Vari£ 
controverfia^/^ijfo**7 , ben Schemuel Adrabbi. ^*vn 
uhv prima Iibri parte continentur & tra&antur 3o.qu£- 
ftiones. Quo etiam pertinent ( Menafle tamen ad Tal- 
mudicafivejuridicarefert) M3Wfll tvbxv quasftiones 
& refponfiones •, quod fcribendi genus fatis eft antiquu, 
ufitatum quippejama.ch.7f0.utex R. Achaequaeftioni* 
bus Bc refponnonibus vidcre eft. Succeflerunt ordine 
alia^,Quaeftiones & Refponfiones ben Habibi,Bar Sefat, 
Mens, Risba i.e. Solomortis ben Adras > iV/aj monidis, 
Alkathi, Nachmanidis, Aros, R.Simeonisde Afodena* 
R.David Cohen Aficorfu.Colon, Alfchech, Maharam, 
R.SchelomoCohen, R. Azariae,Ben Chajim,Hamman* 
hir, Alaskaris , R, Bezaleel* R. Solomonis Luria, Aram, 
R.BenjaminZeeb,R.IofephbenLebbi, Sagal, Hag- 
geonim* R.Wil, aut Vavil-, R. Menahem Recanatenfis* 
Simeonis bar Tzemach. Mahaiil i.e. R.Iacobi Levitae, 

R.Ifrael Digitized by Google 24 Smbgmatis Omsnt5Alm,L». Hl.ParsII. 

R.IfraclGcrmafii^R.Eli*Oricntalis. R. MeirPatavi- 
ni, R.Iofeph Cracovicnfis R.Bezaleelis* R .Immanuel, 
Galanti. 

c. Ipfimct faepe intcr fc commifli fueruntRabbini. 
Prafertim in caufa Majm, Undc rcperiuntur HUW 
■WpUW?K Animadverfiones in nttlDK nfiD R. Schcm 
Tof, in quo rationcs cjus , quas^upfert contra Rambam 
& alias Philofophos,refutanturTlte habetur nniDTI nyaj 
Collis More,cotra Majm.Vide Hift.EccLSec.xu.p.2 jp. 

Karraitj£ ver6damn£runtRabbanitas. Etfivero 
pauciora Karraitarum extent fcripta,funt tame aliquot» 
xiempe,(praeter ea, quaecitavimus Difp.de Medysinter- 
fretanda ScS.Thefa. j^riK miD DodorAharon.R. A- 
haronis Karraitafc reftitatio nugarum Talmudicarum. 
XPDin PentJ»euchus Karraitarum Graecus , cujus memi- 
nit Legerus ad Cl. Buxtorfiiwn p. 444. Editus eft tem- 
j>ore Solimani,Turcarum Imperatoris>Conftantinopo- 
lia.M. 5-307. unacumHaphtarot &quinqueMegilloth> 
Hebraice , Graecc & Hifpanice , addito eciam Targum 
Onkelij&commentarioR.Solomonis. Nam (fcribit 
/V<y0}Conftanfcnopolitani judad,exiisori^^ > • Q u i 
^ntemultafcculaeomigrarunt , GraeceS. Sc. legunt, 
& funt fcre Karraitae * qui autem non ira pridcm codem 
ex Hifpania fedes tranfkilere , qui pleriquc omnes Rab- 
banitaefunt)HifpaniceS Sc. le&itant. lnTauricavcro 
CherfonefoTheodofiaehabitantes , Turcicefacrosli- 
bros legunt,ut Arabifantes Arabice,&in PerfidePerfi- 
ce. Ubique tamen in peregrinis exprimendis linguis 
Hebraico Charaftereabuticonfueverunt. WHlp \JnJA 
Ritus Karreorum. >rrS»K n*VW Pallium Elix , liber,a- 
gcns dc ritibus Karraeorum > in quibus k cxtcris diffi- 

dent> Digitized by Google De BlBLlOTHEClS OR-IPRT ALtBO», Cflp-T af 

<Ient,aR.EliaBafchiacq. crnpJ Lignumvit* R. Aha- 
ronis Karrait*, de articulis fidei, juxta mentcm Karrai- 
tarum, qui tamen refurre&ionem mortuorum profitcii- 
tur.Idem etiam fcripfit Grammaticam, nomine W Wx) 
perfcftuspulchritudine. : 

CLASSIS V. 

Theologia Letturgica. 

InLEiTURGiCATheologiaoccurrunt. i. f&^p i. t. 

O^nv ^rttO rxym nn tfp , GermanicePragx , a. M. 

j8p.Preces funt &c&tiones totius ani.HabeteasBiblio- 

thecaCollegij Sapieti^ cu pluribus aliis fcriptoribusHfc- 

braici, ex Liberaliflima Serenifs.Ele&orisimunificentiiL 

11 Preces,hymni. IU3tD *\rO Corona regAi. Liber precu. 

& hy mnorum facroru in laude DeiTcr,Opt.Max. /?.<$*- 

Umonh jfil.Gzviro]. ^UTD Mach(br r Cyclus. iv%o\iyuf 

eft, quo maxime in majoribus feftis*tuntiir. Precfcs fate 

omnes fcriptar Rhytmice, fermone difficili, qui a pauci s 

intellieitur ; Unde has prece* major pars judacorum, 

ficu t Veftales noftra Pfaltenum Latinu, & patef nofter, 

recitat. InVenetis excmplaribusmultacorreftafunt, 

qure contra Chriftianos & RegnumRomanttm erant di- 

refta. ffflT^D Liber pf ecum , quibus utuntur in feftis 

principalibus,&vocantur mrP?D quiapromifericorcKa 

& remiflionepcccatorum tantum funt inftitutas. In Mfc. 

amarulenta quaedam contra Chriftum & Chriftianos 

; evomuijtur , quae in impreflb omittuntUr.Eft et&exeffi* 
plar cu comment.& notis marginal.inColle g.BiW.nrafl 
rut^n ^DD Liber precum totius anni , Vel JWfifl YP pr- 

~do precum.Sic libri precum infcribuntur, quibus quoti- 
die, in Sabbatho,& aliis minoribus feftis utuntur. Nam 

V in Digitized by Google y%6 .6^0 WNftiQ»wre ax is, Lib. III. BujsfT. -iri fi^^^^^l^rpr^creajUtdiximiisOynDl Wlf^ 

-Hilibrimvajaislocisj&variisformis excufifunt , dir 

-verfoetiamordine , . quem alium atquealiumhabenc 

JGalliyGermam, poloni, Itali,Hifpani.Unde ni?fin "110 

KDlT:a n^np-an^aa Ordo pre.pttm fecundum.xonfue- 

tudinem Eccle^arum Rpnwe ? fivelfalicarum. nnO 

DHIfiOniiniDSni^nDifpofitioprecum , fecundum 

confuetudinemHifpanorum , &c. WYDl Elegantes 

quaejdafft cantiones inhonorem Sabbathi dbcantandae, 

iBum-RbythmisGerroanicis , &explicatio^un>Notis 

-Hebiiaickv DTTHiaK Liber f ritualis- & rommentajius 

-ftperprecationes jud#orum. m. O^rQD ieuritus. 

fWVn pK, velutalijjWn i3k libcr ritualisR IfaaciKa- 

■ro. rnm OiK Adara&EvaRIerucham. polonorum ta- 

- men&Germanorumfereeademratio eft.Habeo exem- 

v pjar ejufmodijOYT 1 ©» .Germanorum . &; polonosum. 

: o^tt^aiK Qjpura«i* df dines,magn§ authoritatis :C<*ra- 

?pe»4ium<eju's cft "^ny .jlw partes ejus funt quatuor. 

fi.vocatur U^nmiK Via vitae; altera njnmv docens 

'Tfcfentiamr^.bfiB^n ]vn pedorale judicijc^. ITynpK 

«ILapisauxilij.omaNnana Benetfictio Abrahami. Ri- 

-«tlialeRi Abmhami Tzorphati i. e. jGallv D^>n \rbv 

2'Merifafaciecum , R.IfaaqAbuhaf. liran /lvjefWh "&D 

f%iberkiniourtas t K.Iehu<hh , fihus Benjamin IvapD 

. nlDT^D ceflare faciens bella , R. Ifraelis.pfiian VQV* 

< Baccacypri,R.MofeChalana> ■pDKisrp pnus Regis,R. 

-'Ibfeph AbenEfira,qu«ftionesrituales. Ejuidem PBQW 

rUp.oilalofephi.ani ^m ordinpsaurei.. ?»ytr .rriaD 

-'fpeslfraeris,"R.Ifraelis/ Sicdtftinaahabemus 

• a . Ritualiapafchatis. nDfinlJnLeaioFeftipafcha- 
' tis.Eft liberHehracoGGrmanicus,agensfleadornatione 
? Fefti Digitized by Google £>e BxBtioTHicis Orientalwu^CiixI. tf 

Fefti pafchatis de cibis in eo coquendii , de benedi&iof 
nibus &orationibus > aliifquequaeadfeffcilliuscclebrai 
tionemfpe&ant. Item nDD 7W m^H VlDOrdorituum 
fefti pafchatis . Venec. 1 609. 

b.RitusjudarorumTurcicorumi O^ 1*10 6rdodiei. 
Ritus judxorum Turcicorum m Synagogis fuis. 

CLASSIS VI. 
TheologiaTrattica. 

AdPRACTiCAMTheologiam referimus fcripta , qui r 
buspietatemfuisjudaei , pcenitentiam, aliifve virtutes 
commendant , & contramundivanitatemmuniiinfc. 
Huc pertinent ^9t7jxiad conftantiam in fide. |0*fi mJK 
Epiftola R. Mofis. Majmorfida? ad R. Nathanaeler^ 
^DPfi^K p &caetefos*judaeosadMeridiem habitantes^in 
quaeosadcoriftantiaminfid6, &f6rtiterferendasper r 
fecutioneshortatur. Scriptaeft ArabicS>& inLinguara 
Latinam translata. 
Secundo refcrimus huc fcripta & fcriptores,qui agun t 

ai. Dcpoenitentia , rQlBTinrrUK Epiftolade pce- 
fiitentia. "p"13 D^EDH miD Ducenspeccatoresinviam. 
Libellus hortans ad poententiath & vitae emendatio* 
nem.RabbiEliefarisMiggarmiza. i.e. Germersheim. 
•Divnn ^fc Capita fententiae 3 de praeftantia &uti- 
litate poenitentiae. rDWtvw portaepoenitentiae. Li- 
ber ad poenitentiam & probitatem vitx hortans * au- 
thor R. IonaGerundenfis J 

b.DeFoRMANDA vita,"»fi&Dn rfflSD Candelabrum lu- 
cis. Liber Talmudicus,continens Aggadoth & Mednt- 
fchim totiusTalmud adregimen hominis & ejus mores 

%> 2 for- Digitized by Google <%% $ft*GMATis Oribktalis, Lib. IIL Pars II 

fbrmandos. R. IfaaciAbuhabi. D^n^y *W portaear- 
boris vit*. Sentcnti* Ethicae & morales, Rhythmice 
confcriptae. 

c. Scripta <o^pu&xk ^OJfKQ HDru Libellusdecon- 
folationeBoetij , elegantiffimeinlinguamHebragam 
tranflatus^R.SamuelebcnBanfchat. ]W?\ "W opobal- 
famumlaffitudinis.Contracalamitates hujus temporis. 
Terfo ftylo fcriptus , & Poetarum flofculis intertextus. 

d. De Mundi vanitate &c. D7ty nrru Probatio, 
Examen mundi.Liber infignis tam quo ad res , quam 
x\\xo ad verba. Agitde vanitatemundiconteiftnenda* 
& quarrendo regno Dei. Id verbis tam eloquenter poli- 
te & do&e eflfcrt, ut eloquentiffimus habeatur , qui ftjr- 
lumejus imitatur. R.Iedajah Happenimi. Exratetiam 
defragilitate humana tra&atus Menafle ben Ifrael. . 

e. DePiETATisftudio. maa^n nain officiumcor- 
dium. Liber ^DID Theoidgicus&raoralisadpietatem 
& timorem Deihortans,fummecommendatus. Author 
R.Bechai , judexHifpanus > aliusabeoquiinlegem 
commentatus fiiit. Scriptus initio Lingui Arabica ab- 
fol vitur decem portis fi ve cap itibus i . Agit de unitate 
Dei. 2.deCreaturis , & BonitateDei erga illas. 3. Dc 
ample&endo vero cultu divtho. 4. de fpe & fiducia in 
folo Deo collocanda. f. Quod omnia noftra unice debe- 
an t dirigi ad Dei gloriam, & de vitanda omni hypocrifi. 
rf.Dehumilitate. f.Depaenitentia. 8.Deabftinentiafive 
fan&imonia. io.DeamoreDei&ejusgradibus. Menaf 
JefanlJraeldetimoreDci. nnoyD ordo ftationumfa- 
crartim. Cumtemplumadhucftaret, (iquispecciftet 
noftu, adferebat facrificium mane* quiinterdiu , vefpe- 
rc > & tuoc facerdos ipfi remittcbat peccaxa. Poftea ex 

QUO Digitized by Google Dfe BlBLIOTRBCIS 0*UBNTALIBtfS , QzpJL 2$> 

quo templum dirutum,&facerdotes cum omnibus facri- 
ficiis cefsirunt, loco facrificiorum realium, inftituerunt 
facrificialabiorum , cum commemoratione tantum fa- 
crificiorum prifcorum. Nara perfuafi , recordationem 
hic tantundem valere, quantum oblationem ipfam , or- 
din&runt triplicatas lc&iones fingulis diebus feptima* 
nae,exBibliis,exMifchna&Gemara,quas , quiSan- 
&iores efle volunt, quotidie recitant. Addiderunt huic 
officio excellens hoc elogium Kirw 1? n&niD D^DlNn b 

3J?np Quicunquedicitiftaquotidie , perfuafumipfi 
fitjieeflefiliumvitasaeternae. *pD myp fcutellaargen- 
tcajLibellusparvus , continensfententiasmoralesad 
virtutem & pietatem R> lofephHyffopai. Hucetiam 
pertinet DINn ITtf P Liber , docens , quomodo homo (e 

fereredebeatinmorbo , morte&lu£hi:item deretri- 
litione hominis poft hanc vitam. Liber celcbris diftin- 
fuitur in trigintaO^JW portas iive capita,i.tPirPDTI *)j?t7 
brta doloris levioris. z.TDDD^W porta pericuti. $• 
TlOSn W Porta medicin*. 4.^0 w Porta finis. f. 
fl YBS «W Porta difceflus ex hac vita. 6. njrnp *W Por- 
ta lacerationis veftimentorum ob mortem. 7. IflD "tyV 
VOfc 1 ? 7E31D Portadeeo,coramquomortuusaliquis£pro- 
pinquusadhucinfepultus } jacet.S.^fcDfTW Porta 
plan&us. p.HX^n *W Porta edu&ionis five elationis 
ad fepulchrum. 10. miDp *W de fepultura. 11. 
D^HD "W de officio facerdotum. 12. 73K *W Por- 
ta lu&us. 13. H^nnn TJW & quo tempore luftus in- 
cipiat. 14. t1DK7D "W quamdiu in Iu&u ab opere 
fit abftinendum. if. ffifm *W Porta lotionis, 
quamdiu in lu&u & lotione & un&ione abftinendum. 
16. ^TDTI flTWWP Portacalceationis, qoamdiudcal- 
ccis induendis abftinendum. 17. n&Dn ^D17H *W 

© 3 quam Digitized by Google 3© SMEGMATIS OR.1BNTALK, L IB.III. P*tt II. quamdiuaconcubituabftinendum.i8. FTflfl £&1 W 
quamdiualecttoneLegisabftinendum. 19. n?** W 
vbv quamdiu neroo lalutandus, nec refalutandus. 20*. 
tPton nfcW •tytP quamdur caput fit obvelandum. 21, 
nfiJDn n^fiD "BW quamdiu le&us de novononcooperi- 
endus,velfternendus.22.pfin nmn "WquamdiuTe-P 
phillin non liceat induere. 23. nD123n TpV quamdm 
non liceatlavare veftimentau 24. mtoDn jntPquaradiu 
nonliceat fetondere. 27. nnDtf 1VV quamdiu omnia 
gaudiafmtinterdifta., 26. yipn^iTW W quando lace r 
rarionem feu fcifluram iterum lice^at confuere. 27. "W 
M1B ffOM mnac QuomodoinSabbathis &Feftis die- 
busquisfegereredebeat. 28.niDVy WpW nyiDP w 
De rumore fccolleaione ofllum. 19. VB& nP3K TJtfr 
delu&uantiquo , qui fiebatdienonomenfis Abh. 30. 
?lDjn "W Porta retributionis poft hanc vitamaDeo- 
Echaecpars eft omnium praeftantilflma, undefaepe cita- 
tur,tanquampeculiarisliber. HKTH "ifiD Libertimorisj 
hortans ad pietate & timore Dei: R. Ionae Gerundenfis. 
Hebraeo-Germanico fermone editus eft Tiguri. Habe.o 
Mfc. His affinia funt florilegia , five fpicilegia, proveir- 
bia, Chrejaj , cujufmodi apud Hebraos pariter & Chri- 
ftianos reperiuntur. Accepi nuper ab amico TTOV 1SD 
&pb Librum oblivioneintermiffi fpicilegij . Ordine ex 
variteauthoribus, loci communes tra&antur. Incon- 
cipnatorum potiflimum gratiam videtur adornatus. 

CLASSIS VII. 

Theologia Cafuiflica & Catechetica. 

CASUisriCiE Theologi^e pauca hadfcenus obier- 

vavi. Digitized by Google I De BiBiToTHicRKi Oroin^alibus^ Cap.I. . ji 

^vavij, nifi^iWdRairibaraTcripfcritBpiftiikriiperfcci*- 
•tionis IDfrnrfrfcJK inquaab&egationemfideiinpericrf- 
4o tfitae permittit confutentibus ipfumobMuhamme- 
-danorum perfecutionem -, fuo forte exemplb defcndit, 
~utalibidiximi». •'. : - ' •• , 

•' OATficHETiCAfcriptafunt ♦ -."JWin ">fiD Catechif- 
fnugR.LeviBarzelonifae.Eftexpiicaicio 613. pfaeccpto- 
rum. Hunc authorem fecuti fuimus in noftro Iure Heb. 
-:TE3 np 1 ? Do&rirtabona(Prov.4 i.)Catecfiifmuspue- 
*#drum HebraBorompBrqaaftionBs & refponfioncs it^ 
i|ritutus. r ■'/• : nii ■! -i •'.;:. • .- « . ;. •>.;.'» 

*.V c 'i ;C'L' A $& I S VIII. J-i; •.,-, 

TBeolo^iaKiMatiftic/L -V "*"',.' 

• Kabbalistica tandem Theologia trita magis fuit 
•apud judae6s > qualn iilla alia , id quodcx fe^uenti Cata>- 

• Ibgo patebit. ffffcfc^fin )3H Lapis philofophictis ,' liber 
ttabbalifticus , RrSaadiaeHageaoa. K^nNll fcTCTKVl- 

• rea magna Sc-parva. Duo lifori Kabbalijtfci celefefes,fe<il 
Mfc. Tj* *ti* vel Wnp -11» Luxpretiofa , & 3-BU 11« 

- Lux mixta, uterqoe Kabbalifticus ; , hic praefertim R. 
MbfisCorduero.DWUDnwR. Menachem, filijR. 

- AfearieliSi TITpP «n flVniK j LiteftS R. Aquibae • fctper 
quo eXtal ajniK ^^pflieaticTpfolixa. 1 nDVBr^rtf* 
Tnalamus Solbmonis , Hberpafcvusi cbnthwiis respro- 

: fundas de niyfteriis Kabbalae.'b v rtn rvifoWhefaarusyh- 
■tafcv RvMofis bar- Nachman. D^riTJ^ntOFoasaqua*- 
f lini vivaif umRrt3hajiim Cebarlj^ Alfite, tfrianrKabbap 
-lifticus trlbuitur ^^««U^/^^-dejRotenbprg' fifTtei 
1 Liber fpei,<R ; . Mofe bar Nachmfcn/JUM-rtiA Hortiis htt- 
cis CCant.d.6. ) \R. Iofephi\ benGecatilia: luiriicitat 
Reuchlinus lib.i. Kafcbalae, BHp nnn Decor Sanfti- 
.,.,.-». tatis. Digitized by Google j 2 SMEGMATIsOlLI«MTALIS,LlB i lil.ParsII. 

tatis. "»nn Cdmmentarius in v. libros Mofis ,. plane 
Kabbalifticus. Hunc judaeiputant ant#Talmud con- 
fcriptum , quianullamejusraciatmentionem. Qupd 
tamdiu delituerit, id ajunt non efle novum inter judai- 
cos libros, quorum multiadhuc hodie extent, qui fimi- 
liter per muttos centenosannos in iEgypto & Orien- 
tahbuslocisoccultatifuerint. De "ti"M, & quodin an- 
tiquiflimis exemplaribus multa Chriftianifmi reperi- 
anturmyfteria,confulatur5/^/5«*/.p.443.In hoc fcri- 
ptum variaprodierunt Commentariaj npDtf 11pD Fons 
fapientije-,Lexica , nra nDK verbaintelligentia j Loci 
communes , jro HKTD vifio fecerddtis j compendia 
fcp 1 ? nnDP fpicilegiumiltem} nEK H^n Lex veritatis. 
•jmi ^pnCorre&ionssZoharo.Kabbaliftica etiam funt 
JWaV MTH -Cedri Libarion. nninta nnDN Verba pura. 
fOIDK "pT via fidei. nWDn TfiP Liber intentionum. 
3pr nj^n Vermis Iacobij D*WD "TOD Indicans re&«. 
tfcjHn «nTD Explicatioocculta. TID^n "hyn Abfcondi- 
ta fapientiae. m'31 nD»n Dixit Deborah. nrw Liber 
creationis. Kabbalifticus celebris , qui tribuitu r Abra- 
hamoPatriarchae : alijtameniit.c^w^adfcribunt. 
Prodiit cum verfione. Ejus meirtio fit in Talmude 
Cod.Sanhed. DWXjn y& Liberimpletionum, R. A- 
xarxa, filij SanctiRabbiMenachem. ^HTn nnub Can- 
delabrum atireum R. Solomonts Lurja. .niH7K roiJfD 
Dtfpofitio divinitatis,R. PeretzhaceQhen, a.th. 1 140. 
■Eum pofteaR. B^n i.e. Sartor comntewtariis iUuftravit. 
.^m» , ffipD fpesTffaeUs Rledajah^ filius ifc. Schema- 
jah. noan nftttW Decidui fructutf fapientije, /J. Afiy?A 
del Medico r cx Candia. m W 110 fecretum Legis R. 
^kraham.^AbenEfra. d ? dVh Jl p?jEden hprtusDei Digitized by Google De BlfiLIOTHEClS ORirNTALIBUS,CapJ. 33 

Ramban, Dw fW Columba imuta , Kabbalifticus Mfc. 
HD?3n nfiD R.Reu6en,Hi(pam. te DHD aurumfolidum 
£. Schem Tof wW* niD^ Liber Talmudicus Mfc, 
0^71 ^fi? Kabbalifticus, quem compofuiti?. CMeir, 
benTodoros 3 exToletola.nnnMn IDNDfermode uni- 
tateDei, & ^H 1DKD uterqueKabbali. na^smSD 
Kabbalifticus liber , qui a nonnullis attribuitur Kann^ 
Kabbaliftae celebri. jiDnn vbb Fragmentum malogra- 
nati 5 Kabbal.exi?.M?/?C^r^^r^defumtus.D^1DT DITU 
Hortus malogranatorum. Celeberrimus liber KabbaL 
R. CMofis Corduarij. nai^D *p* CidarisRegia Ief.6i. 
$.R.IacobbentMeir. ^K3p*n Wta ReconditaRaka- 
nati.Kabbal.Mfc. ni33 '" 7)p Vox Domini cum robo- 
re QPfal. 29. 4. ) Rabbenu Haj, Gaon. HDlpn nUD Ll- 
ber ftatune. Kabbal. Mfc. riJPDpn nfiD Rabbenu /&/, 
Gaon. /WH Liberduplexeft: uterqueKabbalifticus& 
Magicus , continens nomina Angelorum & fpirituum 
variorum, ac docens , quomodo tam boni , quam mali 
(intconciliandi , quomodocumSole&Lunaloquen- 
dum,quomodo morbi procreandi,iid&nqueiterum cu- 
randi, civitates evertcndae , terrcmotus excitandi, 
monftrat etiam vires herbarum, gemmarum > pifcium» 
avium,quadrupedum>lignorum> florum: continetar- 
tem vaticinandi, &exaftrispradicendi:videndumex- 
hibetbaculumMofisChara&eribusinfignitum > quo- 
rum virtute figna & miracula ediderit , item Chara&e- 
rum concurfum , quem Magi Almandel Solomonis vo- 
can t, de quibus inter alia hxc exprefse habet; Si fcripfe- 
ris AlmandelSolomonis, &c. mirapoterisexperiri, de 
mira incarnatione Melfix,de qua fi fepius interrogatio- 
nem inftitueris > gratus & acceptus eris fuperis & infe- 

E ris» Digitized by Google 54 Smegmatis Orientalis, LiB.lII.Parff.il. 

ris. Notatudignum etiameft , quodnominadiyina 

IT, mrP 5 Adonaj, plerunque terinincantationibusre- 

petantur. Porro Rafielem fingunt Kabbaliftae Frx* 

ceptorem Adami. miK ^yw Portae lucis. Kabba- 

lifticus, valde celebris RJofeph ben Gecati/iayCi&ilicn- 

fis.Partem libriLatine tmnfiuMtT aulus Ricius y Impe- 

rat. Maximiliani Medicus,ad finem quarti libri de caele- 

fti agricuitura. ?12 ^W Portae juftitiae R. Iofephi fil. 

Carnitolis. OTffl TW Porta fecretorum,Liber Kabbali* 

fticus de reconditis pfalmi decimi noni,R.dma. ^3yst7 

Abundantia roris. Liber Kabbalifticus recens & novus» 

tlavisinlibrumIetzirah,Zohar, Tikkunim, &pardes 

Rimmonim , qui libri fundamentum continent univer- 

fae Cabbalae. rbsp nSDD ZPVIO Radices five funda- 

menta librorum Cabbbalifticorum pPDn n*03n ftru- 

£hiratabernaculi,&ifo&*64*Afi. rfciyn IYW1 Lexholo- 

caufti R. tMofis Iferles , agit mpn ^JJO de rebus 

Cabbalifticis , & nonnihil etiam de Aftrologicis & phi- 

lofophicis. 3pJT Hi^n Vermiculus Iacobi , huncalij 

Cabbalifticum,alij n»pn ^ ^ nVfinn WT* explica- 

tionemprecumCabbalifticemefle volunt. H3lDnn IbD 

Liberimaginisvelfimilitudinis.LiberCabbalifticusde 

figura literarum, fcd Mfc. «Pinnrt n£D LiberCabba^ 

lifticus, quem compofuit R.Netrunaus. monn tv\M 

Epiftoladefiderij. Mfc. miKH ^DLiberlucisi^ J*/fy>A 

Gecatilia. nWDKn IfiD Liber rerum credendarum^. 

C/J/*/rdeRotenburg. tnKH "13D AbenEfrxlibellus>de 

virtute numerorum abunoaddecem. Tl7iMn "ifiD Li- 

berredemtionis R.MofisGerundenfis. rOOMl ?pl via 

MciR.CMeirGabbai, Magnefienfis. Ytf 1 Win Villa 

Iair. Liber continens WKTflTfi feu minuta$acfubtiles 

expo- Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus, Cap.I. Jf 

cxpofitionesCabbalifticas variarumvocum,fecundum 

ordinem Alphabecicum , inprimis cx fundamento 

nn^n vm & Vp^®} R.<^fbrahami, fiLIechiefisTof- 

to. nDDnn 16D Liber fapientis , Cabbalifticus R. Ba- 

ruch. nninn nipin ftatutaLegis > Caball. R. Iehud*. 

Tnan 16D Liber gloritf,i?. lofephi Gecatili*. TOP ^fiffl 

Akecolumbae, Cabbal. recens R.Menachem%^€xaria 

Mippano. DPTJflfr nKDcentumport*. Liber Cabbalifti- 

cus R. Ifaacbar ^Abba. VPTV flTKD Expofitioarcano- 

rum Cabbalifticorum,quae occurrunt in RMofis Nach- 

manidis commentariis in Lcgem. in ]3Q ClypeusDa- 

vidis, R. T>avidis ben Simon. Citatur i Menafle in con- 

ciliatore. Vkw fflpD fpes Ifraelis , R.Iud*>benSche- 

majah. ntPnj 33UPD Reftituens Semitam , R. Samue* 

lisMotot. nwn^pifi Capituladetemplis,maximeau- 

thoritatis. 7HW 'n y»fc Capitula J?. Barachtelis. 

Mfc. n' 1 TW6 Portae Iah. Enchiridion Cabbalifticum 

R.IJa/char Bar, brevjtQY decem capitibus explicam dc- 

cem WTfiD feu numeros Cabbalifticos. «npn Otfr nyur 

Portanominis fan&i. HHID ]Wur Lilium fecretorum 

R. Nachm. in quo tot explicantur fecreta Cabbaliftica, 

quot Arithmetice conficiunt litera ]VMff nempc 656. 

XariffDfln 1SD LiberornamentiR. Netronari. Omniufti 

antiquifllmuseft Tnan nfiD Liber illuftris : ob ar- 

canam fcientiam judxi antehac luci expofitum nc* 

gantj prodiit tamen noftraaetate Amftelodami^inftanti- 

bus Polonis , & cditionem per quendam urgentibus. A 

vctcribusfepecitatun Vide Buxt . Bibl. Rabbinic. p. 

3ip. Noviffimum vero in hoc generc fcriptum cft 

pKnaiB nfiD Bonitas tcrra. AuthorNathan Sf>ira>Hic- 

rofolymitanusji.e. natuspatrcGcrmano Spircnfi (qui 

E 2 Cra- Digitized by Google 3<$ Smegmatis Oment alis, Lib. III. Pars II- 

Cracovienfis poftea fuit)Hiero(blymis.De terrae fanft^ 
privilegiis Kabbaliftice agit. Ornamentoru m cumpri- 
xnis &inftrumentoru omnium , quae in templofucrunt, 
ufum & fienificationem ordine exprimit. Librum ipfe 
nuperautnormihidonodedit, cum a judaeisHierofo- 
lymitanisin Germaniam fuiflet mifliis. 

C L A S S I S IX. 

*DeIure Hebraorum. 

Juris Hebraici pande&as agnofcuntquidemjudaei 
Talmud Babylonicu,videHift .fccclef Sec f p .2 7 2 .pra- 
ter illud tamen video in hunc cenfum venire 1 . Explica- 
tionem 613. praeceptorum Mofaicorum , cujufmodi 
praeterea, quaefuprap. 7. citavimus,funt. a. ^n rffiay 

Minifterium Levi, t* pD^ b. ^13H IfiD Liber conti- 
nens, rationes praeceptorum Mofaicorum, R. Mofe> ben 
Tybhon y filij R. Samuelis Mfc. c. mm ?lp Voxgratia- 
rum a&ionis R.Iofiph Moubner y de u tilitate 248 . mem- 
brorum, & 248. mandatis quae fingula fingulis membris 
applicantur. d. JPJPiyp PortaeTzijonis > libereftin 
quoexponitur , quotinfingulisfe&ionibusMofaicis 
pra?ceptaextent,R. IfaacideLatas. 

2. Varios tra&atus de lure, confuetudinibus &c. Iu- 
daicis,utfunt, 0^16) JDTO Liber ritualis & Iuridicus, 
inquatuorpartesdiftributus, utfupra vidimus. ")UN j#. 
lacobiLanda , quem quidam fcribunt efle D n 3H IfiD 
niDTn n pD$1 Librum rituum & decifionum juris. A 
Menafleetiambenlfrael hucreferuntur. npin TfiDLi- 
peraromatarij. JY3npn3 Fifliira domus. Liberperti* 

nens Digitized by Google • De BiBLJOTriECis Orientalibus, CapT. 37 

j i . i i ii ~ ,. . mt , t m ' 

nens ad compleoiencum R.Iofeph Karro , & ab eo con- 
fcriptus, pn^ s tf> Facies Ifaaci. nonn W3 Giddule 
Trumaj&Hpn flTOy Minifterium fanftum.TWDP iabVQ 
judicia Samuelis. CT3M Drb Panis robuftorum. 
mrhn n^awD CefTare faciens bella. in Vwd Turris 
Davidis. naw s plDy Profunditates Halacha. Diffici- 
liorum Halacharum Talmudicarum explicatio. flDan 
T\D7W fapientia Solomonis. *JDT m)fi Ramus fdecun- 
dusIofephi,"DDDni npon IfiD Liber emtionis &ven- 
ditionis. IIEJW IfcD Liber Ittur feu Ablationis. 
now nw coronaSolomonis, .prun infi Timor Ifaa- 
ci 5 0"' W non perfectio re&itudinum 5 np"tt ijro fe- 
minateadjuftitiam.nPD po» dexteraMofiVaTlbn^nil 
magnificentia Mardochai. <pP iT3 Liber magnus eft, 
comple&ensritus, confuetudines , jura& judiciacom- 
munis politiae judaicx, JR. Jofephi Karro Hifpani. 
ni?nj niabn DecifionesmagnaE^.«5/«w»ir^»nf,a.ch. 
740. fiint autem decifiones variorum cafuum , juxta ju* 
ris Tajmudici Canones : nw pM 1113 De conjugiis, 
nuptiis,dotibus, morbis mulierum , &purificationibus; 
■W3 D)JV Genealogia carnis. Liber eft de juribus mu- 
lierumagens,#. /*£*</* Barfellmiji quemO^pDlfc juris 
confulti fimpliciter vocant ^Tmrdhm an u ^D Liber 
juridicus , continens jura & cooftitutiones deomnibus 
rebuscommunispolitiae judaica:. Ffcho t?ia?Indumen- 
tum regni. Scriptu reeens,fed celebre, quale DnUD yarm 
vel yw Ifkw continet decempartes, quarum fingulac 
peculiari titulo a tPD? inchoato infigoiuntur.Prima vo- 
catur nVpnn ©n? Veftimentum hyacinthinum. 2. 
ninn V)S> Veftimentum candidum. 3. \V)V vy po? 
Veftimentum urbis Sufan. R. iMardochai , di&i Pul- 

£ 3 chri. Digitized by Google 38 SMEGMATIsOR.IENTALIS,LlB.III.ParslI. 

chri. ""FTaN 0117 Panis robuftorum : liberjuridicus. 

tftnn *<pDb Decifiones R. tyffcher jurifconfulti ccle- 
berrimi * quae fingulis libris Talmudicis fubje&ae funt. 

rtt^tttn BH >pDb Deeifiones R. Simeonis de Modena. 
UMpnD 0H30 tf:n ntt"?n ^pDfi Decifiones jurisR*M*- 
*# CHenachem de&ikanat. Tpnb iTTX Viaticum pro 
via;Liberjuridicus&ritualis , in quoetiamquaedam 
medicinalia reperiuntur,R. Atenachem^Aben Serachy 
Galli. K*lH mw PortaeDurae. Liberdevetitis&licitis 
ciborum generibus , & vafis ciborum, R. Ifaaci *Duren- 
yfo.Deiifdemetiamagit nKttnnn"Pn Lexpeccati (Xe- 
vit.6. ) K.Mofts Iferle. Habeo exemplar cum Maharil 
conjun&um. nonn Liberritualis&judicialisR.Baru- 
ci KPDtlD filij K.Ifaaci. Aliuseft WDnnjuridicus 
totusde commodato & mutuo , ufuris acomnibus cafi- 
bus , qui ibiintercurrerepofiunt. bp^n b*2vr Semitae 
xolle£tionis:delicitis&vetitis. MpHM MBTR? Mafta- 
tiones&inquifit:ones:duoparvilibelli , in qtiibusars 
maftandidefcribitur &inquirendi , analiquid vitij ani- 
malia habeant nec ne-, Hos perfe&e debent tenere ipfo- 
ru ma&atorcs, nec licet ipfis ad movere manu,nifi prius 
&Rabbjnoexaminati,& dato teftimonioapprobatifint. 
•jny jnW Menfa inftru&a. Liher eft ex Arba Turim 
excerptus per IofephumKarro, & informam thefium 
&conclufionum reda&us. AdjcGtx funt novella» gloflle 
& obfervationes dej ure , ritibus , & confuetudine ho- 
rumtemporumR.Jif^i^r/fx. *)DK ^aKLiberritualis, 
& juridicus , R. Eliezarfiliuslacobi. 7l3WKn TiiD Li- 
berbotri,juridicusR. AbrahamfiL Ifaaci. OnfilDppn 
continet Inftru&ioncm fcribarum feuNotariorumcte 

forma Digitize*d by Google De Bibliothecis Orjewtalibus, CapJ. 33 

Formainftrumentorumcivilimii.venditionisjdonatio- 
nis, Teftamentorum libellicontra&uum &c. a R. J#- 
mofninokriptus. 

CLASSIS X. 

Medicina. 

Reftant ex fuperioribus facultatibus libri Medici 
cujufmodi inter Hebraos non pauci fuerunt : Excel- 
Lunt, nwon njrun RegimenSanitatis >, tra&atusde 
confervandavaletudineM<r;/w«/</w.aipr Y3K fGen. 
49. 24. ) Liber Medicinx R. Mejfer^Bavid , fil N 
MeflerLeon. Mfc. iTKtfn TDan «pLiber Medicus? 
Wvtn "liD Arcanum redtorum. tftfl flKD T$D L iber 
centum foliorum. Medicus liber , ex Talimidicis fcri- 
ptis colle&us , ubi in iis de Medicinaquidoccurrit. 
n^na^aD fuftentansinfirmitatem, R. xyibraham 
Caslari. OTOnn JTOD Dux,ReaorMedicorum.Sunt 
RegulaemedicinalesR.^« Ifraelis. TWD y \r\t Epi- 
tome librorum Galeni , fadaa Mofe ^Egyptio Arabicei 
deindeHebraice&Latineverfa , nominequeFlorum 
Galeniinlucemedita. *)IOT*W Theriacacorporis. Me- 
dicinaR. NathanPhalakeira Mfc. Ws ■«* Luxpopi» 
lorum,R.Obadia:SiphYonij,Medici. 

AccepinupeTperNobilifSuVirum2>,^r<»»/«»rW/- 
wein , Auguftanum 9 quem honoris hic caufa nomino, 
duos Tomos Mfc. quos,exSchwenteri Bibliothecare- 
demtosjdonomihiobtulitnomirie Qariflimiviri, d.m. 
Hopferiy Ecclefiae Auguftanae Miniftri , quibus cOnti- 

nentur,alteroquidemTomo,LiberquartusCanonisA- 
Ykennae:alterover6a. «pnro p1?nn TfcD JOptfl im?K 

Razxi Digitized by Google 40 Smegmatis OR-iENTALis, LiB.ni.Pars.il. Raz*i liber Divifionis & mutationis,fivealterationis. 
b. T3KD pKp i.e. ^si^ Canon minor. c. Herbarium, 
ubinominaqualitates, & operationes herbarum , Au- 
thore Iehofua Ibn-Veibefch , cognomento ;pTW 
d. DSOIWpTD T1>D de Natura variorum fimplicium. 
c! TDa^ nKtoYl m& Flos Medicina». enpiaa n?WD 
Peculium Hippocratis. 3Kan3D?K Arab. ol****'* 
jtfber ; feleftus, Abulkafemi c4>3«Ap3*/x«-«* > fivc 

^id^k nwv ODKpVia^ pfc o^jfton omwn otow 

InterpreteNathane Menthaeo. Adfcriba verba,quae cal- 
ciannexa,&taauthoru,quampoueuoris,nominaordine 

exprimunt. ^K ^K oniDff nVni' nMin nfcDn n ^ar 
«wp p3«p wn t)iVni piVn Kipa jwkti &n Vy 

HKlfiTn nifi Wmi MBWpYD HpVvTO (,**» felP^) 

hfcDi aKsrooVK vtrvrn onpiaK nVuD nraim .tbmV 
earm p jwirr Km nanoi , 3pd ,, k^ Kin w tpk nnK 
wjwn okj "pi^ naaon & wm pK*ann «jiDiVan 
^TuoaKVK an kkV p im td a^an erwnV PDcon 
pnK tdsd nKin -teon "wp nVj» naiaon K6nn ato* 
tfJ&VK nwan rwa kmtoi? nnoa tVtot tw onn 

CLASSIS XI. 
Thilofophia. 
Defcendimus a gradu fublimioriadinferiorem,Phi- 
lofophiam nemp 4 e,arte^4ifcipUnas, prudentias, & Phi- 

lologis Digitized by Google De BiBLioTHtcis Or-Ientalidus, CapX 44 

lologhe reltquas appcndices,qu£ omniaPhilofophi<£ no* 
mine infignire placet. De Philosoph i a aucem in gene* 
re multi fcripferunt. 

Alij quidemCrifin, vellibros Criticos-, ut T>DK TK 
Luxventatis. WT "flC Duxmanus. A!ij Paradoxa y dc 
pn^tbty Holocauftu Ifaaci.Ali|ij^vjac^JW^.Unde 
Wrmni »rW ^ra Peftoralia& inaures (Ief 3.20.) R; 
Lcvi,liber de fcientiis omnibus carmine tra£tans . , in 
quo tot funt verfus , ut numerum a?quent quem canfi- 
ciuntliterxiftiustituli. AntiquusPhilofophus > qiri. 
etiam fcripfit jn n^7 Ejufdem argumenti videntur 
*pan ^MJThefauriRegis , traftatus Philofophici R. L- 
faacbenLatif. Ejufdem deeadem materia eft ubyb m 
magnus fe&is. 0"n *ilpD Fons vitae, R Solom. ben Gar 
virol, |»23p D^iy Parvusmundus>Microcofmus. Philo* 
fophia i^/^/£ antiquiflima , fcripta ante Mofen J&- 
-gyptium. p7# njn L iber Philofophicus, R.Iofeph ben 
Tof. pp3Dn nfcD Quaefitor \ feuinveftigatorfciert- 
thrum.Profa& verfu-, R.SchemTof Phalkeira. TPI n^3 
DomusDavid,/2.Af^r2>^/^. v 

< kA^ contra Ariftotplem diiputirunt. ffwniyv 
Porta coeli. Scriptum eft Philofophicum , quo plu rimii 
contra.Arift.qtelem, & alios Philofophos difputantur, 
etiam contra Maj monidem. Author R Ifaac IhtirLa- 
tif.rWp Win Vifiodura.Dicuntefre IW TniDiTlWl 
.tf AOTfin WM Jpwn^ tra&atum , qui dehortetun 
xie quis fe profundius immeiigat Philoftqphiae. i 

Alij Ariftotelis Philofppbiam excoluerurit >& pro^a 
pugnirunt. DPfiimrfin Wjn fententiaePbilofophorum. 
Compilatiolibrorum Ariftotelis , quos ex Arabico om- 
aes Hebraiceconvertit/^JVy^ Eju£ 

F dem Digitized by VjOOQIC 41 SmecSMatis Orientalis, Lib. III. Pars.fi. 

dcm fcrtur efle TlDSn ffVin»de Philofophia Ratonica 
& Ariftotelica. 

iyilij veritatemfidei ex Philofophiademonftrirunt. 
7H3 fUIDN *yn Viafideimagha. Liberdefidemagnus, 
Wthore R. SchemTof > PhilofophicefideivcritateA 
demonftrans. Alij denique Philofophica cum Theolc> 
gicis mifcuerunt ut Majmonides in Morc, & Mofe,beit 
Chabib in fuis Wltot rtilTD caftris Dei. 

In fpecic vero libri Philofophici , &quidera A r* 

TIUM , funtVCl GHAMMATICI) 

DftO 3« Patcr & mater. Liber Grammaticalis,quem 

compofuitquidamiJ./W^.^A^r//^ > uteftinlibro 

Jtnpn ])V? ^TKD ubi dicitur efle eximius & honore di- 

gnus. *y*&Tfi VlDTI rWWK Liber Grammaticus de litc- 

ris quicfcentibus &mobilibus , cujus author R. lehuda 

•Chijug y qui k nonnullis ftatuitur primus Hebraorum 

Grammaticorum. ITilDK Materpueri. Liberparvus 

-Grammaticalis. *WT3 Ele£his.LiberGrammaticalis/?. 

Elia Leyiteefatis notus. pDlp Otttt Libcllus Gramma- 

ticalis ex quo pucros inftituunt. UHpft pv!? pnpi 

Grammaticaiinguaefan&ae/^cJJ/^ PPW ^DTt 

3 N an p p^p^ Grammatica filij Habib. vi* jucunda?» 

Prov.3.17. libellusGrammaticalis R. Mofis bcn Cha- 

bib. N^ ipn nriin Nomcn libri antiqui Grammatici, 

cujusmeminiti?. Iehuda benBtlham, trafcitu deaccen- 

tibus. ruwnn TfiD vel fimpliciter 7)W7\ Liber appre- 

henfionis* fivc Grammaticus , quem compofuit/J. /00* 

Medicus;btn Ganach,ex rcgno Korduba Citatur fsepe 

ab Ephodaso in Grammatica. In ppefttione vocat eura 

nM33 p rev* 'i oyipnDn tsn djbci pipnon nmn 
Mcdicum&Grammaticumpcrfediffimum^ omnitim- 

v quc Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus, Cap.I. 45 

que Grammaticorum praeftantiflimum R. Iebuda ben 
Ganach. Inlibro V~\\>T\ Jltt^ *J!*D diciturconfecifleli- 
brosfeptcm , omnesdefiderabiles, &feptimumefle 
D^WlfiOLibrumradicum. -;p13in IfiD Libermemo- 
ridWs ^RJofephi Ktmcht/,qmpzter Davidis fuic Dyfc) 316) 
Liber deaccentibus Hebraicis , quo univerfa Accentu- 
um Hebraicorum natura, proprietas,confecutio,& ufus 
explicatur, Eli* Levita. \bT\\PCK\ '©yfi Accentus fcri- 
pturae, de accentibus,&ii£ft/4 ben Bilham. Peculiari- 

teretiamfcripfit flDK onfcD I Wto Traftatum de Ac- 
centibus trium librorum Iob , Prpverb. & Pfalm. TD 1 
K11D Fundamentum timoris. Videtur Grammaticua 
R.^Aben Ez>ra , citaturinCofri. pnpTO rvb Tabula 
Grammaticalis. DH1D? W7 Linguaeruditorum,i?.4$^- 
lomonislarchijs njnn WVpPD Profe&io per itinera 
fapientias. R.Mofis Kimchij, Davidis fratris,qui claruit 
a.Ch.npo. faepius libereditus& translattis eft. !?173D 
Perfe&io, R. ^Davidis Kimchjj. confcriptus liber circa 
a.Ch.1200. IteN nWD opus Ephod, Ex.2S.if. Liber 
Grammaticuscelebris , cujus author , ut in titulo libri 
habetur, pnrt HaniJ qui vixit a. Ch. 1394. & huncli- 
brum confcripfitin gratiam difcipulorum R. Chafdau 
Liber optimus, & praemiflaeft eiinfignis & do&a praefa^ 
tio, in qua de praftantia & utilitate ftudij Biblici, & de 
■varijsalijs rebus eo fpefrantibus erudite diflerit. In 
Schalfcheleth hakkabala habetur 3 traditionem efle,eum 
aliquSLdo ircligionc defecifle,fed refipuifle.Dn*ON POpD 
Peculium Abrahami, MedicL Grammatica , dequa 
t^Munflerus xx^aucAq fenfit. \wb N£HD Medela linguae, 
Grammaticalis eft , in cujus fecunda, parte genera me- 
trorum explicantur -, R. iMofis , ben Chabib. nun 1£D 

F z Liber Digitized by Google 44 SmegmatisiOkientAlis, Ljlb. IH.Pars 11/ 

Libet quietis. Eft liber Grammaticus , cui tres alii ad- 
jun&i,quibus,ceuquatuorpartibus , Grammaticaab- 
folvitur. Hicagitdelitens quiefcentibus. Alter eft 
-TfcDH IfiD Liberduplicationis. Videturagerede verbis 
duplicantibus fecundamradicalem. Tertius llpJTI 1£D 
-liber pun&ationis. Agit de vocalibu s , & vera pun£ta- 
tione vocum. Quartus nnp^D *)&D Libercondimenti 
feuconditura. R.Iehuda ArabisFefJani , cognomento 
flTTI, quiAbenEzrae , &R.D. Kimchio appellatur 
tfpliTTDn Brm TrincepsGrammaticorum-, ipP^M ■'fhft 
CapitaEli«;'abfolutumopusGrammaticum , Eli* 
^Levita j Cum Munfteri verfione edita funtBafileae. 
Habeo tamen exemplar Editionis Italicae. Ilpafi 1SD 
Liber pun&ationis , (eu de pun&andi arte per vocales- 
^filD W ftylus fcribx , R. <Davidis Kimchjj. mipn pj> 
LiberGrammaticus eft, quemlaudatEliasinfinelibri 
fuiMaforeth. J«wm& Floslilij( i.Reg.j.ij^R.Mo- 
Jts, ben Chabib. Grammaticus videtur. 'H3T ^nnfl Ini- 
tiumverborummeorum. Grammaticuseft , excufus 
primuminHifpania, deindc Venetiis. mnVTDDLi- 
ber elegantiarum. Grammatica de fermone benefor- 
mando, R.\yibrahami> filij R. MeirHifpani, qui voca- 
turbenEzra. Ejufdemfunt VP T\Hil Labiumexcellen- 
tix/Proverb.ij.y. Item ,11D71 nfiD deLinguaeHebraae 
myfterijs* jn JVl^ AdditamentumgratiaeProverb. i.ip. 
Grammatica R.Immanuelis, ben Giunto , A ben Venu- 
to. "tn pD Clypeus Davidis. Grammatica R. Elifa y 
i.c. Grceci, Apoloeiam continens proR. DavideKim- 
chio contra Ephoaoeum , qui eum in opere fuo Gram- 
saatico faepimme refutat. fnnn pDJ? Vallis excifa 

(Hofi Digitized by Google D.E BlBLXOfHECtS O&ientalibus, Cap.I. 4f 

(Hofi.$ OGraramaticaMfc. D^nyy, Grammatica./?. 
Ezechia Romani > Conftantinopolitani Rabbini. 
,W*ni 3)Tpn IfiD Libermanudu&ionis & dire&ionis: 

Grammatica eft R Jonah ben Ganach, fcripta Arabice* 
&3nlinguamHebraeamtranslata , & R. JacoboRoma* 
lio, Conftantinopolitano. "ffWIPTOn PraeftantHfima 
aromata Cant . 4. 14. Grammatica R. CMenacbem Ta- 
tnar. mTO nfilfir Labmm purum •, R. ^/[braham , ben 
Efra > edita Conftantinopoli. pffil 16D Libercoro- 
narum, vel de coronis fi ve apicibus , qui fuperfcribun- 
turliterislibriLegis, & pn vocantur. namn compo- 
fitio. Elia Levita cft > & explicat in eo voces compofi- 
* tas, quae ex diverfis anomalijs , vocibus aut conjueatio- 
nibusformamcompofitamhabent > autaliasinfigne* 
anomaliascontinent. DWH fUHy Area aromatica R+ 
Samuel Arcuvoki. 

Huc etiam referuntur Lexica ^ 

1. Biblica. aiCDnp^Doftrinabona, Proverb.4.1: 
Lexicon Hebraeo Germanicum in tota Biblia , addi- 
tis fparfim gloflis Hebraicis. Liber non eft inutilis Ger- 
manis- TWU ""tta Puteus Mofis. Expiicat Germanice 
voces difficiliores , quaein Mofe habentur. ffBnifp Ra- 
dices. SicvocaturalteraparsMichlol R.Davidis Kim- 
chij,continensLexiconvocumprimitivarum , quas 
HebradRadicesvocantialisefunti?.Z?»^, benGanachy 
converfae ex Arabico in Hebraeum % aliae R. Iud<e Chaji y 
aliae R.Gccatilt* $ zlixCMenachem Sarruc, aliae Solomo- 
misAlmouli. IJflD !?PIK Tentorium conventus * conti- 
nensSynonymaHebraicaexBibliispetita , addu&is 

F 3 fingu* Digitized by Google 4<S Smegmatis OMENTALlS,LlB.III.ParsII. 

_ - - - - - — - ...—■_.-■_ -. n , — i W>' 

iingularum vocum exemplis , & loco, ubi reperiuntur. 
rhll n WW Catena? tcrminata? * Exod. 28.22. q.d. ra- 
dices dcterminztx RSa/omonisLsf/mouli : Colle&io 
omnium authorum > qui de lingua? Hebraica? radicibus 
fcripferunt. Editum hoc Lexicon ad literum 3. oettm 
vixreperiuntur> fedperiifleputantur. *)DD r\W*\V Ca- 
tenasargenti, q. RadicesCafpLEftenimliberi?./^/^ 
Cajph deRadicibuslinguaeHebraicae. 

2. Talmudica. flDK fltt* Signum veritatis. Liber 
Criticus , continens expofitionem di&ionum peregri- 
narum, & varias le&iones in Rabboth > author CHahir 
Bombanaffe, nra nDK Verbaintelligentiae, Troverb. 
1.2. Liber novus & recens eft, comple&ens explicatio- 
nem vocum exoticarum, & difficiliorum in Zohar. & eft 
ejusquoddamLcxicon. *jnp Lexicon Talmudicum& 
ChaldaicumjR.iV^/A^quiflorerecoepita. Ch. iojo. 
•flXpn^Hj; Aruchbreve. MajonsAruch compendium 
eft j fedauthorejusfepemeliores explicationes affcrt, 
quam in majori funt •, facpe etiam Germanice interpre- 
tatur. Authorisnomennonappotitum •, fedapparet 
Germanum fuifle. 

,3; Chaldaica. |DJninDInterpreSjLexiconChal- 
daicu m Elia Levita. 

4. MiXTA.WO^Dn^nyDdigerensdigefta.Diftio- 
narium eft comple&ens omnes voces Hebraeas > Chal- 
daeas,Talmudico-Rabbinicas , & Abbreviaturas He- 
brxorum Philippi Aquinatis > judaeiconverfi. 1H nD* 
Lexicon Davidis de Pomis. in Ty urbs DavidjLexicoii 
^David Cohen de Lara. 

Extat etiam Nomenclatur. a Hebraica ElitLevi- 
t*> cuiFagius addidit vocabula Latina. 

Item Digitized by Google De Bibupt&ecis Qajen^ alibus, Cap. I. 47 Item Synonyma. TjflD^tolK Tentorium conventus. 

B. Vel Rhetorici , D]Wjr n*13 Rhetorica Mijfer 
JLeonis , editaColoniae;aliaeditaConftantinopoliR. 
Ifaac Alfuel* varia & vam>. 

C. VelLocici* ]Wr\LogiczR.Smeonis •, aliaeft 
Lo%iteR.LevibenGerfon.WJpQ DPBlBDnK^ jr»gn na 
■•Hsn J3K CompendiumLogicsefiveOrganiLogici Ari- 
&otc\ici> AbenRafched>i.c. Averrois. jrjn ni7<3 Expli- 
catiovocum, fiyeterminorumLogicorum. *p3H "iHjf 

JFafciculus argenti* R. Iofephi Cafpi LogicaMfc. Scri- 
:pfit etiav Logicam MenaJJe ben Ifrael: De Logicis Tal- 
jmudicis a&um eft fupra p. 13. His jagi accedunt caeteri 
Philologi 1. Historici ; 

A. Univerfales HH nDV Germen Davidis , ab initio 
Mundi ufquead a. Ch. 1 591. n?3pn rbv?V Catena 
Kabbalae 5 Hiftoricusabinitioadfuaufque tempom» 
circa a. Ch. 1588. quo ultimum fuumincepitlibrum* 
fcribitenim 21. fe compofuiflelibros. [Dni\nfcD Tr*- 
&ans Hiftoriam facram ab initio mundi ad a. Ch. 1 joo. 
R.Abraham Zacuth. W7H VlDChronologiaElia:,;?. 
Eli£ Capfali , Hiftoria univerfalis ftii teraporis. Mfc 
K31 D^iy VTD Chroniconmundimajus. Tra&at^rHi- 
jftoriamundiufquead Adrianitempora> qui bello fub- 
cgitCosbam. Authorputatur^. Iofi y benChi/pheta y 
quicircaa. Ch.130. vixit. K6D1I D7W YID Chronicon 
Mundiminns; de cuius authore confule 2?>^©*a^ 87* 
ni]T7K ^pfc Capitulai?.£//>/im.Continenthiftoriam 
mundi ufque ad tempora Gamalielis fecundi : Undfi 
colligunt,EIiefaremmagnum>Hircanifilium , quieo 
tempore vixit 3 huius libri quoque authorem efle. Sun t 
tamen, quialiterfentiunt. ProdiitcumNotis&ver- 

fiono Digitized by Google 48 Smegmatis Orientalis, Lib III ParsTT. 

fionc Vorftij . Dc Antiquitatc videatur Hift. Ecclej. P. i. 
p.y+Smeg.Orient.F.i.p. tot.th^ TD ,, Fundamentum 
ihundi y Do&iffimum fcriptum Hiftoricum i quod in 
hac Bibliothcca Heidclbergcnfi fuit. 

Vel B particulares 

a.Dejudaeorumbellis&Republica. ptoW Iofephu». 

b. Dw Danitarum Imperio. Tin 7i?tt *\$D Liber 
Eldad Danitas , in quovariahiftoricadedecemtribu- 
bus, & de flu vio Sabbathico. 

e.De perfccutionibus. mirn BX#TribusIehuda;ex- 
tatcuverfioneLatinaGeorg.Gentij.LiberHiftttricusdc 
variis calamitatibus, marty riis,difperfionibus,accufati- 
onibus,cjeftionibus Iud^orurite dedifputationibusali- 
quot in Hifpania& Italiainter ipfos&Chriftianosha- 
bitis : item qiiomodoolim princeps in Ifraelc fit ele&us 
& inauguratus •, quomodo fan&uarium olim fuerit ex- 
tru&um , & quomodo facerdos maximus in eo facra 
peregcrit in die expiationum ; quid a&um fuerit * 
cum agnus pafchalis offcrretur , & plurima alia ju- 
cunda le&u. Bjufdem argumenti videtur ^flD 
pnfim mfcin Libef exilij &reacmtionisj cujus Mcnaf- 
fe meminit. d?)y ni^ Dies fecuh. Liber Abarbinelis, 
quopollicetur, ferecenferevelleomnes perfecutiones 
& affii&iones Ifraelitarum inde ab Adamo , ad fua u£» 
quetempora. 

d. D-i£> W2 1H n^a nTO Res gefta; domus Davidrs, 
temporibus Perfarum. DT^npU Affii&iofivecalamf- 
tastemporom. Noviffimufafcriptum-, ftyloconcifo& 
fublimiexaratum. Polonicamcalamitatem cnarrat Ra- 
ro, quod fciam, reperitur. Gbtinui exemplar a quodam 
iti Helve tia j udaeo. 

c. Dc Digitized by Google De BlBLlOTHfcClS ORIENt ALIBUS, Cap. I. /f$ 

******* " ' ' ■■■■■ i » i i . « ■ i ■ lB—m—~*—mam^m~.mmm^^ 

e. DeLXx.Interpretibus. D^p? nYin Honorfenum. 
Libellus Ariftea? de Lxx.Interpretibus ex Graeco fermo- 
ne in Hebr*um converfus, a R.Afaria. 

f. GeneaTogiae. D^n nai verbadierum,/?. Geda~ 
li£\ in quo fuae familia? genealogiam & Hiftoriam p£& 
fequitur. 

g. Variae profopographiae Hiftoria de R. Iehofug- 
aui,invito Angelo mortis , vivus illapfus eft in Paradi- 
lum , cujus deinde fbrmam & manfiones omnes defcri- 
pfit. DTnaw rwVDHiftoriaeadmirabilesdejibrahamo: 
Vaam "IfcDLiberZcrubabelis &c.Vide£/£. Buxt.p.$ 24. 

h.Huc etiam pertinent Itineraria. f D^3 r\ ntyDD Pro- 
feftiones,ItinerariumR.5^«/Wi»/»/ , quiuniverfum 
peneckcuivitorbem, &resmemorabilesomnes, quas 
vel vidit , vel a fide tam indignis, quam dignis audivit, 
ineolibellodefcripfit.. ProcUit cum verfione & Notis 
Conflant. UErnper. D7tyn 3UD Circuitus Mundi. Iti- 
nerarium eft 'PefrchitRatisbonenfis , quod Hebrai- 
ce & Girmanice eft excufum. 

i Scriptores M /#//.Talis eft ffT? ^KDLumeoculoru, 
cujustertiapars nra ^DK continetvarias res Hiftori- 
cas &Philoloeicas. Liberelegans , eruditus&jucun- 
dus , in quo de produ&is quaeftionibus non tantum ex 
Hebrais , fed & Gracis ac Latinis fcriptoribusdifleri- 
tur. Namadducitmultaex Auguftino, rlieronymo, a- 
riftca, &c. R. Azaria^ Edomai. 

k. Vcvzrixs Epochis.T\VWD ppn ordinatiocontrac- 
tuumi. e. denumerationeannorumi literis contrac- 
tuum , qux nnB3^mincupantur,R.IudaeBarfellonij 
a.Ch. 1070. NumeriruntjudaeiprimdabexituexiE- 
gypto-, deiadeaRegibuSj tertio ab Alexandro Ma- 
ccdonc, G II. Poe« Digitized by Google jp Smegmatis Orientalis, XiB.lILParsr.il. 

II. PoETifi ^KtiDy nnnrtD Compofitionos Imma- 

nueli$. Liber Poeticus , continens rhy thmos & metra 
omnis generis, admirabili arte eloquentia , degantia & 
do&rinaconfcripta:Undenonimmerito O^WtfDn "\vr 
JgrincepsPoetarunihabetur; Habet camen multafcur- 
rilia,more Latinorum , quos imirafus videtur . Author 
Immanucl, fil. R.Solomonts. IwnTBr Canticumde 
unitate Dei, tPKU ^TDK verba defperati Iob. 6. 26. Li- 
l^v RSolomonisTiera ^dcKhythmisyicbraicis , feu 
Pocticorumverborumcopia. DP3pT p Filius fene&utis 
i?./«</^L«;/,verfusfrigidi&inepti. WD p filiusPro- 
verbiorum. Verfus funtantiquiffimiPoet«,/?.i$W^^//> 
hannagtd, qui ante>oo. annos fcripfit. Alij tameneum 
tribuunt R.Iehud*ny£benTybbon. D^n fn R.Mtna- 
chem Lonxano carmina moralia. nwn^rn pjjj ijq Pc- 

ftoralia & inauresjde quo libro fupra. D^Dl33n miD Ver- 
fibus exprefTus extat &R. iMattathiaCartin. nharo 
7KWK Colle&ionesvelcompofitiones RlthielChari- 
ri<> confcripta? Arabicae •, quas deiade Charifi Hebraice 
tranftulit,& ^JiDDnn vocavit.Utraquelingua, tum A- 
rabica, tumHebraeaefteloquentiffimusliber. Chariri 
enim A rabice asmulatus eft eloqufcntiam Alkorani.Cha- 
rizi vero hujus facundiam Hebraicis carminibus fupe- 
rafle videtur. Emanuel ipfe , homo gloriofiflImus,hunc 
Charifi, tanquam fummum & incomparabilem Pofctam 

commcndat in ^w nnano c.p.trVnn ^nn Pfalmi 
pfalmorum. Liber Pfahnorum in Hebraicum rhyth- 
mum,quonuncutunturHe.braei, converfiisa/?. Cha- 
nania Ibn Iakar. Non ita pridem Conftantinopoli cft 

confe&us. TUill ^DPl JaRegiusfilius , &Nazir#us. 

Menak Digitized by Google De Bibliot wecis Orientalibus, Cap.i. ft 

"MenaflcPbeticis arinumcrat. nyVon ni)0 Xiber facun- 
&x. frn«r* niTQT Cantiones Ifraelis. nWTO I1D*K 
Terrifica,utvCxilloinfignits. roWwn ffWTlCan- 
cicaSolomonis. DeMufica. 

3. Orato^bs. pin^HProbrumtemporis. Liber 
parvus,eloquentiam & puritatem lirtguae elegantiflime 
oftendens , multiplicibus dicendi modis abundans , & 
flumcn quoddaminfigne in oratione profundens. Ifaa- 
ci Obadia? 

4. Epistologr aphi . 0?JJ pPD Liber Epiftolicus, 
continens , fo. Epiftolas Hebraicas familiares, 
nempe 25. cum refponfionibus fuis. Stylus clegans 
& luxuriofus. 1« TWU ; T WMK Epiftola R. CHqfis 
Nathanis. O^H ^JO HTJK Epiftola animalium. Li- 
bercft y inquocolloquunturhomo , ferae, jumenta* 
aves,reptilia,& vires, virtutes, vitia,proprietatesac na- 
tura fingulorum explicantur Ex Graeco in Arabicum, & 
exArabicoinLatinu.ExArab.translatusdicititr^X^ 
lonimo.T\)y)T) mJK Epiftolarcdargutionis,veldifcepta- 
tionis R. Schcm Tof , bar lofephyben Thalkir£. Libel- 
lus parvus eft , difputationem continens inter Philofo* 
phiam&Theologiam , oftendensillasinterfenortpu- 
gnare, acproinde non prohibitumcfle Philofophoru li* 
bros legere>&illas artes addifcef e. t)bwiwh pDIH nnJK ' 
HTDn 1£D Epiftola Apologetica R. CMofis ben Nach- 
man , prolibro MoreNevocWlm. pn nTJK & nTJK 
D^ncn n^nn Epiftola Meridiei-, & Epiftola refurre&io- 
nis mortuo r um •, dequibits fupra. ?njn T«Dr»7 nHJK 
Epiftolawdlumenilludmagnum^. Mofen Majmoni- 
dem, quaemiflaead eumex Oriente, occidente, Septen- 
trione&Meridie. 

G% J.Fa- Digitized by Google 5* Smegmatis Oricntalis, LiB.III.Pars.il. 

f. Fabula,Adagi a. ^lDTpn ^DProvcrbiuman- 
tiqui. Liber eft rhy thmicus,continens fabulas & apolp- 
gos,confcriptus, Vipn p^nuy^inVadoftcndendum 
ufum, elegantiam , & virtutem linguae San&ae, ut au- 
thor Iuchafinfcribit. Dividiturin f . partes i. agit de 
laudeintelligentiae&fapicntiae. i. delaudibusptifeni- 
tentiae. g.deConfilio&prudcntia. 4. dehumilitate. 
f . de timore. Author R.IJaadfil. Solomonis. uh>VW V>PD- 
Adagia vulpium, fabulae vulpium. Similis eft praeceden- 
ti.Liberfabularum ad virtutem &prudentiamcompa- 
randamdire&us. R.BerachijeBarentanijpunQtztoris* 
JUn "tfcD Libervifionis. Continetaenigmata. 

Pergimus ad Scientias,ubi 

i.OccurritPHYsicA, tumgeneralis, HDDnn tmiD 
Commentarius in Phyficam Ariftotelis R.IudaSacer- 
dotisy Toletani. jn Wn Phyfica Hebraea/?. ^Aben Tyb- 
bon, Latine redditapcr Ioh. IfaacumLcvitam.^raar 
rulDK femitaefidei. LiberPhyficus&aftronomicus. 

In fpecie 

a. Defenfibus. nm JSK^ttp Corapendia^»&f- 
fched, o&olibrorum Ariftotelisdeauditu naturali. 

b. Deanima. bwy?2 Liberparvus,agensPhilofo- 
phicedeanima & ejus ftcultatibus. 01« nDBO Anima 
norQ.inisTroverb.zo.z.j. Tra&atusdeantma, &ejus 
facultatibus. CMenaffe^ben Ifrael Kabbalifticis accen- 
fct. HDlon nJIIV Are*cogitationum R. <^4brahamA- 
ben Efra traftatus de anima , obfcuriflimus , brevifli- 
mus,&eloquentiflimus Mfc. 

c. De aqua & mari. D^DH Np v Congregentur aqyje, 
Gen.i. Liber Philofophicus deaqua & mari , inquo 
rationibus Philofophicis demonftrare conatur , cur 

aquae Digitized by Google I)C BlBLIOCtttCIS Ombkt*li»u», Cap.fc f| 

aqu* terramnon obruant , .#. Samuel ben tybbon. 
y, d. Dememoriaartihciali. rPWI 3? Corl^onis, D« 
racmorizarti&cizli R.IudadeLModena. .,. 

. e. DefomnioramInteipretttioi».niO^T^Vy^Do«. 
mim fomniorum. 5. /*«•«£ Corbeiide refjxonfisin"*©»? 
niis. mpi?n jnnfc Liber de Inrerprefatiojwfoznnia. 
rum , colle&us exTalmude,zohar & alusanthoribus, 
lofepho juJlo&anieUyRtbbenuHaji Gaonita Ethnicis 
fcriptoribus, R. Solomonis AlMeHlf.^Vobnltibetfom- 
morumRambaM.AtiusefoR.Hajj.> r . ,,' ' <&. . : 7>j 3 
. f. Cheiromantia. "|ton, Chanoc>. Libe,reft,inqtjb 
Cheiromantiaexplicatur,i. e. ratiahnearu«inianuun\ 
&faciei R.Gedalia , quieumcompofuitPifauriinaie- 
moriam filij fui Enochi. 

2, Mathematica eaquevelpura ; u«GEQM*Tiiij^, 
DlTTJMt Euclides e* Arabico in Hebrawo fermonem 
tranflatus per Mofen Aben Tybbpn , qui fcnfett inttf*- 
fatione , fe abfolviffeeum a. Ch.1270. tfa) p?D f otk8 
hortorum Cantic.4, 8. recens liberjofephi deiiMedico» 
in quo. continentur refpofifione? ad quajftiones qnaf- 
dam Mathematicas , quas in libro UTK propofuit, 
*n*>Nn npn Liber Geometricus Epbodai. pan Kit$ 
Figura terracj Geographia R.Abraham barChija. 

Ar.ithmf.tica , ISDDn n3K?Q ars numerandi. A,- 
rithmetica eft , quam adformam noftrarum Anthmeti- 
caram fcripfit R. Elia ^Uzrachi , qui etiam ijphjeram 
confcripfit. IfiDDn •toDSW Arithmetica^. ^Abrakam 
AbenEfr*. SOTl fWj» Opus fupputantis R. IfaacAt- 
chadef "\rr\D? 131? Tranfiensapudmercatorem.Arith- 
metkzR.LMenachemTzijonTort. 

velMiXTA, ut 

G 3 a. Astro- Digitized by Google f+ $**<&***« -QltMitei&s, LiB fll ?ars Hl 

a. Asti^ono*! i a , ; TWSnn f\mk TaBMar Ailrono- 
totc# 5 m gratiarti Alphonfi Regis Pbrtugafliaeconfefbe* 
quae idcirco Alphonfinac vocantur , R . Ifaaci Ibn Seid. 
^^V^<^aart*s1fr^w,jR./^r^ ben Machin ? de 
^Qottnnvc Aftrol^bij. TAK Vtt!> Veftimentum lucisj 
a>ianjnlTWI^fteUarum.nE)M *mnD LiberAftronoi 
mko\$R:Sitncha , difcipuli/?.^W^/>. OW Liber 
deteihporibus R.Iehuda barBar&ilai. Liber Aftrono- 
mki<is»tapparet 5 Temj*>rum difcrimina fupputans,ra* 
tione motuum carieftium. flHn miy Figura terras % 
fiphara Murtdtiefe^ ^^^drtbensligiiram terra, difpofitio- 
/iera orbjam ciricHftftrm & riAotuum ftellarum, J? ft^if&r*- 
hami fil< Rabbt Hajia H»|wini. D^iyn m«r Figuni 
Mundi>R.IfaacibenLataph > infignis Philofophr. Iii 
Jpecir~v*to *d4 ©afendariis & Intfcrcaktione mtil^ fcri- 
ffimiiiCw^XBm^TDordointercalationis R. ^Davidis 
XhuUrbem^ AGh.i^i* TOT Liberlntercalationis, 
JZ .<u4brahatni 'PfiHcipif, Aftronomi infignis-, Eft & a- 
Kusejufcfem ai^Httienti ffW yiTy Intercalatio anno- 
iiV^ftbhS^Ititercalationum liber. De folftitiisiaequi- 

rf66ti^ deluna^motUj&menfibusj&totius Caiendarij 
Vatfene. ^Hp^?^TentoriaKedar./2. Solomonis Ieru* 
yoWa^Calendariu Arabicu. TBWm ppn C<yreaioVel 
ordinatio liflafchar.i? .IJa/char y bcn Su(an,corre&io vel 
ordinatio Calendarij. rbbo m»H via ftrata de Calen- 
dari6, feftls&c. R.Ifaac 4khadeb.U^2D VV fexate, 
^. SdlomonisTzltnid Ephemerides * iex tabulis com- 
prehenffc. 

; Neque Aftroiogiciillisdefunt, n:3> trjaTiep Fi- 
liusquadragintaannorumadprudentiam > Aftrologi- 

cus Digitized by Google liae, R.Eli£Kjttphegi Aftrpiogia. *)D1> nnKff ,JUofcpfc 
&en Iofuae Calendarium , Aftrologica de NataJitiis &c. 
comple&ens. niDJ J"0l3n Aftrolqgia , ft. t^<4$rah/m 
faekuti.Atiuse&R. Jbrahatn be*¥)ahud. Calendari- 
ymMenaflebenlfrael '-,1 

b. & Geograph^a. DTty niip^ V^jajflwmdi. F«fS 
tur eflc Geographiae compendium > & idem forte cum 

pjiynnirnixmjtt 

, 5. In Ethicis habemus , nl3N "p*^ CapitulaPa- 
trum:ubiapophtbegmata , moralja&aliapie<hcTbaPa»» 
tCumEq«Jefi2Judaica:,quaecolle^it R. Nathan Baby* 
Ionius circa a. Ch. 130. In hunc librum multae^tantf 
commentaria , Abarbinelis , nonfine 7J3"DN Wp 
fl13N , p"if) 7J? Compendium commc|*arij Abarbinelk^ 
fuperrirke AbhOth. Cornment/ Rabbenu SchemueJ 
Lirma. ni3N J 37'Corpatrum, R Jfaaci Lebethhallevi,* 
niatn -"TD VerbzPztxum,K.Io/ef>hiHivanl fWp-3 
Capitula R, Mofis. Almo{hino,e>pafitio in firke. 
ni3K yibfy 7 N1DP V-nn Commentarius Allcgoricus 
fupercapitulapatrum. Adduntur* Menafle, D^nn-Jll 
viavitae. 7«lDBr &mD; n:n nnp Explicatio Samuelis) 
irr7N 33"» CurvusEliac, *)Dr> IID^ Eundanientum Jo- 
fephi. ' ' 

Ad hanc Claflem pertinent , nffDH "IfiD' LjL-- 
ber morum .- Sic vocanturlibri Ethicorum Ariftotelis, 
quos in Hebraeum (ermonem vertit T>on <JMeir> Medir 
c«s ^egis Caftil iae, a.Ch . 1 40 f . Commen tario hunc li- 
brum ifluftravitR./<?/fy>£, //. R.Schetntof. TO m$ 
#S2m ejljp njrqp Libellus agens de regimine corporii 
&animae,authorei?.4SV/&mr<;/y/&tf/ibrrf ; MctncS 

con- Digitized by Google 7* 8^fE6MAtis J OiliwiTALf$,tiB.ni.Pars.II. 

confcriptui. IFTOTI Libcr piorum vcl Sanflborqih,Ethi-~ 

di$ & T hcologicus, continens pncccptabcnc vivendi, 

quae variis exemplis &Hiftoriisi!Iuftrantur,R. Samue* 

lis a.Cli.1180 FHiumhabuitTDPl rniTP r\ di&um, cu- 

jus nomcn hodic in frontc libri ponitur. ffTSn irop 

Sele&ae margarirae •, Libcr celebris,con tinens praecepta^ 

Etfofca&tobr&liaexantiquis Philofophis Graecorum & 

Atabum colle&a i R.SolornoneJten GaviroL Confcri- 

ptus primum ab authorc in Lingua Arabica , & in ea 

j*\y£\ /.Ix*^ vocatus; deindekR.Iehudah, KAben 

Tybbon Sevilienfi,ex lingua Arabica inHebneam con- 

verfus. hyt?T\ nDlD vel 1D1D n Yttr Eruditio iitfelle&us: 

Libelhis parvus,<;pntinens elcgantes fententias morales 

advirtute &pietat£ excitantes, mctrice confcriptusi?. 

ffa}> Gaon. 1D1D IfiDLiberdifciplinae.Libercclebriseft 

polijticas&Theologicas virtutes tra&as ex facris literis, 

&fcripti$ veterum. Alius eft ej ufdem nominis & argu- 

menti R. IfaacCrefpin , prosi & verfu. 1W mm Lex 

jux, de ultimafelicitate. D^TI* IflmW Scmitaejufto- 

rum. D7ty ^n vita aeterna. W33^n H13D Requies cor- 

dium.JDTn H>ff Probrun} temporis. WllDy columnse 

ttiarmorex D^fctD^fin 'HDID Praecepta Ethica vel mo- 

raliaPhilofophbru. Vb£> Rb^D MedicinaanimacLiber 

Ethicus & moralis. Repcritur etiam ejufdcm argumen- 

ti nnMfl K£nD R. IofephBarfellonij,ex Arabico in He- 

braeum translatus. p33 pU Horreum praeparatum,exi. 

$zm.6.6.R.Solom.fil. ludtGabrielis. WlTI niD^n Lj- 

J>cllus Ethicus ex Ramban , libello antiquo "p*! fl>37n 

p» & fell np3K collcftus. Adjunftus cft alius ejuf- 

3em argumenti, qui vocatur D^ty v n -MPPD J3 Libcr cft 

antiquus, comple&ens fcntentias morales & utiles. In 

, eo Digitized by Google De BtBLIOTtttciS OftIENtALlBUS,Cap JL ff 

eo multa fabulofa de fapientia? ben Sirae,poft fententias 
iftas morales>afperfa funt. nno JV3 Domus morum, 
LiberEthicus. D"n ntmiK Viaevitae. Libermoralisad 
vitam fecundum virtutem inftituendam. 0^31 nKD 
centum verba, R. Ifaac Nathani mftitutio feu difciplx- 
nafiliorum.plX n JT*q Bilancesjufbe: Libermoralisab 
Aluamat Algazelo fcriptus , & Hebraice converfus & R. 
KjibrahamBarChafdai. 

4. ExPoLiTicisdamus, D^in mpin ftatutajudi- 
cum.Quomodo judices fegcrere debeant in judiciis.R. 
tJHeirde Rotenburg author putatur. nniDn T1D Arca- 
numarcanorum vel confiliorum. Fertur efle liber de 
cqnfiliis, confiliariis &c. ab Ariftotele Alexandro mi£ 
fus, olim ex Graeco in Arabicum , poftea ex Arabico in 
Hebrseum translatus. 

f. AdOEcoNOMiAMpertinentjudaeorumfcripta 

a. DeConjugio. Wlpn mJK Epiftolafan&a, deco- 
pulatione mariti cu m uxore , u t liberos fanftos confe- 
quantur,Ramban. ? n n nCN Mulierftrenua. Liberpar- 
vus eft , eleganter defcribens ex facris literis virtutes 
uxoris ftrenuae, & ejusofficium erga n\aritum , acquo- 
modo pax conjugij confervandafit, &resfamiliaris au- 
genda. . 

b. Convivialia. Jft^K jnw Menfa quadrata ; Liber 
in quo agitur de iis , qua* homo in menfa & tempore cibi 
obfervare debe t : fu b finem etiam agitur de convivio 
pro juftis prxparatoin feculo venturo. 

Quibus aetatum periodis fingula ftudia fuos ha- 
buerintcultores, indicare quidemjamconftitueramus* 
quia vero id ipfum in Hiftoria noftra Ecclefiaftica , di- 
ftin&a cujufque feculi feftione , de judaifmo , prseftiti- 

H musj, Digitized by Google 58 SMegmatis Ori entAlis, Lib. III. Rtrs H. ■ ■■ » 

mus, cxteraque , quai reftant* lortgiorcs digrefliones 
nonferunt , adArabespergimus, eorundem forulos 
etiam excuffuri. 

Caput IL 

*De Bibliotheca Arabica. 

QUantum, in literatura Graca & Latina Bibliothc- 
caedeferatur Gefineri y mHebraica Bibliothecar 
Rabbinicae Buxtorfij > me tacente , Bibliopolarum offi- 
cinadoquuntur. Suntenirahicoflfiliarij, quorumope- 
ra, quidinaugendarelibrariafaciendum , quidomit- 
tendum, tutiflime difcimus. Ablque his (i foret , neque 
deillorum Qihumi* inexpugnabili,nequedehorumdi- 
tfe fupelleftililibrarianobis iatis conftitiflet.De Anglo- 
rumftudijs , &laboribus, quisreftiusnosdocuerit, 
quim Balaeus in Centuriis, quibus exa&os Gentis illius 
librorum pertexuit Catalogos? Idem noftrotempore 
jnultxperGermaniam tentirunt Academix, qusePro- 
feflbrum fuorum vitam & fcriptapofteritaticommeh- 
dirunt. Solis fere Arabibus defuit proxeneta, qui ftu- 
diaillorum Europaeis, prolixo aliquo fcriptorum , aliis 
linguis & Gentibus ignotorum , utilium tamen,& tam 
Theologis , quslm caeterarum Facultatum Antiftitibus 
variacruditione fecommendantmm , Catalogo propo- 
neretatqueinfinuaret. Mequodattinet , temerarius 
forte videri queam , quod, cum rudis fim ve&or , nec 
dum fcalmum rexi in lacu , Euxini maris fragores fulca- 
recontendam$ qui dumvix primapenitioris Arabifmi 

limi- Digitized by Google De BTBLIOTHECIS ORIENTALIBUS,Cap.II. f$ 

iimina attigi , viam tamen aliis per tot charybdes often- 
dere coner & fcyllas : In fpem tamen erigor, veniam me 
fecileimpetraturumabiis , qui,cumplurajamhabere 
non poflint, haberi tamen pofle, fuo tempore , haud ob- 
fcure, exlndicenoftro, colligent. Sufficiat, rudihac 
Minervaexcitiflc Apelkmaliquem , qui&hancno- 
ftram rxuty&L<pt*v correxerit , & ultimam tot votis flagi- 
tatae & expetitat Bibliothecx Arabicae manum impo- 
fuerit. Eft autem Methodus confcribendarum Biblio- 
thecarum, Orientalium prafertim, triplex. lllu profo- 
pographica , qui magnorumvirorumvita defcripta, 
comitem femper habet laborum quoque Catalogum: 
qua Methodopotiflimumutuntur Arabes. Ijla libro 
rum nomina tantum ordineAlphabethicoexhibet. Hac 
Methodo Bibliothecam nobis fuam dedit MagnusBux- 
torfius. //>r deniqueLocorumcommunium rationem 
habet , quam & nos hac vice ( priores enim doCendi vix 
in Theatro noftro Tetraftego commodiorem occupar 
bunt fedem) fequemur , utpote ftudiis & Scholis Chri- 
ftianorum maxime accommodatam. Quae etiam ratio 
nos impulit, ut , poft varios flu&us , Hebraam Biblio- 
thecam , ex Buxtorfio, Legero, Menafle ben Ifrael, ea- 
dem ferie exhibexemus. 

C L A S S I S I 

Theologorum Chriftianorum. 

TTOta Bibliotheca Arabica , obje&i refpe&u libros 
•* continet vel Theologicos , vel Toliticos feu Iuridicos, 
Me4icosfPhilofophicos^f\ Thilologicos.Theologici iteru 
vel Qifuvv/wf funt Chriftianorum vclc^v^oXoy^ Iudaeo- 

H 2 rum, Digitized by Google 60 SMPGMATIS ORIENTALIS^LlB.III.ParsIL rum, tum Rabbanitarum quam Karn£orum,Sabxoram 
feu Magorum, Manichaeorum , Muhammedanorum: 
Chriftianorum Arabum lucubrationes iterum funt 
Textuales five Translationes , Exegeticae, Dida&kae, 
Polemicae, Pra&ica , Hiftoricaj. SinguIaeTheologiae 
partesabOrientalibus ferio funtexcultx.Quia vero fin- 
gulaoperofiusdemonftrareilliiisdemumeft , qui Bi- 
bliothecas Arabicas Orientis perluftravit , vel Lauren- 
tianam, Vaticanam , Oxonienfemcumprimis&Lei- 
<Jenfempenitiusinfpexit, fatis fuerit, fingulorum fpe- 
cimina dedifle, repofitoria , & proprias fedes affignifle, 
quibus deinceps quicquidaliundeacceflerit,commode 
adjkipoflit.HabenturergoinTheologiaChriftianalu- 
cubrationes varias A. Textuales i.e. Verfiones vel vete- 
ris,velNovi,velutriufqueTeftamenti , autpartium 
tantumquarumdam, alterutrius. Dehisprolixeafrum 
a nobis cdi^fnal P.i.p 261. Thef'Phil.p.269. & deinc- 
ifyyv. P1.C.5. quibus tamenaddimusquaehabet Nicok 
Clenard. Epift.lib i.p.134. Nunc convolo ad Evangelia 
^Arabica , de^quibus tibi altquid narrare iibet. Naffus 
fumCodicem defcriptum* & verfum ab hincfexcentis an- 
nis. Habeo & aliudexemplar tic eadetn Translatione de* 
fcriptum. Reperio pleraque omnia hicfehabere ut hodie 
legimus in Gracorum codicibus , quosfecutus eji Eraf 
mus. Illud loh.ult.Sieum volomanere. Et illud in Luca y 
In terrapax, hominibus bona voluntas: & reliqua , qu<e 
Erafmusreftituityomniafichabentt^Arabes 5 nepute- 
mus olim aliter legijje Gr<ecos ^quhmhodie fonant vulga- 
ta exemplaria. Nullum non moveo lapidem , ut Epiftolas 
*Pauli confequar> & reliquosfacros codices : Omnia enim 

funt Digitized by Google Db BlBUOTHElIS OjtrI'«JKTALlBPS> Cap.II. -<Si UOr funtapnd illos olitn verfa : Quin &fcripta Thotn* q. 
damverterunty & aliaquam plurima. c Defacrismitb 
fracipue cura eft , qu<e adutrumque atttnent Teftamm- 
tum y &jam Tentateuchum quidam habet , mrffurusyuM 
ajoluero. Quantofeliciorinosvivimusfeculo, quibus 
hx facilius parantur divitiae -, obfletricante cum.- 
primis magnajam Anglorumdiligentia , qiiae,pnEter 
oeteras,quae eruditorum hadtenus oculos fugerunt , to- 
tius nobis V. &N.T. Verfionemdabit Arabicam. Sed 
& cc\eb JValtonus, Prsfat. Introduft. adLinguar. Qh 
rient.Seft. 46. mpnet > Rxtare&aliaduo ( vidialte- 
jum, aPatriarchaCyrillo Cantuarienfi Archiepifcopo 
clonatum ) Pentateuchi ^Arabici exemplariain Biblio'- 
thecaOxonienfi , Jecundumverfionemhxx. *Dantur& 
<varia EditionesN. T. Arab. varidque exemplaria 
MJf. & imprejfa > quibus nfifumus. AthanafiusKir- 
sher. in Qedip. iEgypt. Tom.II.Par.I. Claffc. facit 
mentionem verfionisMaronitarum , quam fupra P. i. 
p.262. citavimus. Tandem etiam Nobiliflimus Selde* 
w^Lib.III. de Praefefturis & Synedrio Hebrxorum 
p. 374. exemplaris meminit Evangeliorum Mfc. in 
cujus calce Calendarium repcritur. Ad calcem Evan* 
geliorum exemplaris penes me Arabice antiquitus m 
^yEgypto perpulchre confcripti ( abfoluti nempe 8> 
dieCHufre , menfis Coptici , ideft> l.AuguJtilulia- 
ni y anno £r£ Martvrum 1002. feu Chrifti 1286.) 
reperitur menfium , *Dierum > Feftorum , Le- 
tfionum vefpcrtinarum ac matutinarum Calenda- 
rium , in quo quidem funt aliquot haftenus fugien* 
tia. De ux Hebrac. pag. 116. meminit ftditio- 

H 3 nis Digitized by Google 6t Smbgmatis Orisht alis, Lib. m. Fars TL 

nis Pentateuchi Romae pridem exbibitae , & *• 
lius penes fe Mfc. cxemplaris. Iiwita Teirefcy p. 3 84» 
meminit Gaflendus Bibliorum , quaeacceperat « Arabi^ 
*corum> Arabice, Perfice , Chaldaice fcriptorum •, . alio* 
rum item Arabicorum cum initiis capitulorumSamari- 
tanis ; quaetamenpofteriora de Pentateuchointelligi 
debent. Samaritanienim totum V.T. non recipiunc 
Erfenius in fua etiam habuit Bibliotheca quatuorEvaa* 
gelia, ter,femelchara&ereSyro . Pfalterium,eodem 
chara&ere. Verfio liberior et fe diflfundens. 

B. ExEGEiiCifi) five Conciones. Sic extat 

^**M o_^W Jy *J\ .«jJWM«31 cF^LiH 

Explicatiofefli Nativitatis , fafta a Tatre San&o^ Ca~ 
tholicafPatriarcha Elia uuCognomento Ibn-Hadithio. 
Prodiitantehac&Latine&Arabicefeparatim \ nunc 
-textum cum verfionededitCeleb.D.Golius,mantiflam 
Grammat. Erpen. recens editae, p.249. In Bibliotheca 
au te Leidenfi habentur ejufdem authoris o l^i mpi-^J 
Concionesfejlales. De ftylo, aetate , & fcriptis hujus au- 
thoris ita Clarifs. Golius ; Continuae Oratidnis exerci-* 
tiis, jam praemiflis, pro Coronide accedat etiam aliquid 
ex Chriftianorum fcriptis depromtum. Et quidem ex 
iis , quac flyliabHariraeoufurpatiformamimitentur. 
TalesfuntHomilise, Paraenefes, &Liturgiaequ2edam, 
in Academiae noftra Bibliotheca extantes, au thore Pa- 
triarcha Antiocheno, Elia 1 11. quicircaa.Ch 1180. quo 
tempore bellum facrum in Palaeftina gerebant Franci,fe 
Tixifle haud uno loco teftatum fecit. In Codice illo haec 

prima Digitized by Google J>e Bibliothecis Orientalibus, Cap.L 6$ 

primaoccurrit inNatalemDominibrevishomilia, fwt 
allocutioad Chriftianos •, quametiam unacum aliis illis 
progymnasmatis olim interpretatiis fui. Non tamen 
pro genuino adeo Arabicae Linguaefoetu cenfendaeft, 
iquam fi & mero & vero Arabetroncinnatamconftaret 
Nam licet Arabicam provernaculahabueritidem Pa- 
tfiarcha, tum & culturae ejufdem curam operamque de- 
derit , utriufquetamenfpeciminisfaftacomparationc 
difcrimen facile apparebit : Scilicet accuratam minus 
hic efle di&ionem-,quandoque etiam Syris aut Mefbpo^ 
tamiis , nec non Chriftianis peculiarem . Sed quia eam 
quoquen6fleinterfit , utiquehocProgymnafmaseque 
ac caetera promovendo Linguae ftudio , ufuique condu- 
xerit. Praeterea , cum in aliis iftis fi t fpedanda oratio fe- 
re fola , hocinfuperresipfaatqueargumentumcom- 
mendant >quamvis & hic fubindeplufculum fit coloris> 
prout populi tum & feculi mos erat. Artamen eo etiam, 
velut tragemate quodam> corrigi poterit au t difcuti, fi 
quaeforteipaganisillisferculisnaufeaj rofiove ftoma- 
chum afFeceritteneriorem. 

II. Schahidus> filius Regha quaedam etiam Exegeti- 
ca dedifTe vide tur , ut infra patebit , ubi de Hiftoricis 
fermoeft. 

III. ChryfbJlomiteBaJiljf opera Arabicein Oriente 
aflervari monuimus Anal. P.i.p.2 54. HomiliaChryfo- 
ftomiinNativitatemChriftifuitinBiblioth. D. Elich- 
manni. 

C. DiDACTiCifi, cujufmodifunt 1. oL_Jt £=» 

i+JjA^ *j la&^UtJt LiberdeTheologia y i. e.deDa-* 

minatu ^Dei.i . ConfeJJio Abdolazizi Muhammedani ad 

Chri- Digitized by Google 4+ SMEGMATIsOR.lENTAHS,LlB.III.ParsH. 

Chriftiauifmum converfi. Extat Arabice & Latine* . 3 . 
lt>6«0 «JuL.1 ^jJ^i UujUai Tra&atus Pauli, Epifcopi 
Sidonij. Habeofcriptum,cuititulus. z y *a&±* *JL.yi 

eW^ 1 1 ^ *■ a >J *£\x±" &{** -k_ J**aJ 

l^j^LjJI (s,^ Ij^vo iJsi^ UUul ^slUJ^Jl udjj 

t&^sbA ^ (^J^ — -«s *. M yt <_lj *>*-lj 

Trattatus compendiofus , continens argumenta diver/a, 
authoreTatre noftroTaubK^fntiocheno , Epfcopo ur* 
bis Sidoniorum> quod creatorfit unus, & quodNazare- 
#/'(Chriftiani) nonfunt ajfociantes. Capitahabetxxn. 

hocordine : ^UJl : J Ui ^ljJt oytj <j j\tf l V M 1 
ct_ u*JUJ< ol«Jt fJ^ *JjJ«y uV 1 * 3 * r *> H- 
^IJ\ y 1 ^ -y S^\ cjl<JI r „ JUJ ^Ul ^ yl 
^UJ ^*» to 1 J ^ — * UM v^i ^ JUJ 

^UJJ <ju»J y \ (J^L.JJ t_»UJ rI&^j. Aj JuviJl 

(^•ck-a^ ^UJJ v'^J J^«J <-V^ 1 r^ ^ 4 "" ^ 

iM j. JUJtj ^UJ «XJl yl (^JUUJl QA Jyli 

t*»jWl <j**J w* tJs-UJI ol^Jl (**AJ\j s^l..» 

*JJ Digitized by Google De BllLlOTHIClS OR.IENTAtl»US,Cap.II. 6f 

oU^I </^ — Alc JdUN vW^ OUj^s» ^U* 
<*— — el tJ^* ($>*) v^s»-yAlc ^1 y )J t->y £/l£=Jtj 

*x-*)j «w u^jlm ^ty fc^t^ v^» wy ^aU 
vU' s*^ »*^m <J Ui^^^ic ^jUi vWjt 

f l-J »^l <^lj r b ii\ o^) t U)y $s&\c #\.J\ 
*il t^U (j^UJI vW **\j *"$\ J-* *«M **W u*Jj 

^*)J \& ci*a* (^oJ) OljuJt^L, <yj£sj (yl u*^* ^ 

^t ^jXoj uu^ «^ic ^uji o*J» u^ui ^M 

«t— - (j^^aJt V^* **M G)j\ £* w * , l d*Jl ^u.^} jji*^ 
vUl &j.**j r -di^) «^l £*^1 »»' JyL> oi!Ji .^jf^M <j>) *iu ^iH JJj_ — >1 ^ wj/&Jj t^jWt 

^ «jy&J^ JHLJ)\ y* ** 3JjA*H iXc y)U? 

^j JjJ j J&b^Jj ^j & A )lj u***N 

/ Caput Digitized by Google 66 Smegmatis ORiEN-TALiSjLiB.lII.Par5.il. Caput 1 . de Exiftentia Creatoris ^Altiffimi. 1 1. *De *~ 
termtate Creatoris, & produttioneiJMundi. 1 1 1 .Crea- 
toremCelfiffimumnoneffe corpus. iy\ T>eumCreatorem 
ejfeunicum. v.Creatoremfubftantiaejfefimplicis , non 
compofit** vi. EffeMundoordinatorem , quiconftitue- 
rity & regat eum.\ 1 1 . Mundum non ejfe aternum, <eter~ 
nitate Creatorts. v 1 1 1 . Conjutatio eorum , qui ex Thilo* 
Jophis dicunt) Mundum Deo coexzftere , utpulfus & tin- 
nitus. ix. TroduftionempoftapocheninTteononeJfeac- 
cidens. x. guoredeatjermo eorum^quiexiftimantfDeum 
nihilnoviampliusproducere > poftquamabeo jamabfti- 
nuit. x 1 . 'Deratione Thilofophorum: quiarebusmunda- 
711 s abftinent . x 1 1 . Rejutantur Thilofophi , qui dicunt, 
Vroprietates Creatorisejfe gualitates. xni. T)etempo- 
re & loco. xiv. Rejponfum datum illh qui qu*rit, ubifue- 
rit author /oci y loco nondum exiftente? x v. Mpidfit\ cum 
dicimuSyTatrem , Filium&SpiritumSanfiumeJfeu- 
num. xvi. §lu£fitfententianoftrade Taternitate&Fi- 
liatione. x v 1 1 . Quidfit , cum dicimus , Tatrem ejffe 
c Deumperfe£tum> FiliumDeumperfeSium^ Spiritum 
Sanffum c Deumperfeftum y non tamen tres T>eos , Jed u- 
numDeum. xviii. NonneceJJariumeJfe^ ut reliqua Au 
tributa>qu/e deCreatore pradicantur , fint Terfon*. 
xi x. ^uomodOy & quarationevoceturDominusCMefi 
fias , filiusTlei. xx. §luomodo dicamus Meffiamejfe 
*Deum-> cumfit & aternus & in temporegenitus. xx 1 !De 
difiisVhilofophorum , quod^Deusfit caufa caufarum. 
xxi 1 . T>e Refurrettione , vivificatione , diffipatione & 
iiiffolutioneMundi. 

III. AhmedIbnEdris,Abulabbafus,Maurus ( de 
quo poftea ) excitatum fe fcribit i quodam Dialogifta 

Chri- Digitized by Google Db Bibliothecis Orient alibus, Cap. I. 6j 
Chriftiano.Itaenimp.m.282. ^a^ q\j *** L j 
1^-^Ima)! <*/U^ iJL, lA3t jj ^WJ! 

i.cpoftqugm quidamChriftianorum edidijfet Traffatum, 

ftylo Chriftianorum, ea<Methodo> quafialius QuerereU 

ipfeverorefponderet \ quioccupatuseft inrefutatione 

isflkorani pretiofi , & confirmatione Religionis Chri- 

ftian*. Huic libro fcnptum fuum opponit. 

Practica, quoomniareferofcripta, quibuspie* 
tas & virttitum ftudium commendatur > ut funt i, 
<}fJ^ dy4 c^l»*» Simeon^fil. Chalili> author libri, cujus 
infcriptio j^v^yl ijKw^ ^**^' **J/ dequo viri cujufd5 
literaturaki Arabica verfatifllmi judiciumHalebo fcri- 
ptum taleeft : 'DepracipuisreligionisChriftian* myfte* 
rijs & virtutibus ekgantijjimo ftylo i^irabicb fcriptus 
UberaSimeone^fiL Chalili^ F.^Maccar^qui religiofam 
vitam amplexus efi in CHonafterio Iohannis Cazyrij , in 
deferto AskitoS\\xp\s autem Simeonis memoria & com- 
p^ndiofa Hiftoria invenitur circa finem libriHiftoriar 
Saracenicae. Refertur ibi Hiftoria ditiffiipi cujufdam 
Mercatofis , qui quinque filiorum parens quatuor reli- 
quit Epifcopos, quintumvero , natuminimumAbul- 
mecarimum,frugi patrem familiis , qui pecoribus & al- 
veariis , agricultura, rem fuam auxit. Apiariis ita dele- 
ftatus eft , ut alveorum numerus millenarium excede- 
ttt.^Duxit autem r fcvibit E/maarius , uxoremjororem 

I t Simeo* Digitized by Google 68 Smegmatis ORiENTALiSjLiB.III.ParsIL 

Simeonis Macini , fil. Chalilhfil KjMacar* ,efamilia 

Michaelis Basjuvi : quiapagus ille antiquitus Basjuv* 

dicebatur , erdtque in eo templum eognomine Kjfngeli 

(ita enim vox Arabica legenda videtur ) Michaelis: 

quodChriJtianorumcatuS) qui vicinierant >frequenter 

adibantj dicentes: Adeamus Michaekm Basjuvi 5 eoque 

nomine inclaruit pagus ille. Erat dutem Simeon Nota» 

rtusinduftrius, cui multa negotia committebantur : ope^ 

rdmque tninifterio Senatus bellici navabat , & quidem 

tempore lofephi SaladiniftL Ipbi^anno 565). dquojuften- 

tatusfuit & donatus tributis quibusdam in Hagira wa~ 

na. Subftititquepertriennium infenafu bellico , & mini* 

Jferio famili* CAdaljjarum valedixtt > religionemque 

Jufcepit in CHonafterio lohannis Kazyri in deferto tjfs* 

kytOy nempe in valle Habyba > feque ipfum loeo cuidam iu- 

clufit , quem in medio Monafterij conftruxerat > perjpa- 

tium 30. annorum & amplius ; vitam autem infignem e- 

geraty &pr<eclara in re fuerat . In Kalendario Arabico 

Chriftianoidequopoftj n^enfe Decembrid.14. habetur: 

^^.«iJl f l j] ^ i>0&X»\ igfj + m o>A^Jl 

Monachus Simeon Martyrium fuftinuit tempore Isla- 
mifmi. An idem hic (It^nefcioj verifimiletamen eft. Lc- 
gi magnam partem illius fcripti , cujus nitori & elegan- 
tiae, fi ftjrlum fpe&es , nihil poflitaccedere; argumenta 
tamen non eadem felicitate & numero pen^trant. Inte- 

gerlibrititulusitahabet: SjLuj o^^AM kAj^ L->\££=* Digitized by Google DeBiBLIOTHECIS ORIEjM"ALl*tTS,Cap.II. ' <Jp 
l-Aa^,} L-^>t ^^ u**,^CJI » y UU fctfl J*X^c ^/l 

gjJU, 0*^1 » * 3 sLiberfeufcriptum',)tgJt i*^ 

^i. t^.jt.JiS cdmpejitum a Tatre Janfio & Venera- 

biih Monacha SimeoneFdice>FilioCba4$ti r filJdoccar*, 
qui religiofusfattus eji , in Canobio Tatris noftri Ioban» 
nis, in deferto Askyti. Quam largahomini fuerit vena, 
- quanta in dicendo & fc/ibendo facundia, vel ex una at- 
que altera loquendi formula , quas inter legendum 
obfervavimus , patebit. De Deo & ejusattributis; 

djtuJl ftjjJW o^yJi k^Um»^ j*»\j *) t^ssJUxi ^ 

r Ux3 U Cuinonefijbciusinatfributisyaternusjtnefici*, 
ferfe&usfine ^r/.Etalibi > ^U ^UJ, <£*,,, t*J aJJl 

«m,» (s>^ J^i <y* ^W *J ^Deus benealcTus & excelfut» 
€uieftImperiumante&poft.lti%zmy lnfirmitatem expo- 
fiturus fcribit «Juu3 ^jAaj ^jo$\ f ^£H ^^**/ (^^ 

^xi^jw (jaB &j*y ^XyOfqttta occupatmsfermone> 
quifuferat infirtnitatem potentia ntea , 0« excedit defe- 
ifumfcientia mea. De indole humana ad peccandum 
praecipite, *Ail«H ^j^XJi ^&_ «^l^^^M Curroquafi 
tnagnoimpetu adfeccataatrocia. Forma confeJuonis 

&deprecationispeccatorum JjJs^o J\*3 *XJ1 ^ljj 
«^ljTj ^kt ***> *^ «x *»_51j £, — -*a__ jr, *_a_|j Oyf <*e j^ -~- f/ ^ ^— -* — - * 
. I $ c Deum % Digitized by Gobgle 70 SMEGMATis ORiENTALl$,LlB.III.Par$JL 

*Deum, cujus nomenfit exeelfum* rogabo* eifupplicako % & 
accedam cjusfores vuhu iniquo , cordeindurato , pec- 
cantc* rogaboque veniam lapfuum, & utmemuniat. De 

efFcftisvoIuptiituin;*t*?p' OlJiJJ, **+^l &\ j$aH 

tJl j*c^1 jfc (*e aJbf^tjT J*!^! l J_A AJ4a4&J 

J^&JI J*Ia* ^ jjti^t; Concupifcenti* beftiales, & 

voluptates temporales fervituti ipjum rerum abje&a- 
'rumjubjeceruiit , eundemque eduxerunt limitibus <cqui- % 
f **/>, dr conjecerunt in retia erroris. 

ii. ^V ^ .• j^ljJI <Jl**l y U cJu^UJf 

TraHatuf^Mar Ifaaci, MonachiSyrL Quxdam huj us 
authoris fcripta de oratione , Iejunio» paenitentia > & a- 
liis pietatis officiis habuit do&ifs . Elichmannus in fua 
Bibliotheca. Notaautem,SyrosArabibusnotos , & 
fcriptis celebres , femperfercprxfixumhaberenomeB 
Syriacum jl±o quod c Dominum notat, &eundemapud 
Babylonios&Syrosferehabuit ufum, quem Hebraea 
vox 3T & 3K apud Hebraos. Poftea tamen defun&is 
tribui cxptum ; voculae Latinorum Divus proxime ac- 
ceffit. Monachusetiam j^aj unus^folttarius^ dicitur 
ex Diale&o Syriaca , quae ab unitate di&um Graecorum 

HovAxof \*^**** nuncimat. Jl/4/for inPecul. L^k*»* ac 

• t x t.X X 

fidicas-, unicus. SyHficvocant Uomxo^Monachum^ quia 
Solitarius eft. Arabes wrixB-ova hanc vim vocis ignorat. 

iii. &v«P J** v *lW^I J*iJI & *AJI jacOIjU** Digitized by Google Dfi Bibliothecis Orientalibus , Cap.II. yi 

»*bj &4jJ\ Traftatus \jibdalUe> filij Alfadli Antio- 
cheniycujufinodieft latitiafidelis : qui-libertranslatus 
efteperaNicolai^Damafceni&Clintachi. 

iv. u^UA^ &\***H #A*»» Scala virtutum C/£ 
tnachi. ' > 

F. HisTORiCiE } Inhocfcribcndigenereeminent 
l.Saidusif. EutychiusPatricides, AlexandrinusPa- 
triarcha. Titulus i. libri eft : >& ^*^* 3 ^ *«L.L.*H 

<i ^*f 6 *i*i *J* ***£*> <-*V°* <sH>* •>♦*• «^Jt 
i y *«M ^ yji r *i j^.0 — , i^Kjf ^jji jj^ 

fif* &OJI HiftoriatoUeffa ad veritatis& coqfirmatio- 
ntsftabilimentumiCompofitaaTatriarcha EutycbiOyCO- 
gnomento Saidoyfil.Eatrik y queminfcripfit fratrifuo 
ffa , de cognittone Hiftoriarumumverfaliumafoedere 
Adami , adannosfuga Islamica i.e.iMuhammedic*, 
Scribit in praefation^ , fe hoc fcriptum collegifle 

•***>[, iUi dJUV u^JOV v Sl4j J^lj sl^l „*. 

ExLege&Evangelio , c*terifquelibrisveteribus& 
novis. MagnusexOrientevira.Ch.1640. celeb.D.Go- 
lio de hoc au thore ita fcripfit : Hiftoriam Ecclefiafticam 
Said Ibn-Tatrik zyEgyptius & artis Medica peritif 
fimusJatise/eganti&faciliftylocontexuit.Sc\dcmjudi- 
ciaquazdamdedimnsdefcriptiraritate , fcriptorifque 
eruditione Hift.Eccl. Sec.x.p.j+Ejufdemex Arabibus 
meminit£//»« , /»«jaliquotiss , praefcrtimHift.Sarac. 

p.208. Digitized by Google jn SME6MATiHDlaiE«TAtj8>LiB.III.Par5lI* 

p.208. ubinonmododiflidiuminteripfum, populiim- 
queejus , fed&reconciliatio, imitabilinobisetiam 
exemploproponitur , &ab Abul-CafemoMuhamme- 
datjo confirmatur , quade re citatorum author um ver- 
bis prolixius egimus Hift.Ecclef Scc.x. p. 24. 
. 3 Xiber de rebus Sicili^ , poftquam a iaracenis capta 
eft. Hoc fcriptum Hiftoriae univerfali annexum habuit 
Codex Erjpenianus, quemvidiin AngliaCJntabrigise. 
AbiObfeibea , aliis AbuElaighbas, Ahmed,ben 
CafeminvitisMc^icorum, ipemirut^^^l >3 quaji 

Syntagrna compendiofum > margaritam ,* zut medul/am 
Hiftoricam dicas ,- de cujus argumento ita fcribit; 

(***% <J r — * — ' ^j — -* * *j t«^*!w 

Netmol-gheuhar</M«x abfolvitur fermonibus* JEum 

fratri fuo y Ifa , ///* Batrik Medicus infcriffit de notitia 

Iejuny Ghriftianorum > & c Pafchatis eorum , Hiftoria* 

rum o* Feftorum eorum, Hiftoria Qhalifarum & Regum 

frifcorum : Meminit etiamratriarcharum - , ftatus eo- 

rum f vit<e> locorum^ omniumque , qu£ durante admini- 

ftratione eorum acciderunt. oeldenus (qui ubique fere, 

nonfinehonorismentione, authoritate Patricidis uti* 

tur, qusedam etiam edidit ) hunc librum cum Hiftoria 

vult efle eundem; Non magnopcre repugnarem,nifi & 

titulus Digitized by Google De BiBLlOTHECIS ORlENTALiBUS,CapJJ. 73 

tirulus libri ab ipfoPatriarcha pnefixus , & nomine Hi- 
ftcrfise univerfalis infignitus , & diftribu tio c tiam ( ne- 
que enim univcrfahs Hiftoria ratione materiaejied tem- 
porum periodis diftinguitur ) differentiam aliquam 
oftendcrent. 

II. t^fnaftafias. Illuft, Ufler. Antiq. Brit.p.f. men- 
tionem facit Anaftafij , de Martyribus Arabicefcripti. 

III. Schahidus y fil. Reghade cpxoElmac. p. 246. 

Eltf* <^ <5&J«* fcA^=J 8>:Jj *A$J <J .jo^ *xuaA£=» ^Jl 
jJ^um jw^ ^J**^ <£*!> JJliJ^ Wd iJ ldfc*M cJ^«JJ 

Fuitfedente eo (Thilopono , Patriarcha Alexandrinp} 
ClariJJimus ille mterpres y Schahidus , 7% Regha , quem 
SanftustJftlercuriu&unano&ecxvallelapidofa , #»<* 
CHecc^efty trinfttilitinEcctefiamejus in^/Eryptum^ 
idquodcontigit vivente Severofilio (Macfa^ Epifcopa 
%j€smunin£. Compofuit autemquatuorlibros , quorum 
primus eftintcrpres> qui celeberrimus eft : Secundus Elo- 
quentialnterpretum > & mutatip contradicentium>7>r- 
iiws Reyelatio occulti > Qgartifs Defcriptio fus 
vitaz. . ' " " w j. " .. ■'.'•;'■ 

] IV. l^Ai^j ^iW^ yUjfclvL* — * — ^* 

K Liber Digitized by Google 74 SmegmatIs" Orient alis, Lib.III. Pars. II. 

Liberrerumin Conciljjs geftarum, cum eorundem Cano- 
nibus. Extare in Oriente Concilia , Arabica Lingua 
fcripta, teftatur Chriftian.RavJ?zr\tg. i i.p.i 2 . ubi mo- 
net, EcclefiasOrientales y alias feptem y aliasoftotrans- 
fcribere folere Concilia. ApoftolorumCanonesyidere 
aliquandocontigit Gxoniaeapudceleberr. D. hh: Gra* 
vium. Caute tamen & cum grano/al is haec efle tra&an* 
.da Arabuma&a, probatEditio ArabicaQoncilijNice- 
ni,dequobreviter©//?. de^Abus. Tat. &fcriptis fup- 
pofititiis,p.5>2. 

V. ij*** 4 *) ^.^{3 HifioriaLManbeghai.Cdcbris 
c-i^JlJ feu5y»ta#/>eftapudOrientales^ Arabesmaxi- 
me.Cujus crebram facit mentionem Elmacinus 3 &nos 
ex eodem hinc inde. Vide ThefiThi/ol.p. 113. Vocatur 
autem Au thor Manbeghaus > ab urbe Manbegh * cujus 
meminit^//»^.Hift.§arac^>: 277. Eodem anno(Chrifti 
io<$9. } profeffuseft Imperator RomqnprumCanftanti- 
nopoliinSyriam y &obfedit g^* CHanbegh y fedecim 
dies. Citaturetiamp.282. &in Hiftoria KT.p.n^. 
Gol. in Lexic. Arab. ^V** Nomenloci oppidive in Sy- 
ria. Geograph. Nubiens. fub 6nem P. vi.Clim 4. Verum 
a Afanbeg ad Malattiam eft iter quinque dierum y & a 
Manbeg ad Samofat iter bidui , nec longe ab illajacet 
urbs Sobcha. Item a Manbegh adMaraafic triduo ambu* 
labis -, a CManbegh ad Hadeth biduo y ab HadethadMa- 
raafcdieta unp. Stmilit^aManbegadHa^b^ trestibi 
confieiend*ftaii6nes: Syri xiOQ^o vocan t." Maftusia 
pecu\.p.jf}^QJO!^Nemenurbis y inquafuit.olimE- 
fifi opusiquidam^hilex^u^ioA 
rimus j de quo diximus in ftr<efationenoftrainBar Ce- 

jpha. Digitized by Google DbBibliothecis Orientalibus, Cap.fi. jf 

f>ha.Ifa,Bart^ibi 9 ^CT» lAx^ VW_ o) v p 

m_-__Q2>l^9] Mabugh , urbsAriopolis. Arab. reddit* 
gK* jj^j^.Ariopolinalias, quam&Moabvocarefo- 
lent , collocant in Arabia •, frequenti fatis fcriptoribus, 
ob viciniam loci, ftylo. De Areopoli , magnoque illo, 
quotempore///>r^w/ concufla fuitmotu , legatur 
Hieron.Tom.v.p.27. 

VI ^y£\*&\ gt^irHiftoriaEpiphany. Ubique 
ejus obvia mentio in Elmacino Mfc. 

VII. j^rJl w |I v**^ (*>£♦» z**>\ ^b 

Sj> s+x^) i^\ ^*_ l^JjJljj, ^ * i*sLJ3! 

Hiftoria venerabilis Georgtj Elmacini , filjj ^Amidi^ 
Scrib* , ab tnitio mnndt ad Fugam Muhammedicam. 
Ha£tenusfliitivexJoT(^'. VidiCantabrigise^ nifallor,' 
cxemplar , Chara&eribus Syriacis fcriptum. Mcum, 
quodliberalitatiNobilifs.& Ampliflimi Viri, D. Anto- 
nij Stud/eriy VanZurich* magni fautoris & amici , fero 
atceptum , exaratum eft manu Halebenfis cujufdam vi- 
ri do&i-, cujus vitula hinc inde aravi,praefertim in Hifto- 
ria V.T.P.i. SmegmatisOrientalis exhibita. Ejufdem 
auhoris eft Hiftoria , quae Saracenica vulgo dicitur , cui 

tituhlSj «^L/^t i*lj& c*»fl»Ua & A c^A^JI gfy^* Digitized by Google j6 Smegmatis Orientalis, LiB.III.Pars II. 

i*AlaN +\ & Hiftoria ^Mufelmannorum > indedMu- 

hammede, Abulkafemoad Imperium Atabaceum^compo- 
JitaaScheichoGeorgioElmacino^fil. Abuljaferi^ Ela- 
midhfilij Abulmocaremi^fiL Abultajjbi. ProdiitexCo- 
dice Bibliotheca* Hetdelbergenfis , cum verfione Lati- 
na Erpenij. Superfunt tamennonnulla, quxprazmatura 
interceptus morte, ad praelum parare non poterat-, quo- 
rum dedimus Epitomen Hift. Ecclef Scc\A.xu. Accef- 
feruntetiamHalebocaftigationes > quibusEditiofuo 
tempore fecundaemendatior dari poflet. Hic author, 
qmAbnol-AmdizYi&sdicitur, & lbnol-Amda y ut notat 
TPocok. fpecim. Arab.p.364. quandofloruerit,colligere 
licet, exipfa Hift. Saracen. p. 300. p^l^Jl ^S oJJj 

^&J\ ^\ (^fc^l, £ /J4 )\ aJi, y ^\j — * o**«JV, 

AJL^ <^S ^l-ag^ ^U+u» fej^CJI iJljk- £>*>* c/^F^ 

4** Digitized by Google Dfi BlBUOTHECIS ORIENTALlBUS,Cap.II. JJ 

^ JuUl <£)*)) Jl — $j ^kLJj o&^ jJjjJI ^ju 
tA«^J <a[>i*i pWj \* l**i v ** ***** *f**3l (jjj 
u** X — J. « ^^io cL_ Gl_*j &U »««4/1* 

c^L^ ^» ^l a>— * J^ vU^JI to li 

GenuitautemMacarimus i/le , fil. 7}bi $. filios Abul- 
fadlumElbuchibum , AbuljafirumElaamidum>patrem 
Chronologi>& Abulxahrum Elmuchalijum , mortua au- 
tem uxore vitam religiofumfe£latus , moritur anno 606. 
Abuljafirus autem Elamidus inminifieriumSenatusbeU 
liciy loco avunculi fui Simeonis Elmacini , riw w* 
tamEremiticamingreJJuseJfet , (uffetfus fuit ; po~ 
tioremque temporis partemjejunando& ftatis precibus, 
intentus exegit. Curi* autem operam impendebat fuam % 
ut acquireret inde>quodin eleemofinaserogaret>& de ne- 
cejfiiatibus etiamjuis impertiens , nihil in thejauros re- 
fofuiti vitamque toleravit apudRegemAbubecrumE* 
ladilumSeifodainum , fil. Iobi , magna religionis ob- 
fervantia&fide Q ita ayefpfwsraverbain CodiceEr- 
pcniano tum reftituenda , tum reddenda ) jfaw 

iC 3 pr*e- Digitized by Google 7$ SareGMAfis Orientalis, LiB.III.Pars.il. 

frtfenteChazano (excorreft. Halebenfi , dequa 

alibi } fil. SenyddauU morbo correptus & extsn&usfuity 

dixitque Elaadlus Amidumiocoejus fuijfe^donec conva- 

lefceret. Infenatu aute beitico(vc\,circ2i Codiccs milita- 

resj in quo data & acceptaftipendia notantur) verfatus 

fuitannos^f. mortuusmenJeSafaroanni6$6. quorum 

animabus i>eus quietem iargiatur. Et hoc quidem rela- 

tum efi more HiJtorico> nonjatfantiaftudio. *Dscit enim 

Scriptura (itaChrittianusauthorBibliavocant) j£tf/- 

cunque gtoriabitur> glorietur in ^Domino. Extant haec 

yerba Ier.^.v. 1 1 .Unde haud obfcure patet,omnino huc 

au thorem Chriftianorum facris fuifle imbutum.Clarife. 

Gtf/.monetPrafat. Edit. Erpeniana. Talem , inquit* 

fuiJfenoftrumGeorgiumliquidb conjiat , tamexipfono- 

minej quam etiam^qubdfolenniprajationeabftineat^ qua 

religionem Muhammedam fuam profiteri fuperftittose 

fiolent. Hucaccedit) qubdres Qhriftianorum , Ecclefia- 

fticasprtfertim & multas quidem adipforum laudem> in 

Annalesfuos tam diligenter referat.At hocpiaculum ha- 

keturapudTfeudoprophetaaffeclas. Necobfiaty quod 

horum nomina & memoriam reverentia quadam dignari 

videntur. Quippe hoc illi diftabat prudentia & circum- 

Jpetfioy cum qua in ifla ilii tyranmde vivendum erat. Sa- 

cris Chriftianorum hominem imbutum fuifle , tutiflime 

collieimus ex Hiftoria ejus Vetcris Teftamenti , ubi o- 

raculaProphetarum,Davidiscumprimis , deDeitate 

filij, aeternitate, paflione, & morte ejus , ad Mefliam lu- 

culentiflime refprt & applicat-, quae omniad Muhamme- 

danis nunquam fperaripofliint.Compendium fideiejus 

de Chrifto Servatore habes p. 8p. *S*_ ^-^* u**** Digitized by Google De BlBLlOTHECK ORIENT ALIBUS, Cap.II. 7p 

OljUJt Vaticinatuseftiniis (Pfalmis ) dcDomino 

M£fl\z>ejus adventu, crucifixione >morte , £ hscenim 
affirmare, eftMuhammecUfmiprincipianegare} rejur* 
re£tione y afcenfione in cct/um^dc quibus ctiam exHiftoria 
Evangelicaordineagit. Videtur tamen nimis blande 
tra&iflc Muhammedem & Muhammedanos * & fortc 
calidioribus votis falutcm eorum Deo commenddfle» 
quitm aperti illi hoftes Chrifti*quorum perniciofa eft re- 
ligioexorcifaucibus eru&ata , mereantur. Excmpli 
loco (it paragraphus , quiHift. V.T. p2. occurrit* 

C>\^\ Olt^ll <#* iJUt Uj ^JUM <Ji *i y *a i /***1* 

<^ 1 r^ w p*/** 1 •***!> a^-ui <*M> *^u*Hj 

f^^\j B^UU J^il **U* cXfe_ f ^t i^ft iD y «k oi» 

JPoftea memmi adventus Domini Mejfia , cui fit gtoria y 
filij Mari<e>cujus converfationem in hoc Mundo breviter 
percurro , ^ auicauid fecit fignorum tnanifeftorumad 
tempus ufque ajcenfionis ejus in c<elum. ^PoJiea de Apofio* 
lis y c Patriarchis& Regibus Chriftianorum breviter ago> 
de rebus item & bellis eorum adilludufque tempus . , quo 
Lex Islamifmi lata efiper authorem ejut +Juper quo opti- 
tnaprecatio eft^&pax. Ita ne loqui co veniat de illo,cuj us 
inpicc potius quam pace requiefcit anima , quoque no centius Digitized by Google 8o SMEGMATIsORJENtALISjLib.III.ParsII. centius fol nihil afpexit ? Placuit tamen authori haec tri- 
ta, de Propheta fuo Muhammedanonim,^^* , five 
quod publico intereos munerefun&us,cumlupis didi- 
cerit ulrilare 5 five quod Principis majori, qu£m Prophe- 
tae, habita ratione* memor cfle voluerit hjoiw,£ imv%tw 3 
dequibus Paulus Tit.cz. Autan ctiam fraudeirrepfit,i 
Muhammedano intrusu, prout Reformatoru faepe fcri- 
pta Pontificiorii lacinias,mutationes > caftrationes repe- 
riuntur ? Quicquid fit > Elmacinum Chriftianum fuifle 
non dubito. VIII. j*'D! ^^\ ^ ^iMjtfl ^jijjki/S- 

w kJU3l wg^*xJI (Jj^ Gregorius \Abulpharajus>- 

Filiusexcellenterfapientis^Aharonis Medici, Malatien- 
JtSy quivulgo dictbatur ^I^^j^aJI Ut> Qjfijt Ibn-Koph 

Chriftianus. Hiftoriam fcfipfit,cuinomen Jj jJt^j^XdB* 

Compendium ^Dynaftiarum , quod X. Dynaftiisab-. 
folvit. Scribit,felibrumcontexuifleexeorum, quihoc 
in eenere diverfis linguis , Syriaca videlicct & Arabica, 
aliifque fcripferunt,monimentis. In pnore parte fecu- 
tumfe monetEufebium & Andronicum Chronologos, 
quod cum iis convenifle videret,eruditiflimo virojaco- 
boRohawienfi,triumLinguarum Hebraicae fcil. Grae- 
cx & Syriacae peritia infigni. In ea quae Arabes & Mu- 
hammedanos (pe&at, fecutuspraecipue videturSaedum 
quendam, Ebn Ahmed Andalofenum , feu Hifpanum 
urbisTolaitclaei.e. Toleti judicem. Dynaftiae Nonae, 
quae apud ipfum eft Arabum Muhammedanorum , pro- * 
legomena quaedam cum ver fione Latina , & do&iflimis 
annotationibusdeditCeleb. illeAnglus > Edwardus 

Pocokius. Digitized by Google De BiBLioTHficis Oriekt a tiaus, Cap.Ii B r 

f ■ ' : ■ : — -* 

Pocokius. Quaedam ex eodem citavimus alibi. Ipfe 
quis fuerit > exemplaris A. H.poo. exarati titulus docet: 

C^ijJJ ^UJt (j^jjti! o^J [j^j U^q Jl 5 

(^V 51 ^^Ji)» J*3J U*J1 <£JU "m^UJI ^ILJJ 
*&*>), J*iJI.J *J ,^1 <^J, ^JJ j^j 

U»j> : fj*t ( s£z=> b) ^ii/JL+tt *Dixit 'Dominus nojler Tater 
Sanflus, eximiusy dottrina & eruditione infignis , dotfo- 
rum Rex* ExcellentiumexceUentiJfimus > temp&rumfuo- 
rum exemplar^feculi Thaznixj/apientumg/oria, ^DoBor ; 
divina ope/uffultus y Gregorius &c. Ad aliud exemplar 
legitur; ^ ^}\ ^\ 3j u^ji ^ U.ij**, Lj^I 

l— •/ u*fV **«J^J uU^JI ^ **A* } J O^fcjl f 

4fUy)l d^ij ^kmM <>a*J a U/>uJ J v^' 4*a*M UV5^**/* 

JPater & 'Dominusnofier, Rex 'Dofforumy & corona vi- • • 
rorum vtrtutepraftantium , dubiorum in Theologicis oc- 
cttltorum tmXvTYt , Chriftianorum *Princeps primarius> • 
y?#<* lacobitica (judseus tamen quidam eum Melcitam 
2ppc\ht^medu//a y C^farGregorius y c Dominusy c Pater 9 , 
wiicum avi decus, &feculi Phoenix. Muham medani ve- ' . - 
ro fuumdehocauthorejudiciumhisexprimuntverbis: ' 
<3**\$ ^"ilt^J ^Aife ^lfc U^£=» ci^ gy*^_^ *iA«* 
*J J O Xi ^JU * j U, <J u^A^J U «V 3)^ l «JJtt Jj ^&i UjXa , 

*bL*i ^yf ^ *Ac JvsJ^ I^aC ^U, V^i J J CPyW J U^J Jf 

£ Author Digitized by Google 8* Smegmatis Ohientalis, Lib. III. Pars II. 

tyfuthor libriefi xAbulphargus Ibn-Hakima, vir mut- 
t£leftionis> variifquefcientjjsinftruftus , &penitus im~ 
butustfracipue autem medicinagloriajecu/ejuoyc/arus, 
adeo ut adeum eplagis occidentalibusfrequentes conten- 
derenf. Chriftianus Qptoptielejuaus , Iefu difcipulus) 
erat , aquotamendidiceruntmultieCHofelmannorum 
eximie docHis. Ferunt ipfum vicinum morti afide lefu de- 
fciviffe. Hanc tamen fu fpicionem & invidiam authorj 
conflatam vult Clarifi. Tocok. ex nimio eruditionis 
fplendore , quem ih Chriftianis aegrius admiferunt Mu- 
hammedani -, nullumenimanathematisinipfumexta- 
reveftigium. Floruiteotempore, quo TatariMoguli 
Mefopotamiam & Syriam pervaierunr , quorum res ge- 
ftastraditaGingis-Chan(qui,occifoUng-Chan , eo 
qui \k>yt <£\a RexIuhannoyCcu Iohannesj certe M, 

¥ olusVenetus&Scaliger lohznrvemyoc&nt $ di&us, 
e tribu <-**y6» Carrit , quas Chriftianam profeflaeft 
Religionem , ad Imperium eve&us eft circa annum K* 
lexif 14. Hegirae 799.) ufquead Abagall-Chananno 
HeginE<$7f. quotemporeobiitNaibreddinusTufien- 
fis, Phitofophus & Mathematicus infignis , vel , ut in al- 
. tero exemplari, ufque ad Argun-Il-Chan, anno Hegiras 
683-Alex. 1596. 

IX. c**oJ> ffi^J^aigljXjdnnalesIohannisChrj- 
fofiomi. Eorumcrebra mentio in Elmacino. 

X. *£=>yJfcwJ» %y^> Hifioria Tatriarcharum ,• E- 
jus meminit Elmac. Hift.,Sarac.p. 1 1 1 . 

XI. J^l<=a** gtj\S HifioriaCMichae/i&. 

XII. 0^^==* &# <-Xo^ £1/^ Hiftoriflofephiifily 
Karbon. 

XIII. Digitized by Google De BlBLlOTHECIS OitIENTALlBUS,Cap.lL $3 

XIII. k+*\J\ &\ ^\3 Hiftoria Ibn-Rahebi. Ex 
hoc authore multa mutuavit. Elmacinus in Annalibus 
V.T. 

XIV. Author illius Calendary Arabici , cujus 
Selden. deSyned. Lib.m.p.37 y. non meminit modo ; 
fed & totum exfcripiit Quajdam tamen , aimis procul 
dubio exefa,reliquit «w/.^^. Poflunt nonnulla com- 

modereftitui.P.38p.legitur ^ylix-,1 ^lUfco^, 

Stephani : Lege; u . > >UxJ r U s c jjt^ Inventio of 
JiumStephani. P.391. o*j*ju,1 Leg. Eufebius. Ibid. 
t^A««)Ala Leg. vjw^-^U Theodojius P. 40 j. 403. 
«~«a£9 «/•*,£* ^eg. > ;^ .. ^y5o Repetitiotempli, 
i.e. Encamia. Inter reliqua fefta celefcre etiam eft 
»4^M&»,.3I «tfVvW ^tr^-t y " r ' » Tatfiarcha 
\j4lexandrini. Quorundamitem, quiincaelumfublati 
funtiUtg.^A4.I jr^&t^AfcenfioEnochi, menfelunio. 
sltoJl ^31 l^D <^su» KAfcenfio Latbaincalum. An 
jbrte 1,^1 legendum? Abulaibfani etiam t^Ahmedis, 
Calcafendij Calendarium Chriftianum in nonnullis j» 
demhabet jttj^**. P. 348. Jfj^**. ^jW^e ««/M^ ^»- 
nunciatioOzia, (confolatoris^ i.e. GabrieTtsjuxtaeos, 
fcil. Chriftianos. Non puto l^e hoc loco Arabicum ef- 
fe, autnbtareC<w/&/<tfwra» ,• Hebraeom potius , £ 
iV & Ty RoburT)omini: plane fic refpondet voci ^0*04 
Gabriel P.36^. ^^ ^aju ....... Lege, ^ JxjU 

Cadeslohanmis. ?.$6?. ci^SsJI i*s"l j^c f*c/&w» 
Sociorum „... *dde } Speluncarum. Itadormientesvo- 

I* 2 cat Digitized by Google $% Smbgmatis Ojuentalis, Lib.III. Pars. It. 

cat Muhammed in Aicorano hinc inde. Vide Hift.O- 
rient. p. ^o.Conferetiam p. 374.Meminit author idem 

fefti tf*\$ o^b° J*^ quoAbrahamus divinitusac- 
cepit libfos. 
XV. U^l &k* y **\ ^ IVgpji Uju*. iJL, 

Epiftola T)omini noftri Ieju Chrifti ad LAbgarum , Re* 
gemEdeffa. Vidiexemplar in Anglia apud|lluft. Arma- 
chanum , cujusapographum>aD. Elichm^nnomutua- 
tum,Hiftoriae EvangelicaePerftoeXavieri inferuicLud. 
de Diea. Vide Elench Script. Suppofit. p.<58. 

G. Polemic^e. Sunt autem fcripta Elenftica vel Or- 
thodoxoruffi cSntra Heterodoxos y Ncftorianos, Jacobi- 
tas-, velfimpliciterChriftianQrumcontra/W/rw, Mu- 
hammedanos: Trioris generis funt 

Scriptum Toletnicuminter Heterodoxos & Chriftianos* 
Patricidis , Patriarch^ Alexandrini. Meminithujus 
lcripti ipfe Patricides ipHift. fuaEcclef. p. m. 178. , 

L j j*jb ts^ty^o Ui^ j$) j »K*Ji &\ u*jsJ & — -4J 

cJJU** J l (&t JJWl ^1*6» Lej* ^jJt ^U£s> 

i3Uu uui*" v Ux^=J! <£ J j J yJjj ^1/«% 

^«/ wr plenius & clarius b<ec cognofcere cupit > tegat 

tibrum Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus , Cap.II. 87 

librummeum , quivocatur j 'DiJputatiointerHetero- 
4oxos & Chriftianos. Scripto hocprobavi veritatemfen- 
tentia Chriftianorum^ Melcttarum videlicet , &refuta- 
vicontradscentes. Idemetiam authortumNeftoriano- 
Tum tum Jacobitarum dogmata confutavitin Hiftoria 
Ecclefiaftica. ///^quidemap. 158^178. j&^ap.2of. 

adzo;. Refponditei <VjA*Jl i. e,f & — ^ ^^e 

IJa^fil. Zorah , Iacobita. Habui t quxdam ej \xs fcripta, 
libris Saidi Patricidis oppofita cum refponfis ad varias 
quaeftionesin Bibliotheca fuztD.Elichmannus. Citavi 
quaedamex hocauthorerum in Hift.Orient. p np. tum 
etiam in Par. 1 . Smegmat.p.205). Magno redimerem ite- 
ratam hujus fcripci le&ionem , quae ea mihi obtigitxte* 
te> qua phrafeos maJQrem^quam rerum habui rationem. 
Habent Socinianipmer caeteranovaeTheologiaeacT^- 
fjutm, hoc etiam portentum, Chriftum > antequam prae- 
dicaret^in cadum fuifle raptum , rurfiimque demiffum: 
Novum plane & veteribus , conciliandae Scripturae in- 
auditum, hfnp*. Reperi tamen in authore hoc Iacobi- 
ta , quod poft afcenfionem in caelum ad difcipulos 
fuos Cnriftus redierit,ut adventu Paracleti eos erigeret. 

g*&\ ^j^ U*kb*j 0*>a~j t *—fy ^X^ \Jj 

*>lkL» jzj *5jt>y Asf+t L. » , m 31 ^JI <ss^j 

L 3 C*w 
Digitized by Google 8(J SMEGMATir'ORIENTALIS>LlB.IILParsII. 

Cum glorificaretur 'Dominus & Servator nojler lefus 
Chrijtus 5 & in ctlum afcendijfet > gloria T>eitatisfu<t y 
& robore Majejlatisju£> accefiit addifcipulosfuos , jjfi 
quenotumfecit 5 JemiJfurumadeosSpiritumSantfum 
^Paracletum. Ita quidem naturali & ordinaria conftru- 
ftione vefbareddidebent.Etquanquam perEnallagen 
alium admitterent fenfum; fcio tamen maximum in A- 
rabicaliteraturavirum priore intellexifle. Hatjetalids 
quaedam idem author de Trinitate> & ^Deitate filij , qme 
abOrthodoxorum mentenon recedunt,cujufmodiefti. 

V*ti\ ZJ^ v&b t*>W K r \* ^ l*£=» ^juclj 

iu*jJuJJ OjX\ti\ 8jui ^AjJbVj Etbaptixateeos, Jic- 

utjufftt , innomine^DeiTatrisi&Fiftf > &Spiritus 
Santfi > & docete eos hanc Trinitatem Sanftam. 

2. i 4 31 *OJ (ju^J, J^lj *_JL__JJ j> Aj 

EtiUe *Deus unus ejl , non autetn funt tres*Djj. $: 

Z£/? utiqueflius Dei vere, ante 6poJiincarna$ionem. 

II. u»/>— -^ ^ * ^fe- <V Sr***^ 1 £?** 

lohannis Grammatici refutatio Nefiorij. 

Tojterioris generisoccurrunti. i-%^% c-*a)/)1 <-#&-' 
nachi Georgij dijputatio A , inter ipfuai ^ * ^ 
t^LwJI c^^lii? *3^ &trcsMuJetfMnnos,in&itutz 
*M.66if. Poffideoqusdam fragmenta. Muhamffieda- 

norum Digitized by Google Dfi BlBLtOTHECIsOfUENTALlBUS,Cap.IL $7 

•*■■— T" ■ ■■ ■ ■!■■'■■ ■ " ' "1 

norumos fuit, quidam Abufalama, fil. Saari , Mauzo- 
laeus, quiinitioftatimfatetur , fefeceremajorisMu- 
hammedem, quamChriftum ; <&:&*"* £j£=j ^* 

l#3 y) icU^c*%_ * A & £} y }j *f±S^j 

*4WB* « 3 j*f 3 * — X 31 ^ ^J 4>\ * 

Nos honoramus Mejpamtuum , &magnifacimuspoten- 
tiamejusy &pr£ferimusftatumejus , omnibusTrophe-^ 
tisy excepto *Propheta *Deiy & ^Apoftolo ejus Muhamme- 
de. De hoc fcripto, & Methodo difpu tandi cum Turcis, 
alibi, $v9*»,commodius. 

II. Tacritiusy cujusmeminitClarife.TWafc. Noc. 
Mifcell.ad Majm.p.ipo. Infignis eft locus, de variis cir- 
ca fubjettum Refurre&ionisienten tiis , qucm proinde 
heic inferemus :, vj)j*+$ «>M?H ^ ^ c J^^tverb 
dicunty tum demum, cum advenerit ille, quem Mefliam 
autumant>refurre&ui^homines, refufcitatumirifcil. 
Ifraelitarum praeftantiflimos e fepulchris, E.G. Noam, 
A brahamum, Ifaaciu», Jacobum &c. atque in hoc mun- 
do vitam corpoream vi&uros , unaque cum illis judasos 
omocs, efuros, bibituros, & uxores du&uros. Alij e ju- 
dasisdicuntejufmodiRefurre&ionem adlfraelitas tan- 
tum,non alias gentes pertinere * neque enim illam cste- 
risnatiombuscommunemefle , quodconfirmarefata- 
gunt h vifione quam yidit Ezechiel Propheta in vallp 
extraBabelem,cum Deumrogiflet, utipfioftenderer, 
quopa&omortuirefurgerent $ juflitergoillumDeui 
invallem exire mortuorum cadaveribus refertum,dixit- 
que illi: Vaticinare:(quod illo faciente)flant£que ven- 
toiinitx funt compages, ofsaque alia aliis conjun&a> fu- 

» per Digitized by ,'Google .88 Smegmatis Ohientalis, Lib. III. Pars IL perveniente carne &c. Hinc patet, non efleremDco 
impoflibilem, neque ultra potentiam ejiis,qui initio ho- 
piinem formavit, eundem , quando & quomodo volue- 
rit, ftatui prift ino reftitucre* cum potentia ej us infinita 
fit. Nc^autemdi£ohuiceofineaddu&Q, utprobetur* 
omnes gen tes perditum iri , neque refurre&uros alios, 
quimIiraehtas,autvelexipfisjuftos , utautumantju^ 
d^i,opponimus,Deum juftum efle 89 erganos &illos:ju- 
ftititEautemnoneft , utquis benemerentiumquibuf- 
dam omisfis,aliis benefeciat,aut aliis quim mala patran- 
tibus malum rependat. Quod fi bonos bene, malos male 
tra£tarejuftum,convenire,ut c/^ajtJV J*£)l 1<>^ o*** 
(^a^Jl ypo Aocal/jspr*algsfaciat>ciimTcmmcratiQ 

jufta (jaA^ «£%_ j\ i*\ (#j J i*\ ^Xc \/>y*A* V9—1 ^ 

U^fe" C^jo non reftringaturadGentemyfraGente^ vel 
perforiam pra perjbnaiqubd fidixerint , Deumhocface- 
rc , prout Ifraelem fibiinpeculium prareliquisgenti- 
bus elegerit, utadillos nuntios & Prophetas mitteret* 
atque ita & Refurre&ionealiospnEaliisdignari ': re- 
fpondemus: Sicontenderitis, futuram Refurre&ionem 
Ifraelitarum tantum , non aliarum Gcntium , fuifltt in 
co, quod dicitis *i^J ' v**j error aliqttts ( i. e. error 
non tam enormis, quimalter* quanquam Tocok. legen- 
dum exiftimet aJlsJt aliquaaquitas) Atquivos,cum 
Ifraelitis propriam,exclufis Efavi aut Hami pofteris, fta- 
tuitis , deinde /fraelitarum aliquibus prac aliis -, \ ^a Li 
jJIcXj^I vU^ J*^*> quodnihil cum aquitatecommttne 

habet. Nos autem Chriftiani confitemur refurre&io- 

ncm Digitized by Gobgle nem omnibus hominibus commtmem fu turam>credert- 
tibus &infidelibus, bona&malafacientibus > parvis & 
magnis>viris&foemims. 

Ad Bibliothecam Chriftianam pdrtinentaliaetiam 
tum>fivemifccllanea , fiveincertaquorandamantho- 
rum monumenta •; tumrecentifiimx quxdamiivefidei 
cxpofitiones , fivetramslationes tatn a Poittificiis fada^ 
quam etiam Reformatis. 

IPrioris generisfunt> 1. ,AU*<y4<!>*AX» ^ UujU*? 

Trattatus AbiSoleimdHis< >. fil. Taheri. 2. cJl^LaoJ 

JiV-H vj^y j**»U cjji^n-^P» La^ 
LibriIohamisS)ri,vulgo,Schaichii.e. Venerabilis\ & 
lacobiSyri. 3. ut^VJl^.iJJI <x*e iJyJ^&\ C^JUU 
Sermones Thilofaphi Abdall* > J% 2-^/4*. 4/ ^tfia* 

t^ X— -M> Q, 3 ^V* ^^V* 6 <S»-^-^ t>t A *' 

LibriHonainhfilij 'Amriyfil. L>hmnis,fiL Zelti. 
Tofterioris gencris funt. A. ^a-»* 1 ^ 1 «***^ * V ^» 

^yUM u^JCM U-^cJ /iJ i^t «*%- J**A* 

^WI^ "Urf*/P» w^V rt ^ 4 ** Liberdeimita- 

M ***** Digitized by Google 5>0 SmEGIMATIS ORlBNTAEISjLlBJIIJ^reOBr. 

•tfane-i quatuor abfolutus partibus .,.. Thoma a Kempis 
Canon/ei Regularis,6rdinis S. Augufiini y quosexLm- 
gua Latina in Arabicamnunctranjlulit humilis& paw- 
$er ZDei altijfimi fervus Cceleftinus deS* Liduiaa ,. ordi- 
nis Carmelitarum difcalceatorum. Ipfa .authoris 
MCc. aliquandofuiufus. Terfaefttranslatio, &nita* 
dior , quamquaeabhomineEurapfEoexpedaripoffic; 
Verba capitis i.lib.i. ^uidprode/i ttbi y alta deTrinitate 
difputare, fi careas hnmihtate % wtdedifpliceasTrinita- 
t{ j Arabice transla^a funt y, ^jL^Jl (^^ij Jj tji 

c^UJl &* u*sl, r — 3 ,£_3j. )j ptjxtf 

^equentia item,ejufdem c}phis:SiJcjrestotamBfatiam 
exterius ,& omniumVhiloJophorumdicJa , qutdtotum 
pwdejfet ftnechdritate & gratid? iil^-» O^axJ J4 

AX*»j« *X)i £Aae< ^^ Ll$ax «****- J S.4.. Vanitaseft 
prsefentem vitamfoUm attendere , . &quafutnra Junt, 
nonpravidere, jf^Wl «IfJl^.^^^l^* JM,» ^S 
iXjxuJ^^L.,, i^UiJI ,%.>e« laii Itac.2.S.i. Qmhis 

homonaturaliterftire dejtderat -, fed Jcientiafihettmore 
*Dei , quidimportat • ? Melior eftprofetio humilisrufit- 
cus , quiT>eo fervit , quamfnperbusThilofophus, 
qjtife negletto, cutfum cali cmfiderat\ £*ioJL/ & LJl J«g— 
*XJ1 »Jl** ,s*Ju> ^1 ^xj loU w O ^«H ^ ^i^ 

t> « J-ail *XJ o^UJI ^l^xjl £^i)l ^l aMsc^ 

J*U ^*, «^JJill fe,^) o^I^i ^^&JJ. tJ^J^iJl Digitized by Google Dfi BlBLlOTrfECTS OniEMff ALf «», Capill. 01 Lioeltem .* Sivisutifitera/iquidjcire&difcere, 
ynaiiefciri , &pronihtibr , eputarii'\~ 4 Xe Oo*c? r^jh 

\^fy»x* ^Jffv y^saaJf (^' <^&^l &*»». 'l*«A*Jj ^XaAjO 

,^6 &» Et tandem ,, S.4. Sivideres aliumapertepec- 
cdre, velaliquagtdviayerpttrkre s nbn dehereste iameh 
meliorem aJHmare y quia nefcis > ^«i« <//# pofiisinbono 
Jiare, Omnesfragi/esjumusyfedtuneminem /ragi/iorem 
teipjbtenebis .\ «ikfc U&.1 oi jaI u :J» O^JaJ Jol 

* ^ouu^ 3 <3>s*y *&$ J*^\i *** £*•*! 

Atque fic ex^ungue leonem. Audiviantehac Editio- 
nem haijc Romae ad prazl u m fuifle paratam $ nihil ta- 
men certi habeo. Eunclem librum in Turcicam Lin- 
guatranslatum efle, docetJMetaphraftesinpraefatione: 

V 1 — *£»J» Ua o l <^» 4^=*^* U^* t>* U««^ ^£»«> 
L^» »afe^l iiXJl ^ ^jaU >&£» I^JI d^| <J* «m^ 

*atfj«»aJl icl*a^ fev»^oli V^li^ fcl JLU &*J VJj **}I*J 
V-J^ ymW m ^jJ^ W Wj /Sj*?\ S$4 J\ »B»jJ 

«w »^*c jy J ^jJl *&& 1^*31 i£A* «^J wfr* t)V 

^A^JW^^JfaJI ^a^JU** 1 ! * »> — s-^— £=> «-^^ 

M » t>* Digitized by Google 9» SM£GMATisOR.rENTAEis,Lib.IILPirsIJ. 

L - ■ — 

, •■■ • . ■ ■ '' ■' c\*.-.. 

yjU^J <*»s*t ] «r»^* *** **>* -UV? f 5 ***£» *>* 

i^^t titilt J>uJ» g*-**i— * »J*W» <^l*^ 
<*»*£=» v* ^ ^l yU£=3i Ijjfc 'if&Jt J Jlii 
yb^ULl >c * — -&. A ^keV* Uft** (^J»****l 

Commemorat quidam Tatrum Penfrandorum , £*«r //- 

brumreperirimrepone^Maroccana > trantUuiniin 

t linguam Turcicum , idquodapparet ex Biftoria , «//«f 

jKft/0 mentionemfaciemm. Refertur enim arite annos 

38. CHonachum exceUentem de SocieiatelefuconcefftJJe 

inregionem Infitlarem, Jecumqueproreditnendiscapti- 

vis attulijje Kvt%ov. Et tumpervenifent adJ^egem^Ma' 

'roccenjem , qttiprimo xtatistemporeChrtftiantk erdt, 

' excepijje iUumhumaniJJimi i & introduxtffe in Bibtidthe- 

cam>pretiofiJ$imisfcriptis , &variis tibrisinftgnibus 

refertam. Et poftquarft numerum fcriptorumfuorum 0- 

ftendiffetyexhibuiteihunctibrumnobitem, fpiritualem> 

• librum de imitationt Chrifti , : translatumin lingvam 

Turcicam. IXixitaueeiRexi Htcmihiliberchartoreft 

omnibusfcriptis Muhammedanis , majorique eum habeo 

/aco>quamtibrostorum. 

B. Brevis Orthodoxaefidei profeflio , quaeexpra- 
fcripto fedis Ronianx ab Orientalibus ad Romanae Ec- 
cleiiajunitatcm, venientibus faciendaproponitur, Ara- 

' bico-Latine. Romximp. 1 dgain^o. 

C. Apologia pro Chriftiana religione, qui kThitip- 
po Guadagnoio Malleanenfi Clericoru Regularium Mi- 
norum,refpondeturadObjedionesc^&^»^ tftt< Zin 

< " * Albe- Digitized by Google DEBiBubwnlcwOMMncAiiwJbG^pII. $$ 

* B ' ' ! - ■ » ■ ■ ■■ ■■■■ I I ■ ■■■ ■■■ I I . . ■ g , ■ — 

Albedm y *P y erfie AJphahenfisco^cntz , in libro fcripto 
^Politor j^^«/r:RoxnaeLatindprodiit i6$i. Arabicevo* 
ro 16 3 7.rcrfefcriptum non vidi : Ex reftitatipne tamen 
Guadagnolicolligo , lifdeiAplan^cofltraChaftiaiiif- 
mum, v? 1 Papifmum potius pugnare armis 5 quibus ^Ak- 
medlbn-Edris , cujus fubinde in fcriptis noftria memi- 
nimus. Ineandefm refti pro'diit&om# 1^28. T>ilucida- 
tiojpeculi verum monftrarttis y in qua inftruitur in fidc 
ChriftianaHammed , filiusZin, ElabedininRcgno 
Perfarum princeps r &refellitufclihcr a Dodonbus Per- 
fis editus fub tituloPolitor fpeculiverum monftrantis 
perBonaventuramMulvafiam, Bononienfem > Fran- 
cifcanum Conventualem. 

D. Catechifmus Bellarmini ~Cx Italico in Arabicum 
transbttusa.Ch. i6i^.per Viftorium Sciallac Accuren- 
fem, & Gabrielem Sionitam Edenienfem , Maronitas. 
% Fofterioris generis ha&enus pauca vidimus, tum, quod 
rarius noftrttium cum remotis illis Orientalibus fit 
conimercium,tumetiam, quodpermare , perterram 
Pontificij emiflarij difcurrant , utprofelytumfeciant* 
quem nadi principijs mox fuis , Lingua vernacula, im- 
buunt j quanquam paulo fint vcrecundiores in fcriptjs 
fuis contraTurcasElea&icis , Reformatorum utpluri- 
mum hypothefibus nifi, quam m noftro Climate. Puto 
tamen praeter alia quaedam fcripta fymbolica libelJum 
Hugonis Grotij de veritate Rcligionis Chriftianae in 
Linguam Arabicamefle tradu&um* &cgo jam antehac 
ConfeflionemHelveticam Arabiceverti \ quam forte 
commodealibi, & quidem proxime , totam exhibcrc 

dabitur.Titulusfcriptieft; ^V l^jl?j wU^ISjb^ Digitized by Google 94 Smegmatis OR-«OTALis,LwJHParsII. 

S>aX±* jkAi*' ^aeA^ w^\ *>^j5j Jjm^ ^ 

Lexfideiy ejufqueexpUcatioyldefii Explicatto articu- 
lorum atque fundamenterumfidei Chriftiana , utilis a& 
quecomfendtofa. 

C L ASSIS II. 
Scriptorum Iudaicorum , & 

h.Rabbanitarum* 

. * ■'.•■■•■■ * 

Rabbanitanimfcripta Arabicafunt 

i . Translationes Bibliorum y vc\ partium tantum qua- 
rundam>deqtiibusjama&umeft : quibusaddipotetl: 
TaraphrafisiUa R.Iofephiin Gantic. Canticor. dequa 
Hifi.EccIef. Scc.yui.p.2f^. 

ii . Tatmudica , ut funt a. Commen^aria ^MajmonU 
disy inMifchnajoth , dequibusconfulipoteftnoftra 
Hi/Jt.Ecc/ef.Sec.xii.p.ifp. Sec.xm.p.2^2. ^Analeti.V.y, 
p.3oo.Praefat. Pocok. in ^y* c^ five Tortam Mofis y 
qui do&iflimus author , chara&ere quidem Hebraico* 
led Arabici Lingui , exhibuit 1. Praefationem Majmo- 
nidisinSeder D-jni ^/^w/W^^quatotiusoperisTal- 
mudiciratioredditur.2. Ejufdemad pVn pnfc feucaput 
decimum tra&atus Sanhedrin prafationem , in qua de 
Religionisjudaicxfundamentisdiftindeagigur. 3. E- 
jufdemoftocapitula,cbmmentarioinPirke flUK pra?, 
mifla. 4. Pwrfationem in O^BHp -HD 7. In nVWlB VID 
6. Inl. mrUD prafationem > quaselaboratiflimisnotis 
illuftravit. Ante jam quaedam ex Commentar. ia 
J1134* ^plfi citaverat in Specim. Arab. p. 202 . 2 39. 3 56. 

ui.Com* Digitized by VjOOQIC 1 DEBl§i»THEClS:ORI«NTAl,lBtt« > CapJI. 4 py 

■■ ■ - ■' _ ■■ *■ ■ 

m, CommeitfariamSc.S,i.JbxEcclefidfi*n\^^ 
Arabica commentaria Abul-Baracatha cujus idemme- 
niinitTocok. Not.adPort. Mof.p.iS^.&i^K). Author 
Commentarij perhibetur OU==»-jJ1 j&\ ^U^l j^i 

c***kH \Auhado-zzaman (Phoenix feculi} kA^uUBo^ 
racath CMedicus y Alt^rizn y ciiinomenalidc *JJi £aA 

Hebat-ollali) qui fub CMoktafio^Ebnil Mofihaderi', Cha- 
lifa,floruit, & ajudaifmo tandem ad Muhammedifmum 
4eieivit : yireruditioneinfignis , libri inter caeteros 
Philbfophieicuitirulum ^&sjf indidit author > qub 
tantopere gloriatus eft, ut monumentoiiio infqibi mo- 

riensjuberfet^J 0\£=djj3\ ^\ ^UJl ** *»ji u ^5 

^^juU <^tJ» y £*H Sepulchnum x^Auhadi-z,atnan y 

KAbiUBaracati^varysfafibusinfi , authofys. /ibrj 
Almotabar. 

2. Saepeetiammentionemfacitinex:{5HcationeS.Sc. 
locorumobfcuriorum, Arabicis verbis, R. Tanchum^ 
VideNot.p. 4.18.20.21. * 

iv. Lexica Biblica. Edidit Ibn-Iannachius Kbrutii 
Radicum , cujus crebra mentio in notis citatis. ' Vicfe 
p. 1 8 .Ubi etiam nomen occurrit Glojfarij Hebr&o-Ara± 

bid CLVGOVVfJtii. 

v. Theologica tum didaftica > mmElen£tica„cpio 
pertinent 1 . more Hannevochim •, de quo egimus tum 
inAnal. P.i.p. 300. tuminHifi. Ecclef. Sec. xirt. 

Libro nomen * J^<> Indicis impofuit -, alii 

X ty * errorem appellarunt/ Vide Tocok. 

Specim. pag. $6j. 2. Saadie Fundamento fidei* 

trans- Digitized by Google $6 Smegmatis OMMJf aljs, Ln.HlZP9fs.II. 

mnslata in Linguam Hebraeam.Compendium fuppen- 

-di«atHift.Ecclef.<SW\ . p. 3. LiterCoJride cujns 

authore varia funt judicia.i?0#r.in Abbrev. Authorefa- 

<ckR. Bechaj Haddajan, five judicem Hifpanum > fil.I^. 

Jofeph > quiArahiceeuhjfcripfit,- AbenTybbopvero 

^ranftulit Arabiqe. Alij tamen aliter , vide Hifi. Ecclef. 

Sec.x11.p2 74. AddePocok. Specim.p.jS^.R.Iuda Hal- 

lovi librum fuum ^lian Hac-Cozari inicripfit, quod 

Dialogum fcil. interCozarorumRegem , &do&um 

quenaam judaeura R. Ifaacum contincat. Num autem 

talisunquam extitefitRejc , dpbitare videtur author 

"MebrEnaim, qtiod tameri mihifatis probabilefit , ciam 

• legamus in Geographia Scharifol-Edrifi* apud Cozaros 

liberum fuifle unicuique quam vellet Religionemam- 

,ple&i>atq, apud Ahmedcm Jofephi filium, niifle ex ipfis 

4j**+) <&*& &~—j*j **j&j L-Jf\-**J &}&»» 

akasVrofeJftoneCMuhammediftas 9 aliosChriftianos y 
jUiosjud£os> aliosnulliprorfus religioniaddiftos. 

4. \&nn™Ej>iftolaMeridiei 9 R.Majmonid*,de 
quafupra, p. 2 7. Eaip tranftulit ex Arabifmo in Hebrai£ 
mumR.Jxwchusy nomin^ nipnnnfc ejlivmjfei. 5. Eju£ 
dem D^nan n^nn mJN Epiftola de Refurreftionemor» 
tuorum-, fup.p. 1 8 . Fit etiam in Arabum fcriptis mentio 

TraftatimmBafcharhfilijTmchafttfU. Scboaib> Aritth 
mfticijud/ei. 

HucpertinentLibri , quosex ArabicaLinguajudaei 
tranftulerunt , cum ArabumanteafuiflentaucGreco- 
Trum, cujufmodicenfentur * nifinrnfcD LiberThilofo* 

fhicus-, Digitized by Google DeBibliotwecis Oribntalibtjs, Cap.II. $y 

> MM ■ f , . • 

phicus \ nijpjn T\bw Liber* quemcompofuitlfraelita 
quidam > continens refponfiones ad quaeftiones feptem 
Philofophicas j ffliMtf KblD \JMedtcmaanim<e 5 irQD 
DTSfin SeleCtus Margaritarum , dequibus fup.p. $6. 
nn3?n Win officiumcorduum* R. Bechai. Et hic eft 
ab Aben Tybbonverfus. DT?pK Euclides $ HPD |3K 
Avicenna * DTI ^W ntW Epiftola animalium 5 fup. 
p.fi. 

B. Kameorum. 

Hic occurrunt 1 . Commentaria in Scripturam Sa- 
cram. Vide ////?. Ecclef. Sec.xi i.p, 2 5-4. II. Scripta £- 
ien£lica> contraRabbaniftas. Extant quardam Abul- 
pharghi, de quibusluchas. p. ijo.a. Initium cujufdam 
librieratj r ^kJt Jj^l <J Initiotenebrarum. Pluxade 
A bu lphargo diximus///^?. Eccl Sec. xn.p. 244. Nec du bi- 
tandum, quin, ut pleraque fcripferunt Arabice, hic fuas 
etiam habuerint verfiones, prafertim, quod peculiarem 
fequerenturcodicem , cujus meminit Selden. de ux. 
Heb.p.3i.ubiTextusLw//.i8.v.n. itahabet na nny 

nnny nfcin vh ^n ^mna 73« m^in n^n n^ 73« nwt 

Turpitudinemfilia uxoris patris tui non re velabis : Ex 
patregenitajorortuaeft , nec reveiabis turpitudinem 
ejus.Convenit haec le&ioGr^cis.Heb.fiinpliciter habet: 

nnny nfcin k^ wninin» 73« m^iD •ym nvn na nny 

Turpitudinem fili£ uxoris patris tui , ex patre gentta 

Jorortua eft , wr revelabis turpitudinem ejus. Reli- 

qua pcte Qxjup. pag. 24. Difputatione prafertim pri- 

ma Theologica,a reftituta Academia^hichakita > & Digitized by Google 98 SmegmatisOrientalis,Lib:III. ParsIL 

ibidcm a nobis citata > ubi quicquid de Karraeo* 
rum fcriptis & Scriptoribus ha&enus occurrit, bre- 
viterindicavimus. Selden. deuxoreHeb. p.n. &ij. 
de anno CiviL c. 2 . multa recenfet Scriptorum nomina 
prifcorum ex fe&a Karraitica, veluti R.Iapheti,filijque 
Levi,IofephiKarkefamij, Sahelisfacerdotis, Davidis 
pringipis^Selomonisbenlerocham, Benjaminis, ben 
Mofe, additque , quam plurimos ejufdem generisexti- 
tifle , qui A rabice plerunque confcripferint ipfi , quas 
Rabbiniceab aliis verfa. 

C. Samaritanorum. 

Samaritani Lingua Arabica nobis exhibent 1 . Verjith 
nes Pentateuchi. Vide Thefaur. Thil. p. 2 80. Habeo 
fragmentum in Genejin c. 1 1 . 1 2 . utrumque tamen man- 
cum. Specimen dabo ex cap. u. quia fcriptum eft 

aVtKOQTQV* 

Sermone uno & verbis c^WWj tijaJj iiJ .......... 

ufa(eratterra}eifdem. 2. ^ ,. 

Eratautem, cumproficif- ff*V^ ifi ^^ 5 ^ 

cerenturilliaboriente, ut fcj^-Lj^ «j? &){ A 

invenientesvallemin ter- ~ J / 

rzlraky confiderent ibi. <Jl— *j f* ^y^Y c/Sylt 
j.Diceretquealteralteri; _ t 9 . . f tf 

Formemus lateres 5 &be- V/"^ ***l«J >yH 

ne excoquamus cos : Et O A^ **A ***&j, a^ 
ftierunt illis lateres pro la- { 

pidibus, & bitumen fuit iK y** 1*/* ^ 8 » ***W- ^ 

lisprointrito. 4. Etdixe- ou , .^ ^ < . 
runt:Agite> Extruamus -^ ^ ^p s 

nobis Digitized by Google De Bibliotheck Orient alibus, Cap.II. pp nobisurbem,.&turrim,cu- -** J^ **-ffj *»<** U ^<J 
jus faftigium pertingat in 

caelum* &faciamusnobis *— **t ^—d £«ua3j U*)l ^ 
nomen,nedifpergamurin • . ^ 

fuperficiemtotiusterne.f, **J ^— *■***■* '«^» 
Et defcendit AngelusVo- ^^ ^y y^ 
/*/8/,advidendumurbem, s J * u 

«cturrim , quam extruxe- CV^l* ***>*" J°* **** 
runtfilijhominum. 6 Di- JLJ^ .^ Wj^ -^, 
xitqueDeus.-Enpopulum .. . , ... , ... 

unum , & labium unum^ & *~ AJ J 9t>aJ -> **** *> ] ^ 
hoc eft initium eorum o- p*\jXj\\jJbj »gA£3 bJmJ^ 
penim, Nuncautemnon ^, ^ ^, ^ JsiX > 

difficileentns, quidquid r"^ w ;i; 

cogitaruntracere;7. De- <}»■*>' <ay*j** 1— — * J^=» 
fcendamusigitur, &con- ^jUjui^i -j««*j* J 
fundamus eorum hnguas, . , * „, .",. 

ut non intelligant alter Jv <*** * </** oUXJl 
fermonemaltenus. 8. Et ^jJDt *$«Aj *a».U© iiJ 
difperfit eos Iehova inde ^ ^ ^^ 

in fuperficiem totius ter- «-> * •-* "-*- w 

rae j & defierunt extruere fc>_^*l ^LSu 13 c*v$l 

«rbmUkm,*<wrM.» ,, ^j, , ^ 

Propterea vocavit quifq; w» * 
nomenilliusBabe], quod V q «, J ^ej d£Jj <_^»J 
ibi mutaflet 2Winguas OUJ ^, ^ ^^ d , . 
totiusterraej&indedifper- ,, 

fit cos Deus in fuperficiem <*> Ua <**$ <j^ y >J» J £=» 

totius terr^.io.HaeceftGe- 1 ^, ^ >c *XJl *$X*a 
nealogiaSchemi * Schera - ' * - \ „ 

natus centura annos ge- *f* f *- »*•> » <>* UV* 1 

^ % nuit Digitized by Google IOO SMEGMATIsORTENTALIS,Lib.III.ParsII. 

nuit Arphacfchad, bien- ^^ ^sfchA *)>]* ixL 
nio poftdiluvium.il. Vixit- t ,,i J i 1 it 

queSchem, poftquam ge- r <-• t vi t ^^ 

nuitArphacfchad, quin- *W*a^ y U«>^1 a«* 
gentisannis , &genuitfi- OL-^j ^^> <^j!j **•• 
lios & filias. £/ erant om- A-.» r U>l j£=> ^jti l^j 
nesdiesSchemifexcenti an- ^Gl, uU, *JU *>l* <ju 
0/, dr mortuus e/i.i^ . Vixit- ^ ^ ^ .0 * ^^ ' * ^ 
que Arphacfchad cbntum ^ ^ ^ \ t 

trigintaquinq-,annos,g<> <> l c -> C ^Jl* **• 

nuitqueSchelachuni •, & £ X ~ **>*&*\**j o^O^t 
vixit Arphacfchad , poft- ajL.* o^3j ^aau. *i^J 
quamgenuiOctSchclachri, ^U^ ^ *_L)jij aju 
^r^fwr/i-rr/^wjannisjqui- .^.1 '« t v ^ ... ^^ 
bus genuit filios& filias.E/ *** </ £ : ■ ^~ D ^ . -;( 
fuerut omnes dtes Arphac- **"" <*^- — J J **>l— iJ 
fchadi quadringenti tri- i^^j Ol^iU*» **U*fylj 
£/»ta otto anni&mortuus &«» *jL«j *** (^J^J. £ v * 
^. i4.VixitqueSchelach ^, L ^^ fi jj 1 
centum & trieinta annos, , . c • o « * a ii 
genuitqueEberum.if.Vi- . . ^J , . 

xitqueSchelach,pbftquam && &yj^W-+*y*j 
genuiflet Eberu , trecentos f M J^* ^J^^y OlOj 
&tresannos , &genuitfi- juu, (^ 1 ^— Jj ^^3 g^* 
lios&fiKas. Erdntqueam- ^ J,\£ ^ ^Ls^lj 
nes diesSchelachiquadrin* u *t . 

genti&i^ anni &mortu- u * * c .T^ 

useft. 17. VixitqueHeber, <*W ^ — bb **"• ^ ^l* 
poftquamgenuiiretPclegu r Mj£=* c^U=>j OWj 
ducentos& fptuaginta an- ~ 
nos,genuitq 5 filios&filia$. « l **VL> ^ £«>/ <^s 

Erant^ Digitized by Google Tte BiBLidTHEfc i s Ojueni alibus, GapIL 1 01 

Erantque omnes diesEbe- _A> ^ ^ OUjiXm 

ri'quadringenti& quatuor ■ ,. 

anni,&mortuuseft. 18. Vi- **- * **** »*• <$*>3M 

gintaannos,&genuitRe- * c ^* JJ f . >J 

hu.19. Et vixitPeleg,poft- jyU^ ^a* 5-J»^/ * J ^* 

quam genuhTet Rehu f<?»- w ., 

?»w & novem annos , qui- <->'*-tj (s^ J ^ *** 

busgenuitfilios&filias.S- l^ 1 , ^ ^[^ 

rdntqne omnes dtes Telegi «. - 

dttcenti&trigintaQegen- **~ <*51-aj {$*iUj *&ȣ 

dumcnimfe^JO rfWW '» & (^JI _^c^ ufiL-cj tlAxj 

mortuuseft. 20. Etvixit ^ , ^ 

Rehuff»*w» tngintaduo -*-* -* *■" -< 

anni,&genuitScherugum. o*jj cy.^iUj £>yA 

>i. Vixitque Rchu poft- ^ ' .* id *L^! 

quam genuiflet Scherug, *- c--*, ^ 

«»/»;» &fepteannos,ge- fe^ *- — } J'J ***" ***-* 

nuitque filios &filias. Et y J£=» lJO^=»j CA^j 

erant ownesdies Rehudu- r " 1<k 

centi&trigintanovem,& J^-^J <*^ ««-s^ 

mortuus efl. 22. Etvixit ^^a u a\_cj uly **•• 

Scherug^r^&triginta ^ , • ^ 

annos,&genuitNahorem. *^>^ •*" **^ * uw ^ „ 

aj.EtvixitScherug^poft- *>.*,> jrj^ u^^j/j** 

quam genuuTet Nahorem ^ u _j 8J ^._^V 

centumznnos, quibusge- . ."z. ., 

nuit filios & filias.£f f n*»* ^J v£=y ^^ij <**M **b ] J 

omnesdiesScherugiducen- ^ s * f ^ j^, Digitized by Google io* Smsgmatis' Onienf alb, LiB.III.Pars.il. 

. Qg£> fubdu&is lineis £ reliqua textus ferie diftingu» 
untur > differunt a Contextu Hebraeo. Differentiahaec 
jam ab Eufebio eft obfervata> ut videre licet p.io. Chro- 
nic.Eufeb.Edit.&W/£. Dequoaliis. 

1 1. Hiftorica. Habeo fcriptum y cui titulus > uU^9 

JLiier res gejias enarrans filiorum IJrael , a tempore* 
quotradidit 'Dominus nofter MoJes,filius<^/fmram *Pro- 
fheta,p.m. IoJu*,filio Nun> Imperiuminpopulum fuum. 
Vbcatur LiberIofu£ y cujus meminit Scalig. de Emend. 
Temp.lib,7.p.66p. Iucb.p.if^.z. Epitomenattexuimus 
Exercit. ^AntiMorin. PlenioresHiftoriasin J«&g«wf. 
t.i.c.8. Kirch. inOedip. iEgypt.P.II.Tom.II.Synt. 
4p. 363. Meminit aedificatitempli inmonte Garizim 
ex Seduna , Tatriarcha Gazenji, in relatione de Sama- 
ritaniSjSamariticis Chara&eribus fcripta. Stylus eft pu- 
reHebraicus5L1b.Iuch.8c Schalfch hakkabb.refponaet. 
Sed hsec ad Bibliothecam Samaritanampertinent. 

CLASSIS III 

CHALDjEORUM, SAB^EORUM, 

Magorum. 

DE hk jam alibi egimus. Haecaurem arcana referd- 
runt, i.Ibn-Va(chia,dequoHift.Orient. p.197. 
Ubi fcripta ejus ordine recenfentur , exMfc. Arabico, 

quod Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus, Cap.IL 103 quod authorem ita nobis defcribit , 0**, \ j£=fj<$j*j 

...... J*l (** <V>*'1 ^J? j-m6o5I IfWlc (^) 

EJiautem ille Ahmed \Abubecer^ fil. Alhfil. ^Almochta- 
Thfil. Abdolknrimh fiV Haritha^fil. N.fil. N. Alataus^ 
ChafdauS) Zufaus, epopulo N Ferebatur autemfecijfe 
opera TilfefAathy&aliaMechanica &c. 

Magno ftudio hi & magnoquodam viro quaerebantur 
Jibri in ipfaPerfia, dato mandato,ut operA Moula Ifpha- 

hanaeanquirereturj^ (V/*^ ^ *&** <&$ *^* l— * 

&*ji \aj *fkjjJ1 Jf>X»5lj ^A ijJV ^ fc^JI <^»&=» 

JuUlj <>* Quicquid tranftuliffet IbnVdchfchiainLin* 
guam Arabicamex fcriptis Nabathtorum de Religione 
&fcientys Nabathaorum , & quicquid fcriptorum ejus 9 
reperiri poffet. Vide AnaL P. 1 . p, 2 5 1 . II. <JMuhammed 3 
benlfaacordineexhibet Catalogum Ducum& Princi- 
pum Sabararum, qui cxtztHift.Orient.p. 1 74.U bi num . 
4.legidebet «^i ^ FiliusKorrah,deqvioHift.Ecclef. 
Sec.x.p.109. III. tMofes Majmonidesy More Hanev.lib. 
IIL c.ip. Scribit> Reperiri Sabaeorum libros in manibus 

fuis Lfy&\ %J&rjt±\ jti^ qui tradutfi jam funt in Lin* 
guamArabicam. Ibidemmeminitlib. aaWaA)! *sJbUJ1 ^ 
*Decultu NabathtorumJLodtm capitealij citanturSa- 
bgorum authores. Quamvis autem, inquit, tu non opus 

habeas Digitized by Google ii>4? Smegm atis Oilient alis, Lib. III. Pars II. 

habeas hac admonitione , qutajaminftruftusestaltbus 
fcientysy qu£prohibent , ne animum apponas adinfanias 
iftas Chafd£orum> Chaldaorum & Zabiorum omnifapi- 
entia Qqu£ quidem revera ita nominari meretur^ caren- 
tes y mhilominus tamen illa ad aliosprafervandos mone- 
re volui -, quia vulgus nimisfacilis adfidem fabttlisiftis 
adhibenda.Ex librtsporro illisfunt quo^Libcr Haiftam- 
chus, qui ^Ariftoteli >• fedfalso , tribuitur. Libcr item 
Hattel-Samoth h. e. de Imaginibus loquentibus -, Liber 
TamtamjLiberi/^^r^jLiber nniini hhx\ fihyo 
H^D ^33 m^iyn *De gradibus orbiumcaleftium&figu^ 
ris afcendentibus in unoquoq uegradu -, Ltber alius de /- 
maginibus loquentibus^ qui etiam attribuitur^Ariftote* 
li^Liberquidam quitribuitur Hermeti $ Ltber Ifaaci 
Zabij<> quidtfputat pro LegeZabiorum \ LiberitemiU 
lius magnus de confuetudinibus &f*rticularitatibusLe- 
gisZabiorum> ut deiUorum Feftis ^facrificijs > precatio- 
nibus & alijs adfidem eorum fpeEiantibus. 

IV. Ahmedj fil. Taibifcrip fit -, ^a\ j^ y .*1 cL_ 

*De facris Chanantorum , Chaldaorum, qui Sab*orum 
nomineveniunt. Ex hoc authore fuadefumfit Muham- 
med>fil. Ifaaci, cujuscrebrainHiftoriaOrientalimen- 
tio. V. Alu-FergiuS) de folennibus Chaldasorum nti- 
bus, & variis Indorum Religionibus. 

CLASSIS IV. 

Muhammedanorum, & 

J*. Theologoblum ,• five Mataeologorum potius. 

Tria in Muhammedanorum Theologia fpe&antur 

i. ajuUI Digitized by Google DEBiBLioTHEcis:ORmn»AtiwjsjCap;II. <i<jj 

— ^— «^— — ■ - - « i. ■ i *. ii -■ — .^ — »_ 

£. jjLtj} Theolagia KorawyljCX9y[^c^>(^qu6tiomir 
neintelligufttdo&rinam deDeo, eji&cultu &Legibus, 

cuiaccedunt ( $^xti\refponfafapientum. 2. "aJjUJl 

Exegejff Alliotkni. 3. cJLj^rs:^ iWtf^ l , five nJjtfb-Lex 
%yy>$(§* % AddipoiTimtLeitur^ica, , - 

A. ALKORANUS. 

De Alkorani Etymoloe;ia,diftributione jam hic agen- 
di locus nfflreft. Habent multa Erpeh. Not.adSurat Jo*- 
fephij (kCeteb.Gol. append, Grammat. Arab.p.iz+.Bre- 
vem ejiis analyfin fuppeditat Hiftoria noftra Ecclefiaft. 
Sec. v 1 1 .p. 398 .Plura, (vv Jt£> daturi, in Theatro noftro, 
Hac vice monere fufficiat , 

. L Alkocani yariaextare hinc ijide£xemplaria,diver- 
fis chara&eribus, tomis etiam vel diftin&is , vel uno ab- 
foluta. ■•■ . v •/ ' 

Vetuftiflima funt infcripta Pergameno, chara&ef* 
Kufico. Habeo a,Toy^<pov fragmenti hoc Chara&ere 
fcripti ex Bibliotheca Amplifs. nuper Sangallenfium 
Confulis , D.Schobingeri. Vidi aliud, formi minori,in 
sedibus Celeb. ©.Gtf/y,qui &^j*5n*<rju*T;*,quod habeo, 
copiammihifecit. 

Proxime, quaad tylendorem, fequuntur , exempla* 
ria, diftin&is Tomis, maj ufculis Jiteris , auro hincinde, 
&colorum varietateintertextis; adornata. Habeoejuf- 
piodiTomum^quem a. Ch. 1 f 3 f.ciim Carolus V.expu- 
griaretTiinetum, BarovonK6riigfeck> tanquamfpo- 
lium in Europam deportavit. Audivi non femel, in Bi- 
bliotheca Serenifs. Reginse Sueciae Cxemplar Alkorani 
iplepdidiflimum, abiploantehac (utmagniviriconji- 

O ciunt Digitized by Google t TQ6 $me'&m<sbis Oicmn^cis» Lib. III. Pars II. 

ciurit Imperatort Turcico , Romanorum Imperatori 
pblatum. Noftraaetatevulgariaexemphtria, nonpubli- 
cis tahtumj fed&pnvatisccduntBibliothecis^utdehis 
longum facere fermoriem non fit opere pretium. 

II. AlkbranumnonabipfocolleftumMuhammedc, 
&inunuredaftumTomum i ftdab Abubecro. Itaenim 

^&ulfeda i j^.j x JWyN >>tpi <*• w^U) £*** ^\ 

^ ^Uii <J^ut tjf (tfUa J^ Uj v <-0i ^j^ 
«>Ae (^I6a ,J<jJl cJ>xCJi tStfd <jv« u*A^=> Oij^iU 

/#/?/> (Abubecer ) coUigi^Alkoranumexorehominum y 
&palmarumfolijs y &p¥ltibus y atqueitafcriptum relin- 
qui apttdHapbzam y Omarifiliam y CHuhammedis uxo* 
rem.Cum autem adlmperiumjam evettus Othman y va~ 
rias y qu<eapudbomineseffent y le£itonesvideret y exem- 
plaria y exiUo y qmpenes Haphzamerat , libro tranfcrip* 
ta y invarias pajfimregiones mittens y reliquaomniae 
ntedio fuftulit. Paulo aliter ex Tab»rita Elmacinus. 

Hift.Saracp.i8. \»\ *W x+^ cJ^VU ^i«j.>»' J^ Digitized by Google De BlBLlOTHECIiS OfUENTALlBUS,Cap.II I07 

tJLjb^M ]p<±*> <j 6)1^9 tiili *AjlU to\J&\&* ^jj^ 

Ux*>* >U.j w^Ml (*.!_*_? £l__ !• )\ $j 

2?/V/Y Abu-Giaphar Tabarita^fil. m. Abubecrum , ^.«i r 
frimumfuijfefyfiicoilegerit AMtoranum ex tabufts. Ctofo 
enim CMufclmannt in lamama fortunam experirentur 
adverfam, metuit , 0* quidde tyflkorano pertret. Erat 
enim in hominumpettoribus , e^ ** Schedulis inter tabu- 
' Ias,vocavitquefumMu%faf\mie. Vdlumen-, alludens, 
dubioproculadHeb. TiWD quodfacrisjudari libristri- 
buunt. Undevulgoab Arabibus ^l JUl ^W CoUetior 
Alkorani vocatirr. De varietate exemplarium quaedam 
diximus inThef.Tholpl.p^i^. 

II. DiftinguiAlkoranum'capitibus&verfibus. Cj- 

put *fjm Hdb. roSn * verfks **1 dicitur. Suratarum 
ordinem&numerumhabet5P^/////xlib. II. deCon- 
cord. Orbisp.125. eundem&nos exkibebimus , addi- 
tis primariis cujuslibet Siirata? argumentis > &Le£to- 

rumprxmiis. Trimum, Caput dicitur. vLfcH i^li 
lAperthy feu Proocmium libri. Iteta, tefte Kefchapho, 
Vl*=3l r ^ Materlibri:^x^)\ i^jm Caputthefauri. 

a^M b^* C*/tf /W/J. «^joJJ i^. Gf/atf jfrra*- 
tionum > quia quotidiana eft Muhammedanorum Ora- 
tio. * A ^il -£=>ji*3\ J 'Perfe£tio. ^l »1 

Fundamentum 5 L._cx Jtj ^^=^1 «^ ^ 

O 2 Caput Digitized by Google io8 Sk^cikAtife OnrER^LiSjLitflirPars II. 

— - " ■' ■ " — ' "•• ' *: — ■ — * —— ^ 5 -^ ^ 

Caput gratMruma3ion > is f fyinvocationis. Lji&JI 3^^, 

Caput (3tedicin£. Septem cojiftat verficulis , unde & 

tjil&H ^». J nunoupatur. Meccenfis vulgo infcribitur. 

Varianttamennonnulli,juxtaife/</4v/. ^xJ £ l^il *«« 

'*-_ A-L-^—* U^l g- *_ .^ *l<iJl «^. 

Verifimile efl , a* w difcendijfe Mecca, cumprecibus tetn- 
■pasfuiffetdefiinatum: tMedinaverb , citmhomineseb 
reiigionis ergb proficifci ctepiffent. Verifimilius tamen 
tMecceHfibusannumeratur. Recitationi ej us fuperfti- 
tioMuhammed^camagnamtribuitvim .• <jt,tXa. (^c. 

fj yJJ fe,t Jtf ^ **Ae *WI Jja ^l yl ^LJl 0) ,1 

'**♦** (jJftJCsil o, *XJ Ju« , l vLjtfCJl <i__ *$Ma*-> 

« i » fc>?*V' v^«Jl *S0<V _M J*-»-* »M| 

Hadifus Ibri-Iaman, Muhammedis nominerefert : Qubd 

fi c Deu , s.contvdpopulum mifmtpoenam , <*<&0 0/ .fcrrv ** 

J4jw /#/' />/?#<? /fr , puerulus autem eorum quidam ex libro 

(Alkorano)/ ( ?£<fr/*/ > : LausfitDeofDomino Creaturaru 

£ initium eft hujus Suratae ) exaudiet eum 'Deusexcelfus, 

p#ndmqueperannosjtf> i remoiuebk. 

., II. Surata,MediBfenfisconftansveifihus28d. voca- 

turg^JuJl Vacc£, arguroentopetitoanifavaccalfrae- 

lirarum , Num. c. ip. Multade Adami lapfu , Davide, 

Goliatho, Saule,Ifraelitarum commorationeindeferto 

inter- Digitized by Google De BlBLlOTHfeCIS Oft.IBNt ALtBVS, Cap»ll. 10p 

■ ■ ; B— . ' ■ " ■ ■ ■ ■■ '~ 

ihterferit. Capiit hoc fecundum quantitate poftrema 
quadraginta fuperat. Duo cumprimis verficuli funt 
magnaeauthoritatis,quos nuganturDeum credfle 2000. 
annis ante coriditu m Mundum , qu6fque fingunt ex Pat 
radifithefaurisDeimanufcriptos. .,.:;; 

III. cj'^^ (JVs^-^ C^utdc Familialmrani. Con* 
fundit agyrtaMariam farow , cum MariafeuMiriam 
Amramifilia , fororeMofis. Medinenfeefthoccaput 
conftansverfibus 200. DeMariaagit,Chrifto, Iohan- 
ne y Apoftolis, Trinifote. Le&oris pramiupi-, \^s <$* 

S^uicunque hanc legerit Suratam , unoquoque venficulo 
mereturfecuritatemcontravinculuminferni. " • 

IV. G : uJt ifj* Suratamulierum^ Medinenfis, ver- 
fuum 176. ficdiaa^quiatraaatdemulieribuSjswAu^/^ 
fponfalibus , repudiis , prohibitis gradibus ; JJ> <£* 

<*" <^> Jfi^ cv^ ^ 1/*^' <** c?* c1 * ^y^ ^Vl? 

SguiSuratam mulierum legerit^perinde eft, acficredenti 
cuiqtte daret pojfe ffionem h^reditariam y & tantum ero- 
garet, quantum fatis eft adredtmendum liberum^ & f afth 
cietatis crimmealienusyeritinvoluntate^Dei.excelfi pr* 
illis^quibus pepercit. ■ \ 

V. S^lji s^u, Surata Menfie , Medinenfisiconri- 
nens verfus 120. Sic dicitur , quia menfe memtnit c«- 

3 litus Digitized by Google ixo Smegm Aiis Oiuent alis, L i b.III Pars.II. libus Apoftolis demiflk. Coenam Domini vulgo intel- 
ligunt:fedreclamantMuhammedani. Videturpotius 
alludere ad Ioh,c. 6. Hoc qui legerit caput judicio Mu- 
bammedis ( haecenimpraemiaomniaabeoconftituta 
funt, ScejusetiamnotnineiBeidavio , exquohaecde- 
fumimus, citantur}^^*^ GUu». ^^ ^y) <** ^Jas\ 
OW/ y&a »3 ^J^ «31*«. ^Ac Accipiet mercedis loco 
decem bona, & delebit decem mala-, & exaltabitur decem 
gradibus. 

VI. r Ui^! 8^« Surata de befiys. Sermodevariis 
circa beftias ritibus. Meccenfis eft , exceptis verficulis 
tribusautfex, indeaverbiSi I^JUj Ji Inuniverfumab- 

folvitur verfibus i6y. «*Ae ^-Xo ^l— *ftM S^ S ^a 

O^—M ^ ^JuUt H (^«a-N <&6j\ ^i^tj 

*a*Jj \ *y 4 (A — * — ^M 9 ^y v" *$ d^ 

guisquis legerit Suratam de beftjjs orantpro eo,venidm* 
querogant 7000 ^Angelhjuxta numerum cujusyisverjt- 
culi, Surata de beftys , diu notfuque. Nimis generaliter 
Ryer vertit Chapitredesgraiifications, a ^j laetus,prc- 
pitius fuit:fubje&amateriadocet,fermoneeflede pU>t 

teftiis, a -»* Tecora, qu£pafcuntur,Cameli, oves. 

VII. cjlo^t *jf Cafut de SeptojzXxvoL terramque 
interjaccnte. Limbum vocatRyer. Alij purgatorium 
intelligunt. Occafio Suratae petitavideturexZ,«f.c.i<S. 
Varia beatorum & damnatorum habentur colloquia. 
Meccenfiseft, exceptiso&overficulis. Verfushabet 

206". Digitized by Google i DE BiBLlOTHEClS Orjentalibus, Cap.II. r III 106. Yrxmmm Leftoris <^jj tu^ **l^S3V r j, M JjA*. 

T**»/* 7)eus die RefurrecJionis inter ipjum & T)<emo- 
nemfepimentum> eritquei^ddamp.m. advocatus ejus>d\e 
RefurrecJionis. 

VIII. JW$\ *yj* Caputdefpoltjs , Medinenfc, 
yerfushabens7f . AgitdedivifioneSpoliorum.Nata oc- 
callo ex prjelio Bederenfi , quo commiflb, difceptatum 
fuit inter Mufelmannosian tantunde debereturillis,qui 
Medinam cuMuhammedefuger5t,quantu prcelij focijs, 
quod' MUhammed affirmavit. Quihanc demurmurave- 
rit Suratam, promittit eiMuhammed , quod fitfuturus 
e*UU31 y* i^Js* *** ** \**\Jtj mI^aJI r jj *3 s Jub 
uffaocatusdie Refurreffionis , &tefiis i quodeffetittt r 
munisab impietate. 

IX. *ty&\ */j>» Surata panitentu > Medinenfis,- 
duobusexceptisverficulis} verfuumi27. juxtaaliosve- 
ro 129. aut ljo.Proprium habet hoc caput , quod ufitata 
exordiendi formula , InnomineDei, &c. omittatur. 
Nempe, fjederihoftium Muhammed renunciat , ubi pa- 
cis & falutis formulse locum dari nohiit. Vocatur alids 
*\ -01 * j* JV*r*f* «»«w»/ta*w.Seenimafa?derehoftiu 
immunem efle vult. Sunt plura hujus Capitis nomina: 
j^JUjJij &JaB*>\j i&x&JWj *»jXJl ^\ LJ Wi 
\_Ji\j «v** 3 j v**-*U »>u3lj *jm\) *s*J\j 
U („ri<**H V>~^' M^*jJ'> lu^&Jlj **X£&Jlj imf* 

«j cilijJt 0^ *&*&i3Jj t^Ajjy iijXi\ (j* la^ 

^Wlj U/slj feKvSiUJJ JU ^ v^*Vl* *** !/**" 

p^oXc f 4M4XJJ ^ *j&ij ^Hj ^*&** L^. L*AC 

i$W»f Digitized by VjOOQlC Xfl 1 'SMEGMATIS OR.IBNTXLIS,LTB.HEParlII. 

-~^^— m—mm* ■ ■ ■■■■■»■■■■■■ ■ ■ ■ n ^— — ^ 

Sunt alia bujus Surat£ uomina , Poenitentia > abhypo 
i cn(i ad veram fidem f evocans ,• Scrutiniu m > diruens^ 
_inveftigans,Talionis lege vindicans,fodicans, increpas, 
ignominiaafficiens>loquens,difperdens,cafti^ans. Item 
Surata fupplicij Agitur enim depoenitentiafideliu , rejti- 
tutione ab infidelitate , qu£ eji liberatio ab iUa> Scrutatur 
ftatumt^fpoftatarum ; eorumquepcenas-, quaquede ijs 
inquirit in lucem y protrahit , de quibus etiam fermones 
mijcentur-, iidem expeUuntur>difiipantur>& caftigantur 
propter ea. Muhammedis judicium de hac Siiratg* 

^U lv- U^j **» *i» V 4%_ ttV*» J^> l— * 

y^j) L*jU cX »>U .X 31 <>* J^ sl^ s^» 

JW00 defcendit quicquam ex i^Alkorano adme y nijifingul* 
verjusy &finguUvoces> excepta Suraed al y -0' &Sura- 
tu (1 1 o.} qu£tncipit •, Dicito Deus unus. Ha enim con- 

junttim demijfafitnt , & cum illis 70000. Ordines ^An- 

.gelorum. 

X. 0*031 S^^ Surata Ion£ , Meccenfis ver- 

;fuum iop. denominataaJona&Ninevitis , quorum 
Hiftoria fub finem attexitur. Eam qui legerit, 
tJ><>-— * (^ * oj.Jui oLju». ^c y 9 ^* e>* 0^0! 

Tribuitur ei merees decempr£miorumfecundum nume- 
'rurn eorum , quilona c Prophetiam veram agnovtrunt, 
velmendacij arguerunt > &fecundum numerumforum* 
<qui cum Tharaonefuntfuffocatu Digitized by Google DeBiBLIOTHECIS 0«.IENTALIBUS,Cap.IL 113 

XI. ojA^jmSuratafludiLc.Ebcri, \ide*Hift. 
Orient.p. 16. Meccenfisverfuu 123. Idempraemium eft, 
quod fuperioris, nifi quod accedat mantifla, talem futu- 
mm \j*m!\ va *a\2&M f ^i £ <Die Refurreftionis ex 

beatis. 

XII. iXujt 8y>- Suratalofephi , Meccenfis ver_ 
fuumiiojuxtaexemplarBiblioth.Tigur.autui. juxta 
meum. Continet Patriarchaejofephi Hiftoriam, Tal- 
mudicis ubique fabulis refertam. De occafione Suratae 

Beidav; ^s>^\ 1 y «j^=> y U» <>_HaM U« a>' (^j/» 

u » ) . a » *-»*^» ? *» j> (aCj s&* yJl 

Ferunty e DoHoresjudaorum i dixifie c Proceribus \^4Jfo- 
ciant/um ( Arabum) Qu<eriteexMuhammede , curde- 
fortatus fueritlacobusex Syriain^yEgyptum ? Hijio- 
riamitemlofephi, &tuncdelapjamejje. Hancpraecae- 
teris Suratam Muhammedanifuis cbmmendant. Beida- 

vius , authoritatec^K&www*/// » V&&? f\~* l-**l 

UbicunqueCMufelmannuslegeriteam, aut docueriteam 
familiamfuam , autquicquidmanufua(hmu\itium) 
acquijtverityfacilem ei reddit Deuspotum mortts , lar- 
giturqieirobur^cuinullusinviderequeatyduMufelman- 
»*/ # Pr*ter hoc j8e?C«w, commune etitobet,de quo 
. _? idem: Digitized by Google 114 SMEGMATIS OR.lEN*AH5iLlB.III.Pars.Il idem: solp tf « jj^ ^I^JUI p* S^ edJ, ^JLc ^ 

<** ** ^ « *> WL4) pl^ U^l^ r \^a AJU 

tM^LJljf, — i__i — X — j iij^^Lj^j Oi\ 

guifi/iumfuumdocueritunicum^4Ikorariiverficu/um, 
plus ittudeiemolumentiaffert , quamfiobfervaretinfti- 
tutum Iejunij totodie> autftationis tota nocle. Imo pne- 
ftat Eleemofind mitte denartorum pauperibus & egenis 
etogatorum. 

XIII. oc^Jl s y jm Suratatomtru>Mcdincnfis ; alij 
tamen Mcccenfem efle volunc, uno excepco verficulo. 
Verfibus conftar 47. Agic de Providenci* operibusl 

Hancquilcgeritj w j^ OLju^Ae ^^ll^ u c | 

*W J*«4 <*,ij*Jl <*« i-l^iil r ^ 4 <ju^ ^L-^jUt 

K^fccipiet mercedem decem beneficiorum , pondere cu- 
juslibetnubis> &pr<eterit*> & adultmumjudtctumfu- 
tur£- y excttabiturqueultimodieintereos t quifaderi^Dei 
fatisfecerunt. 

XIK fb*\^\ z^y* Surata ^4braf>ami>fi.verfuum 
Mcccenfis. Agic de Mofe & Abrahamo.Hancqui lege- 
ric, idem cum fuperiori habebic precium * j^ ^ oj^ 
***> |J o* * jc$ r U* ^ 1 Iuxta numerum tam eorum>qui 
co-uerunt Idola> quam qui non coluerunt. 

Xfj /* ^ ifjmSurataHegheri RyervocatvzUc, 

aupres Digitized by Google Pb BlBtlOTHUClS OlUENf ALlBtJS, CapJI. II f aupresdela Mecqua* Gol. Manfiones Arabum ojki 
T^muditarum , quae inter Syriam , Medinamatque 
Meccam. Fabulofa multa de incolis petrofadllius vallis 
tradit. Incipit hic Alcorani^c u6\&\ jje£\ Tars 
decima tertia. Caput hpc Meccenfe eft, abfolutum yer- 

fibus 99- jte ^J u« *) «^l^ ^ 3 ^ B yJ ~ \^ &* 

Sluilegerit Suratam Higher , pramium habet decem be- 
neficiarum , jnxta numerumeorum y qui Religionis caufa 
fugerunt , aut Adjutorum (MuhammedisJ*»/ 1 eorum> 
qui tjftluhammedem riferunt. 

XVI. Ja^i t^CaputdeApibus. Meccenfe, ex- 
ceptis tribus fub finem verficulis, habet verfus 1 1 8. De 
variis Dei operibus , & animalibus , tandem etiam api- 
bus&melleagit. JHancquilegerit, Ut «JOI *au,Ui* ^5 
l **& — 3 TJi J OU *\j ip*» j\* £ *<x* t **\ 

***j}\ V*j**U OU ^jjJlfe i/*^ &* d b) {£=* **t* j' 
Non numerabit ipfi <Deus ea, qua ei in hoc mundo contu- 
/tf (beneficia).*?/ moriaturea die^qua recitavit eam> aut 
toohe , eamobtinet mtrcedemquamille , quiinTefia* 
mento edendo officiumfecit. 

XVII. ^\^\^^j^SuratadefilpIfrael,Mcc> 

cenfis ( quidam tamen excipiunt nonnulla } verfus ha* 
bet no. juxtaExemplar <Jj£s> Cuficum^ ^icM Medi- 
nenCp vero nf. Recitat ftatum Ifraelitarum," & calamita^ 
tes,de Adamo,Refurre&ione & variis legibus.i?)w/ in- 
fcriptiohabet>VopgedeNuit,/^rw^r»^qubdfecit 

T 2 Muham- Digitized by Google ii 6 Smegmatis Orjentalis>Lib. Ill.ParsII. 

Muhammed Boraco (dequo Hift.Eccl. Sec. x 1 v. p.&ip. 
&ipfe^^rTrans.Alcor.p.i87.) infidens. ^J ^ „ 

<^e oJyi ^d *Ae a^" ,j^j ^ \ r \ ^ s^ 

SaJy lyU, **$,! OJl/Wjtflj *J^I <J y lkJJ *J «^Us» 

Quilegit Suratamfi/iorumIJrae/,& emoUitumfuerit cor 

ejusadmentionemparentumfuorum , >fo^// Centipon- 

dium in ca/o-, Eftautem centipondium 1 200. Unciarum. 

XVIII. cj^OI l^y» Surata Jpelunc* , Meccenfis 

(exceptisverbisj ^ ^ o ^ ^oJ* ^jb ^l^ 

u &«Jlj sltXiJ U Tatientem teprabe cumys , qui mvo~ 
cant^Dominumfuummani &vefperi) a/*ry#*tf abfoluta 
110. juxta Kuficumj quod meum, zh Ahmedlbn Ali , al- 
terum ltem Robilifi. T>. Ezechie/is Spanhemy , quod 
Mecca? fcriptu exiftimatur, retinet. 1 o f ./uxta Medinen- 
fe. BibliothecaeTigurinae Beidavius habet 111. Fabulam 
vn. Dormientium reponit $ quredam ex T.V. addit, 
deftatuitempofthanc vitam, Refurreftione , ccelo. 

•*/ <** )jji J^Sl^U^I ^ o^CJl «^- V*y* 

uV>" v* y$ *3 ^U. 1^6=, U1„J v* 9 m ±$ ^\ 

UJJ ^ Ji Siquis/egeritSuratafpe/uncapoftremam 

partem t eritei/uminisviceacapiteadcalcem , vel* 
(vrpoo-a^imcro. ) guiverb/egerittotam,eritei/umeni 
terraadca/um. 

XIX. p^* g^. «SWvsf* M*r/> , Meccenfis tota 
cxceptoverfu ao^' , verficulisabfolutap8.autpp.De 
Maria, Filioejus,cujusnegat Deitatem > Patriarchis 

Abra- Digitized by Google ' De BiBLioTtrecis OitiE^TAiiBUs,Cap.n. 1 17 Abrahamo, Enocho &c. ^ ^\ ^ tyjm \J (a« 

^biJj *4 <J±*j \i/=>t V*^ 8 » fe> * c *** oU -*" 

Vn* vy£=> * — JV H*>^ ^S ^ r*f"J 

QuilegeritSuratdmMaria , accipietpramiumdecu- 
plum y pro numeroeorum,qui mendacijarguerintZacha- 
riam, & verificant eum y & Iohannem, & Mariam & Ie- 
fum, & reliquos Trophetas commemoratos inea y &pro 
numeroeorum , qui^Deuminhocmundolnvocant , vel 

noninvocant. 
XX. *U V> . Surata Th , id eft , ut Gelaldtnustx. 

alij explicantjp^rRofchcThebhot Hebraeoru »^A ^^1» 
Beatitudo^Infernus. Beidavi,exDialeao Accaeonim, 
js». l^wr^&wtexplicat. Meccenfiseft, abfoluta 
verfibus134.De Mofe,Pharaone,adorationehominis, 
Paradifo , ultimodie, Leaorultimodieobtinebit, 
^Utflj »i ^1*31 v\P utfupraN. xv. 

XXL W^l * y j« SurataTrophetarum» Meccen- 
fis,verfuumiz. inKufico; m. inMedinenfij DePro- 
phetis, operibus Dei, Patriarchis, Prophetis , Regibus 
V.T.Zacharia, Iohanne, B.M. virgine, Gog&Ma- 
gog. LeftorihujusSurataBDeus fe facilempnebebitin 
fubducenda ratione. 

* XXII. ^M^oSurataperegrinationisCMecca- 
»*,Meccenfis , exceptisfexverficulis j Aliasverfi- 
i>us conftat 78. diiWU addit infcnptio exempl. 

<p 5 BibL Digitized by Google 1 1 8 Smegma* 16 Q& 1ENT ALI5, km, III. Parfi II. 

■ ■ ■ ■ i . ... ~ ' _.. ■' ■ ■»■■■ ■■ ■ 'i rt 

Bibl. Civ. Tigur. Beidav. comment. llluftrati, i.e. con- 
finfu omnium. Bafileenfe vcro exemplar Cufico cribuit 
78 . Medinenfi 76. Le&or tantundem auferp» quantum 
ille, qui ipfe Meccam religiose peregrinatus fuerit. 

XXIIL (j t ^jJ\**y m SurataJidetium',Mcccenfis f 
1 ip. verfuum , juxta Bazor*ossJMedinenfe& Kuficii 
exemplar habet 118. Cum Medinenfi facit exemph 
Bibl. Tigur.& Bafil.Meum vero & Spanh. Cuficum , ut 
fere aliis in diverfis illis verfuu diftributionibus , fequi- 
tur.Surata diflerit de variis operibus Creationis & Pro-> 
videntiae, Refurre&ione, Naturapiorumjpiis & impiis. 
Le&ori promittitur magnum,contra Angelum mortis, 
folatiumjlmd decem verficulis tantam tribuit virtutem 
Pfeudopropheta , utfiquiseoslegerit , ix^\ J^«> 
ingrediatur vitamtternam. Initium eft horum yerfuu 
g>j*U^Jl 2f^ <** adfinem decuriae, ctijus inftiuin & fi- 
nem aitefle, ^\ ^x^^Ext^efaurisTarad^. 
Tribus aliis verficulis fumma conciliatur felicitas. 

XXIV. ^yjl g^u, Surata Lucis, Medinenfis. In- 
fcriptioexemplarisTigur. Bibl. habet j ^j*M $^jm 

SuratalucisMedinenftSyj^aut 74. verfuu,ipQ*Qyx[*ivag. 
At Spanh. & meum exemplar vjJL*} £jjt <*4- w- 
fuurn^ juxtaKuficumiMedinenfe vero 62. Argumentu 
Surataedefumitur exanalogialucis cu Deo.Multa habet 
moralia, & forefiade fcortationis poena,dicedq teftimo- 
nio,obedien tia, modefto habitu, convivialibus legibus; 
plu via item & aliis naturalibus. Lcdor ( ut Muhamme- 

dicas Digitized by Google De Bibltothecis Orient A libus, Cap.IL- 1 i$J 

dicashas indulgentias, confusefaqpeconceptas , conti- 
nuemus)deportatpremiumdecuplum qaj* Js» 0**4 

ij*j W* j ^jA* L*$ iJ^j^jjuxta numerum cujusvisfi* 
4elis^prateriti&praferitis. 

XXV. oli/itt Zfjm Suraiat^f>horkani y i.c. Alko- 
ranijMeccenfis 77. verfiium. De Authore Alkorani, A- 
poiogia pro Muhammede. Ultimus dies, Hiftoriae Pa- 
tmrcharum> Opera quxdam Dei, tam creationis, qu£m 
Providentiae. Le&oripromittitur SJ*f}\ Jj** iqgrefi 

Jus in vitam dterriam > <j**>S ^J^ abfq-, contradi&ione. 

XXVI. * \y*&\\ ijjm Surata deToetis ,quorum fub 
finem meminit j aliis de Prophetis prolix&s agit , Abra- 
hamo, Mofe,Hudo feu Ebero,Lotho> Iethronc. Mec- 
qenfis eft , qu^tuor exceptis Medinenfi^usjln exem- 
plariMedinenfi * nieoetiam&Spanh. conftat. 226. 
verfibusat227. inCufico. Le&orispramiumeftdecu- 

plum,pro numero ^ L^ ojAj zj V j^j £>V tA** &* 

Eorum q ui verificant Noac hum &c. Videfup.p.112. 

XXVIL J+Jt s^j*. Surata Formica^ erfuumpj. 
inCufico^o.ihMedfnenfi.DeMofejDavidejSolomonc^ 
formicis , quae,neaSolomoneconculcarentur,metue- 
runt, ReginaSabae > Lotho , Zalecho , ultimojudicio. 
QuilegerithancSurat. ^uk, (ita vdfcaturiprimavoce, 

proutfequensyJ* } OLu>yii6 yJ$\ &a *J^/1 f ■ 
***V-tV £* \»*jt*j*j m <t>o^jvhX» <->*** <** 4>cM4 Digitized by Google 22o Smegmatis Ou.IEKTAtlSjLlB.III.ParS H. 

babebit decup/umpr^miumjuxtanumerumeorum , aui 
habentrata Solomonisgefta, autmendacyeaarguunt > & 
Hudi>& ZakchhiAbrahami, Schoaibi. Egreffus exfe~ 
pulchro clamabiti Non eft 'Deus, nifi*Deus. 

XXVIII. (jctaiH t^j* Surata Hiftoriarum ,88. 
rerfuum,Meccenfis , exceptis verbis ^l»j^JI ^oJl 
^JUl* 3 ! *jy \J\ iT>\x£mi\ VariasTeftamentiveteris 
repetit Hiftorias, Moiis praefertim. Le&oris praemium 
(^ i£\a dL>fi ^j <t>&£bj ^ja dfju* & a ojjtj 

\S*la £/l£o fcli *^l«A)! *J 0*A W ub/Wj «MjUJt 

eritjuxta numerum eorum , qui velfidem Mofi adhibent, 
velderogant ( lenfu videli. contrario j adeo ut eadem 
fHotj vox ojm illic praemium ; hic poenam notet , quod 
& in praecedentibus hoc fenfu erit intefligendum)»^** 
fitperertt Angelus m cwlo,&terra , qui non ultimoeidit 
fit teftimoniumperhibiturus, ejfe eumjuftum. 

XXIX. Cjy ^ \\ 'A \ 9j,jm Surata aranee ( mala 
enim opera conferantur ibi araneae.^Meccenfis,verfuu, 
6j. ItaconftanterCod.Tig. Spanh. meus. SedBafil. 

to*W> *$y J\ \Jj\q\ xcLjtf (^ ^j lu^a* tjtJm 

^ s* fe^JLlUJ» Surata CMeccenfis. Nomine Katada 

autemrefertur,principiume/usadverba % Et notum fa- 
ciet Apoftatis, ejfe Medinenfe. Hiftoriam Prophetarum 
T.V. repetit, de Ade, Themude , Alcorani preftantia, 
ftatu impiorum quaedam interferit. Le&oris pnemium 

decu- Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus, Cap.II. « 1 

decuplum , juxtanumerum ^^UJlj (^ju^U j^ 
emnium credentium y & infidelium. 

XXX. d^ i^ym Surata Roma, Meccenfis , ex- 
ceptis verbis yy+,+3 &p* *JJl ^ Lx*** verfuum yp. aut 
60. illos habet exempl.Medinenfe, hos Cuficum.Magni 
faciunt hoc caput , tanquam fatidicum de expugnando 
Romano Imperio. MultapofteafubjungittumNatura- 
lia, tum moralia. Muhammed Leftori promittit decu- 

plam mercedem > ^ xWl g-W <$£JU J . ^ ■ tf<*v 

**AJ, * *j * £_- £f**U «^jlj OV^J *LJi 

luxtanumerum Angelorum , qui^Deumlaudant inter 
calum&terram , &affequitur>quicquiddie&w>tte 
illaamifit. 

XXXI. oyjd i^» SurataLocmanhi.z. Mfopi) ut 

diximus Hift.Orient. p.6S. & deinc. Duorumaliis me- 
minit, quihocnomine venerunt, Abulfeda. Meccenfis 
eftj quidam tamen excipiunt verficuluin, alij tres. Ver- 
fustribuunturaquibufdam34. abaliis3J. Ita Eeidavi. 
Exempl.BafiL l J y» ***** pbUH **^ fct-Jtf »^t» 

lyt* V* O*^» ^U »1^j JUJ jJjI OW 6^ 

«M J ^ *, oy ^ — % — )\ jkA j\ r w 

^ — c_j» ^» y^ ^^ ^3^ ^ ftfji^ 

Surata Locmani * fuperquopax (i^^dequa ////?. 
Orient. p.if.) CMeccenfis > tribusexceptisverficulis y 
ut cum dicit Excelfus ( Meronymice fic AlkQranum 

<£L Vulgo Digitized by Google l*a $MBG*fATrf OlUfetfTALlSjLlB.III.Parsjt. 

vulgo appellant, quafi ab Excclfo profe&um) Etfiquic* 
quidefl in terra arborum , e(Jentcalami> adfinem trium 
<uerficulorum\ eftquc 3 3 . verfuum in Mediuenfi> 34* in 
Cufico. Le&oris focius erit die Rcfu rrq&ionis^Qkma- 
nus , & mcrcedcm accipiet decuplam ,, proutrille, 
^CuM ^s i^^.^j/^V J** ^quifeceritjufiunh 
& injttftumprohibuerit. % K r : ,! 

XXXII. x^*^\ i^* SurataadorationiS) }Acq- 
cenfis,vel 30 vel 29. verfuura. Hiftoricahabet &mora- 
lia. Qui Suratam hanc demunpurayerit dbmi 'fuasy 
r ljl *Zk$ &*j vWa d &)\ J>. j,j J Non ingredietur do- 
murn ejus Satanas tribus diebus. ' 

XXXIIZ K^j^\i^Surataagmimm y focio- 

rum adoppugnandosProphetas conjuratorum. Agit 
eninj de fuis ad verfariis. Quxdam uxorum fuarum pri* 
Vilegia explieat , fuam Zeido reftituit y cui Zeidus 
repudiummifit.Meccenfiseft 73 verfuum. Quihano 
vel legerit, vel familiam docuerit, ^«xs &* ^ U^i ij^el 
^^^aJIJI datur ej fecuritas apoenafepulchri. 

XXXIV. I a * sy^* Surata Saba^ (de Da vide enim 
Solomone , &cinco/is Sab *>fermo') Meccenfis, exce- 
ptis,utvoluntquidam,verbis> JUJl l^ j^l (^>^3ij 

Et quibus data efijcientid, 8cc. verfuum+f. B£p£i7w'Le- 
&oripofitum* *ajUI r ^? J <jA£=> ¥i ^ J>v ***** f* 
ls* l* «4 li t >> »*# erit Apofiolus^neq^ Tropheta, quem 
nonjit habiturusJbcium>&propitium. 

XXXV. iS^Ul •< /l y* Suratat^fngelorumyproixt 

&Turcx,quiAlcoranumexplicant, infcribunt. Alias 
Caput de Creatore,Ryer, p.289. Agit , dct^4nge/isab 
inirto/ tanquam Miniftiis Dei. Meccenfis eft 47. ver- 

fuum Digitized by Google Dr Bibliothecis Orientalibus» Cap.II. 123 

fuuminMedinenfi,in Cufio>46. varia hiftorica, mora- 
lia, naturaliahabet,contraIdola, &Koreifchitas.Ledo- 
rifepatefacient *J*f?\ V^>* **i**S ofioportaTaradi* 
fi> ipfivtrb rfeream> quacunquevoluerit^patebit aditus. 
XXXVL^i 9 jj* Suratalas, aprimzyoceficappd- 
l^ta.Quida ^jexplicant^Lujl [* ^^«^jvoxclanlan- 

t tis Angeli, Moralia fere habet. Meccenfis eft, verfibus 
abfoluta: 82 . in fyf edinenfi,quod meum hoc loco fequi- 
tur j 83. inCufi(;o,Bi6/.Tig. & Spanh. Vocatur , abipfp 

( Muhammede haec Surata ^\^ii\ ^ii Cor Alkorani\ 

uride& luculentilfimumLe&ori deftinatumeftpraemi- 
um^quddadejusacceditremuneratione^qui^l ji3\ \ 5 

r V* »!/**> t^fr*^ LegitLsf/faranum 22. vicibus. mu- 
felmannus >qui hocabfoheritpenfum , tempore mortis 
'jlipabitur xjfngelis , [iJxJtl^^t & — -*- 1 vjy*jh 

* A ** &3<>&*>j *^ c vjk*D *■ y 4 /^■ e***z>j 

qui acie diftofiti pro eo orabunt > veniam ei preeaturi\ 
Aderunt lotioniejus ( lavare enim mortuos iuos folent) 
&funeri ejus^pretabuntutprbeo , prtfentes ejits ftput- 
tura. Pluraadhucpollicettirciuvisfideli^hancSiiratam 
legenti:dcquibusBeidavi/ '*■ , - , 

XXXVII. OUUJl *jjm Surata y <qu4 initiojurat 
perOr^/W^fcil. Angelorum. Ryer\ Surataordinum. 
Mcccenfis eft 82 . verfuum Jn aliis exemplaribus %*. De 
Prophctismultaenarrat y &ultimojudicio. Le&orjs 
roercesdecuplacft, OjcUj^ to lU ij v W L \&Dj^iJ 

ea^V^U U*j* «l- — £=» **\ **\**5\ pj ■■ a dltiU* 

3 2 otfl Digitized by Google 1*4 SMEGMATIS ORIENTALIS,LlB.III.ParsII. 

%yfdnumerumomnium < Damonum& 'Diabolorum. Et 
recedet contumacia Satana. fyfever* purus erit ab ajfo- 
- ciatione , & teftimonium eiferhibebunt cufiodes ejus die 
Rejkrrettionisy quodjii exys, qui Apofiolis credunt. 

xxxvi 11. ijo n^Surata^ja i.e. xJd*o veritatisi 
vel <j«}l IgJ y £s»oJ in qua mentio t5 ^ja ; vel £>'<> \«aj| 
i.e. fca^UJl rtfifientia. Afeccenfiseft,verfuum86\ in 
CMedinenJi -, 88. in. Cufico. Bafil KtBibl. Tigur. 
*j\ o>> 4^j wW3jl «_^- 86.aiit88. Meum 88. De fato 

Prophetarum,quimendacijfuerintinfimulati .• Iobo, 
• Davide, ultimo judicio. Le&ori praemium J^ GtUa* ^ A e, o,jJ aXJJ ^ J^ J£o y^ 

dabitur y adpondus cujusvis montis , f*«» /» objequium 
adegtt < Deus < Davidi}& decem beneficia. Et habebitful- 
crum^fiinciderit inpeccatum, magnumautparvum. 

xxxix. ^pi Ijy» Surata agminum. Sic dicitur quia lo- 
quitur de tmpijs S^j. catervatim in infernum dedu- 
cendis. Meccenfis eft , exceptis tribus verficulis 
^jol^li Ji &c. verfuum7*. in LMedinenfiijf. in Cu- 

fico.ltzBafil. At Tig. tay*^j & UU Ju>*± 73. aut 

75-.PraemiumLecl:oris j %a\^\ r ^ sUy, *X)1 ^wi, J . 

f ^JI *>As * Jl iOc, ^^ LfcM v!>3*M «Uaci^ 

ir^ Wi 1 /* 1 tf *■ » A3 J- 
Digitized by Google i>E ; BiBLTbTHteis Ofl.raw*AL4BW ) Cap.iI. uf 

Nonpracidetei^DeusJfem ejus SeReJurrsBidnis , . da- 
bitque *Deus retrikutionem ptontm. Refirtur de %Mu* 
itummede , qw^Jm^idisnoUibusiegeritSuraitamfiUq- 
rumlJrfte/iSi&hanc^J^. 

XL. ~qa£Ji\ ^y SuratdJidelfSiMeccenfiSiVertiiviia 
^.)nxtzMedinenfe t 8f. juxta Cuficum. Motaliafejre 
fnoponitj quaedam de ultimo die,Prophetis V .T. con- 
jrrajuckeos, & Idojoiatriam. Qui hanc legerit Suratani, 

^J^ iTiJj l^\f-—k-—-*>y ^Norierit SftritusTro- 

f>het*,nequejufihnequeMartjriSj nequefidelis > qui 
fr*eononeret>aut<veniamprecetur. •/.*. I ' /.- j. ; 
XLL Sj^qr-Jj i^ijh» Surataiffciirv^icinfSyMcq^j^ 

fis, verfuum f 3 . , in Medinenfi, 54. in Qgfcd. De tfttffi- 
bus & judiciis Dei agit. Le&or Surataehujus obtinec, 
OL^ ^c si y ^ j£v Trounaquaque litera decemht- 
neficia. InSpanb. exerapJL vojcatii^ ^b «^ Ryer* 
Caputdc Exp/itatJone. : < ■ L 

XLIL Juc t^. Surat^^J^c: Alias ,^j^t ^y-*** 
appellatur Surata confilij > quam infcripuonem jfyr 
retinuit.Memtnitejufdemexempl. Tig.BafiL In Sfanh. 
0U4I wXijtti Meccenfis eftverfuum f f: in Medinenji 

53 . in Cto/fr* , ut habet 2?dyi/. Def Deo multa , operibus* 
proprietatibus, ftatu damnatorum. Le£t or . /( ^t 6>L«dm 

* J «j**V* Mi J ** wjyiA*-^ i£*^Jl **Xc ^A** 

mf *# eorum numero y pro quibus orabunt ty£*geli \ pro 
toveniamPrecabud&r>riusdemquem&& 

^3 XLIU. Digitized by Google •parf Sb^M*i?is.Qit^T*^jTj»rni?awJ|. ,XLUL O^Ji n^Suratavanegatorum , vel 
ornamentorum, quorumDeusauthor. Meccenfiseft> 
exceptisverbis UX-^I w ^mj vcrfuum^. Quileger tithancSuratam , L-siH -« «I, JlXi <j>** t>t- *r/> exys,quibus dicetur die Refurretiionis , <?/?rv/ irieil 
Noneritfupervoshodietimor, nequetriftaifimini. Pro- 
ponkinficklicat^m fuorum, ultimum>udicium>JCorei- 
fcjutas, quifilias Deo tribueban.t, increpat. 

XLlV. ^lijjl %frym Suraiafumi j dieni enim ta* 

. lemprcedicit. Hic vero quiis ru.turus.fit, inter eos difce- 

ptatur.Meccenfis.cft> excepxOverficuloJ^Ul^rs Ljt 

• ^oJA verfuum 6 j. m xMedinenfi * aut^p. in Cufico. 
-ifki Ifraelitis nwinullayKoreifchiitsis , ultimo judicio. 

Quihanc legerit Siifatam *) \jj±** g*^ *«♦* *W 
' tiotJedieiVenerisjfurgitremijffioriemmaneconfecutus. - 

• XLV.^i.^^^j^Surztz^vic^wUe > iic Ryer. 
Arabes per ijuUp'1 C" va, b v reddunt. Deultimojudicio 

^agitjquohominescbn^regadierunt ifo$W*U i.ev»**WpU 
conjunclim. Unde Suracse nomen. Meccenfis eft , ver- 
fuum 36. aut 37. atiri meo exempl. 30. Qui legit hanc ((!. t Suratam > vL« , l f>i ***»/ &£ S »"J *3/jo*W ^ 

* Tegit^Dtusvereridae/uSy trariqUillat metum ejusdiera- 
^f/0»Ar(ie.ultimojudicio.} . 

v, XLVl.. .iMa+&y.ym. Cdput tumuUrum arenofo* 
rumi^. habitac^k>rumfilk>rum Ad^. Vallis eft adfines 

• i - : ' • - r >v. ' * Ara- Digitized by Google t>E BlBLlOTfTEClS OfiLlENTAil^I^Cap II f*j| 

Aitobue. Naaien habct ab Hiftaria Ad &^fefnud.V ;dc 
quoHift. .CMeiitp^i^ <-**£* 

adfcribuntur ei decefpjfrj^tyutfta^ 
nntommndo. ) > ? ' ^ ^ . ,. ,. .. .7, ,, .rrturlpv 

XLVIL <>+x* ijj» Surafa^Muhammedis^ alidsj 
^JUilV *Pugn<e> quod 7?r*rretiner. MedirieiMis/juxtt 
alios Meccenfis. Inw^ exemplarineutrius fitmentio, 
Spanbem. Medinenfis. Authoritatem. fere fftamcjm- 
/tra Apoftatas defen^it. , Qui legerit haac.Suratanfy 
ix^\^\ (^!*^^ 

Iure (prop. Deo inctmjtbit vijuftiti»} tali \Deuspotum 
prabeVit exjluminilmffiaradifi. 

XLVIIL 2**M 8^^*- Surataapertionis. £ ^Jr^ 
\^>^\ ey# c^MV^yf» demiffaejt, cum r { ediret ' : 2*r*- 
/^^i^Wi^.ContraArabesfuitemporis , adverfa; 
rios infenfos,calamum potiffimum ftringit. Ryeri in* 
fcriptio habet , dela Conquefie. Medinenfis eft verfuum 
2$. & promiflionem contineri volunt de apertionei.c* 
expugnatione&recuperationeMeccae,quae £** dicirur. 
HaicBeid. nullam fubjicitmercedefri. 

XLIX. 01,Uc^ 9fj~Suratavel&rum> feujepto* 
rum. Occafionataexcolloquio, habitocum Muhamme- 
de, interje&is ejufmodi vel feptis , vel velamentis, vel 
muris (ita enim quidam Arabes fumunt) quod impn>- 
bat. Medinenfis eft > verfuum 1 8 . Suam prs ahis dignita- 
tcm commendant , & & calumnijs dehortatur. Lectoris 
prcmium eftdecuplum sL-i^cj *\i\ ^l—W <$* *>c>jy 
juxta numernm eorum> qui *Deo vel feprabent obedien* 
tes> velinobedientes* XL. Digitized by Google tzft SAegMatis Orient ALis,L«fl IUiPars II. 

o'XL: *J*jj* S*™** iJ'ijt.- fJjft-^iS dedecretls* 
Httis fintentijs. Alij vero «_* volunf cflenomen aw»/i/, 
per quem Muhammed jurat-, vel per literam df . De ul- 
fftno judicio & Refurre&ione agit. Meccenfiseft^j. 
verCuum. At Bajil. gfij ^** f 4. Quilegit hanc Su- 

jatam * AJfl,- — £j — »j Oj£\ D^U »*Xe *XII yj* 

efusfaeiUsreddit^Deusimpetusmortis^&potusejus. 

LI. <I>lfy.tdJt i^» SurataferWixiTQS,fa!i. dis- 
petgentes-^jurat. i?«r. klontfcs. Priofemvcrfionem 
probsLVBeiddvi. Mecccrtfiseikverfuum6o. U^iJ^lUt 
Jtnrtbntradi3ione i hzbetexcm$: t fig. Atmeum qj**» 
70. Exemplis eorum, quicum Prophetas fuos mendaci) 
lnfimulaflent, pcenasdederunt,fiiosonicijmonet. Le- 
ftoris praemium eft decuplum ,_^aA £* Ac \£d o<**4 
O.^ekjuxta numefumeufusliht ventifpirantis& cur- 

rentis. 

IAI. j.y\^ »-/y Suratamontis. Vocem Syriacam 

]kx^ Beidaviagnofcit, cui refpondet Arab. ^st Iurat 
pcrmontemSinai, qui,utaifBeidavi,eft ^^ J^. 
monsCMidian. Meccenfiseft,47.aut48. exempl.f^«r. 
48.aut49.. verfuum. Explicatrationemultimijudicij & 
vitaeaetemae. Deumiterumjuretenerivolunt, uteum 
jquilegerithancSurata ww*^***^^ *,»'<*© y.-* a^i 
/*r*» eum reddat apenaejusy&benefaeiatinTaradi- 

foejus, 

LIII. f#V\ » .„, SuratdftelU % per quam jurat. 

Meccenfis eft , verfuum <5i . j uxta Medinenje -, aut 62 . 

juxta Digitized by Google De BlBLlOTHfiClS Oll IENTALlBUSjCap.il. I2p 

)\ULtzKuficos. Exempl.Tig. tjMS^K^ abfque contradi- 

ttione. ktmeum y **l<^Xi» 60. Mentitur, apparitionein 

fibiGabrielisfadhm$ deRefurre&ione, &Idololatris 

Koreifchitis. Le&orispramium, funt c^L-Am*. A» 

decembeneficiajuxta mmerum , fg/ velfidem Muharn- 
medi adhibuerunt, vel eandem denegarunt Mecc£ . 
liv. ^\z^yu S^r^Zr«»^,quammiraculosefciA 

fam fingitPfeudopropheta, fuofquehacoccaffonehor- 
tatur Arabes , ne aliorum populorum imitatione obfti- 
natifintautcontumaces. DeLotho , Noacho, Adoj 
Themude,Pharaone. Meccenfis eft ff.verfuum.Le&o- 
ri refufcitatio propitiaa mortuis promittitur. 

lv. yUfl^Pl *fjm Surata mifericordis. Aprimavo- 
ce nomen habet. Agit de operibus Dei, vita & morte 
aeterna.Dubitant, fitne **&**** ^l *<£=»• *±jj^Mc- 
dinenfisy CMeccenfis> aut divifa ? CMeum exempl. Mec- 
cenfem infcribit , ut & Spanhem. Verfus tribuuntur in 
exempl. Tig. & meo 76. Spanhem.77 .Bafil^ ^«^ im*m 

J>==31 <£ ^Ujj^JJ £*>\77-mCMedinenfi> & 

7 8 . in Cufico. Qui hanc legerit Suratam U ^^=d ^jo\ 

i^Ac *AJ! * * 31 Gratiasegit proeo^quodeiDeus 

benefecit. 

lvi. ksiiyt *</»>* Suratairruentisy fcil. ultimiju- 
.dicii 5 Meccenfiseftverfuum<)9. mMedinenfi, mCufico 
5>(J. mco 5)7. Spanhem.yfo. deRefurre&ione&ultimo 

R judi- Digitized by Google 130 Smegmatis Orient alis, Lib. III. Pars II. 

judicio. Le&ori *juj aa^ J iJJ J^ nullanoEleob- 
tingetneccffitas. 

LVII. ^Wl s^* Surataferri. SitneMeccenfis, 
anMedmenfisignorant.Exemp.7jg. a&a ^j **5j>„« 
AliaexemplariaMedinenfeminfcribunt : Ita meum. 
Spanh. Meccenfemj verfuum 2 <>. <J? Ui^ ^Jtnecontra- 
<//#/0»?,Exempl.Tigur. AxBafil. 28. inMedinenfi,2<). 
inCufico , quem numerum Spanh. &*«#*.rfequuun- 
tur Codices. Opera Dei enarrat , ferrum praefertim 
quoddam caelitus delapfum. Lector referturinter eos, 
qui &JL, /3 *XJ Lj \y.*\ credunt inDeu &Apoftolosejus. 

LVIII. *Jjlqs*M ijyu Surata Elenffica, feucon- 
tentiofa. Lisinter Muhammedem 8cAra6es quxdam , 
qui hac formula ^l „*&£=* ,_*3l >o tu mihi utdor- 
fum matris mea , fuisuxoribusrepudiummittebant. 
Habetetiam^ir/^ quafda & moralia.Meccenfem vo^ 
cantexemplaria Spanh.&c meum.Azin Tigur.cum Com- 
ment.Beid. ^«m^UJI, ^J^I /&J J| j^ ^^ 
CMedinenJis , alytamenvolunt, primam T>ecadem effe 
CHeccenfem,fecundam CMedinenfem. Verfibus conftat 
2i.inMedinenfi •, 22.inCufico. Le&ordieRefurre- 
ftionis annumerabitur *XJ1 Vy** populo T>ei. 

LJX. ,^-i^l * y y» Surata difperfionis , vel exilij. 
Enarratdifperfionemjudaiorum primaminSyriam ,-ac- 
cedit ad ^>\«JI fociosfuga religiofe-, addit qusdam 
de Attributis Dei. Medinenfis eft 24. verfuum.Leftori 
^uUj ^j Qyo r jJu>U »J aAJI y ic remiJitTteuspec- 
cata antecedentia & confequentia. 

LX. »^»^1 9^* Surataexplorationis. A\i]Mu~ 

ham- Digitized by Google De BlBLlOTHEClS Or4ENTALIBUS, Cap.II. 1JI hammedanoru Do&ores caput vocationis appellant.Iu- 
bet mulieres illas,qux, recepture leges & jugu Muham- 
knedicum, viros deferunt, explorare ,, ut 5 quo animo fint 
&intentionefibiconftet.Sifidelesfint,permittitearum 
Conjugium > pluradeExulibus. Medinenfiseft 13. ver- 
fuum. Le&oris ^ UjLa OU* ^JU ojJU^Jl *J (♦,!£-> 
**l&Ut erunt fideles utriufquefexus intercejfores , <//* 

Reforreftionis. 

LXL m*c3l a^r^ SurataOrdints: Iubetenimpu- 
gnare in via Dei Uo ordine. Meccenfis eft , vef fuum 14. 
Ita Tig.&c Spanh.Bafil: *<&i* J^i* »a3iM <_>AaH x^u, 
i^O^z <J *jt ^^^c 2^ Surata Ordinis LMedinenfis^ 
juxtaaliosMeccenfis> l^.ver/uuminutroque ( Medi- 
nenfi & Cufico} exetnplari. Meum infcriptionem omit- 
ti t. Pauca tra&at Hiftorica , de Chrifto , vocanta difci- 
pulos,Mofe: reliquamoralia. Qui legerithancSuratam 

*£i^ * *l * i 31 r> j ^ — *, L.^cxJ1 

Yro eo orat Iefus y &veniam ei implorat quam diufuerit 
in mundo-, Ultimoautemdieeritfocius >fiveadjutorejus. 
LXII. fcju^l *jjm Surata Congregationis. Iubet 
enimillosdiebusVeneris , qui propterea *ju*M fjJt 
dies congregationis vocatur,convenire. Medinenfis di- 
citur, juxta exempl. Tig. Bafil. Spdhh. Meccenfis juxta 
fneum y ycviuu conftanter eft 11. Multacontrajudaeos fui 
feculi habet.Le&orideftinatafuntdecem praemia^j**.} 

/r* numero ejusqui velfrequentatConventusdteVene- 
ris>vclnegligit in di(lri£iu CMufelmannorum. 

R z LXIIL Digitized by Google ij2 Smegmatis OiLiENTALis,Life.IIL ParsIL Lxrn. (jKdUUJI c^» Surataimpiorum> Apoftata- 

ri^quiorepraefeferunt , quafiMuhammedemagno* 
fcerent Prophetam, revera tamen negant. Medinenfis 
eft 1 1 . verficulorum. Le&or U» UUJl &* ^j^ ab impie- 

tateimmuniseft. 

lxiv. (^jU^Jl 5/1501 Fr^^/^w/j.Ultimumficdiem 
appellat 5 de cujus ratione confuli poterunt notae Erpe- 
nij in hanc Suratam. Meccenfis dicitur in meo & Span* 
^m.exempl.7/^ # l^At «JtXxsfc* Controvertiturdeeo.Bafil. 

*>) S^ic ^U ^j *£*« U^\ epo ol*1 o*** J^ 

Surata deJraudationis y Meccenfis. Ketada dixit 5 Totam 
ejfe Medinenfem •, */y, pofteriores verftculos Medinenfes 
eJfe.Conftatautemverfibus 18. De ukimo judicio & con- 
fequentibus agit > interfperfis quibufdam moralibus. 
Le&orispramium \sb&\ Oj< *Xc gbo 

lxv. iJ*$iJ\ ^ym Surata divorty * hancenimma- 

teriam , rationem repudiandi uxoris , la&andi infantes, 
conceptionisexplorandaejtraaat-jMedinenfisjUndecim 
verficulorum,juxtameumexemplar>aut 12. juxtareli- 
quaomnia. Le&or aAJI Jff **** c£% OU morietur 
m ore Apoftoli T>ei. 

lxvi. ^^sc^l *j)mSuratainterdiBi\ Prohibete- 

nim ufum mellisj Medinefis eft verf. 12 in uxores potifll* 
mum , & infideles dire&a. Qui legerit Suratam hanc, 
K-js»y*i ijjj *AJi *Ui T>onabit eum T)eus poenitentia 

copiofa. 

LXVII. Digitized by Google DeBibliothecis Orientalibvs, Cap.II. ijj 

• _ i 

lxvi i. _£A*H 8^- Surata Regni,Dei fcil.& poceiW 
tia,qua variis in immorigeros modis animad vertercpoM 
teft. Dicituretiam^A'^^ aa^I^ xjyf 

^XJI t,>Uc &• V^li Cufiodiens &eripiens , j«w«- 
./?_ *//>/ i- liberabit lettorem a pcenafepulchri , quam He- 
brai napn bian percufltonem fepulchri vocant. Mec- 
cenfis infcribitur 30. verfuum in C«/fo nempe , in Me- 
dinenfi vcro 31. Leaorperindehabetur , acfivixiflet 
*j.SJ\ »X*J NoBepofentia. 

' lxviii*. ujA^ *j^*> SurataTifcis. Ita,juxta Tig. 
exemplar. U ndc Beidavi;Kt o\^j OjseM fJ J_l 
Cjj^^yu^V 1 2to*»f f«ak» # nomen pifcis-, 
&ficgeneraleerit. Aut Behemoth ; ficexJ0b.c40.10.Ba- 
lxnam vocant Hebraei , quod ab illis Arabes,mutu4runt. 
^«wexemplar^ 9( ^~ Surata iST«»,hteraefcil. Un- 

deBeid._j», aeM U»t &* J Nunexnominibusliterarum. 
Alij atramentum, alij tabulam, quibus Angelos volunt 
confignare madataTteiyinteWigut.AU) vero hancSurati 
infcribunt*XiJl t^ySuratamcalami.ltzCodex BafiL 
ScSpanhem. &c>tefteRyer, pleriqueDo&oresMuham- 
medici. Meccenfis eft verfuumf2. Omninojuramen- 
tumeftperliteramNun& calamum, Pfeudoprophetae 
minime infolens. Pcenam fuis, nifi obediant , minitatur. 
Le&oridemhabebitpramiumcumillisjAH t>«»-l fc>»«*3t 
*J>^»r J quorumpulcbrosTteus reddidit mores. 

'< ^lxix. ilWl v^- Suratfi vtrittti* :, z\i)judicy- 

R 3 Undc Digitized by Google 1£4 SMEGMATIS OrJENTALB, LlB.III.ParS.il. 

» ■ ■ " " ■ ■ - . ' ' " ' — . . ' ■ 7 

VndcBeUav.per *c U hora reddit^quo nomine dies ille 
magnusj five Criticus venit.Etia jurandi formula eft,pe- 
titai certitudine ultimi judicij:Pocnastamtemporales, 
quim aeternasJnfidelium varie defcribit * diffcrentiam 
item piorum & impiorum ; inferta fabula de Ado& 
Themude. Le&orfacilemhabebitDeum, cumratio- 
nemabjipfo exegerit. I ^ LjL*. *AJl x^la^ 

LXX. j^aJt *jy» Surata graduum .Iuratpergra- 
dus, vel g/t*Jl ^jograduatu, ut ita loquar, quae tame 
nomenclaturae ratio planeincertaeft &ambigua. Ryer 
vertit;Af<w#^,fimpliciter.Mecce^^ 
lia fere trafrat,additis injpiis>minis ultimi judicij . A pri- 
miscapitis vocibus vocaturetiam Surata JjL ^JL.Le- 
ftorispraemiumidemeftcumiis > *$i L^ »* ^jJt 
©3 C V f*<*4Pj quifidem&feduseorumcufiodiunt. 
. LXXL p^j nj*y~ SurataNoachi > continet enim 
ConcionemNoachiadpopulum.Meecenfiseft, verfuu 
vjy&oj £»3j\ a 1 ** 28. vel 2p. ita Ttg. At BafiL 

«^CJI £ ^y&cj ^UJ^ 3^Jt J * «» fejjWJ 

$o.verfuuminMedinenfi\ 28. inCufico. Spanhem.28. 
meum2p.Le£torSurataehujus ^aA/o^JI <** ^l £=> 

quafiejfet ex eorumfidelium numero> qui ajfecutifunt vo~ 
cationem*Pro/>het<e: i. e. quivocationemMuhammedis 
vi vendo attigerunt. 

LXXII. <&-s)\ * y jm Surata^Damonumydi) > fpiri- 

tuum. FingttenimetiamDiabolosaudivifteledionem 

Alko- Digitized by Google De BlBLlOTHECI$OlLWWf*ALlBU5,Cap.II. I^f 

Alkorani. Authoritatemfuamdefendit. Meccenfiseft 
28.verfuum.Qui Suratamhanclegerit } «>o^;*}. & l^ 

■juxt^numerumomnium^Damonum y quiMuhammedh 
geftisfidemvel adhibent ', vel detrahunt , imputabiturei 
redemtio mancipiorum. 

LXXIII. J*^! 8^«, Surata veftibus involuti> 
Muhammedis nempe , utdiximus Hift. Orient. p. i i. 
ContinetprecesPfeudopropheREnoaurnas } Immo- 
rigerorum exempla proponit : Operaurget. Mecceh- 
femeflTehabetcxempl. Tig.Spanhem.meum. KtBafiL 

«A^JUj Ui — )j 3 **\ tt. **£* J^i i^ 

<Jb^ J (J glv* c j t^ 5 ^ 1 ^ **' ^Ae JWvtf* Mozza- 
mel, Meccenfis eft. Sex tamen verfus CMedina delapfi 
funty nempe cum dicit ExcelJusAJtique in te &c. Verfi- 
busconftatiS. in Medinenfi exemplari » inCufico 20. 
Meumexemplar27.Tig.1p.aut 20. Spanhem.20. Qui le- 
gerithoccaput *,&.% l^oJI £ ^«H «Oc *X)I ^ 
**/*r/ i£ eo T>eus diffkultatem inhoc &futurofeculo. 
Ryer vertit, Caput Timidi. 

LXXIV. ^«^Jl ^y*. Caput involuti, ftorcisnem- 

f>e,adafpedu ArchangeliGabrielis.ItaEpilepticusma- 
um fuum celare potuit , Ibeciofo religionis fuCo. Vide 
Hi/i.Orient. p.n. Agit depjenaimpiorum&hoftiuni. 
Meccenfis eft f 6. verfuum in Cufico, in Medinen/i f f . 
Le&ori praemium idem eft cum fuperion 73 . totidem 
fere verbis repetitum. 

LXXV. Digitized by Google i*6 Smegmatis! ORiBNtALis,LiB.III.Pars II. 

~~Lxxv. Ut&\*sj" SurataRefurrefiionis.Toucmm 
ftatumukimijudicij defcribit. Meccenfiseft,verfuuia 
ip. juxta Medinenfesj 40. Cuficos. Bibl.Tig.Spanh.po- 
Jit fimpliciter 39. meum 36". Quj hoc caput legerit, 

/£* (inquitMuhammed) dr Gabrieltefiabimurultim* 
die,qubdeifidemadhibuerit. 

Lxxvi, ^U^l s^ Caput hominum , utexempl. 

Tig.&Ryerihabent } meum & Spanh. ^o^ *jy» 
Suratagenerationis, devita&morteaeternaagit. Mee- 
cenfis eft verfuum 31. ^«j ±mtt £ Iuxta utriufque ex- 
emplaris numerum y meum ponit 30. Ab inirialibus vo- 
cibusdicitur Jl Ja Num venit ? Undeindefigna- 

tione praemij. ^Xo y^ (s>L^=» ^\ Ja u,^ \^S oy 

1 . ^ ij^. fcXJt Quilegerit Suratam,N\imvemt?re- 
tributioejusapud^Deumefthortus&fericum. 

lxxvii. O^L» y «JJ »^-. Suratamittentium.Vovma- 
lajurandi.Beidaviexplicat^gXsyl iSZi$+& &* <-*>)jfa 
%S*\fo*&\ ordines Angelorum , quoscummandatis 
fuismifitTteus. Alij intelligunt ^iJl Ol^ verjus A!- 
'korani. Alijaliud.Meccenfiseftfo.verfuum. Lefto- 
"remDeusreferetinCatalogumeorum , quinonfunt 
■^^bb^&JI ^exajfociantibus. 

lxxviil. l^\ 9i/tJW Surata nunct/ideRcCmre&io- 
nevidel.dequaMuhammedrogabatur. ProbathacSu- 
rata Refurre&ionem ex operibusCreationis.Meccenfis 

eft Digitized by Google De BlBMOTHECIS ORIENTALlBUSjCap.II. ity 

cft verfuum cJlii^lv Qj*4jS ¥>• omnium confinju. 

Le&ori sxIaDI pjtf V^^^ <V**-Ml %\km potum fri* 

gidumdabitdieRe/urrecJionis. 

1 LXXIX. <2»li^UJt «^- Surataauferentium, ex- 

trahentiumfcil. velventorum,vel ^U Oj*Jl iXj^* 

^ Ijt^t^ * ^U&sJJ ^ Jy J ^^^Angeiorum 

mortis. fDetrahunt enim animas tnfidelium corporibus 
eorum. Iurat iterum impotens homo. Mifcellaefthjec 
Suratade ultimo judicio, Mofe & Pharaone * impoten- 
tia hominum , omnipotentiae Dei appofita. Le&or erit 

ijy£=aA *$>o ExiisquosretinebitfDeus temporerejur- 
recJionis, ufqueingrediaturTaradifm, Jpatioprecum 
fcriptarum. 

LXXX. ^jfi %jy» Surata ^^eitadicituravo- 
ce initiali. Ryer vocat Caput Ccecorum^zm infcr iptio- 
nemhabetexempl. Spanhem. Beyhtvi &alij,refolvunt 
vocem hanc in alias ^a^ i U* ^i\ Nnnc accejjit ip-, 
fum cacus. Alij tameri fumunt verbaliter (jmu^c pro tri- 
ftari. Meccenfis eft verfuum^ . ItaTig.& meum.Span- 

hem.3O.Bafil.42. (^}«>(X»JJ (J *.*£»* **J fe{>*tyJj<t>^W' 

verjus, MeccenJtSijuxtautrumqueexemplar. Agitde 
providentia Dei univerfali, & ultimo judicio. \^$ 0* 

j&4**iA d£*\—>o Morjjj X**iJt +f i ^-^» t>**6 *fy» 

QuilegeritSuratam^j^c ( aUuditadfignincationera 
\cibi)ubiveneritjudity,vultusejusridebitUtus. 

■ S LXXXI. Digitized by Google 13S Smegmatis? Or.ientAeis,Lib IK.IPars'11. 

lxxxi . ^^jcJI «^j,* Surata rotatianis , circum- 
•uolutionis. Itahabet exempl.Tig.Baf.Spanh. Ita etiam 
vertitRyer. Medinenfiseft 29. verfuum } Ultimumju- 
dieiumdefcribit. Qui eamlegerit , <j,l ^* »AJJ ajlef 

fiXJupBP /Un &?*> zaS^Cavebit Tieus^quominusfiant 
manifefta ( opera mzh)cum explicabuntur libfiejus. 

lxxxu. UijV-J s^* SurataSciJfionis, aprimavo^ 
ce, O ylaiil L.J1 J^J cu fifii fuerint cali.7ttpi<pyi<ns\i\ti- 
midiei.Ajgitdejudicio, vita& morteaeterna.Meccefis. 
eft lp.verUium. Leftor.tot obtinet beneficia,quot funt 
LJl ^ *Jc* ftilUdecteliSi&fepulchra&C' 

lxxxiii. (^iiU+Jl *jy» Caput fraudufenter ver- 
fantium circa menfuras & pondera. N Hanc infamiam 
Beidavi tribuit Medinenfibus. Vulgo habetur Mecca- 
na ■, fed Baf monet ^i UdxdE"» <&///* controverti. 
Tribuuntureiverfus36. Spanh.p.Invehitur inMedi- 
nenfes fraudulentos , tradit qusdam de libris bonoru m 
& malorumoperum. Leftori UL^s^JJ ^ xUl *L.iL. 
***iJJ r> j ^****! ptium^Deus prabebit ex generojifft- 
movinoobfignato^dieRefurrefihnis. 

lxxxiv. cJUiiJ^J «^ iSV/r/tf* diruptionis. i.e. 
uxikiJ UJJ JoJ cumcelifcifii fuerint. sngiQgenfulti- 
midiei, quem defcribit. Meccenfis eft 2 j . verfnum» ut 
habet exempl. Tig. Spanh.meum. A t Baf. «.p^ Me- 
dinenfem vocat. Le&or obtinebit, ut m afylum Dei re- 
ceptus , accepturus fit # ^u S^ ^ Ufe librumfuum d 

tergo. Intelligit librumoperum, neintuitu ejus con- 
fundatur. 

- lxxxv. £ j^-jJJ *j>y Surata caftellorum , fignoruin 
Zodiaci,per qus jurat. Poenaeoriim, qui;affliguntfide- 

les. Digitized by Google 1 DeBi»LIOTHECIS OR.IENTALlBUS,Cap.II. l$p 

•les; recenfetDeiopera,Themudis Hiftoria. Meccenfis 

eft22. verfuum. Le&oris prcmium »jua^ J^=> «j^v 

OU*t* j^ 1/JjJI «^ aj£=3 ii^j 

« «lxxxvi. tiyAUl tf^SurataJielUiucentisi.Q.^f 

Satumii per qiiem jurat. Meccenfis eft 19. verfuum. Ba- 
fil. Tig. 17. Ex Creatione Refurre&ionem probat. Le- 
ftoriDeus DLua. ^ LJI ^ ^ J£=> dj^ U»eJ 
Impertiturpro ntmero omniuftellaru in calo,dece benef. 
.. lxxxvii, ^rt- Sfj*. Surata LAWA,ncmpeDeino- 

men. Alias infcribitur ^JiYaltiJSimi. Utraquein- 
fcriptio ex primo verfu petita. Meccenfis, verfuum 19". 
agit de potentia Dei> lc altera vita. Qui legerit hanc $u- 
tatam aJ^I «J^*. J^» o j^ plju». ^Ac ,*AJl *L.fedl 

4>*x"j ^*">»j f> A V 1) A* , jJUJ ^Dateityeusde* 

cem beneficia,pro numero cujuslibet vocis , £#4»* demijit 
^Deusfuper^Abrahamum, LMofen,& Muhammedem. 

lxxxviii. **&\jU) v^jm Surataobruentis , calami- 
tatisfcil. Ultimumdiemintelligitjdequoagit, gaudio 
• itembeatorUm,& poeha damnatorum . Meccenfis eft 2 6*. 
verfuum.Leaori^ U«^ OJI ^K^faciliseritDeus 
infubducenda ratione. Gehld infcripfit Suratajudicij. 

lxxxix. ap-^ I >^«. Surata aurora , per quani j urat. 
Meccenfiseft so.verfuu.Tig^p.Spanh^.*^ Li ^ 
r ^l ^U J l_ A l/ ^J/^l JLjXJJ^^I^ 
**t*M cj^ t"> >Ja>^ Qluisquislegerit Surata per.Au- 
roram noblibusAfchara ( intelligunturtresdiesfive 
no&es hocnomine mefisLunaris^poft^-J, vid.Lexico 
Golij }k**mX)remiJ$ione confequiturpeccator4i'.qui verb 
legeriteain reliquis diebus y eriteilux die Rejurreftionis. 
HiftoriS Adi &Temudiside honoradis orphanis,ultimo 
judicio. S i xc Digitized by Google (tJfQ SMEGMATIS ORIENTALIS^LlB.III.ParS II. 

xc. 4XA\2»}~SurataRegionis 9 fcil. Haram, per 

quamPfeudoprophetajurat , Meccenfisio. verfuum* 
Demiferiahominisj pauperibus fubveniendum. Le&o- 
ri Suratae dabit Deus ju*sA\ r ji *<**& ^ , * ^L-^^l 
fecuritatem ab irafua die Refurreffionis. 

xc i . uju+sA l Sfjm Surata Soh j,per quem j urat, Mec- 
cenfis ij\ verfuum ^£=31^ ^jJ^ inMedinenfi& 
Cufico exemplari. De Sole, Luna, die, Themude, quae- 
dam perplexis recitat verbis. Le&or Suratae seftimat ur, 

quafieleemofynalocoerogaret , quicquidfol&lunacol- 
lufirant. 

xcii. Jt^^ 8 ^- Surata pernoctem, Meccenfis 
2i. verficulorum* dehominum, moriimque corum va- 
rietate.QuilegerithancSuratam ^a^^J^ ^Ui »Uot 

^mjJI *) ^j ^kuaJI ^ ali Uj 2)*/ ei *Deus donec acquie- 
fcatjiberatus a dijficultate y eique omnia redditfacilia. 
xciii. ^H *jy» Surataorieptis folis > velbrtifo- 

lis.BeidavienimficexpIicat; ^«^sJl ^\^J <-*- 1a*- I | ^* iJ » ^ i JVj M^ ^^ p> A_£=» 

ITempus elevati Solis. Infpecie auiem hic adhibetur, quia 
iux tumpravalet * * »/ quiaeo tempore locutus efi dMdjes 
cum^Dominofuo , & dejecit Magos > utjeincurvarent. 
Orphanorum curam potiflimum habet, poftquam que- 
ftusefletj aGabriele Archangelofediurionefle faluta- 

tum. Digitized by Google Dil BlBUOTHEcis Orient alibus * Cap IJ. . 141 

ttim. Meccenfis eft 11. verfuum* Le&oris Advocatus c- 
ritMuhammed,&pramium;decupIum •, pronumero 
J*^j f*** J£=» orphanorum& mendicorum. 

xciv. £^£3 J\ zjiyu Surata > annpn dilatavimus 
tibi cor. Infcriptio petitaab imtialibus vocibjus. ^nig- 
mata , quae coftimentar. , refpe&u ad certam Hiftoriain 
explicant 3 apparitione fa&a Muhammedi per Gabrie- 
lem.Meccenfis eft $.\er{\ium.Muhammedisjudicio , qui 
legerithancSuratam ^^ p£i* U\j ^^ UiCxIi 
perindeeft, dcjiquiscontrijiatummeaccederet^ &Uii- 
//^^^«r^/jinquitPfeudopropheta. "'" 

xcv. e>^>x3Jj *fj~ Surataperficum (pei-git jiirando 
perpreaturas , utve!hincappareat,quodu&usfuerit 
fpiritu, & quamfrequentesfuerintillsejurahdiapudO- 
rientales fornwlae , aquibus nosChrtftusdehortatur 
CMatth.<j.*) Spanh. &meumexerapl. vbcantMefccen- 
femiatTig. i&i c>X&fc* deeononconvenit. Verfusha- 
bet 8. De creatione hominis > eorum diverfis operibus. 

Le&ori OU \ o\j l<^ ^oU (^iJlj iUiUJJ aAJI olLct 

S^yJI 84* \^ &< * Oi**J ^ty & * *JJi *L,laicJ 

^Dabitei^Deus remijjionem & rettitudiriem^quam diu yi- 
xerit. Et cum moriuusfuerit 3 dabit eiDeus mercedem* 

' juxta numerum ejus, quiharic Suratam legerit i.e* quot- 
quoteamlegerint. — - . ^ 

xcvi. <jft*Jt 5^« Caput fangumis concreti > faggw- 

* /il/, e quo homihes creantur i.e, nafcuntur. Alij (Ryer 
Beidaviu inter eos refert, quod tamen in exemplari meo 
aonoccurrit}inicribuntSuratamL^/^ii , . Meccenfis Digitized by Google • i£* • Smegmatis OiLiKNTAtis,Lib.HI.ParsIL 

eftip. verfuum: pj »s J U51 ^tfj \j&j* *jj* JJ <^*j 
*ju& TrimahacSurataefty demiffa. kAIj) dicunt Sura- 
tam ApertieniSi &pofteahanc. Obfcure ihdicatur Hi- 
ftoriaMuhammedis&AbiGhaheli , dequaBeidav. 
Quihanc legerit Suratam , tantum meretur , quantum 

qui , k X £» J^AJl S, S Legerit totum 

CHofzeli.e. Alkoranum,ita enim hoc loco vocem hanc 

fumendam exiftimoj pro ut eadem ratione <yU^» Thur- 

kanum , diftinguentem inter verum & falfum,nuncupat. 

' xcvii. yjJUl Mjjm Suratapotentia. AgitdeNofte 

potentiae, qua Alkoranus fuit demifliisj quanquam quid 

' perdemiffionemintelligatur , interMuhammedanos 

' nondum conveniat. l^» jdl^lt V**** yU W *"/** 

'. «^i-Jl «X%_ WjJ) «UJ1 J^ c^» <*" '**** ^^ J* 

! Xaj^ *!*_X — 31 ,Jj~j 2*l- *J^i Mj** w u ^= 
?)emiffioineafatfaeft,quiademijf(onisinitiummeafa- 
ttum j tyfutdemifittotumexTabulaincaluminferins 
(prop.hujus mundi) fupermenfam-,pofiea Gabneldemt- 

'< Jiteafupert^poftolumTfei , definitis vicibus. Nempe 

, nonvident, quomodoantilogiam , quaalibidicitur 

Muhammedemfigillatimfinguiaaccepifle, concilient. 

Meccenfemvocatmeumexemplar. Spanh. *n-my&$w, 

„Bibl.Tig. I44J UJUc** de loco coniroverti. Verfibus 

. abfolvitur f. Le&or eandem remunerationem ac :fi 
QiAAffX—io Iejunajfet menfe Ramadan. .. _ 

- xcviii. AA^t »^« Surataexplicationisy petitam- 

• fcriptio ex fine z. & 4- y,erficuli. •Alija.prjmis voci- 
bus ^SZ^ JJ infcribunt. l^iinftractionemvertit A- 
rab. per *xp intelligunt ^y&lj Jyjb Jpoftolum& 

uilko- Digitized by Google DEfilBLIOWtECJlS ' ORfENTtfLlMJS} Cap.JL? I4J r 

cA/koranum.De officio ArabumXuorum , quoj? vqoavit^ 
Idololatrarum&jnfideliumpoena , bonorumoperum 
retributipne.Meccefis habctur vulgo.ItaCodex Spanh. 
meus.Ryer,Medinenfem appellatiBib.Tig.l^ «JJU** 
Sfieptaturdeeo. Verfushabet 8. Leftor ultimojudicio^ 
erit *j^a3J (/ ><&> &* ex optimis creaturis. * > 

■ ' xcix. jJ^J^JI 5^^«r^^rr^^/^quifuturus 
eftultimo die JM1\ S \ 3,^1 »*i^| ^juj adinflatum 
tubtprimum velfecundum. Meccenfis," j uxta Spanh. & 
Jneum.Ryer,Medinenfis.Bafil. *«£* J«5j *?3j^ CHe x 
dinenjis; aljjsMeccenJis. Bib.Tig. l^ O&x&Contro- 
vertiturdeeo. Verfibuscoriftatp. £j\ u^cJ^/ al \,$ qa 
*A£=> c^l^i3i 1^5 &*£=* oJ^ §lui legerit Suratam 
^V/ o * quater y perindeej}yticjilegijfet totU Alkoranii. 
• c. c34^- j U J 1 »^ w Surataper Equos bellatores (^Beid^ 
*V*^ <3#0 feftinantes praecaeteris ad pugnam. Rypr 
fimpliciter,£^««j. Alij reditum* zutredeuntes interpre- 
tantur.Diflblurasfcopa^&mera verba, longorum com- 
«fcntariorum indigna. Meccenfis dicitur inCod.Spanh. 
& meo.Medin.inBafil.Meccenfis &Medinenfis yocatur 
iRyerjTigur. l^ cJJUdfe-* difieptatur de eo.vcrCuum 
ofto in Medinenfi, & novem in Cufico. Le&or dcpor- 
tatprafmiudecuplu isus* iXq&j kiJ^Jl 3t> ^x 00*34 
ci. ac^Ul)) 5y^« Surata calamitatis y aiverjitatis^. 
percellentis, commoventis. Epitheton ultimi judicij> 
cujus defcriptionem fuppcditat.Meccenfis eft verfuum 
8.1 1. juxtaCuficos*aut 10. juxtaMedinenfes. Spanh. 
k Codex tantum 8. numerat. Qui legerit hoccaputj 
*iJJl ^jt ^j^ l «V »*M JXj Eade>Refurretfionis die y 
*Deus deprimit bilancem ejus. c 1 1. Digitized by Google ,jj,r SiiteMATKGiLiBOT^wSjIrfPvnifParsII; ; 

7cu . 3 U=.*3l S^ Surata wxtin&*\ ftu&j abun- 
&ndi,contentionisdemultitudine Nata,occafionecon : 
tcntionis inter filios Monaphi & filios Schami , qiu 
■LXfeJ W iv* 1 * 5 * multitudinegloriamquafiverunf* 
qmbusmortiscertitudinem , & fepulchrum opponit, 
Meccenfemeu^habetRyerCod.^^^«^4A / -. A ^ 
7/£. 1$a* UJO** Controvertitur de eo. Letton ^) 

NonimputabiteiVeusbeneficia , quibus atfecit eumin 
hoc mundo, & dabit pramium, acfilegfet looo.verfus. 

ci 1 1 . ^^b V-* 4 * Suratapervefperam, veltempus 
pomeridianum. Iurat per vefperam, vel^^Jl s^ /r*- 
J« vefpertinas; .^jjJ' o*V J* ** ****»» ?r^ 
j/Vww } aut ipfum tempus- Meccenfis eft 3. verficulorum. 

Leftori ^yj ^**'W ^l* 3 <*♦* w-- 6 ^ ^ 51 «r 1 * 

-*_J l^ Teccata <Deus remittits & efi exijs y quifibi inm- 
cemveritatemcommendanty&patientiam. 

civ. i^\ zjy*. SuratafraBura. Itaenim Beid.ex- 
vKcat.AXijperfecutoriSy^Difamator etiam reddi.poteft> 
vel diffamatrix. Cui translationi favet occafio , quam 
Muhammed praetendit , ex Achnafcho fil. Scharik , aut 
Validofil. Mogeine,quiclamdctraxeruntipfi. Meccen- 
fiseft o. verfuumjuxt Ttg. Bafil. SeptemRyer, <?/*ȣ. 
Quinque*w«ww. Le&oriprmiumdeeuplumeft «>«>*/ Digitized by Google De BlBLlOTHEClS On.IENTAl.iBUS,Cap.II. 14J 

• ^ ■ ■- - ' _ 

*^\a^ \j £.*ss&\ ( f4/u\ (^ IuxtammerumeorutHiqut 
KjMuhammedi&focijsejusirriferunt. 

cv. J^iJJ z^, SurataElephantum,vt\fociorumeIe- 
phanti. AdHiftoriam alludit , quaedicituraccidifle 
l^ioJj (j^Jl *juJJ ijanno quo Muhammed natus fuit t 
Eam fceiclavi recitat eo fere jnodo, quo ex Pocokio infe- 
ruimus ^Difput. de^abbatho Marianop. 20. Meccenfis 
eft f.verficulorum.LeclroremcuftoditDeus xSl*». ^\ 
g***^ UL^ I fc>* omnibus vita diebus a diftintfione & 
mutationeindeterioremformam. 
( cvi. iJijfS t^pmSurataKoreiJchitarum.Breviter 
compleftitur beneficia Dei Koreifchitis prarftita. De 
Etymologiarocis5*/^7 *>U_ ^ jt ^\ jj^ ^J 

yX-i ty j A — « — 3, j_=,y ^ j^-Lj l«tf 

KoreifchfiliusNadri,fil. KinanafDefumtuma diminu- 
tivo th yjiyS quod notat beftiam magnam maritimam, 
yua navibusfe applicat; necfuperari poteft nifligni. Aft 
jimilantur autem illis , quiadevorant&nondevoran- 
tur-yfuperant & nonfuperaniur. Meccenfiseftverfuum 
4. inMedinenft,f.inCufico. Le&orhabet oU*_ za, 
\& <j_=*c^ *a»_sJI^ _tlL qa 0,1*1 *Decem benefi- 
cia,pro numero ejnsyqui obtjt "templum Meccanum,& ibi- 
demreligionisergofecontinuit. 

2" cvix> Digitized by Google 1+6 SMEGMATIS ORIENTALlS,LlB.III.ParsII. 

■■■■* 

cvn. (y^eUJl *</&» Surata partis opum *Deo conJe m 
rr^r#w>&hicquidemBeidaviintelligit sI£=dJJ 2)*- 

cimas. Infcriptio petitaabultimaSuratte voce. Aliis 
etiamdicitur^ijJl bj*j» Suratareligionis , avocepo- 
ftremaprimi verficuli. Unde Ryer> Chap. delaLoy. 
HaecinfcriptiooccurritinCod.S^g^. Zfo/?/. Aprima 
voce appellatur %j&\ */y» Surataannonvidifti ?Mec- 
cenfem efle habetCod.ide,meus,Ryer.Tig. l$J ciJUc** 
^Dubitatnrdeeo. Agitcontra AbiGhahelum > aut Abi- 
Sophianum,Walidum lbn-Mogeire, autMonaphum. 

Quisquis legerit SuratamAnnon vidifti 3 remijjioneth 
confequitur , ubidecimasattu/erit^velyJbabeturenim^ 
quajiattulijfet decimas. 

cvm. j»3j*=s>S\ 9yj* Surata dlkauther+ y quodvarie 
explicant. A\i) ajftuentiam. A\ij ftuyiumTaradifty ex 
quoreliquimanant. Beidavi fimpliciterfc^Utt ^d^i 

^IjJIuI^ J ♦_*- — M^^UI <•>_* S^) 

Bonum excellens obexundantem Theoriam&praxin , d^ 
fraftantiam utriufquefeculi. Muhammedis judicio di- 
citurftiiflefluvius Paradifi Ja»*JI ^ ^AaJ ,-a^sa^^^ **• 

JaJTj, 1$a* O^.A c^ * Uk> ^J i*a> (gyt ftpljlj ^^"l^ 

*£/ pr£clarum bonum , f «^ dulcius melle y candidius 
la&e,frigidius nive > molliusfpuma, cujtts or* Chryfoli- 
thus,&anfteargentea-,exeo quibiberit, noatnpliusfitiet. 
KAlijvoluntineo (Taradifo) ejfepifcina. Alij intelligunt 
fitios& ajfeclas ejus-, aut 'Dotiorespopuli , aut ^Alkora- 

num. Digitized by Google . Dfi BlBL lQTHtCT S PRIENT A LlBUg, Cap. II. 147 

num. Meccenfiseftj. verliium. Le&oii ^ *X}\ »\X. 

^«^l f/r^M^aM *t»^fti W/ ^&^TotumdabitVeus 
exomnibusTaradififuifluvifs -, &adfcribentureidecem 
beneficiaypro numerofacrificiorum , quodquifque devo- 
torum offert) diejugulationis 9 Jivefacrificyy qui eft deci- 
mus, menfis Dilhagghia. 

cix. (j^il^JJ ly$m Suratainfidelium , interquos 
(Koreifchitasautemintelligi, obfervatBeidavi) &fe- 
metipfum antithefin inftituit. Meccenfis eft 6. verfuum 
olii^) l,> omniitm confenfu. Le&or perinde aeftimatur 

<£f^&)t (jj^^^j quafilegifiet quartamtjhlkoranifar- 
temy recedet ab eo contumacia e Damonum i eritqueimmn- 
nis ab affbciatione. 

cx. ^joaJJ s (/>y Surata auxilij y protectiopis y vicJa- 
rt£. Alids l».l ol r»/» venerit. Auxilium & reftitutione 
Meccae fibi , Dei nomine , Pfeudoprophetapollicecur. 
Meccenfis eft Ryero,8c Cod.Spanh.At Cod. Tig. & meus. 
Medinenfem infcribunt.Verfus tribuuntur tres. Leclor 
eodemhabeturiococumillo,*^'^} <***-* £* oq& y 
*<sr->A Qui cum Muhammede adfuit occupationi Mecca. 

cxi. sjuJ v^y» Surata perjjty aut contritafuit, ma- 
nus nempe Abi-Lahebi, quimonenteMuhammedela- 
pidibuspeterevoluit. Bafil. infcriptio,abuItimavoce 
petita,eft j**Jl ^jm SuratafuniSyexfibrisligneis,qui- 
buscfftatcaudexpalmaytexti. Unde Gallica verioRye- 
ri habet la chorde de palmier.Meccenfis eft f . verfuu.Le- 
&or cu Abi-Lahebo eafde aedes non incoletj vel in eode 
domiciliono cogregabutur. 

T % cxn. Digitized by Google 14$ SmegmtatisOrientalis,Lib.III. ParsII. 

cxii. (ja^A.^^ *siy <y«r^y2(/»?/J,quaaKoreifchi- 
tis f ogatus, confeffionem fuam de Deo , Pfeudoprophe- 
taedidit,quam magnifaciuntMuhammedani}Unde & 
nummis fymbolicis totam infculpunt.Cujus & mihi nu- 
perabamicoargenteus oblatus eft. Continetured Mu- 
hammedifmicompendium. Unde Beidavi .- «£__ l_sw 

90*&*o*>\-J* t>\j wV* 31 »-*** J** 5 W^ *****<Jl 

<*$,> y. a £>\± Jl ^ ^JuW ^aXcI a^ 

Interfcita iMuhammedisrefertun aquivalentemhabe' 
ri hunc locum tertiaparti Alkorani. Namfufontellette 
intendit explicationem articulorum , judiciorum & Hi- 
jloriarum : qui autem xquivalentiam habet generaliter-, 
exindefaclle , in/tituta comparatione, ipfum quodmten- 
ditur t affequitur. Ita de Muhammede tradunt, 

OJJ Jj V L^ J«5 ^#*j jUtf Ul^ ^ £*-, *jt 
*A^M c-2a^3 Jl > <-**** U isfudivitvirum/ege- 

re eam t cui dixit; Debetur ! quid? rogavit , 6 Apoflole 
'Deil Taradifus, refpondit , debeturtibi. Meccenfis ap- 
pellatura^^jinCod.^^.&w^Atr^.l^^iUi^ 
difceptatur de eo. Verfibusconftat quatuor , nerope, 

prcfatione,& jj^ ^J ju.*=J1 M o^-J *XJi_j — * Jj> 
ja-J \jxt=, *! &*=* f^ dJjs ^J c Dicito y tlle c Beus unus 

efli *Deus aternus ( de hacvocis varia explicatione vi- 

deatur Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus, Cap.II. 149 

deatur Hiftor.Ecclef.Sec.x11.1p.46*) necgignit > necgi* 
gnitur>neceiquifquameftfimiiis. 

cxiu. UUAJt fyj» Surata/eparationis.Initiovocst 

Deum UlAaM lj^ *Dominum fepanttionis , diftintfior 

WJ,quiaformis fuis,&modo exiftendi,omfliadiftinguit 
Meccenfemefle^habeti^r/cxempL ikSpanh. \i\meo 

Medinenfis vocatur. Bib. Tig. \$*} UtXs** difceptatur 

deea. Explicantcomment. textum demulierculaalu- 
daro incitata , qua? fune aftnfro, inque puteum dejcdto, 
fafcinavitMuhatamedem, donectandemfafcinumper 
Gabriclem fuit fublatum. Verfibus conftat f. Mu- 
hammedem dehac Suratateftatum efle aflerunt $ jJU 

Utique demijfe funtadmedu£Surat£ , quibusfimiles 
delapfe nonfuni. Adeo utfiduas illas legasjuto credere 
foffiS) chariores autgratiores illis^Deonullas ejfe -, Intel- 
ligit autem duasillasperfugij > i.e. quae verbum ^ol 

, confugiam, habent in limine > ultimam videlicet & pc- 
nultimam. 

cxiv. (^ljJI H^u, Suratahominum. VocaturDeus 
<j»U)l i^f^Dominushominum. UndeSurataenomen. 
Difcrimen Beidaviutriufque Surataecollocat in obje&i 
diverfitate, adeo ut penultima adverfus calamitates 
corporiS) ultima vero animae ad verfitates muniat. 

T 3 Qui£ Digitized by Google iyo Smegmatis Omentalis, Lib. 111. Pars IL 

Quifquis has duas legerit Suratas 1 quas vocant 
4*JJ;&UH > perindeeft^t <^*£Jt \^ U*5U£=> 
^JUJnXJl UJt acfiomneslegiJfetlibrot^quos^Deusex^ 

celjusdemifit. 

Exdiftin&a autemCapitumenarratione, manifefta 
cft illa exemplarium Alkorani varietas , de quadiximus 
Thef.Thilolo. quietiamterrerividentur , quominus 
ipfi verficulos numeris notirint. £jrm^r,inquit Cla- 
rifs. Gol. Grammat.Erpen.17p. Koraninulluminjua 
Genteextat -> quoadjcrutando cognovi , ubiSuratarum 
commata adfcriptisfuis numerisfint diftinfta. Quodita 
exatte definire> religio y ut puto,]>erfevetat , tumquia 
fierivixpojfetcitradijfenjum* 

Itahabet/*Atf»j Alkorani, ejiilquecompendiariaar- 
gumentorum tscenfio* nunc tyfccidentia quaedamejus 
fiint confideranda , quorum alia in ipfo occurrun t textu y 
alia in margine , alia initio , zutfine> alia etiam in cortice* 
aut involucro libri. 

A. In ipfo textu notanda funt pun&a tum vocalia f 

tum diftin&iva. 27/^ eadem fere notantur in omnibus ex-> 

- cmplaribus . Figuri, alia quidem ex Cuficorum , alia ex 

lbfrMoklam&itutiont: apudutrofquetamen conftan- 
ter obfervata. Hac varia fun t vel uno vel pluribus indi- 
catapun&is. Vide Grammat.Harmon.p.16. lnSpan- 
hem. Codice modo eft (•) modo (> ) in Bafileen. modo 
tt , modo u : Meumeftunius p^Dfi i e. uno quaficon- 

i 
tinuo verfu abfolu tum. 

B. In^r^i^inotandaJvarialeaiones^qurBtamen 

circa Digitized by Google ^. DEBlBLIOTHBCIsOlLlEKTALIBUS^Cap.II. ijl 

circa vocales potiffimiun occurrunt. GoL loccit.p. 1 83 . 
Tum & iyirabico textui pr/eter verficulorum numeros 
apponenturin altero margine variantes leftiones , qu<e 
feculiarem femper habuere authoritatemexantiquado- 
iiiorum crifi. Eos nunc figillatim memorare nibilatti- 
net. 'Primarij fere promemoratisfupracodicibus (p. 

*78) feptemjunty quorumlefliones £*«>Jt ol ^JI 

allegationum feptem nomine celebrantur. Univerfaau- 
tempene varietas illa in vocalibus confijiit : quas> utpo- 
fieriores & externasfcriptiomspartes , verifimilevi- 
detur literatorum %y$ntiftitum confenfu effe adjeffas % 
tunc demum > ciitn aliquandiu Coranus ejfet divulgatus. 
Inde ejfe quisfacile dixetit duorum Codicum , quapoffi- 
deojjragmenta qutdam > in membranis exarata vetuftif 
fimo Charaffere, quiaptefecula exolevitQ Cuficum pro- 
culdtrbio intelligit, cujufmodi & nos hahemus > pun&is 
tamen , non quidem moderoisj infignita : Vidc Thefi 
lPM.p.40 3 . Ubi nulUprorfusvocaUs comparent. In ac- 
curatioribus exemplaribus praemittifolet tabulaMalb* 
rethica, ut conftet , qUorumauthorum fint varixle&io- 
nes. T^bulamejufmodihabetC^A;B^^^>, inde 
utpiitoV aCoiicilij teftipore i inBibliothecamfub no- 
mine ArmemciAlkorani ^epofitus; exa&iffimam>quam 
proinde cwtoM%h hic inferam :' «^ Digitized by Google If* SMEGMAJfts OniBWTALB,LlB^III.Pars.II. 

i t 

«3 

*\#m> :/ 


U& • v*»* «s^-^VdyJl Jl <£) joU l^ 
U- j^b^j /^» ^lj £* b 

fJ, s&* v^i c* 1 * 

*^US*XJ1 Lijyl 

sfJ*J ^*^ 1 

v__ •■ 

2s_Oj*. W«j^ f 1 ** (^ &J*j W*_> Digitized by Google De Bitmbfmeis: Otiitxt AtiBus,Cap.II; ^ 1 -Jt#*j$j J&* <*>' 


»*AuJI 
m ua«2,Wij<t Wlfc*XJI^ 
^x^ UJI ^ I 

aj-UlUUN 

t*VV^I 
0**1 6>f*l ^f tf^ jJI Ufus Digitized by Google xfo SMBGMATlsOkiBStALtSjEttrtll/ParsII. 

Ufus hujus tabulas eft oftendere varietaterp le6tyonis 
cliverfocoloreindicatam. Primaferie, \ £*b nomina 
Criticorum propria rubramento pinguntur, litera vero 
atramenta; fecunda linea contrariam obfervat Metho- 
dum,nomina proprianigro -, uumerosverdrufofcolore 
indicat.ContincnturutrinqueceleberriiniArabumCri- 
tici& Maforethae Alkorani. 2 . Quxdam/uotes. In Span- 
hemiano.CodiceoccurrutK. aj* quod qfuart apropri&i 
Synecd. quartam Se£tionis jquae fingulis vicibus legi fo- 
lentj notatpartem,prout i%^^arca^injquarecondi 
folent ejufmodtpartes Alkorarit. 3 U^> pa)rs Alkorani 
minor^ cujufmodi funt 60. quas in fuas 5 ut diximus,qua- 
drantes diftinguunt. ^.j>> Tars major > cujufmodi nu- 
merantur 30. 1. g .>«**» Ita textus quidam vocantur 3 qui 
precum formulam habent. Meuscodex habettantum 
C/j^ , & *ja communia •, <Ji*>* quod dimidiam fignifi- 
catpartem,proprium. Codicesquidam,</*r//»0/0 quem- 
. que verficulum defignant voce marginali ^jue > quod 
decuriam notat. $.Quxdzmlitene. De litera £ loqui- 
tur Selden. de Diis Sy ris p. 1 3 f . Antequam a (Jfrftham- 
medicisineptijs difcedamtts,etiam de litera TJexdnties> 
utfupra > ip Alkarano Latirie edito , occurrente aliquid 
dicerenonerititaintempeftivum. < Do£lifi. Erptritusad 
lofephi ^Patriarcb* Hiftoriam ex Alkorano typis man- 
datam y Interpres , inquit , Latinus nonnijipoji decimum 
quernque verjum dijiinfiionemadhibet y adfcriptalttera 
T. Ideonatumejl* qubd^frabes inmajores Alkoranum 
particulas Jecaptes jenis qutbufque verfibus pojlponunt 
c primam literam vocts ^ > qui decemjignijicat , & e 
* regio* Digitized by Google ■ De Bibliothecis Orient aiabus, Cap.Ifc 1 ff 

regioneejusinmargine quaqueutp/urimum collocarifo- 
let.Curauteminterpresma/uerit T.quam aliam ufurpa- 
re /iteram y equidemignoro , nijiforte Hebraos imitari 
vo/uerity qui/iteramT.fectionibusTentateuchidifiin- 
guendis adhtbent , qubdeaprimailtiusvocis/iterajity 
qu£ fectionem i/lis denotet. Atqui ubi imprejft Codices 
Latini habent \ adhujufmodifefiionesdejignandas , /ite- 
ram<P. incodicfy quoutorCHfc. eoquepervetufioyfigura 
(hmpe#reperitura/ia*xipfo £ yper/ibrarioSumputoJtve 
incuridiftyjtvefgriorantiamnatay qua hujufmodi eft t. 
A$ que ea demumkt inT. apudTypographos , quibusejuf- 
modifignramforu/is^non erat, trgnsmigraret , nemo non 
videt. Suntvero 8cQif*ftd<rusy fivenotaeejufmodi, iri 
commentariis obviae, quarum explicatiodiligenterob- 
fervanda. Exemplar.Beidavaei, Leidenfe,iequentem 
abbreviaturarum exhibct Catalbgum. > notat pal—*» 
fpeciahy £, ^iagenera/e i Jb, ^jfJt^ particeps , Ho-, 
monymum : J, Jja* Lingua , Dialettus > b y *lb ap- 
parens, manifeftusj fenfus literalis j (jo, u*aj Textus,cui 

^ n exp/icatio (Opponitur. y» ^uJ* x Interpres. 

(Ji y (jcj3\ »j\&\ indiciumyfignum textus. £ , (j*rf\ a^c 
Jtgnificatio textus : u», j^. purum, merum. j> , jAep* 
hyperbo/icum. U ^tiax^verumyproprium : £ , JZas* 
verfusAlkoraniperfeperfptcut. * , *j \&*Jtmilitudines. 
£ £*?? inunamjummam collehus. fjb , j£#* diffici- 
lisyobfcftrus. &• ^jti» occultus,fecretus:<3 {jaii\ \*a*3\ 
abfo/utiotextus"{jcJi\ i)N5t>,t> , Indicinatextus. 

C. Initio exemplarium obfervare licet i. nomina five 
-' • * y 2 pofle£ )igi4ized by Google if6 SmeoMatis OR.i*NTAti$>LiB.III.Pars II. pofleflbrumfivefcriptorum-,Itaexemplar, quodErpe- 
modonodeditC*/*«£.praefigitfequentia %\ (^J*** 

«>*s*j *M f^V •jli.Tritamillam^pvA**^, 

(t,js4*J\ W n^^Nul/i eum ( Alkoranum) 
tangant, nifiluftrati. In E. Scal. duobus aureis circulis 
inclufa, initiooperis,fequentia notari monuitErpenws: 
vl*£» £ r v^=»3» ^/M >>\ ^ Us, **\m** MJtf 

*XM Dixit^eusiaud4tHS& exceifus ; Sft,utiaue Al* 

koranushonorabiiisinlibro/crjpius: Ntntangat eum\ 
nifipurus. c DemtJ2ioefta c DominvCfeaturarum. Vera 
^x/f^arPetitafuntexSurata ia^l^ll ,. 

D. Sub^ww»utplurimumvotAim,fcriptorisnomen, 
autaliudquidadditur; Spanhem. ^AsJl xOl Urji. — L^» 

Verax eft e DeusExcelJus>magnus y &pervenit adApofiolu, 
ejus Trophetampretiofumjausfit <Deo creaturarum. In 

Bafilee. yac^j ftV^* «Jyy vJ»4**j (**•*** «JJt U>«>»* 

^UJ| *AJ W * »y ij JU>. "^ (**><A.«a*j <j><*aJ>* *Vj j 
l^^^JU» UAu.J* pX«j j»*»* bj^- i^fe— »JJJ ^Xas^ ^k*M 

jvW»^^' <^uj» ^A^y >*ji ^juj *aji ^ /3 

Ui^iJJ «fc**^ '^AJl Utfl. '^JUH o^ *XJ iX^iy 

^l-jay </•«* »- — ■* «ftWi o.«v ***^ J i j»>» y ^^=Jt 

JU3 *XJ1 A*^ ^fetUjJ JU3^ y a£iJi J^aJJ 0.*^-- Digitized by Google Di BlBLlOtHKCli OniENTAtlBU$,Cap.IL Ifj i 

Verax eft Deus magnus -, & verax Apoftolus ejushonona- 
tusEt nos (afientimur illis, quae habemus} a creatore&> 
fuftentatore nojlro :. 'Dominusautety & Tatxonus nqfifr^ 
exteftibus eft , de quoetiam exploratenobistonftat , cui . 
proinde adhibemusfidem. Neque veropotentfa efi * neque r 
virtusnifiinDeoexcelfo , magno. Tropitiusautemfit 
<Deus Domino noftro Muhammedi>& om nimodam ei lar-\ 
giaturjalutem . x t^/fcquiefiat Deus excelfus infamilia *- v 
jus bona 9 pura y jufta : Etfocijs eju^Gubernatoribus opti^ 
mis&ajfeclisbonorum - y addiemujquejudicyl Lausfif 
^Domino creflturartim- Incidit transfcriptionis fints 
generofi&pretiofi ( Alkorani) in diem veneris ,pcfi pre- 
cesy menfis Ramadan , per manumfervi pauperis lMu- 
hammedis Mohaghenij (Piftorij) cujusmifereatifrDeM' 
excelfus. Verba *>lc iXJi J<* vertihius', fropitius eifit % 
pvop.oravitpro eo "D^.Nempe>u t loquitur ex Albaire- ' 
zioTocok Specim.Arab.p.fd. \&Jft sLU* t^il* J*J 
teriti temporis hic comprecandi fignificatuttihabet>fcif. 
'Deusfitillipropitius. Cumautemhujujmodilockti^me^ 
imperativifpeciemhabeanPmperariautemnferioribus 
fikut> hocrejugtentesyeasverboprjtewtiim 
<£S : Jtf t Jb propitius tibifiiit Deus:6c ^CfM <0»**kbe-[ 
nefecittibiDeus -.tfbinonreverapr/eteritumeft , cum } 
fupplicdtionem&precationem contiiieat: Vi&€Hiftor<: 
o/tent.p.if. '.: ■■;.i.i.^ j ov l ^ 

. '. . i. ^ i:ur:jni. >.:nfS^ :ii-ncxbiJJ p X.£,T4tfn' 1 Digitized by Google lfS i SMB(^ATiS;OftWNTALlS>LlB.IILParS;II. 

- E. Tandemetiam c^ltfJl ^LJ Lingualibri>utvo> 
cint, fuos habet Chara&eres. Gol. adGrammat. Erpen. 
p.184. ^Muhammedanisperfuafum , mhilinorbefan- 
itius extare, nihilque fublimius^ nihilquepari veneratib- 
riedignum v adeoutapographumextremis digitisattin- 

5erenefasfit > nifiquisfacralotionemundusaccejferit. 
deoq; neper imprudentia hicpeccari contingat > coriacei 
involucrh m quoliberfit compaftus , protenfiori labro^ 
quodipfi c^U^=Ji Q) l J Linguam libri vocantjnmedia 
anterioriparteimprimifolet h^cverba^j $kjt ^) ***j^l 
Non contingent eumnifi luftrati. Quiequidemverba 
Koranus defeipfo tradit; integro mmirum &juxta par- 
ifis omnes in volumen cqmprehenfo : neque enimysfeorfim 
&a totofeparatis ejufmodihabetur religionis honos. Se- 
quuntur. 

< ALKORANI INTERPRETES, 

five 

COMMENTARIA. 

ALkoranumcommentariis plurimiillufhirunt, quo- 
rumnon pauci jam inEuropaeorum fcriptis & libris 
cjtantur,alij nominetenus tantum cogniti. Exil/is funt. 
1 I. ^l^jAJ fejl^l ^«is Explicatio Alkorani Beir 
daw. CantradhisvideturexZamchaschario , de quo 
poftea ; quanqwam prolixus per fe fatis fit. Verfatur po-* 
tiffimum i. In oftendenda cohaerentia textus plane infb- , 
cabilis » f tnjriendis originibus vel integrarumSurata-, 
rum,velpartiumfingularum. 3. Notandisvariisleftio-, 
ni&uf. j£x judgorum & Qjiriftianorum vel traditione 

vel Digitized by Google DeBibliothecis ORiENTALiBUS5Cap.IL i^rp 

vel fcriptis mulfa profert. CitaturnonnunquamaGl. 

Gol. in hcxicoyPocok. Specim. Arab; five Not.ad Georg. 

Abulfar. Debet elegantiffimum exemplar Bfbliotheca 

Tigurina magno noftro amico D. loh: Henrico c/fr- 

fchero^ Reipubl . Tigurinae Duccntum-viro digniffimo» 

quod Lipfii allatum , redemit £ do&iffimo , & Arabicas 

LinguascallentiffimoD.M.^^^»^^/^ , SchobeGy- 

" gneas Re&ore meritiffitao. Habeo & ego prolixafaris 

• excerptaetf Leidenfi Mfc. quibus ha&enus fuiufus. 

11. ijj&x"^] Zamachfchari^ qui& *AJl ^w- 

cinuf *Dei > quod prope Meccam ad tempus habitavit, 
dicitur ab Ibn-Chalkari. Habetury eod6m tefte , inter 

MuhamedanosiAXJJj tJ^j^Jjy^iJJ £**&) fl*OH 

t^ntifiesmognusinExplirationet^Ikoraniy Sun*,& 
Lexici. Commentatus cft in Alkoranum, fineexemplo. 

Exfcriptis ejus efi Kefchaphus i.e. Revelatio* explicatio- 
nis-Alkorani magnifici , cuifimilem anteeum nemo com* 
pofuit. Quam ante hac difficulter potuerit Muhamme- 
danis extorqueri , docere nos poterit querela Clenard. 
Epift. lib. 1. p. 65. Taberme libraria nonhabentur 
Fefie^ cumfint tam multiliterarumftudiofi: Caterumdie 
venerisfingulis hebdomadisperaBa ofatione adfummum 
templum eftlibrorum auttio. Illuc conveniunt ^quotquot 
tmturiunt, aut y utfic dicam , vendituriunt. Yrodeunt 
autem Codicesvetuftipauciadmodutn^propterea quodab 
hinc annos ducentos refrixerit fcriptorum induftria > & 
in defidiam lapfifunt Fefenfes.-Eftq^e h*f merx cara,ftji- 
timque ab omnibus magnopretio rapitur : quodfiquisfit ' 

auftor ' Digitized by Google . i<fc> SME6MATiaQfi,iENTAtis«Lib.III.ParsII.; d&orjuftamagnitudinis , noneumreperiesvena/em, 
nt/tprrjragmenta } forte tota (NB) vita non confeque- 
< risaut Zemacbferum , aut aliumCommentatorem^Al* 
4orani>Jednuncdimidiatum, nuncmanusmutilas , ax- 
tforisinjoroconjpicies, adeb utfepiusidemcogariseme- 
reifitotumpoftules , idquevixpoftmultosannos. Ha- 
betur tamen jam, LeidaeeXcmplar accuratum,ex quoin 
ufum meum haudpaucatranftuli. 

iii. tMubammedis ben Ahmed commentaria in Al- 
koranumfubindecitat Selden. dejureGent. p428.dio. 

iv. C/tfri^.Gtf/w/SuratamLXi.Acieiinfcriptamle- 
diditcumcommentariis G*/tf/fc//»/',Interpretis celebris 
&receptiiquiyulgdinfcribituri ^ j*** oi jJl J^ 

u»)| j*,J VideGrammat.Erpen.p.201. 

v. Ryer in translatione fubinde meminit Gelaldini, 
Kitabeltenoir, Beidavaei. 
Ex^/jveroalij 

A. Alkoranum commentariis illuftrarunt fimpliciter, 
(Untq-,ferefcriptaquibusnome /i> -.i3i.e. «rtTfi five ex- 
pticatioprxpomtur. Tales f U nt „, . j Explicatio ■, 

^&WWveCom- " 


mentarius 
^Alkorani. "IbnGeriri. 

IbnMondari. 

Ibn Abi Hathe. 

Azzedinifil.Ab- 
doflalami. 

'AbiSaudiKad^i. Digitized by Google P&BlB^IOTHECIsOlUENTALlBUS,Cap.II. itfj 


Elmadini Sechavjeil ii Abdolvahedi, fil. Almoni- 

^gen-Ali, Aphiiaei. 

Behajeddini Coptitak 

Dirinari. 

Ifmaelis , fil. Ketiri Ku- 

zroaei. 
IlmeddiniBalkinaei. 

Ibn-Nakibi. f 

Abi-Giafaris 5 fabriaerarij'. Samini Halebenfis. B. Aljj circa le&ionem & xpfav magis occupari 

'maluefunt. Ad hunc cenfum pertinere videntur a. 

OWjS}] (J ^jOJI ^ y AlL 5^=r jJ Recordatio porum 

Monhemi,deLe£honibus.b, (£^,131 <J ' ^J&ar^ <->tx£» 

*Ucp 5 I <>*«J L/^r^/(f^/3^A^)deLe£biohibus Ab- 

dolghabadc. o./ii) J\J\&\\fl\ i) UJUH ^U^ 
<yA**JT\>4i*t <*4 C/>/w,deLe&ionibusThemankAl- 
phares,fil.Ahmed,Hamz£i.d. ^fe_ «ttjj/Jl v^-* 6 » 

^jl jJ^Jl o*ac* w 4&*£ ^^» &K W 

Hortus (librinomen) de Le&ionibus. Zvwȣs Hafenj fil. Digitized by Google 162 SllEGMATIS OtLlENTALlS,LlBHIvPar$n. 

fil.Muhammedis,Bagdadenfis.e. ^ ^y^S UUSl-jia? 
yJ*ttH. J*fiU-' OH^UJ Traftatus de leaionibus 
Ifmaelis , Andalufij. f. OW^h £ c>T y *»JJ u*^2 
j^tfAaM g>h"^ Exfofitio fignificattonum de le&ioni- 
bus,Hafeniirah*i. g. cm<*\ &$J&\£ ^VF^* ^Us, 
A**JI olia^Jl Explanatio leBionutn Abdorrahmani 

Zaklsi. r *JuJt 44*) oH^I <J*>1 A/^ 1 V 1 *^ 

CorrecJio Letfionum Abdolmonhemi. 

C. %jQjj commentaria aliorum vel contraxerunt,tel 
exp1icuerunt&c.Undeextant}a. <JU£H^ &\y». 

4-JLjlljJI Vifiera>medulla Kefehaphi^Balkiim.b.^t^ 
«-^' , /' /Wl ciUCJl /^m*,Kefchaphi ViciniDei, 

Bardaji. c. ^^uJI ^ ^ t_*U£JJ :(s) « jUu^jl 

Kefichaphus dimidiatus i. e. contra&us Ibn-Moniri. d. 

c>U=Jl J%_" jytjJl (*J#*<> * r*=»t *^U 

Haichia Akmel Edcfini Babertxi,fuper Kefchaphum. 

D. AlifvXus obfervationes,exercitationes , animad- 
verfionesin Alkoranum fcripferunt, cujufmodiextant 
a. A«4^<x*>>t y-O) iu*«*bM <^»>»l> ^Aj^funtexerci- 
tationes Coranica?, qiwe in Bibliotheca Leidenfi haben- 
tiir. b. ^lajji ^l^iJI ^-jUJ* > w ^UjJI yyjJI 0*£*r. 
garitaconeinnatayin explicationem Alkorani magni. c. 
^jjla^b yS^J&Y r l£»A IudiciaKfiraniyTzchyrxi. d. 

Scientiae Alkorani «ura^afo», Muhammedis , fil. Abi. e; 

a*«Jl ^jWI^* toVyiJI fc>Uv* ^U) 

C. Su- Digitized by Google Dt BfScioTHBCIS ORIENTAxiBU^Cap.II. %$$ 

{'. ',... . Cr, S U,N A. 

SunajvocabulumjapudArabeseundemhabetufum, 
'quem-TWD apud Hebraeos , Legemnempe fignificat 
■Zy&Q<V' Clarifs, Gol. Lex. Arab. Atque fic voces 
(yljl & ££* Iudaicas yodbus K"»pD & fWD cam jmi- 
- tatione rci>quamfono & fignificatione refpondent. Sed 
ab ipfis difcamus Arabibus , quomodo Suna difterat ab 

Alkorano. Siclbnol-Athir: »^JI,iA v Ut 1«;*>»3I 
tjtb (^ 1 H/*t U o\y~i-i Uli £>M (J <^aXU Wj 

Jfa&r , Jevprimaridhujusvomftgnificatfoeft\'ukvL 
converfatio. SedftadLegemtransfertuTi eadenetatur, 
quicquidpr*cepitTrophetaautvetuit> aut adqusdm- 
vitavitdifiovelfafto , exiis, dequibusnonlocutuseft 
cAlkoranus. IdeoqueinterprobationeslegaUs numer**> 
tur Liber & Suna i.e. Alkoranus, & diBa,fa£fdqueMu^ 
JbamedisyideSpecim.Tfcoktf.tyfrQiivi veroaliud eft 
ejufmodi dictfi & factu jitf) V ^jaTSancfumi aliud 
^•«AM Pr<»/>&^/V*«r,qui^fitutrinquedifcriminis, ex 
Mfc quod ex Dalmatiaantehacamicusquidam nofter 
attulit,exponemus : ©^JtflfcX-l iJjffl ^P X— -sl 

* — X_Jt jOc ^— _/• sUmmj *kU <v/ 6©U 

*** <^-^t»Ujw »1 ■£=> U ^jaJJ wftjWj ^J^ 

X 2 *Mt Digitized by Google 'i&f. -SMfeGMAtM Oft.lENtAllSJlifATHI^Tsfl. 

«SV //# , ejfedifferentiam inter\^Alkordnum , &inter di- 
ttumfeufaftum>tumfanftumi tbtii&ropfoefaim}A\\sLar 
tza\x^divin£originisefi y Jwevdceseju^fp 

fum. Di&um fan&um eft , quodrationefenfustji aTted, 
yerborum verb refpettu a *Propheta . Di&um Prqpheti- 
cum , quod&verborum& vocumrefpettu^rophetam 

^babetauthotem. NunfcadSuastfcriptarQS» BxcelUikin. 
hoc genere fcribendi Muhammed , filius Abi Afhaleni 
Ifmaelis y Abu Abdalla Bodtarenfis y cuju$Tomus 

^/l**' \ g* 35 ** cu>U^s» abfol vitur Lib*is & foatentiisj 
¥itulis,Legibus &Paragraphis.(jopia libri mihi aiiquan- 
ido fafta dtLefdae>unde & capitu libronimqije Catalogu 
<dcferipfi i y quiavero nuncexemplarad manus non eft, 
ck quadecujufvis vocis genuino fenfu ex fubje&a mare- 
tta judicareliceat,conje&ura veniaprecor.Primus liber 
wcatur l^j)\ tv vU» Liberimtyinfpirationis,Sc 
habet .iJtjoU.1 feu/?*te0//<*jquinque. 2. qUj^I Fidei* 
Senf. 50.3- '^^Jcjenti£7^^.y6^\ Lotionis Sacr£> 
119 - _J. jyU^B J l JuLfe Lotionispropter effluxum Jperma- 
iis^i.6. u&>sM menjiruum patientis & propterea pre- 
cespublicss internfittentis>$7 .; f . *+*A\ L/f&toi quo>de- 
fciente aqua> arena dejricant manus , utidonei fiajit ?d 
concipiendas preces , if.8; s^oH ! (j*^i Treceshecefi 
Jari£,legedebit£,i t *L>l t *Jl ^ **§jcbYTreces invefli- 
^velproauxilio, clientela, 39. p. iX&V^Detempfo 

Meccar Digitized by Google ftmataprecibuswei,ji^.QS*y\ Convocatibadpr^ 
ces, 2*, 14. \e» \^j &eU*M ■ ^pfoncJiKkHs^Wu 

tas^fiiuVttaihfiedus, 46. 1 ff ! v^i^Jf *u*W t^fthjttlo 
prdinum^feu agmimm. if. *>XoJl *txxiV 'jJpertioyRvc 

Drocemiumprecum, 2ai8. sl^) .&#/^McoranTfc1l. 

*r .,. .r . .:-• .* ■ , •fik,--..'. *.> w ' y . •»>*."•*: -^ auf mt 

,30. 19. «>*^Jj *y^Vt>^\J$f h ** u ° > c S en S" 

fiexio, & tnoeainprectbus,' aUdPfeudoprophetdfuoiona 
precantur , formuiaufiiata, A)S»j *>*a?j *AJJ il '&XH ^ 
"Nonefi^Deus nifi^Deus , &Muhammfdu4poftolttsej4s> 
> 2 . 20. »jJU*J V*£)J %^ibftdut>uipr9cu» 9 i7, 21, c3fcw*l 
- jM j£=» ^^wirfiw^^wCP^tolegeiiduiii (^xJly) 
Jbmnojinter facra Aempe, f *2. ♦ ^L^adlj 1_««jJI sjJb* 
t PrecesmulierUm&infdntum,\f.%%. *i*epM «j^?>t- 
cesdieiveneris,6^. <3>± , 1 i^o Treves tmoris y 6. 
ii; : M*^¥recesdHWmfeJh^ 
'^ularesyprivatimperap£preces, ifiif. li-.ai^fwp- 
caiiopropotu , pecutiaribus.cohcepta¥itibus. ''A'^ 
aXJJ (^U-, P/»vw^^^»camp6fq«?tuosrigetV Jto- 
'tumeft, 3*18. g^^^ 5 ?^^««K«>f^hi^ 
>»48, 29. ^* f V V^X#^***"*#- 

Vrecesfponiefufcept^ & l^eT^riuila legefrfefeftjft*, Digitized by Google rtffi fMBj^Ttf-Qiu^TA^i^i^ni.Pars^. cano,?. &. *$*A\ ^ **#\ Jntentioprecum , 26. 33. 
^JI Errar, m^i^Mtinprtcibus , 14.34- v****^ ^* 
Juntrikus , 1 *4 3f • »U^Jt <^*-j e Debitum4ec'wa- 
rumi 1 3 -3f >*W ** J*? Ekemofyn*, Atyhatri. ^ eft 
. i^iBHjBr^fjfolutio Iejuny } c,um articulo Jl/^feiJl d**c 
cftfcftumMuhammedicum, fuccedens Iejuniomenfis 
Ramadani , alias .^boJl j^y*/&w»a«»0jdicituriUt 
•Oiaius alyAJl «^^«w^/^^jquoovisjcuihinc 
nomen *j^ facrijuij, hofiia, maclarifolef, incidens in 
diem^.menfisDilhiggia i 10,36. ^STeregrinatio 
Meccana, 240.37. *,A*5I VifitatiofacrainFefio Mecca- 
«0,32.38. j\*a»$\ Continmtia. * 40.39. *&o\\ \j^ 
■ Xrtbutumvenationis, 40. 40. fj*)\ Jejunium , 66.41. 
^jjjl «A»J Noxptentia, 10.42. ^Mt^fl^fiat/omen- 
J$sRamadan,6.+y cMfnriTn^ Couttnua& ajfiduain 
templo,r*ligiontsergo,mora , 20. 44. £ _j ?t J' Emtio& 
vendit»,i9i.+f. p Ul tAnticipatapretyfolutio s adafi 
-Jerenjdmmercem., certotemporetradendam * 19.46. 
«41JL4M Em$tioMs*domu$ velagrt nobis vicinivoluntas 
&defiderimn, .3.47. S^Wl Metce;, pretiumcon- 
-dudionis, 24.48.; *Jl>sJl Af#/f mandataria, qua quis 
alceri pot*ftatem<&texige»di debiti velaraice,velvio- 
-4eater. 30. 49. i) IfeJ) fadjmonium, quo quis fe prac- 
' dett a»t:fponfoi«ai pro a}io offert,ad numerandam pe- 
«umantcreditori,,8. 50. kJl^^Ji Muhusiutoris , pro- 
- curatoris, quialferius res curat, 17.51. y,*)!^ *cy»loJl 
■alewno&fotu. e}** jvoprieeft*rtfrm^*«j,apartear- 

jni Digitized by Google Dfi SlBtlOTHECIS OR.iENTXLIBi%,€bp.II? ity mi excoriando detra&us, Tn c|uo vinura conSi fblet y 4 
c^J , quod, praeter alia, notat , wr eju/modiMteteMfci 

Undejamverbale, KcjSd-4iU^9'f l -(aji^ l*ljo$J)l 

Solutioarisalienitumfflius , tulpendendocertusfr** 

fixus eft terminus Q &* vbcattir) £*«*««' «nr^, (o&* 

dicitur) 25». 7 2. <jal**Vt Migfatioderegumi**egii> 

nem , 3.53. \£tob\ Manumifiio mancipy ,' 41. 77; 

u^jH^ssJl Servus , qui c Dominofuo certam infcripfit 

fummam, quaJeredimerepoBt,6.ff. U^STfedonis* 

muneribus, 96. 56. «3^liJl2)r7>^M»«yx, 28. tf; 

^Jl Compofitioamica,paci&C3Lt\» 9 22. *8.to^A)» 2>* 

conditionibus , Stipuktlonibus, 24. jo. 1^1^51 2>*7V- 

ftamentis,^\.6o. ^S^ c\^ } \ Bellumfacrum , pro 

religionefufceptum, & expeditio, 2 ff . 61. o Ig^J ^j^ 

La*1 &epr<emiofoIlatoribusiUtsreli&o,ve\dcbe\\ihvh> 
jusdivinitusconceffipermiflione,4,2.d2. ^^sH ^&a 

ConjlitutiomvQSos i. e. quinaruprecum legeimperataru, 
velopumquintaepartislege irapofitae , 6$. 6$. ^^}\ 

Sj>sll*Jl T)etributts(iMs a»^% infpecietributumno- 
tat,quoda judaeis & Chriftianis quotannis penditur) & 
permij/ts,6$ .64. UlW 1 3 s* Inttium creationis,*oi 6f. 
^jjXtJ \} U±>$ 1 Tropbeta, & U>capraUorum x 43 %.66. 
{jjMJ\ **4 /A j* 4lia p#rs de ys , qua commijfa 
praliafequuntur,i%%. 67.^*2$ Explicatio , 438.68. 
toV^ ^** ExceUentioraldlkorani, 81.60. £l£»jJI 
«J^l^ De conjugio&divortio , 244. 70, oV—itjJI 
Expenfa m fuftentattonem uxoris , alias Jignificat 

Expen- Digitized by Google nifi leftto feHat j 7p. 7«. iA,£*)f pvismaftatajanquam 
oieetnofyfia^prorecensir^ataprale, aut cumprimavtceiv^ 
fapfir*<fyW c*P¥* \\\\ 1 'Jlr-%j^^j9 , $*^ Trtdfc 
9onat/o&fiurificia^.f^. ij* ^i) #<$/<*, oblationc s 
dte-ia«oieoiisDilh«gghia»tibj[ovjis ma&arifolet 30.77. 
i^^l ?Vtfx,<S?.76. v o*i*Ji Medicina,9S>-77 '-u-W^* ^ 
v.eftibus, iao.78. ( y* / Jl Detcgrotis 4,1.7$. LajI^IjJI 
Iterum de v,eftitu. 100.^0. yl^l moralia 156. 81. 
*f j^U^) 1 4>;Aeyw»<n* > #«? »*»»»* praconis adpreces, 

prout ejfaxlab Jji rt^/f,Muhammedanis/7W«/«- 
#//'ftw,feuprecatidnishoram } vel <y<>l cognovit fcivit. 

77. 8ai ol^ej OrationeSiInvitationeSipuUadconvi- 
yiajt.S}. pi^sjJJ ^ x 2?f Cputoleg.^/) ' tempore 
invitationum , vel D1_<>©jJ1 ^ &pluradeinvitationi- 
bus, 3 84. o*^*? 1 P//r//w, C <*e qua multa garriuntMu- 
hammedani.yide/f//?.0/7«tf.p 227 .)i«5i.8<5.U^ T l «i*» 
^UJJ^ 'Defcriptio Paradifi&infernifj. 87. /4 >ill ©«? 
JerretffiprovidentiayfatOijZ. 88. ^«Ulf* <t>K^M 2)* 
juramtntis&votis , 31.89. aUilj^U^s^/w- 
/«tyr , 15. 90. o^l^jUJ <De fanttionibusneceffarioob- 
fervandtSi 4f.pi. ajj.*h Panadefinitaa judifibus, 
30.92. (s>_<>4 jL-x^\^Deoppugnantibu s ^2.^i. CA.«>J1 
'Dedamnis , 14. 94. ^jJyJl *,>lX*J Revocatiio ad 
pawtentiamApoftatarumio.pf. tl^S=>^l Decoaclio- 

ne» Digitized by Google ' :0b BrBtiOTtfEcis OftrEWf ALtftrs, Cap.H. i6> 

W> 13 9*. bv*2\ & jS^Dmit&udismalis artibut>x$* 
3R7- Tandemetiamhabet ^^axJl 60.78. «s^xiJl 80.99. 

f U=aa.^t£>.IOO. ^U^». lOI. tX^y I y^A.» iLj^I 

iSUSo>.. f Uotfl 76-403. «^b^j p^UJacj ^jjti\ 
Iv univerftm&nt di&a f >7&. 

Habet hicauthor in Bib. Leid.p. 5 . Titulum : Suna, 
five Tandeft* Bochary , continentesreffonfk CMuham- 
medis, &jus *JMuhammedicum univerfum , Ceremonia- 
/e, Civile,&Forenfe ,.» Jumm£poJlCoranumauthorita- 
tis. Sunt fic alij Sunae , five legis 4>7>*3>»rftrIptores & 
commenta€ores,neitfpe 1; ^/M*»^#j,libro,ci^ titiiliis', 
^^siJI £♦** C«>w£v magna. > 1 xjifiiafus ^qui fcripfit, 
v Lpi Ctr 4 ^ ^JwJt o"&£» Reyelatio tecti, inex- 
plicatiortedperti.. Item ^W^J gfyU Hj|rom(ocier 
tatisjMuhammedisMidelicet.Item^^JCJI jlj^a ^» 

Ite x^c 2 ^j jIsf^I & pW! g ^ j.HajenusMus 
jiatiri,cujuseft , ^***^! ^ ^^ Cv * 4-^»r 
^w^librumcompofuit, cuititulumdedit, ^««ip 1 ) 
^*A*^f.^/t^»jlib.cuitit. fe > t «4* ,d, f Jlej. t^ijjfi, 
6. #£*&**, qaifcri^ir^ii. teges, & <^uJJ ^^eXdfe" 
Compendium legumj ltem } J^oJl vl*fe 7. £*/*- 
**/, Caftilienfisdedit, ^iWl v^» B.Hakemus 
Hb. gf^^jx^ 9. #*#4r<«wl.c.tit. jju* 10. AbiAlU 
cjufdem hominis librum. 1 1 . lbn-Gauztus * lib.c. tit- 

J^ * Aj , ^ j^, oC—j^—fm 

OU^t «. Ibn-becey. , v fil. Abdarrahimi,Abdalla, 
k ' i* edidit Digitized by Google ijv .SmbgMati* Ot.xfiN»^iiis > ij»jiH.!Pars*II. 

cdidic tAjciU^ 13. Hucpertinentva*ijtra&atu$i__ 
^jVi Abi Hafeni Bagdadenfisv 14. Ibn <David 
ijl»^! t^tf/tf«/,lib.cuitit. ^JU. |JV <>^bo)l »L,J>^t 
Tjjufdemeft WJj^ **JU. if./A»©il/i«^Idaeus , i.c.l. 
2*. Aj jyWl (J pl*^l opus eft ingent. Eidem tri- 

buitur, u**3i e^**^ C 1 -/* 1 ^» "*■» C/ — -» 

l6.Thatechaddimf,(i\. Seld Alphas, Andalufius > au- 
thor libri ^ jjw x iiJ\ ^i Autnor idcni eft t^A-Jyns» 
*ittf*M V**J* 47^^^^>Cordnbenifialc.K ^uJV 

£**** .Mtf i8 ' IbnZeiachusX.cX cA!«^« , * <•_*** 
19. Ibn-aager Gananaeus, cujus, pratteriibrom citatum 
tft «>W4| J 4^*>^l c,>buL>. Praetereahabent Ara> 
*cw.^»^hujuft^/f««r^r>^ fi>*compendiacft<florum 
& faflttrumMuhammedis^quorum , prae sdiis, magnun* 
apudMuhamniedano& eft pretium. Hoc nbmine veni- 
unt U/J^ ($+*L^quadragintajententi£y quaemate- 

r&tatiolneoccapantur J^ ff**!» (*4<*Jl JjK** ^r- 

**WfcH ^pQ&Mtj t^lj^Jt ^ f 8 — jA — * — ^ 

W/> quiiemm AriicuUsfi4ei\ alitin ramis> aU* in cer- 
tamineprbretigioney ali£int^£fcetica> ali£inEthicis f 
aUiitmetf^cisJS^cimAom^us. De quibus ipfe Mu- 

hammed \ , % &*> &**4j>\ Jl*l ^El. k*** &* Digitized by Google De BrtiidTttBcia O&ientalibus, Cap.n. . tjf 

W^* ?/*/<*? ^"-•A*N fj* «*H **•* W*> .^^ 
UJb W* *.l*XH f> , *-US »*«, »*lv & W^ 
L.»it_£ jmUSJI i^» *J uufi* rlis^3JI ^l **W& 

i^l b> * J*ot J Ja> «^aiMt 04I ii^Y & '*«€** 

«^ -Z- «• ^** yjl «jU^ Jj u**& *A|rt V W 

Ij , g ifti, ft *^^ ij y&*J UXjJI j^»-_^f^^ 

Qiusquisphfervarit^erpoplilQ difta 

inysy quanegotiumreligionisejuscernunt^ eumexcitat 
^Deus die Rejurrettionis in ccetu ^Doftorum & Sapien- 
tum : ve/ut extjs , qui Traditiones \Muhammedis refe~ 
runty nomemo habet>excitat eum die Rejurre&ionis *Do- 
<#0r*(ficPf esby terosfuos vocant Muhammedani) eru~ 
fditum^ Exrelatione AbiBardahErisei die RcfurreEtio- 
•ni Interccffor%gr teflis. Ex relatmnp Abi CAlafudi: Di- 
cuur illii Ingredere ^Paradifum quacunque voluerisfor- 
ta. ExtraditionelbnX>marlReferturtalisinnuiqerutp 
^DoUorum^ &excitabiturinteYmartyres. Horumxi^. 
di&orum exemplar grato hic animo acceptum fero 
Rev. & Clarifs. viro D. ^Ahtonio Lege+o , Ecclefiae & 
Academiae Genevenfis Minifho fideliffimo* amico fin- 
gulari , quodGonftantinopoliallatum a-Ch.164-3.apud 
me extare voliiit, tum (pitiag afio&iuas contefleratione, 
tum etiaxn fuae in Oriente peregrinationis pvifuavvov. 
Secundo u^j** five di&o Islamifmum ita definit- 

Y z *XJ1 Digitized by Google »17» SMEGMATisORiENtALls^iblli.farsll 

v 6|W^ (^^ tU £=*V^ 1^>*J *$*H ^SJ^ *A)i 

^/** *Jl «LMdo-J W I u* — <.— — ^^ — r-ll g**j 

Jslamismuseft>JiteJtutuifueris , noneJTe *Deum , ji^7A 
/#m ^Deum y & tJMuhammedem Kyifojtolum ejus : Jirite 
feregerispreces , penderts deamas>jeju*abismenfe Ra 7 
madanyobibisDomum (Meccanam, religiosenempe)y? 
pojjis 3 eo iter faciendo, Fidomabfolvit fequcntibtts? VU v 6 */* — * — ,l — ^ *— *-* — J * v^* 

Si crediderk in Deum, Angelos > libros & Apoftolos ejur. 
In diem ultimum. Si credideris providentia T>ei omnta 
gubernari) bona & mala. Studium bonorum (& 1*aJ$ I ) 

operum, i\\i , qui , deeoquasfivit , oftenditineo, 
liJl^ »JU si^ o^J ^J yU s^ <*OU» *XJ1 «x.»,! (a\ 
ut colat 1)eum , quafividerit ipjitm ; JBi^ *»/'»* fDeum 
non videaty^Deutn tdmen videreipjum. Sequenti <J^<x*. 
nomine Bochari , & Muslimi (quorum hic maxime pot- 
let authoritas) repetit f. illa Islamismi capita j de qui- 
bus fiipra. Hajc/peciminisloco. u. Habentur etiam, qui 
Ipfum Bochariiim commenta/ijsexplicuerunt, ut fbnr, 

^A jJU r Cy4 fDaminaa. 
^UaWl I Maalatjei. 

A£\ &X&\ <Js}** ^ Koteni Halebenfis. 

^«IMJ.l^f Balkin*i. 
^pU^sJl^*^! ' ilbnHagerCananjri. 

V ' ' Hujus Digitized by Google De BibliothecisOrient AJjLBUS,Cap.II. 173 

■pn . I I ■■»"■■■■ I - ■ ' ■< 

Hujus farinae ctiam funt lbn-Moniri *c*. ^J Ol^*t* 

2>. D I D A C T 1 C A. 

Habent Muhammedani fua etiam fyftomata Theolc*^ 
gica, quibus capita fidei fuac tradunt.Cujufmodi funt 

I . Kimjjah EJfadettt , ut habet Rav. " Parieg. 1 p. 1 f. 
.AuthoieGazaliviro celeberrimo, quiperquaaragintt 
capita totidem fundamenta five articulos fcidei Muslf- 
inicae tradit. In quo opere fibi author propofuerat, 
totum Syftema Religionis Muhammedanje confcribe- 
jre. VideComp. ift Mifcell Tocok.p.2yf. \ 

II. GtfoJl x)yo\ ^J t>f«4 /$\ M^^e» Liber -n<rtr*> 
&ucovTitrivx(& J i ubiauthoruniverfamTheologiamdi- 
ftinguitinjUc^itj r ^Xe Scientias & opera,TncoTiam 
&Praxin. Operaiterumdividitin *A>\jj V 1 ^ Inter- 
na & extema. Quatuor habet libros,finguli libri io.con- 
ftant capitibus. Prima pars decem articulis abfolvitur, 
1. DeEflentiaeDeiunitate 2. deremotionecorporeita- 
tis , &omniscircumfcriptionis. 3. Deomnipotentia 
Dei. 4. Deejus omnifcientia. f . de voluntate Dei , ubi 
etiamxirca articulum de Providentiadiverfas Muham- 
medanorumfe&asexplicat , dequib. Hift. Oriemt.p. 
3 f 3 . 6": De vifu & audituejufdem. 7. De fermoneejus. 
8. Deoperibus Dei. 9. Deultimo judicio.io. De Prophc- 
tia. Sccunda parte opera Muhammedica tra&antur. 
Scriptum hoc exOriente fecum attulit Amplifs. D.Cw- 
neliusHaga, Praepott.Belg.Ordd. ante hac Legatus 
Aarey^^whabeoprinwpartis. 

7*3 iii. Digitized by Google i^4i Smegmaw OiLHnnr AUSyL»; III. Pars II. 

^j\j>}\ »oiX*3, iJ»Jy\ *4dfclS l-** «iljjJl & — \A 
*^-a <£3*> *<• w^y^ J*»*i **j olf* ,i ****** 
y)«OM Qrti^j ^WfyJ ^W* kafe* 1 cs^ 6>aJ» 
g$U c-»aj^ 2%_ *^*** ***' 4**»* <*•»)«** *«** 

Scriptum tfagogicum adftientiam univerfalem eorum, 
'qua adreligionempertinent •, qua nempe eloquenda funt 
ore.crededa cordibus i &facienda i de/ceteribus i & qua h/s 
funt affinia de Suna iJ.Legibus&yeifyi^earu tonftitutio* 
ite, bnfJiATPan ', axiomatis quibufdaminfupermoralibus. 
Summaacniquctjfrticulorum Theologia(Jc\ juris Mu» 
hammedici,qiibdcircaramosoccupatur, itaenimjam 
ferehjec voxfumifolet } Vide Not.tPoc^.ad Spec. A rab. 
p-tP5>-) &fpecierumejus admentem feufettam CMateci 
■f&^nejty&viaejusyCui^DeuspropitiusJit. Confcnpfit 
WudAbdalla Abu CMuhammed, ben Abi Zeid, Kairva- 
•naus, cujus ^Deus mifereatur. Extat ewTay^a(pcv Bernae in 
-BibliotbecaBongartiana , undemihitransfcriptionis 
copiafa&aeft. Habeoenim integrum exemplar. Partes 
operis duae funt, priori agitur de Theoria. fidei Muham-, 
ihedicse articulis principalibus ., quos jam ante hac dedj- 
mus Hift.Orient.p. 2 5o.Reliquaad/r4*/»,Leiturgiam> 
Sunse explicationem adeoque totam hominis vitam& 
. . aftio» Digitized by Google PeBuhothects Oriemta^ibus., Cap.II. 17 f a&iones referuntur. Injferemus ordine argumenca 
capitum.i. gji^l bjJUju?j «aJ^I *v «JikjU.* <_A_j 

OUljoJV ^J u*e*.lj <j>x Caputdei/s, qu£ & os eloqui^ 
debeti&pracordtacrederecircareligippem. %. %^v**\j* 
£maSSjj>$£\ *JU i^«* conveniat lufiratio &ktio.%, 

tt^^^jjf&y-*) m^\j 1^% LJr •y.L.^u vii 

^L^JS J ^ l*XJ1 Caputdep%rit.ateaq*4±Vifiis>detm* 
fundo feu traftu > &quidobfervaride,beat in vefittu 

tempore precum. 4. *Jy^_jj6pl * I — »*>**» V 

XspXX- ^l ,,£=»*> l k*/ A !* iModuslufirationisfeuab- 
iutionis,quiditem>Sun*Tationefit & mandative£vtnex 
cejfarij debiti ; mentioilliusacTuSyqutipoUutumjtercor^ 
urina,vento t corporislocumJiveaquaabluunt,JivelapjlT 

lisdetergunt. f. SjWH cs>* J-^V^ VW, GfP** ^***? 
btioiK ejus quicumuxoreremhabuft)Ojftfiuxumpaffus 

efi>6. -*#! «i*j *U_* — 5» ** J fJ;^vU 

Caputdeeo , ckmaquanonreperitur\&defcrifiioZ*> 
jemmemle. deterfionis quae arena pura peragitur. 7. 
«^aiiM *»*• (^ vW®' abfterfioneocrear*m,inWmett 
nempepdlutanim. 8. l«jUJ$ Oljtf-W «Mty «^ vt> 
Caputde temporikus precationu, &eorum nominibus.9. 
**U>^li fe,Vj^1 ^ vW Caputde convocatione adpre- 
cationemyearumquelegitima confiitutione. 10. J*«J1 *i*> 

^u5v> ji \j#\ v*\# j^i ty ^j/jj oy-Ji <> Digitized by Google tjr<> $mbgmatis OitinJTALis,trB.in^afs H. 

guidfacJofit oprn inprecibuslege definitis ; # quidil- 
(pconveniatexaccejforys& LegekyikQu. 11. ^l — 4 ^U^ r U^l f£=**j wU^I ^U G*/«f deAntifti- 
tio , & ratione xjintiftitis * d* ejus fubjeftis. n. 
«£*H ^ £*U* vU Caputgeneraledeprecibus. Prolix* 
<fe precibus,earu titibus, fpeciebus , vitiis & defe&ibus 
agit.ij.^A Jl •>© t^KjfDeprecibus ab iterfatlurisper- 

ajendis. 14. is+^» »$10 ^>\^Caput de precibusdieiVe- 
weris. if. Ufym^Sw^i^^^Deprecationetimoris. 16. Caputdeprecibusduorujnfeftorum , f dequibus fupra 
p.166.) & fMpccAwKfpos dierum LMettai.e. cum Muham- 
medaai religionis ergo morantur in loco illo , ubi facri- 
ficia nia&ari folent. Vallis eft quaedam Meccae. 17. 
U^-jfcM »"$*» «i u»W Caputdeprecibust quasAntiftes 
■haberefolet cum Luna Eclipfin patitur. Uj««^ enim 

'LunXy d^«.fc» *$>//* notatEclipfin. 18. «^ v^ 4 

JLju&»^) Caput deprecibusy froimpetrandairrigatione. 

«fUiJj *&«■»• &?<fc^ C^fff deeoquodcompendiosefieri 
^p^^circamoribundumi vel j Compendiumquidfie- 
ridebeat circa lotione, involucrum/epulchrale , con/utu- 
ram, elationem&fipulturam. 20., «>fc s^Ul ^ <_»l^ 

c-***W UjJlj ^UapM Caput deprecationefitperferetra, 
&orationepromortuo. 11. ^JI^ jiLAJ lcdJl ^ <-»U Digitized by Google De BlBLIOTHECIsOR.rBtfTALIBUSjCap.fr. 177 tX»b **Xo Caput orationispro infante, precatio pro eo, 
deqjotioneejus. tt. T \^\ ^ul^ Caput de jejunio: 23. 
cilisaXe^il (Jrc^Ut Caput decontinentia, abfiinentiaa 
rebus mundanis^ peculiariter,ckm quis, reliquis valere 
juftsjn Temploadtempusmoratur. 24. 8 bfe^ ^ <JL^ 

^i^j^^J V**4tt fe> A g^* Uj £,«■>!, gj^jJI 

<* — ^ 1 y &*]j ^3t j — *t ^l^ ^ «^ L^j 

C*/»f de decimisfontium ( vel fluvioru.m,aureoru' num- 
norum: eft enim vox wAwr^^-) agrorum,&eorumqua 
exmetallifodintsprodeunt.ltemdetributo, &eoquoda 
mercatoribusacctpiJotetfederatis,8c(fort. leg. ^^ ».3 
Sertcarijs. 25. *^Ul sl£=»^ (^ vU Caputde decimis 
jumenti. 26. ^UiJJ ste^ ^ vW ©' Eleemofyna, e- 
rogata die >iJI quandojejunium Ramadani folvjtur. 
Vocaturaliis ha?c Eleemofynag^ 1» i Definitur» 

»^V »>W*v/ j- — Aj v< jJl ^U^ (j^iS^)^ ^U 

Saapro unaquaque anima ,juxta Saam Trophet/e , *** 
conftat +?modys,juxtamodiosejufdem : Quafifuas etiam 
menfuras,judaeorum exemplo,diftinguere vellent in fa- 
cras & profenas. 27. S^lj gWl ^ v lj Caput depe- 
regrinatione religiofa , & commoratione *d ^Edem 
CMeccanam: 28. *SoJu5l^ gtltjjl^ l^WtM ^ ^Li 
»V^»j ***I^J1 ^ f ^i , ^ <j,lWfj J^eJtj Digitized by Google 178 Smegmatis OiLiEN¥ALis,LiB.III.ParsII. 

Caput dehofiijs^facrificijs , ovepro recens nataprole ma- 
Bata* venatione* circumcifione^s quaex ciborum &po- 
tuumgenere interdicuntur. 29. ^l^cpJl ^ c^l^ Caput 
debeljoreligiofo. 30. ^jjJJj yW^ 1 i^ ^W Cafutde juramento &votis. 31. (J^bJW ^ti—jjl i__ uL^ 

t \*j\j a y±i)j eUsXJ^ *_^!5 ^ui, ^ij Ci/tf/ <& conjugio* divortio, reduttionerepudiata , r^#- 
dio^quodfitpronunciationeverborum^ tumihiutdorsu 
matrimeae>jurametoquoquisper **$ Deum,feuxorem 
fua fpatio certo vel acceffiiram,vel non accefliiram,j urat; 
mutua matedi£iione>divortio quodfit inftante uxore, edq$ 
remittente , quaexpatto antenuptialideberenturipfi,fi 
dimitti contingerety de ablaffatione. 32. »j^Jl ci VU 
\jpm$\j *xhJ)j Caput de mulierisfiatu y quocumeaex 
lege rem habere nefas eft> vel ob mariti defunttilu3um> 
velobmenftrua^velrepudium •, de impenfis y uxoridebi- 
tis , abfiinentia ab uxoreproptermenfes. 33.^ yl j 

cj^i ji»l&Uj £>«J1 Gi/«/ devenditione, &qu* 

ei funt fimilia. 34. ^JU=>Jlj j**^J \*\**J>\ <J[ vU 

Vj **y f l> *-****!* d/itf <& tefiamentis % manu- 
miJfionefervitfamulO) quifibi manumijfionis pretium ju- 
bente vel permittente *Domino infcribit , libertate\ 
concubinatu * & jure quod quis habet in manumifl 

fum. 95. ^-frseMj iijjiaJlj **$Hj *JtifcJl <J u*l ^ 

4^-— »«a 11 Uj itJlXJlj iU^JjHj »j*lstJ1j e>A y Jlj Digitized by Google DeBiBLIOTHECIS Oa.iENTALtBtrs , Cap.II. 17^ 

Caput de vicina domo velagro^ qua quis emere vult , do- 
nisy eleemofyna, rebus ufibusfacris deftinatis , quas ven* 
derenonlicetipignore , rebusquasdominusufuiindigo- 
rumpermittit , dedepofito, colle&ione , rapina. 36- 
l*jjt pl£*.^t ^ iJi+Caput defupplicijs capttalibus\u- 
bi de pcenis in varios facinorofos & fceleratos. 37. 
0\ olfl&Jij j^AoJ^t (J vl^ CW/*f de judicys & teftimo- 
nijs. 38. ucj>\ y i)\ (^ vW Caputdejjsqualegisnecejfi- 
tatejuntfacienda.^. & — _*j o^l^iJi o* J-** cpl^ 
t^jlfc^Jtj «4*)jH x^AJI Caput dereliquis lege impera- 
J*s,tradittonibuscongruis> & alysdefiderabibbus. 40. 

«tfJ*V Jj*£> Ly Caput de tonfuramyftacis>circumcifi(h 

nei ubiauthor**^.* UjJJ oaliaJtj U w Jl%yM ^Wl 

Circumcifio ( voce ^x^ exprefla ) virisimmbitjurt 
Sun£,fedfaminis(yoyL proprie con veniens circumcifio- 
nimulierum) honortficaeft\abrafionecapillity > vefti- 
mentis prolegendisverendis , &qu<eeisaccedunt. 41. 
*+\j£&\j *\*\*i\ (J v' -•! C*/** </* a£* &potu. 42. 

Caput de tmpertiendafalute , rogandaterveniaante- 

quam quisatteriusingrediatur <cdes } clancularys collo- 

quijS) dementionefacienda ^DeipramiJJisprecibus adcu- 

jusvisrei propofitumfufciptendu -> ubi aliquot precu for- 

Z z muke> Digitized by Google 180 Smegmatis Or.ientalts,Lib. Ill.Pars II. 

muke> deformulis quibusviatoreSy equites velpedites i- 
tinerisfui debeantfacere initium. 4.2. £{*x&\ jj v^— t 

^^ ^jij W». fj*»\j «>ty J^\ j^j 
gfJUJlv *J&Jb) fS§S3\ Caputdemedicina t &amule- 
tis magicis^augurijsfiellis (aftrologia judiciaria)f4/?n«- 
tione,punc~turisglafti aut mlipuhere pitfis , decanibus 
alendis , & benigne tratJandis CMamlucis i. e. famulis. 

five «^yu^wifreifjfive $oqwt?urrtii4$.<+j\X&\j IjjJI ^ olj| 
<*V'l* J**^ UL * - -* t-V&J *>/ J W <-**«XJ^ u »Ua«JJ j) 

<& l > /t jt.jCaputdevifionibus ( fomniis) ofcitatione* 

fternutationejufucalculorum (quiabauthore , Perfa- 
rumRege ^afyj Neerfyron dicitur ) certamine cur- 
fus, quifit equts &jaculis , aliifque y de fomniorum expli- 
catione, praeftantia fcientiae, quaedam fub finemaddit. 
, iv. Addimusalium^awjttoyquidem , &aD.Chri- 
ftiano RavioIJibliothecajaliquandoTigurinae oblatum, 
fed prolixumTheologiae Muhammedicae fcriptorem, 
quiTratourafuufequentibusabfolvitlibris 1. */&W 

de purificatione. 2. »^*sM de precibus. 3. 0\j£s>j)\ 

decimis&eleemofynis- 4. fj«2\ lejunio. f. ^\ pere- 

grinationereligiofa.6. £j^\ v^» &* emtionibus, 

fanore.mutm.j. <_V*M <bepermutatione, ubifpecie* 

cum fpecie mutatur, argentum cum argento. 8. lj\.v==> 

vto^ deTignoribus. 9- ^P^ \ ** prohibito abfoluto 0- 

pumufk , quod fit aPraetore in minorennes , fatuos &c. 

quorumnonrataeft vel emtio,vel venditio.10. v^^=» 

J i^! < Dedebitomanifefto i quodquisfatetur.n^ )/ \^\ 

/u dt Digitized by Google De BlBLlOTREClS OlllBNTALIBUS, Cap.II. ltt demercenarijs&mercede.u. *«jL31 L^^s» 'Deemtio- 
nevicinarum adium. 13. »£»^.£31 <De communione , 
quae vel eft (SftJLo^l pojfefjiohu, vel *y*ft foederum. 14. 
•^ LaJI <_>lx£-> Demercatura, quam quis conditiont 
certihcriproatio exercet. if. *3lfcjJl c-,Ucfo Liberde 
curaalienarei. 16. *3li£=Jl 'Devadimonio, quoddu- 
plexeft ^uisJLj *JUU velhominis, vel JUle *3U£=», 
facultatum.\y.£**1\ TransaBioamica. 18. ka$J\2)* 
<&»<* 19. <_»j^)l vlJC^=> 2>* legationein pios ujus y ut 
cumquispauperibus domum, ftudiofislibros legat. 20. 
c^aiJl Derapto, ejufqi reftitutione. 21. »«^31 t^as» 
Liber depofiti. 22. t^J.aiS lj\X==* 'DeconceJJioneuten* 
Jilium abfque pretio , elocattoneadwmgratis pro ujk 
pauperum. 2 3 . U«>iiJ \ Depuero expofititio:qax ejus con- 
ditio, & unde alatur. 24. idaiXJl <^\z==> ColleiJio rei 
amiflkiquamdiu ab eo,qui,illa reperit.retiheri poflit. 2 f. 
.JUaM 2)* hermaphroditis ,* eorumnotisfexus. 26*. 
jiUJ Demaritovelprole,quos defiderat mater.QviQd- 
nam judicis officium fit *3 uf y aj ^U J*^ «^L-fclal 
t^s^ r l ,,». J<%iHj £&y cum lateat vir,nequejciatur 
locusejus-, velvivufhefitanmoriuus. zj.^J\j$\Defer- 
visfugitivis , quid debeaturillis, qui eos reducunt.2 8. 
ol^Jl l^.) VitareftitutiomortU£. Intelligitur agcr 
vel terra deferta,quaenulUus commodo infervit , eui ce- 
dat, & iquo vitae quafi reftituatur . 29. qj j U3 1 v U£r» 
©t?//t^/4ttfivepermiflionefe&anegotiandi , femuv 

lo. 3.Q. te u Jj> * 31 < Deelocationeagri,pro certo 

Z } cano- v 

Digitized by Google l8l SmEGMATIS OR.IENTALl«,LlB.III.ParsII. 

canone. Alij tertiamalijquartampartemapprobant. 31. 
OU> l-*H *D e eloeatione ia<riftuv , pro deftinato reditu. 
31. ^UCjJt Dcconjugio. 33. gtb^S Dc ablattatio- 
»^34. <J^1«J1 De</iwrri^quodtriplexeft.3f. «aaiyJJ 
De repudio fa&o, fal va libertate, repudiatam reducendi 
domum. 35. &$t V^^=» Dcvotequoquis Jl $ 

^it ^ dfc/i v <$V» *— * — >i> *V^ 

dixerit uxorifuftper^Deumaccedamadtei aut nonacce* 
dam adte,quatuor menfes j hoc fi violaverit ***** <J *-**»• 

TerjurusfacTusefi. 37. Jurt/^Ol Jtf ^ yW^* V^-^=» 

Liber de Tahari.c. ea repudiandi formula,£*K quis uxo- 
rifuadicit; Tu fuper me, ficut dorfum matris mcx y tum 
enim illa ipfiinterdifta , nec licet ipfi cum ea rem habere. 
38. ^Wr dtmiffio uxorisJdipfumpetetiSi&remtttentis 
propterea maritofpbfaliapromifia-, qu<c>divortio accede- 
te-tpraftare deberet>aut aliunde oblato munerefe redime- 
/«;idquidefit,fimetuantutrinq>j^3l j^„v» L^JLj ^) y\ 

finonpofiefervare^Deiftatuta. 39. .^yUM lj\—X4=» 
Liber <te maledifiipne , five execratione mutua,quae fit, 
cumquisuxoremfuam fcortationis aut adulterij habet 

fufpedam: ^^l A ^^ i^jo^. y' W UX3I iix» 

^) *AH.j j*sl »^ J^s J J>*> Cy^ tf/t J.&& Digitized by TGoogle De Bibliothecis Oriektalibits, Cap. IL 18 J 

*>«3J ^fr <*£) j £**s* ^j L-$*J' ,,*&* 13^1 (^ iu? l^jx^ 
*jl *X'Uj j^J lf* ^ J J^SJ Ot^ ^ tf ^J! 

*-.**» ^ Jy^j ^^ (** v (^ 1 v **** fe^^^w t>j 

^\±*X^5 Modusmaledittionis. Initiumfacitjudex 
a viro^ quiquater teftatus&naquaque vice>dicit: Teftor 
per 'Deumyne verum dicere^eo quod fcortationis ipfam in- 
Jimulavu ^uinta vice dicit Q udcx )JFt maledittio *Dei 
fuper ipfurn, Jimentitusfueritin eo>quod convitiumfcor» 
tationis in eamconjicit : Inhisautemomnibusad eam 
(mulierem ) refpicit. Tunc teftatur mulitr quatuor vi- 
cibus y dicensfingulis\ Teftor per Deumjllummendaciter 
mihiimpingere fcortationem , quintoque addit; Irafcatur 
ei Deusjivere hoc crimem ei(non)imputet fDu autem fe 
mutuisconvittjs itafunt infeEiatiyfeparationem intereos 
(judex)inftituit> qu£ eftdimiftio manifefta i.e. omnimo- 
da. Diftinguunt enim inter hanc U>L* UXi* & l**^, 
qu2eeft^w^reditus40.3LX«JloUf£=> Deftatumvlir 

ris quorem cum ea habere non licet , cui certum pro di- 
verlitatecafuumaffignaturtempus.iH. kiiUl De^«r- 

ptibuS) expenjis, quas maritus debet conferre adfuftentar 

tionem Digitized by Google 184 Smegmatis O wbnt alis, Lib. III. Pars II. 

tionemuxoris. Quadereprolixeagit.4*. <JUa3l De//- 
beratione mancipiorum , a quibus & quomodo fieride- 
beat.43. ,**>& De manumifiione fervi , defunfito^Do» 
mino. 44. d^L*«y^l De ancillarum concubinarum libe- 
r/j,quomodohabendiaut tra&andi.4f. «^jli^Jl Dc 
fervo j quiaddomini prtfcriptum Xvt^ cavet. 46. ?J\ 
*De authoritate , quaquisinlibertumfuumpolkt. 47. 
JaSJt Ol* a^b I *Decriminibushomicidij j quotmodi» 
committatur,quinquencmpc. 48. cJi^WDeptacufo 
cadispatrat** Sive, damnis farciendisproptercom- 
miflum horricidum. Itacciamfup.p. 168. lege. 49. 
i*LJUl w>US» ©* exigendo juramento propter eum, 
.qui trucidatus repcriturin urbeautagro. fo. JiUJl 
*De pretio ,fivedonis, quapropinauipaterniaccipiunt y 
profanguine* per imprudentiam, effufo. Deducitur au- 
temi Jjte Detinuit confirinxit camelumcomplicatisfi- 
tnulpede&cubito , quialigatisinplacandorumareaca- 
metos*ficrifolebat. 51. ojj^\Depcenis ajudice defi- 

nitisj (peculaliis hocnomineintelligunt Arabes,/**/?/- 
^/^»^8o.iftuum) qu* quidem fit precedenti U>Lj 
ideft, tefhiumquatuor authoritate& ^l^^l quaterr*- 
fetita propria confejfione. Ubi de poenis fcortationi, c- 

brietati,calumniis&convitiis indi&is. 72. *_ j>,«JI 

ci* JJl &>*j 'Defurtisy & latrocinijs. f 3. «^a^I 2)* 
quatuor fpecicbuspotusprohibiti. 54. ^ l,» j. J | ^ j^ \ *De 
vemtiom&facrificijs. ff. * ? se**i)l T)e hoftiis facris . 
J<S. gU$l 2>r/«rtf/sw»^>&tribusejusfpccicbus. 57- Digitized by Google De BlBLlOTHECIS ORIENTALlBITS,Cap.II. 18? 

cj> c - v ^j "Pratenjio alicujus rei> cumquisaliquid^ tan~ 
qttamfnum>pr<etendit. fi»cJo\qfi>)\ 'DeTeftimonjjs. 59. 
solg&Jt ($& £y*J>\ Derevocatione teftimoniorum , an- 
tequamferaturfententia. 66. ^xl\<^o\Deofficio r 
^ moribus, qualitatibusyW/m.Nori contemnenda contra 

* judicu corruptelas habetpracepta.61. i*»'i$\ De dividen* 
da hareditate^ aliifque rebus. 62. xS^^r^ \ De coatfio- 
ne> varitfque ejusfpcciebuS; quidhorao , fi violentiavel 
latronis aut Sultani urgeat , coa&ione excufarepoffit, 

• vel non pofllt: quarcoadto extorta mutare liceat, vel non 

liceat. 63. «jl^M^Jl u^U6»De bellis , religionis 
causa fufapiendis, oppugnandis hoflibus tributis > veffi- 
galibus. 64. ib*U^ *Ua^1 L 9 >L£ s => c Deimpudicis& 

licitis. Agitdeveftiumufu&abufu, permiflls&prohi- 
bitis,afpe&uvelmutuo,veliiioipfius&c. 6f. Llaj)! 
De te/iamentis. Atque haec quidem author aymv^^^ 
fcriptusmauucujufdam >£l„ tyili > &in expeditione 
Maximiliani II. in Hungaria a.Ch. 1 j 66. (vix elapfo de- 
cennioexquofuitexaratns) captivo equitiTurcicoe- 
reptus , cuitamenvitioseaquodamnomen Alkorani 
Turciciinitiofuitimpofitum. Authorperfpicue, &, fi 
cjuis alius, Methodice agit , citatis diverfis diverforum 
judiciis,pr*fertim AbiHanife, AbuJofeph,Muham- 
medis &c. Cui fimilis vidctur codex quem ante bien- 
nium vidiTubingrc inBibliothecapublica, authore, 
firefteobfervavi, Ai^&Jl^j^ & joj»** Mafudo i. e, 
EutychelbnZedrafcharia. 

Aa Dc Digitized by Google i86 Smegmatis Orient alis, Lib. III. Pars II. 

E. De Theologia Scholastica, quam 
f ^l£=Jl Sermonemappellant. 

Vox p&==> Arabice norat orationem , loquelam, 
fermonem. Meton. artemorationis, loquela, & Synecd. 
quidemejus,quaeindifputandoeftoccupata, di&aalias 
r "^£=J\ fXc fcientiafermonis. Clarifs.Gol. CMetaphy- 
ficam,Ceu TheoIogiamThilofophicamy velScholafticam 
vertit. Scholaftica etizm Theologiaenomenclatura pla- 
cuit Tocok. fpecim.p. ip? . Non male, five enim termi- 
nos ipfos fpe&emus , five formam difputandi , five ob- 
jedum , cum Theologia £hriftianorum Scholaftica 
multum habet affinitatis . De ratione Etymologi^ inter 
Mufelmannos non convenitj utrum propter«a $J ^ 

r ^O 0~* ^ * [#Xc )jXS\13j L^ji SjJ^S i\~A 

quod pracipua^dequa apudnosdifputatur& controver- 
ttturquaftioyfitilla de r $£=, fermone, vel verboDei: at- 
queitatotifpecieinomentribuatur j velquodimitati 
fuerint OUaJI^U ^jxi ^Ui ^X^J £ iii-tfiJI 

ia ii Jjh* r ^£J'j ULixiJ\j Thilofophosyquifpecie ejpecie- 
busfcientiarufuaruvocarunt Logica •, voce , 'qua $^>\ \ 
Qjvavvp,@->eji. ClarHs. Tocok. ut non dubitat, primas hu- 
jusdifceptatricis artis inventores, nomen xiyn vel hoyr 
xiis habuifle in mente ; itaingeniose conjicit , ipfam 
Theologiam eos expri mere eadem vol u ifle,cum pracipue 
de Deo agat rebiifquedivinis. Unde & ipfi Arabes eam 
definiunt *ilu»j J)\ Ob y e ^j&tf JU f &==)l Digitized by Google De Bibliothecis Oriehtalibus, Cap.II. 187 

A lcalam <?/? fctentia , ^«i disquiritur de Ejfentia *Dei & 
attributis ejus , dr condttionibus rerumpojfibilium cirta 
creationem& rejiitutionem , jftxAi Canones Islamism^ 

vel juxta alios j^oUuc^I * c c y &Jl j, cJyUl^ JLt3! 

xaJ^J^ ido^l ^>c *4»>x£=**l\ Scientiafundamentorum 
legalium>qu£adarticulosfideipertinent , quaperde* 
monftrationes certas acquiruntur. Fuit autem haec 
TheologiaScholafticapartus Motazahtarum^qui, cum, 
imperanre Mamone,Philofophi in Arabicam translati 
eflent linguam,eorum argutiis in fu bfidium vocatis,no- 
vam&plane aliis principiis innixamdederuntTheolo- 
giae Methodum , qua xuJl^ v l »£-»11 gf^ r*//#0 

t^Alcorano^ & Suna , rationibusalijsfunt ufi^ quam reli- 
qui , qui apud ipfos vel pro melioribus Theologis , vei 
fenioribus Philofophis habebantur. Unde ne quidem a 
fideifociis vel interTheologos referuntur , vel Philo- 
fophos. Inter hos au tem Scholafticos* ut ex innumeris 
aliquos referamus,fcriptis inclaruerunt. 

I. AuthorUtf\jJJ Almawakef, quiSyftemahujus 
fcientiae compofuit. Eam ita definit 5 *** /^t! #A* 

Scientia y quaidoneusredditur.quisadconfirmandos ar- 
ticulosreligionisy allatisprobationibus > & dubiafolven- 
da. Extat etia in hunc librum C(/ ^Jl i.e. Commentarius. 

II. Beidavius, fcripfit ^JlyJI Librum Scholafticum 
de fundamentis religionis $ velTheologiae Scholafticae, 
quemcommentarijsilluftravit* quidam ^L-gij^l 

x^Afiphahanienfis. 

Aa 1 iii. Digitized by Google 190 SmegmatIs OhentalWj LiB.III.Pars.il. 

•OUjyij 0,3^ «V^J •l**^ , J fi«H» J l Jwty 
J^ja^lj^Jl/jXfcuJjOLe*»» ^UjJI^j^j 

y1>iXl <-*tV^ J->*^1> aeljiM *>*«*^ uUfs*."^^ 
l 6H p.ljx*&Jl ^tjlftfaU JjUJl^^AJCjj Jj*aiJij 
4^*1 3~J1 (^i-M-Jj £>L._ _.jl_*Mj £_&^l (j^JUj 

* t Wi r t~_W jJ^j^U !_♦♦*, ol ifeWj 

^U^l iJj^ Jtj-l **•*•* «JUJW *fVa&Jl l«xJ*> i^ 

^e j^UUJl jJ^j «JU3f Jj_g r -_-=»-*l 1«j*jUI ^ 

*^==»J L| l^xJol «SWf * autem y judicia legalia quadam de- 

pendereaqualitateoperis (quo comment : refert f^*-J1 

^ J1j lejunium&eleemofynam} & appellariVhzr)lz 

i.e. adramosfpeftantia y vel Trattica : _4Z/// dependere a 

fide> unde &radicalia , velfidei nominantur. Scientia 

autem aprioribus refultans , vocatur notitia Legum & 

judiciorum^quia nullumprabent ufum nifiratione confii- 

tutionis * nequeobfervataliudintelle&usinjudiciorum 

univerfalitate* nifieam. Tofteriorumfcientia eft dogma- 

tumdeunitate^&^Aitnbutis , inquibus pnecipuaejus 

verfaturindago, & nobilijfimus fcopus.Erant autempri- 

jh/ exfocietate & affeclis (jHuhammedis^ quibus omnibus 

*Deuspropitius efie velit $ propter puritatem articulo- 

rum, compotesfelicis Trophet* converfationis^ tempufq^ 

fadc- Digitized by Google De Bibliothecis Qribktalibus , Cap.II. 191 

faderis Q initum cum affeclis, fe&atoribus } adhuc 
propefuit : Itaut obortisvarfjs cafibus (bellis} atque 
controverft/s,faci/epotuerint habere regnfiumfad Pro- 
phetamnempc & focios} Acqutefcentes igitur abfiinue- 
runt a revolutione harum duarumfcientiarum Q ventila- 
tiohe Legum,&articulide unitate, ut habet Commen- 
tator, qui etiam obfervat, haec de Muhammedis tempo- 
reefleintelligenda, ubinondumfuerit*A*£=JI yjjJ) 
& difpofitione earumperTapita & articulos(confefiio au- 
temfcopi eorum & ramos concernebat & radices } ufque 
dumdifiidjjsinter Mufelmannosglifcentibus ,& conten- 
tioneinterjintifiitesReligionis nata^apparuit difcrepan- 
tiafententiarum,tnclinatioadnovitates ( intelligunt 
compofitionem librorum ) & varias opiniones , atque 
fic crefcentibus quaftionibus \ & accidentibus reditusef- 
fitaderuditosindubjjs ,, quimodum peneexcefferuntin 
fpeculationibuS) dem&nftrationibus , ftudio & contehtio* 
wejurisfui (nampropriead *iiJl refertur} laboriose 

eiiciendi , & explanationearticulorumfundamentalium 
atqueradicum,difpofitionetra£iatuum & capitum^muL 
tiplicatione quafitonu cumdemonfirationibus fuis ("qua- 
rum claffes qu^tuor conftituebant »ju3I c^Ljc^sJI 
^ l^X3Vj c L»/b> Jj vel;, ut paulo p6ft diftindius expri- 
muntur,erat JUJ *X)1 oteb Liberoptimimaximii.e. 
Alkoranus 5 2. aJ^ S-Uj & Suna Apoftoli ejus. 3, 
^\ ^LaJj & confenfus Gentium. 4. l^ijKI ^t**, 

& ratio veljudicium Theologorum;VideAnal.p.29o.} 
eitationibus fimilium cum refponfis futs , examine Thila- 
logia^&reconciliationibus , 4 expbcationt Re/igionum, 
& diverfitatibus earam. Ea autem qua juvabant 

noti- Digitized by Google *p» SMEGMATIS^OlUENTALiSjLlBJII.ParsIL 

rfi" ■ ■ — —* ' ■ — ■ — • "■ — * ■■ ■ ■ - ■ ■ ' » 

notitiam judiciorumpratticorum , ademonftrationibus 
diftinttivisvocabantur *iiit . Notitia modorum demsn- 
jftafionis^/i4mJHari^ r (vertictizmpotc^i^cu^T^ ) ob 
ufum quem habet injudkys , *i£)1 Jy*\ radices juris- 
frudenti* : Notitia articulorum^ a demonftrationibus y 
r ^£=>l fermo. Recitat pofteaaliquotraciones , cur, 

quam nuncupamus Theologiam Scholafticam , f^==> 
Cxvcfermo vocetur , i. ^jS calr^» **=* W* fe>l>*£ &*$ 
Ij^i I j^4=> (J r ^^=s)i Quiaprimariusinquifitionise- 
jus, titulus (Tundamentu} eft/oquendiratioeoru.Sermo 
(ratio) itavel itafe habet. 2. u&^^^—M *l+~* u* 
*&*1>M y^A\ CMateria deferxnone eftprxcipuumobje- 

tium ejus. 3. U^S* 5 ^ p&==Jt .*%_ V^ J ^V^* *^ 

iU JUUJ UlUJU516=» ^dfeM r ^^ c3\ f c,ti\ 

§luia concedit facultatem fermoni in ajferenda veritate 
Legalium , &neceffitate controverftarum y ut Logtca a- 
pudThilofophos.^. rJ \^\ &q u^U JJ aJ^- Qnod 
haecfcientiaprimafit,Methodiratione. f. Jte=>\ *?$ 
\jsS Aj U^ *^U)1 Quodfufiffimafitfcientiarum,op- 

ponendo & refpondendo. 6. ajI£=» io)af Sji) » J^ 

' /$£—>WjA Qupda demonftrationiscertitudinehabeatur 
^«/^WAT,fiveaxioma, cuinonpoteftcontradici. Ve- 
rum longius,quam volebamus>expatiatifumus.Nomi- 
nanuncfubjiciemusfcriptorum , quihacpotiflimum 
Methodo ("namquiaomnesnon infpeximusauthores* 
deeorumetiam fcribendirationedifficile fuerit diftin- 

dius Digitized by Google Db BlBLlOTHBCIS OlLIENTAl.lBtJS,Cap.II. I^J 

ftiusfcribere) rem Muhammedicam tra&arunt. . -Huc 
referuntur libri , quorum tituli funt fequentes * 1. 

S«J*..J1 2. £*^1 £**■ J. u+fJyJ^. *U-JJ f. v*t4*xJl 

6. J*$-xJI 7. ytJ J3J ^lqB»1 8. *rf r J^J! p. fc^ y **M 

10. J^UJJ il ^3^1 Uf^l&^ia. ^a^Jl 13. *4*aJJ 

14. ^UJlif. (*j\y*&\\6. k — ,jl^jJJ 17. La-jJI 18. 

i^lio./l * J^J 20. «jli£J'2i. ^WM 

22. ^iisJUj. w *^*M 24.^**! 2> v -jUCJi 

26. *_a * J^J »7- iM^JI 28. ^'J 2Q. J*_JuJi 

30. ^Utyt y3U.3i.2**^5 32. <x *tj>- — A JJ 

33-^U^J^o 34.u^iUjlH 37. d ^^—4 J' 

36. \ i a Jl 37. *<dbJl 38. <gC J-jJl 

Atque hi funt tituli fpeciales $ generales funt 

£s £ , v* * — £» > j^*»*** , ^x £ 3 . 

A1iquotjam,onlinishabit.urirationem,tribu$diftin£tis 
columnis exhibebimus 1. Authorumnomina Arabica. 
2 . In medio titulum generalem. 3 . Titulum fpecialem 
cum nomine authoris Latino. Faciemus autem ini- 

tiura ab iis , quorum titulus generalis eft r, & 

Expltcatio. 

Bb ^i. Djgitized by Google Ip4 SMEGMATIS ORIENTALISiLlB.IIIParS II. Gcnc- 

ralisti- 

tulus tJ^au^S ^aJI^U 3 . 

y&6H<i>*xJVJU$3 j. 

^UjjJl «j^jJI 

^Ua^JI &6)\ <^J 7- 
(^y^c &/$ 8. 

e»jJl 

jfcl &i«>M Jl— ♦^ ij.j 
^U^II oU*Jl 
<j«jJI JW 13. 
i^jCj-M ^:^3i ^l^jJ 14.. A. Expli- 

catioyji- 

veCom- 

menta- 

rius. 1. l*6mj) \ Iftari Halebenfis. 

2. *^uxJl GhomaIoddini> 
Dafnavasi. 

3. W«p! J^aA Dahirod- 
diniGhamizaei. 

+• «-^ft^JI Uemi,Irakaei. 
f. i^aJl Kemaloddini fil- 
Gezaddini Nefchavaa. 
<S- Jyo^l^^dt^iNtt- 
roddiniAfnavjei. 
7- tJ/*!^*J l „•*»*«* Zei- 
noddini Belgaaei. 
8.^^! /a^-IbnAdlani. 
p. *^**J1 DejoddiniMa- 
navxi. 

10. L^l o*-»',* Schar- 
phaddini,fil. Behajoddini. 

11. t^jj\ & £>$;Ji Zan- 
klunaei. 

iz. ^Laa^JI ^lgJ-* Gho- 

~ maloddini,fratrisAmadae 
Afiiavaei. 

13. Ejufdem /iJ^I 

1+. jrW* BehajoddiniSeb- 

kaei, *<^ aX*=J fupple- 

menrumparentisejus. E- 
jufdem ^'«M Cyii if. «.>4.»JiIbnMolken. Ei- 
detribuitur*^! ^ & (J c,U„JI ^.l^ I tem * 

w^ 1. 

Google Digitized by ' DeBibliothecis OuRMTiun»; Cap.II. '' $| 

i. ^I^aJI IbnAmadiAk- 
phahafaei. 

j. »«x**JI Barmanaei. 
4 •^Hj^l Ghela- 
loddiniMohlaei. 

<*• J^i^ou^i 

8. ol^V^' 

1 5>,y,/*M/**** ManavcL 
io7 «^^«xJt «**_ Abil- 
HaramiMeccenus. 
ii.u*jj$xJI Abdarrahimi, 

fil. Attallahi(Deodati) A- 
lexandrini. 

"•«*^J fc>*«^ITag- 

hoddini Fakehanxi. 

13. tuJu»JI,&U^6UpUJ 
alijejustra&atus. 

14. y***" Chalili Laihr5 
Damiraei. 

z f- J*«-*JJ Nazeroddini 
Alexandrini. 

16. ^JCJl ^L^l Maleci 
Motemi. 

^•yt^I^MOladdi- 
niPerfae. ^«^jii^I oL*JI (^^ 1. Gene- 

i?- rj ralisti- 

Ejufdem2.j tu i us> 

W^riaHJjW-4. 
Ejufdem ?. 
Ejufdem 6. 
Ejufdem 7. 
Ejuidem 4 8. 

^Jl^t^Iio. 

ftV*yJI JAsJ II. 

^CC-^I aXJI lUc ^J 

^'fS-UJI^jJUUJn., 

Ejufdem w.*) "?*+ 

f\,«**J«**'£* & * , *4- 

cJ^JJI 

(^1^.0 If. 

^«Jl <gCLXJ 16. 

^U*. ^jJI ^UJ 17. 
, Ejufdemi8. Expli- 
catio, 
fcu 
Com- 1! 
ip- M'*XfJI Borhanoddini Vafithau. 
20. aj.1^1 Tagoddinifil.Ibn-Turkmanari. 19< SMegMatis Orii:ntalis,Lib.III Pars.II. %. Gene- 
ralis ti- 
tulus. Ejufdem 4. 

Ejufdem f • 

lA^l yi tf UJt «H^ 6. 

Ejufdem 7. 

g»UM *tf 8. 

Ejufdemn. 
Ejufderim. 

^.AJ 13. 

Ejufdem 14^ 
Ejufdem ij. 
Ejufdem id. 
Ejufdem 17. 

^ y-AJ I<?. 

^^uaJ 20. 
^♦A^xJt ^aJ »i. Exftli- 

catioy 

(eu 

Com~ 

mentdr 

rius. r.^Ji ^l IbnTurk- 

mansi. 

i. ** b^Jt Amiri Scribx 

Atkanaei. 

l • **l 4V4J J Seraghi Indi, 

f. C *>*J» ff(r w 

6. ^l Wl ^3'a* cH- 

^>XJ Abdoi-Kadcri 

Karifqhgi. 

7. ijo^l 8 - rJ&\ tJr^Ai ^ 
Ibn Zaigi* 

p. (/ ..a«**M Ibn Hagheb 
Zavaraei. 

10. i*L$M Acmeloddini, 
Babertxi. 

L n.O^UJt 1*. ^«yjt 
r i3. ^U^ll ^ bu Ainaei. 
14-ajLv^ if.^^l 

itf. **\j&3\ i7 v U4Jt //( » 
18. jyb^Jl Ibn-HImami. 
l 9' k^Jc^Jt Sarughaeicum 
complementoSaedoddini. 
20. iJUUI cL^ ^LJuJt 
Schamnan. 

*i. h^a^I^ Scfeamnaa 
Tcmimaei. 
Moheboddini Halebenfis. 

Digitized by VjOOQIC Db Bibliothecis Orientaliius, Cap.II. 15)7 ^ji^U ^ i. 

^J 8. 

Ejufdem 10. 
^i^ li. 

" JN^JJ 14. 

y3>i«^' t*!J^ r ** J *• 
i^»WJftM' 3 

fcJJJlks^ f*»y» ^4- 
Ejufdem f . Gene- 
ralis ri- 
tulus. i- J*6~*H Demaminaei. 

I. ij^Wt Kafuad. 
*1$a* Albeidavi. 
»UJJ Zarkofchaei 
a^jJUJJ Afllori. 
OiJJ J^l J <*!>■» 

IbnDakikildafi. 

7. ^^ ^~**« Abi 
Ifaaci Maruzaei. 

8. ^£JJ Zelihaei. 

Valeddini Ibn-Zora. 
10. iaf&} 

II. ^iUk)) *>ju* Rafad. 
iz.j-mI&JJ jo^lbn-Athir. 

113 .^l&JJ iiyu Zarzarcu 

'14. <_**^J1 Irakeniis. 

ij. J-ailfl Ilmoddini Se» 

chavaei. 

16*. A^JoJ^ Ibn-Ahalma^ 

lanaeus. 

1. ^opp^ Wa-jJI Narod- 

dini Asnavari. 

2.NaghmoddiniAZphunfi 

3. J^lcjlbn-Haghebv • 
4.«-440^xJV Abdorrahimi,fil.Atallah. 
f. J-*iJt 6. yUJ^il RefchataE>,c 
ttaflbatibus Meghdoddini Balbifaei. , 
^ 3, «,tf t Expli- 
catio y 
JeuCam- 
menta~ 
rius. Gener. 
Titul. 
B. 

five 
Com- 

pendiW. Digitized by Google i88 * Smegmatis Orientalis, Lib. III. Pars II. 
iii. ^^il^J J Bakalanaus , de quo Ibn chalican: 

Compofuit tnultos libros de Theologia Scholaftica , &c. 
iv. ^T^ji ^V/^yAwr^vdequoidem ; ^ ^ 

*JuM JjwJ i— *JUU^ u^j <>XC*Ji tff^ | 

ci^AAaj * -jl a &a\&J C^V^' LX^**J GtA^f 

Ibn~Thurch Scholafticus 5 cujus de jurisperitia & rebus 
\yilkoranifunt quaft 100. tra&atus. 

v. Abulfatahus Schahraftanaus > aliis ^ g^ljjl 

<->>-fei)l ^tfJcJJ yilx.^1 ^ feh^ r U)! ^» 

Abulfatahus ,fil. Abilkafemi, fil. Alibecri,Scholafticus 
Philofophus. Scripfitinteralialibros^~=Jt ^o J ^ 

^Sf Scholaftica •, Imo & Alkorani caput de Jofepho 
SchoIafticeexplicuit*Extatenim » ^ ^y$ c>l— ££=* 

**UW ni*UJ S^U*^ UU^ £/**r commentarius inSu- 
ratamlofep hi^ conftansfubtilitatibus Thilofophicis. 

vi. Amnus IbnObaid; <>aac <^>l ^♦c vocatur 
ijjfow *A£=*Jl Scholafticus :quod etiam nomen obtinuit 
^j^^^jJt c^am^sM^ ^AbulHofeinBafrienfts. 
~ vn. SyftemaTheologixScholaftic«,nomineydUflfc^ 
-40 r U^^ <>jU*J1 Compendtum articulorum Omari, 
Antiftitis* anteannum, cum Augufheeflem, donoac- 
c epi a praeftantifllmo \iro£). GeorgioHieronymo Welfch> 
M.D.&quiRomipauloante , ubihaecftudiaexcolue- 

rat, Digitized by Google DE BlBLIOTHEtlS OlUENTALlBUSjCap.il. 1$9 

rat, rediit. Scriptum eft valde accuratum , & in hoc ge- 
nere abfolutum •, cui ad finem Methodus perveniendi 
ad rerum notitiam accedit , fub titulo pK*xJ\ ^Xsl 
JUxJJ Uii^ de quo fuo loco. Utriufque fcripti plenio- 
rem ufum oftendet Theatrum nofcum , quod, #»&«», 
proxime edere conftituimus. Hac tamen vice obiervare 
ex Scholaftico illoliceat , Theologiae illius Originem, 
difcrimen dogmatum, rituum , articulorum magis vel 
minusneceflariorum.Statimapraefationeinfit: yl ^s\ 

U+-1J atfXciJU otUx. UL.4^ S-aUcj **&,* y*"»*J 

2 >\^\ fXe^i l?J^ f** 5 ^ W^b *^ 

'ij tJ ai\ *&■ & — * "i\ o\iz~3 4 y» U f l^o^lj 
ihPUJWj 1 € aJ1 *i\ f \£=»$\ tJ^M OJ* ^\ <-**~4 

OJ^j *X*ly y 4&\ «£J*> y\ l«J OUoJJj J**j*J» ^ 

(^LjcJ^ ^ls° ! l (^* Jjl^N. **xil£» 4*0 »j»UU 
*«==> y *4 *cjl}Ijic *'ioJ t >*»*5 S .l fgaAfi^tiJ »AJJ tjJj^ 

^Ljyt u^aJu^ cx««3i o^ f — 6 ^i «*»* 

OUxJl Jl teatJ ^l fe> « ^ ott^^lj 

©**J1 «^Jj* W J ^Jl ^JjJj L. fijy» UajjoUU'^^^ 

^ 3 e>-^ Digitized by Google 190 SmEGMATIS OlLlENTALlS^LlB.III.Pars.IL 

I 1 1 ■ -. . - ■ . a , ,, 

^ij oj^\ «v 6 ^ Jj*wj t^ s J s <yf y j 

J^ W^>Jlv jA**~!j <M*«»'I ^ UUJl Jl£j*/lj 

<*>\jAi\ *-»tV^ uS^^lf «^jSM *>*$*?* oL^s*."bj^ 

l 6H ^L>*x*Jl ji^lftfol* JiUM^^jlCj, Jj~iJV, 

<^»Al.3Jl <*ft*?J <3L— ^UmdYIj ^W^ fc>f**?j 

^♦JJ r t~^l li^j^U ^ oi i^.y\j 

}U*t *Jo¥» J»j*>1 **\,*ij JUJly «fVafeM l«*J j l^ 

^c j^uuj ai^j *juji j^g r L-£^i ivjUI ^ 

*^==J L{ 1^x3 <3f iSV/V^ autem>judicia legalia quadam de- 

pendereaqualitateoperis Qquo comment. refert p^*J1 

^Jj^ J1j lejunium&eleemofynam) & appetlariVhzrjiz 

i.e. ad ramos fpe&antia , w/ Trattica : Alia dependere a 

fide^unde&radicalra^ velfideinominantur. Scientia 

autem aprioribus refultans , vocatur notitia Legum & 

judiciorum^quia nullumpr<cbent ufum nifiratione confii- 

tutionis •, neque obfervat aliudintelleEius in judiciorum 

univerfalitate> nifieam. To/ieriorumfcientia efi dogma- 

tumdeunitate>&±Attributis , inquibuspr<ecipuaejus 

verjatur indago, & nobilijfimus fcopus. Erant autempri- 

mi exfocietate & ajfeclis CMuhammedis^ quibus omnibus 

'Deuspropitiusefievelit * propter puritatemarticulo- 

rum } compotesfelicis Tropheta converfationis^ tempufc Digitized by Google De Bibliothecis Oriektalibus , Cap.II. 191 

faderis (initum cum affeclis, fe&atoribus } adhuc 
propefuit : Itaut obortisvarijs cafibus (bellis) atquo 
controverftjs^facilepotuerint habereregi*J/um(ad Pra». 
phctam nempc & focios} Acquiefcentes igitur abftinue- 
runt a revolutione harum duarumfcientiarum Q ventila- 
tiohe Legum,&articulide unitate, ut habet Commen- 
tator, qui etiam obfervat, haec de Muhammedis tempo- 
reefleintelligenda, ubinondumfuerit*AX£=>31 yjjJ} 

&diJpofitioneearumperTapita&articulos(confefiioau- 
temfcopi eorum & ramos concernebat & radices ) ufque 
dumdifiidijsinter Mufelmannosglifcentibus ,& conten- 
tione interAntiftitesReligionis nata>apparuit difcrepan- 
tiafententiarum^mclinatioadnovitates ( intelligunt 
compofitionem librorum ) & varias opiniones > atque 
ficcrefcentibusqu<eftionibus> & accidentibus reditusef 
fetaderuditosindubi/s ,, quimodumpeneexcejferuntin 
Jpeculationibus, dem&nftrationibus , ftudio & contehtioh 
wsjurisjui ( nam proprie ad aJUJl refertur} /aboriose 

eUciendi , & explanationearticulorumfundamentalium 
atqueradicumidijpofitionetraflatuum & capitum^muU 
tiplicatione quafttonu cumdemonftrationibus fuis ("qua- 
rum clafTes qu^tuor conftituebant *ju3» c^Ljc^-JI 

^UX3Vj cU^ij vel;, utpauldpfcftdiftinftiusexpri- 
munturjerat^Uj *XJ1 lj>\&* Liberoptimimaximii.e. 
Alkoranus 5 2. a3^^ S-Uj & Suna Apoftoli ejus. 5. 
*rft ^Wtj & confenfus Gentium. 4. l^JLfil u^^j 
& ratio vel judicium Theologorum;VideAnal.p.29o.} 
eitationibus fimilium cum refponfis Juts > examine Thila- 
logi£>&reconciliationibus > t expUcationt Religionum y 
& diverjitatibus eanm. Ea autem qua juvabant 

notL Digitized by Google %$% SMr.GMTATI5'OR.IENTALlS,LlBJII.ParsIL 

notitiam judiciorumpraBicorum , ademanftrationibus 
diftinttivis vocabantur xJUJt . Notitia modorum demon- 
ftrationiS)ftwftn*ri£ r (verti ctiam poteft igcupTMs } ob 
nfum quem habet injudicijs , *iiJ \ J>*>1 radices juris- 
frudentU: Notitia articulorum^ ademonftrationibus y 
+&£=>\ fermo. Recitat pofteaaliquotrationes , cur, 
quam nuncupamus Theologiam Scholafticam , ^^£9 
fivcfermovocctur, 1. ^Jji qK&z* 2JU Lj^ &\jXa &$ 
1 <*£&>* 14X4=» <J r ^£=Jl ^uiaprimariusinquifttionise^ 
jus, titulus ("fiindamentu} eftloquendiratioeoru.Sermo 
(ratio) itavel itafe habet. 2. i^L»»^jl==Jt *X*u** ^l 
*as*1^ ^^^t CMateria deferxnone eft prtcipuumobje- 

ttum ejus. 3. U^iar 5 ^ p^£=H «H- V^ J ^V^ *^ 

U^XiXJ UUrfJl£» g^odbM iVV 1 ^ * — V* 3 * 

^i^ concedit facultatem fermoni in ajferenda veritate 
Legalium > & necejfitate controverftarum y ut Logtca a- 
pudThilofophos.^ fj^\ <** e^p^U Jj { *i^ Quod 
haecfcientiaprimafit,Methodiratione. f. J^==>\ *J^ 
^j*J ^^ r>**^ Quodfufiffima fitfcientiarum, op, 

ponendo&refpondendo.d. *.U=» *aJjI s^iJ » i^ 

Jsi£=>Jtyb Qupda demonftrationis certitudine habeatur 
quaftvoxy fiveaxioma , cui non poteft contradici. Ve- 
riim longius, quam volebamus, expatiati fumus.Nomi- 
nanuncfubjiciemusfcriptorum , quihacpotiflimum 
Methodo ("namquiaomnesnon infpeximusauthores> 
deeorumetiam fcribendirationedifficile fuerit diftin- Digitized by Google De BlBLlOTHECIS OniENTALlBt7S,Cap.IL ip^ 

ftiusfcribcre) rcm Muhammedicam tra&irunt. Huc 
rcferuntur libri , quorum tituli funt fequcntcs j 1. 

Sj*«)l *• ^^' £** V *•*?*•* 4- **-J\f- wlJ^xJI 

<*• &#-*M 7- y f ^* £* V 8. *rf f J*J» p. t^ ^*^ 

IO- J^UJJ IL ^jSW <Jj\&*12. ^tl^JJ 13. *<*iJl 

14. ^ujj lf. ^'y«Ji itf. * — rfW^^ '7- W-^^ 18. 

**^» ip. / k W 20. Jseii^J' 21. ^lVl 

22. ^1*^23. «_* ***♦>» 24.^.«*'J 2f v J^J 

16. *_a « W 27. DUtJJ 28. ^'j 20. JjoAJJ 

30. ^u^j ^um^i. £**♦* j 32. jk, — *\y. — & JJ 

33-^W^W 34-^»Ua!J 3t . «j »!_,_ * « 

36. \ i & JJ 37. ».{dBjJ\ 38. «<£ ~Lju)1 

Atque hi funt tituli fpeciales $ gcnerales funt 

g. y <« , vJ * — ^» » s*z*s* , <^s £ 3 • 

A liquot jam,ordinis habituri rationem,tribusdiftin&is 
columnis exhibebimus 1. Authorumnomina Arabica. 
2. Inmedio titulum generalem. 3. Titulum fpecialem 
cum nomine authoris Latino. Faciemus autem ini- 
tiuro ab iis , quorum titulus generalis eft ^,, ,A 
ExPlicatio. 

Bb y^i. Digitized by Google 1P4 Smegmatis Or. ientalis, L ib. IILPars II. ^iWi^U-NMfeH^I. 
^li-oJt fctfjjl JU^J 2 . 

^l^l pUM 4- 
V 6 fc>4 <^^J\ JU£J $-. 

^bjsJl (jhJjJI 

^UXfJI ^jJJ ^ 7. 
£/*&*« ^j) 8. 

<*»jjl 

J^-S (M*)\ JL.*?: J 12. j 

^^JUjlloUJl 

tnjjl JW 13. 

tf C*»JJ ^* jJI ^I^aJ 14. 

oiU! ^ 15. Gene- 
ralisti- 
tulus A. Expli- 

veCom~ 

menta- 

rius. I. L,}~pi Iftari Halebenfis. 
i. ***-uJt Ghomaloddini, 

Dafiiavxi. 

3. U^yi J.j=» a a Dahirod- 
diniGhamizaei. 

4. <_**aj*JI Uemijlraksi. 
f . **<«uJI Kemaloddini fil. 
Gezaddini Nefchavau. 
6. J>o^l(J^*-U>iNu- 
roddiniAfnavasi. 
7- ^Jj**& (^ax** Zei- 
noddini Belgaau. 
8.^JI ^a^IbnAdlani. 

9. *f***JI DejbddiniMa- 
navaa. 

10. L^Jl <jin\} Schar- 
phaddini,fil. Behajoddini. 

II. «^Jt & ^-t^^Ji Zan- 
klunxi. 

Ii- ^jUa^/JI »1^jl« Gho- 

- maloddinijfratrisAmadae 
Alhavan. 

13. Ejufdem ^liJbll . 

14. eWteehajoddiniSeb- 
kaei,*^>^AXfc^=J fupple- 
menrum parentis ejus. E- 
jufdem^.M^' f 1 ?.«j**JiIbnMolken. Ei- 
detribuitur^l Zf/ & & U f,U^J ^ I tem * 

C W ^ ■«^Ufcd Jj .1*** ^c C/A & ^krf£a 

WjI 1. 

" Digitized by VjOOQ DeBibliotbects OrIeotalibus, Cap.n. " *>j Ejufdem2. 

i^^^J^ 4,. 
Ejufdcm f • 
Ejufdem 6. 
Ejufdem 7. 
Ejufdem v 8. 

tJTjUJlSJ Gene- 
ralis ti- 
tulus. Expli- 

catio, 

feu 

Com- 

menta- f0»-yjl 4>^«J 11. 

^«iXCoM aJUI U* ^ 

Ejufdem ij.I . 
r\,«* J**** £**" *4- 

(tH^I^A) IJ. 
t^/>^^»-^l 

^«Jl <gCUJ 16. 

^UM ^oJl ^UJ 17. 

Ejufdemi8. 

^k»y'(^jjJI oU^ip. 

eyt^&jjJI ^1*1 20. "^ 1 ^ 1. ^.I^aJI IbnAmadiAk- 
phahafau. 

2. t 1«aJ1 «**_ «MjjUaJi 

3. »o**JJ Barmanaei. 

4. »ii!l «JjI^aJJ Ghela- 
loddini Mohlaei. 

f- J^i^^r , 

7- ^Jl ao^ 

rir A 1 5>crV* 3, / a *** Manavei. 
Cl ^ ' 10. ^^l ^£_ Abi j_ 

Harami Meccenfis. 
ii.u*#j$xJ! Abdarrahimi, 

fil. Attallahi(Deodati) A- 
lexandrini. 

" .iv>5l ^^ITag- 

hoddini Fakehanaei. 

1 3 . » ju«JI , & U^6 apui 

alijejustra&atus. 

i4. (/ *x** Chalili Laihra 

Damiraei. 

*f- Jd«-*JI Nazeroddini 

Alexandrini. 

16. ^KJI ^UpJj Maleci 

Motemi. 

l^^JCJI^l^lOladdi- 

niPerfae. 

J^JI Borhanoddini Vafithaei. ao. ** W' Tagoddinifil.Ibn-Turkmanaei. 

DL - Digitizedby vjQOQlC Bb 2 19* SMbgMaws Orientalis, Lib.III Pars.II. Ejufdem4. 
Ejufdem f • 

Ejufdem 7. 
£»l.Jl ^tf 8. 

^WJI W jJIJ*^io. 

Ejufdemii. 
Ejufdemu. 

<^*»W 15. 

Ejufdem 14^ 
Ejufdem ij. 
Ejufdem 16. 
Ejufdem 17. 

^^uaJ 20. 

,^*a*XJJ ^UjJ 21. 
W»**^*^ UjJ 2 2. Gene- 
ralis ti- 
tulus. Expli- 

cstio, 

(eu 

Com- 

menta- 

rius. 


Ir.^J^V^IbnTurir 

|man*i. 
1. »* U«JJ Amiri Scnbx 

Atkanaet. 

3. kjJj^)J Seraghtlndi. Abdol-Kaderi 22. JM~*JI «5^1- 
^UJ 

Karifchgi. 

7. **»^»'l 

8. ^t cJ^l_A4 ^_ 
Ibn Zaigi- 

p. i ^sX**M Ibn Hagbeb 

Zavarad. 

10. *Jc>$M Acmeloddini» 

Babertxi. 

Jl.tJy.U4JJ 12. ^«J^JI 

'13. ^U^I ^J Um Ainaei. 
14. *jLv$Jl 15. ^jiXJI 
i<J. «>At^&H i7 v U^I //t > 
18. ««ttjtJIIbn-Hamami. 
tp- Kjlj^Ji Sarughaeicum 
complementoSaedoddini. 
*<>• ***» ,£_. c^LJUJJ 
Schamnaei. 

21. «a^UI^ Schamnxi 
Temimaei. 
Moheboddini Halebenfis. Digitized by Google Db Bibliothecis Orientalibus, Cap.II. ip7 y*** 


VVV v &£»/yU 4- 
^^ f- 

J\ UUb-1 <*«?■ 7- 
yr*M 58 - 

Ejufdem 10. 

<J/V./V UJ **' 
^JUJUJl^*. 

tUllkBo* (•*»,/» <*«•) 4- 
Ejufdem j. Genc- 
ralisti- 
tulus. i. J d € " ^ J Demaminsei. 
cJfjWl Kafusei. 
» Vg** Albeidavi. 
»UJJ Zarkofchaa. 
**{JUJ1 Aifioti. 
JUJJ Jj*\ ^ fc>l>»Jt 
IbnDakikildsfk 

7 . ^jj\ ^*** Abi 
Ifaaci Maruzaei. 

8. ^Jl Zelihaei. 

Valeddini Ibn-Zora. 

iO. iaf&0\ 

n. ^IaJJ oJU* Rafxi. 
a.j-sil&JJ joMw«Ibn-Atbir. 
Uj.^IaJV ivwi Zarzarcu 
14. «^a^JI Irakenfis. 
ij. J^aJuJ 1 1lnioddini Sc- 

chavaei. 

16. a^uJI Ibn-Altalma» 

lanaeus. 

i. ^jHj fc*-jM Narod- 

dini Asnavaei. 

2.NaghmoddiniAZphunei 

3 . J^vjibn-Haghefc • 
4.u*jo$xJV Abdorrahimiifii.Atallah.. 
f. J*UJI d. U>^1» Refchatso,^ 
tta&atibus Mcghdoddini Balbifaei. , 
£* 3 ««# * Expli~ 
catio , 
JeuCam- 
tnenta- 
rius* Gener. 
Titul. 

a 

^*** 

five 
Com- 

pendiH. Digitized by Google 19 8 SMEGMATIS ORiENTALK,LlB.III.ParS.II. f^uJl *X*B(^> ^(X)) iiJ 2. 

^A-jJt ^«) 4. 
^ #j ^>M JU*=» 1. 

«^jUfc jJt tHjJ) Jl^ I. 

J>UM 4. 

J^»<tfjj» JW* 

(#* J J t^ 7- Gene- 
ralis ti- 
tulus 
B. 

five 
Com- 

pendiu. 

C. 

Gene- 
ralis t\r 
tulus. 
C. 

Titut. 
Gener. 
D. Liber 1. *iUJi <J u*pt*» Ibn 
Moniri. 

2. mI$aJI Azzoddini fil. 
Abdoflalami. 

3. OUfJl Valeddini. 

4. 4Xj Uc Omari Nasgad. 

1. a^AxJJCemaloddinifil. 
Azzodini Neshavsei. 

2. *aa/sJ1 Schahaboddini 
fil.Nakibi. 

3. ^** ^ Ibn Hegher 
Cananad. 

1. J^*o^l Ghemaloddini 

Dafchnavaei. 

i.^UajJtjal^tZedrod- 

dinifil.Ibn-Merchel. 

3. i^j^ Schaahabi. 

4. ^ai^^l Makmubei. 

f. GU$J1 Ghomaloddi- 

ni Hamizari. 

6. ol^l ^ Ghelaloddi- 

ni Mohlrci. 

7- cJS** 3 ! Badroddini. 

8. o^l^» Meghdoddi- 

niBalbilki. 

9 uyUiJ* Sabkaei. 

10. (^jjJI Jjj*1 ci_. Ibn 

Dakikildad. Oigitized by Google De Bibliothecis Orientaubus, Cap.II. w Ejufdem 12. 
«X}& (^ ^-U)! <>a*J 14. ^JUSrJJ ^q N. 16. 0*x'* (^ Jn*.l I. 

^x^UJl (^jJl JLaj.4. 
^^UaJl j*».l f . 
Ja*m>) 6>.}j*&»J 6. 

^A&OJJ 
^UJJ ^J 7. Titulus 

Gene- 

ral. 11. *JUJ' j^l-j. Abibecrj> 
fil.Chaddadi Cananaei 
oJjJjJJ ^iJI 

V^UAJI.ULl^lMazn^i: 

ob difficultatem fic voca- 
tur. 

14 -**d\j JL^JJ Abdol 
Gena , fil. Abdolvahcd 
Mokdefaei. 

if. vUUbU Ibn-Hegher 
Cananan. 

16. J^J ,J__ ^v^l 
(WjJl 1. Ahmedjfil.Muhamme- 
dis Alexandrini. 

12 • Becri,fil.Muhammedis, 
r Kafchiraei. ' 

ZadroddiniZahraeiA- 
o^Uoj|Ie»ndrini. 

OUJ^ "* " 

Tra&a- 
tus,£*. E. fK 
fe 4. Ghomaloddini Ala- 
maei. 

f. Ahmedis Askaloni- 
ta:. 

6. Ahmedis fil. Ifmaelis, 
Abfchitaei. 7- Phachri,Perfaj. Ad Digiti^ed by Googk 2 oo Smegmat is Ohi.bmtai.is» Lib.HI. Pars II. Ad hanc etiara Claflem pertinent fequentiafcripta, 
1. Cemaloddihi, fil. Azzeddini Gl / **** J l £*W a.Ka- 

mulsi l*«-j)» Ci/ * J W^« /*♦*« *. f Ujl J\ *j^[ 
*,Vi^»)'4.Schahaboddini, fil.Nakibi «^jjl^*** 
5. IahramiDamioaei>l_A— » <$• OladdiniPerfx 
^S&\ {+* «^fV 7- Ahmedis Alkifei , ^aSi 
!*«*>» a^jJl w WiX)! 8. Ahmedis, fil. Ali, Damafce- 
ni «ii)t J ,W* ^X Q.Coleftansi ^Jl ^ 
o^l^» ^ ">• MeghdoddiniBalbifari O^JU 11. Ibn- 
Hammaa Otil Jj*J ^ >»^ Naghraoddini Nami- 

zxi R^^JJ «A*^ x 3- ^" AkiIi **■=- A ^ 1 *** 1 

J#t-JjW C/ *«*• IbnChubi,alij,Chavi* »114 

IwUM * *U if.Sabkaci ii^&J* u**IaJIj JyUJl 

16. Ejufdem, gfcfe» wfJ <Je*** M uWM »7- »» 
Nazari Abdovahabi ^V^J £**j*H »8. Aflioti 
Mj JH ^j* JL- i^iJl /-*/*' 19 ' I bn -R a P haa 
igLJL&aJ^o. Ejufdem <^XfeJt "• Ibn-Moniri^! 
1 „^1 1 j. Azzodini,ben Abdoflalami <J,UJ1 • / * A 
f -AfeJl jbWi »3- Ibn-Becri,fil. ChaddadiCana- Digitized by Google DtB BlBLlOTHECIS OlUBKTALiBUS,Cap.II. 201 nsixiiM £ j&£\ *4- Abilfaac Marufaei jJU5S JycY 

2f. Sabkari^UiOtfj^^o-A-^UtA^» *^ Ibtt 

Raphau, ^UfcJl <.** c> ^UaJI 27. ArakaeiMah- 

ranaefl_^ v ^ »*AJ^ 28. Sabkii ^ ^uiUJl i^* 

l^A* J U ♦*'! *l>*^ ap.Ejufdem ^3 ^^jxJl ULjS» 

2 Uafe-1» AsfeM 30. Ibn-Hapheti , Abilphadli 

jiajI*^c*^ x3 ji.DinurijiJU/» 3 2 Chalufchanaei, 

l^JI t(/ ui ^ U*** 3 ! Ugb^ 33. Ghclaloddini Zahi- 

dsi „\AmS*\j HfioW l)<*!^» C*" 34 IbftHe g hcr 

Cananaei JL^XjuJJ ULaX^ 3 f • Ejufdem v^>«*Jl ^ V U 

36. Ejufdem ^jj^xJt ^»— *<■>«* 37- Ejufdem W U 

6 ;^J\ 38. Ejufdem **** 3P- Ejufdem ^. 40. 

Ejufdem €y yJl w^tf/* ^ ^V* 4"-- Tachinij 

<il n ;♦ JJ U>U~J w-tt Jjl-» ^fe- 

InquseftionesIfacida;Malecitae, de jure ceremoniali & 
civili.42. Ibn AbiZeidiCyrenaici, JlJl * -aU£i> 

«ylj^l j^ ,y' «**» 'Jt— v> ^— ^ 1 — '•— 5I 
dequaeftionibusquibufdamTheologicis&jundicis.+3. 

+J3\ **\*}\ Colle&aneafive veterum Antiftitum tra- 
dita,de Muhammedicx Religionis ritibus,Legibufque. 

Cc Sunc Digitized by Google «O* SMEGMATIS OlUBNTALlS,LlB.III.KirsJff. 

■ ■» — -- _____ 

SumhaecfereSyftemataGcneraliaj habent 8cfpeci£ 
les locorum communiuTra£tatores.Reperiunturenim 

i. <De Nominibus & KAttributis*Dei Ghemaloddi- 
ni,frat. Amadi^A__Pl .U-,^1 z ^t Sic in LcidenfiBi- 

bliothecaejufdemargumenrireperiturfcriptum._ 

*. <De<Deo & cognitione ejus. Ibn-Sinae oratio ad 
Creatorem Deum. Tradatus Algazali de cognitionc 
Dei. 

3. 'DeunitateVei. Ibn Noacm Kutzaa J _v^Jt 

4. <De injpiratione divina. ^^ & j ^^ 

«^V-jUl o 9j \ j £s A c^ G cmmae lbn-Arabi,feu de di- 
verfimodo divini Numinis afflatu,cum DavidisCarGi- 
nenfis commentariis. Ejufdem Ibn-Arabi Andalufii 
*i*l«M i*i=»fc.defapientiainipirata. - 

f. Deprovidentia. ^ m \ ^ ^ j ol ^' ^, 

y?/*M &y **Jl_W _0«J1 Ibn Arabidedifpofitio- 
nibus divinis, in conftitutione Imperij humani 

6. <Deanmahumana. JeS-.yi f4j UUj 
Schoha in difTertationes duas de rebus divinj*,& animx 
humansNatura. IbnSinaelibellusdeanima. Ejufdem 
carmendenaturahumanaeanim*. 

7. Conciliatores etiam habent Philofophis cum Theo* 
logia,uteft^cK^ _v„_J «JWjJl ConciliationesHin- 
di, fivecollatio , differentium in Philofophia & Theo- 
logiaopimonfi.Cui homogeneuseft traftatus j i_;c__Jl 

Pd^ea^ ^ **" ThcoJogi * & Hdofcpiii* 

8. Z># Digitized by Google Dfi BlBtlOTHEClS OlUBWf ALfBTJ*, Cap.H. »g| 

9. 2)e oMcys re/igiose peregrinantium , Chaliii 
Ghandari ^» t tfCU* 

o. tyipologetica pro Muhammede. Sabksi UU-Jl 

Oy^ *-**" 0* ^— 1-!**""*^ Gladius ftri&uscontra 
eum,quiMuhammedem mceflit, autcolumniatur, 

10. 'Deultimojudicio , Azzoddini, fil. Abdoflalamt 
**laiJt ^^IaJI iJ^J (jjUjDerationehominumdie 
fefurrc&ionis. Abdallae, fil. Mofalem **1«aJJ J^eJ ^ 
Dc terroribusRefurre&ionis. 

ii. 'Deexlo&inferno. Sabkaei i__ ,Uof: ^ g 
^LJJ.ajuJJ UL* 

F. Theolqgia Elenctica; tum 
i. Communis , contra adverfarios communes. 

Succedunt fcripta Muhammedanorum Elen&ica o- 
perose inftituta , vel generaliter contra Adverfanos 
omnes praefertim v^=^ JaJ pofulum libri j ita ju- 
daeos appellant & Chriftianos * vdjpecia/iter contra 
Chriftianos,judaeos, Perfas , Gentiles &c. Tnorem 
Claflem conftituunt 1. o-^ol ^jl J^ . %\^ *^o^1 c^Ufo 

^c* V»)t IJberrefponforum&quafitorum de Religio- 
neJbn-EdrijiSanhagij. Apographum habeo authoris, 
cujushincindeinfcriptismeisfecimentionem. Qua- 
tuor liber abfolviturpartibus. yr/««proponitvarias 
S.Sc. wuncQ*i%. Secunda, rjefutareconaturargumenta, 
quibusChriftiani&judejMuhammedifmumimpetunt. 
Tertiam Chriftianis &judaeis opponit. Quarta ftabilire 
Prophctae fui munus nititur , ipfa Scripturte Canonicae 

Cc x autho- Digitized by Google 204 SME0MATIsORrENTALlSjLlB.III.Pars II. 

^— ■■ ' ■ ■ — — — ■ ■ ■ '■ I ' ' ' " I I 

authoritate. Scriptormultide&ioniseft , caetcrarum 
etiam Linguarum, Hebraicaecum primis, peritus. Pon- 
tificios errores graviter taxat , ut vcl ex indice pu tet, 
quem7%^?i&/W.p.6o.inferuimus.Pluradchocautho- 
re dicerc conftitueramus, fed teporis ratio aliud fuadet. 
il. ^yilga^aliusydequoChriii. Rav. Panegyr.n. 
p.16. Quemadmodum &altcrumauthoris ejus(Gaza- 
lium intelligit ) opus Theologicum addifputatipnes 
acquaeftionesTheologicas,dubiasaut difficiles conful- 
tationes, refolvendas confcriptum eft , quomodd Chri- 
ftianis, aliterve jiidxis, Magis quoque ac Paganis , & in 
genere omnibus infe&a Muhammedicanon viventibus 
relpondendum, partim ex Alkorano, partim ex refpon- 
fis Muhammedis , aut fequentium Chalifarum fenten- 
tiisoftendens. 

c Po(leriorem vero omnes , qui bellum indixerunt, 
H Christianis , utfunt vclcommentatores in Alko- 
ranum,quiChriftianorum lacra & dogmata fubinde vel- 
j licant* vel qui ex profeflb hanc fufceperunt operam, cii- 
jufmodifunt i. ^joyuM^M (^«^)) ^ «Xc- Ali , filius 
Hofeini, Mafudaeus, quifcripllt «^A JvSI * j^* in quo 
libro, alius etiam a fe compofiti mem init , cuj us infcri- 
ptioeft,- V(/ Ax*J» I^ajUI c^*==? ubi ait , explicarcfe 
fraudem , qua Chnftiani Hierofolymi i„jj£=> j^c <J 
iUL-*iJl Fefto refurrettionisignemfacrumtnfepulchro 
Servatoris oftendant , cujus etiam mentionem focit Ahr 
medIbn-Edris.2./^C^^r>lib.cuitit. <J cA_x£» 

"peconfenfudogmatum Tbilofophicorum&Chriftiano- 

rum* Digitized by Google De&ibmothbcis Orientalibus, Cap.II. tof 

rum.i.Muhantmed, fil. AbiTalebi» AnfariusSofi, qui 
librum oppofuit tractatui feuSymbolo Chriftianorum 
EcclefueCypria: , Syriaecontra fitaelnfulae, rehgionem 
Muhammedanorum refutuantium: ^i/.Paneg.u.p.ij. 
3 . Ahmed, fil-zin Albedin , Perfa Afphahenfis , de quo 
fupra,p 93.4 Hancetia gratianutriciEcclefiaenonnun- 
quam degeneres filij rependerunt. Notaeft Apologu 
cujufdam Mcdici ex Chriftiano Muhammedani , qua- 
tuor capitibus pertra&ata. 

3. Judais. Qupditerumtumilliftrenueagunt,qui 
non minimam Alkoraniparte judaeisoppofitamoften- 
dunt •, tum Apoftatae qtiidam judsci, cujufmodi occurnt 

lib./*r>&.p.i49.b.n^ ntn nm rrwphrtxrro» 
w i-*»tmrmnjunftDnam^fi»D«r» 

Oj « & J» P «r' 

'Diebuseius (Moftadae billa Chalifie ) filius Azarify 
quitranfiit adLegeslfmaelitarum , librumcompofuit 
tontraiud£os\ cuitituhts Iphcham Aljehud^quodom- 
nimodamnotat refutationem , cui nemoobloquiam- 

pliuspoteft,a r J Conjug.4 .^riA-CWf^W»- 
^homineminliteautdifputationeredegit. 

3. Gentilibus, Sabaeis, Chaldaeis,Koreifchitis , ubi 
iterum confulendi funtExegetae Coramici. 
II. Quam Pr.opr.ia. 

Certum,&fuseanobis//?/?*r. Orient. lib.ii.c.vi. 
AnalY 1 p 28 f probatumeft, Muhammedanosintcr 
fediuentiretamindogmatibusrundamentalibus,quam 
inntibus&ceremoniis,quaequidemTheologiaTvanetas 

variisOrientemoneravitfcriptis,quaefu«Jiterumclalii- 
busdiftinguipoflent. Sedpaucishanctelaabfojvemus. /Google Digitized by ' \o6 Sm^gmatIs Oribntalm,LibJII Pars fl. 

A. Claflisexhibecfcripcores, quidcvariisMuham- 
medanorum fe&is fcripferunc in genere, uc eft, a. Afito- 

ti t ^\^J\ <_ft|bci.) <J ^*\jj\ frj*? 6. HafeniM. 

Chatiri,Perfse, s Jfc>f«/xJlj« t^»J| i»^ji»1 £_. 

^5GL_Jl c^ajJI j. CMazntt <^a±J\ v*-*£=» 4» 

Tachavaei ,. UUM cW x 6^ «J 

f . ^Abdoliena. , fil.Saidi,udUak* J t 3 <jLAjjJt 6. Se- 
raghoddnli *J^j &ar?\ v^-J^» 7- J*U* v*-jc£» 
i*^l c>te-^ (J i+*Ji 8. 2*» Scbamini , uL^» 

«JtfhM Zavaneus contra Ibn-Timia de divorrio. 10. 
KAtniri Scribae Arkenaei £*^M *_4»-* . ,* ,4 

De varietateReligionum. Quanquam, fi bone memlni, 
de varietate omnium per orbem Religionum agat. Ha- 
beturLeida». 

B. Authores,qui quatuor A ncifticu facra diverfa enar- 
rarunr-,dequibusa&umeft/7//7. Orient. p.^i. & Anal. 
p. 2 89. His addi pofliint fcriptores,qui vel vitas illorum 
Antifticum fcripferunCiprout, V.G.habencur,3W^*/'& 
Asnavei »*jl>U51 OtiuL ,- Ibn Tharhuni Q\ .a : W 
gj3\J\ VotSDekmaki* «^Wl &\x£»t vel dogmaca, 
uc func pro a. (Jfalecitis <£) U «^JUu Zavavaei, Sc. 

-ftvfo. Digitized by Google bfrBlBLlOTHBClS OR.lENTALlBUS,Cap.II. thj 

Schafais - y videfup.p.ip/. adde i. i__JLyJl y^iii 

^UoXs^l *U £ y \ .* ±W **Uf£=, 4 .^.iUJtf 

Commentarius Hafenitae in lib. Ibn-Edris , deLegibus 
Schafitarum. c. ContraSchafeos , ^Lj^ry ^yiUUlo^ 
«i l&Jl Ac, Refutatio Becari c ntra Schafaeos. 
C. De Perfarum & Turcarum fcriptis Elen&icis, 
quibusalijaliosadoriuntur, eginusalibL 

G. ASCETICA, quzijjx*)] 
Zuphica dicitur. 

HaecPerfis , &iniis£ophonimordmipotimmum, 
fcurae eft. Extant de ea aliquot fcripta, a. Kotobi Cafti- 
lienfts tjyaxi\ v^» b- fl>n-xjllphared s^AZgyptij. 
v\ji4C.HafeniBagdadenJis ±*J\ ^ eJUU*** 

H. CONCIONATORIA 

VocantTheologiae fuaehanc par^em DU^*. Orato- 
ria? concionalia j quibusformandis&habendisfuas 
ctiam Methodos praefcribunt. Adhanc materiam per- 
tmentfequentiaieripta. l.Jjfftoti ^± (yjid *• Ibn 

Wakikildai w*** *>V>*o J- ^W J. ^U^ £♦*" 

^J*\ ^ljJl4>Tracfctus^l«**^»«^tf31 aLsll 
j^uhammedicorumConcionatorum Princeps facilc 

fuit, J^eUJ v—t «x*** fcrt' f s*^ <*** if**J** 

u><? Digitized by Google <»8 SMEGkATIS OlLTBMtALI9t-LD.III.BsUrltI* ^J^liJl Jf\^\ »slji &* KAbdorrabim , Abujahia^. 

Ibb-tMuhammedfil. Ifinaelis , fil Nobata, Hodackenfis> 

tpharektus. LegiaUquandoLeidaetalefcriptum , quo, 

exempla habendorum fermonum publicoruplurapro- 

ponuntur, Vocaturejufmodiconcid ^U«'1 ^Concio-* 

nator ^\^\ .Undelethro L<J^l u**U&- Conciona* 

torTrophetarum appellatur. Alias > aWa. notat eam fpe- 

cialiter concionem , qua apud Muhammedanoslaudar i 

folet DeuS, benedici Muhanimedi, ej ufque farnilia?, ac 

Imperatori. Habeo hujufmodi concionis exemplar, ia 

Codice, cujus fupra memini, ex Dalmatia allato, quoa 

quiaprolixiuseft,qu^mutcommodehicin(eratur , alij 

aflervabimus loco. Eadem ratioeft tvx,o\oyiuv , fivelibel- 

lorumEuchologicorum, quale, vanjcircumferuntur, 

jForma plerunque minori. Poffideo ahquotexempla- 

riaifedferewtw/ygjt^otjcitat^o^y. P tia p- uf> 

I. THEOLOGIA PRACTICA. 

Non de funt Arabibus fcripta vitae adminiftrandx hu- 
mana; adaptata, & variis, quibus cum collu&atur homo, 
adveriitatibus oppoficjuTaliseft a, Naziroddini JPama. 
; k r fceni j-$ tf\ oJU v* J W£=»H ^ de bene ferenda U. 
berorum morte. b. AbiAHNuhaei ->*> £,/*it i-L.*=^ 
9i> *, Ji Liberdecapiendautilitateexadverns.c 

a ^J\ -U\ j$ ry \* ^i— <jfi v^p- Abiohi 

Muarrenfis opera Poetica;de vamtate & contemtu 

mundi. d. JL^feJ^. r U**H ^ J^ ?** S + <* 

Ibrahim Sophus de perfefto & pulchro- Habentur & a- 
lijhujusargumentitra&atus. t w . , 

K.. Theo- Digitized by Google P E BlBLlOTHECIS OrIBNTALIMJS, Caplfr. 26£ 
K. THEOLOGIA HlSTORlCA. 

Reperiunturinter Arabes nonnulli , qui vitasPatri- 
archarum, Prophetarum, Apoftolorum, eorum etiam, 
quos fan&orum axiomatedignos cenfent , prolixe, fed, 
more fuo, fabularum laciniis au&as defcripferunt. Huc 
pertinet, 

i. Uo^l (j*»e$ oL£=» Hifioria TrophetarutnKt- 
fxi , cujusinexemplarialtero ("gemino enimufus fum) 
haxeftinfcriptio: JjAUU J*l=3^ J*U3l JlsJi *A* 3 1 
e /*L.£=>)t *A3t <>ac <>+flR*^ Pertra&ati. Hiftoriam 
creationis, lapfus, protoplaftorum, eorund&nque vitae, 
mortis,liberoru 2. Pergitad reliquorum Patriarcharum 
Edrifi i.e. Enochi, Noachi Chanri,lapheti, Semi,Hudi, 
feu Eberi , Zalechi i.e Pelegi Profopographiam. Addit 
nonnulladei Ado &N imrodo. Inde ad Taerachu accedit, 
Abrahamum , Ifmaelem, Hiftoriam Sodomaeorum, Efa- 
vumJacobumJofephum,Jobum, Schoaibumi e. Ie- 
thronem, Mofen, lofuam, Gibeonitas, Davidem,SoJo- 
monemyEfaiam, Ionam,qua ferie V. T abfolvit.3. Ad 
N.T. Hiftoriam refert , qu#, vitiosepleraque, recen- 
fet de Zacharia, lohanne , Chrifto, Nativitate Mariae, 
Chnfti Nativitate, mora in ^Egypto, Iona , Apoftolis, 
fpec. Matthaso,elevationeChriftiincaelu^Iohannis fup- 
plicio, Nebncadnezare, Daniele, Georgio, cujiis res ge- 
ftas limites quafi conftitui Muhammedis adventui 
praefixos.Epitomen habeo fcriptiexautographoMaroc- 
ciana Itaenimclaufulahabet-, ^jUj r U j&£=>\ -*# 
Ajjudt^M t^jjac&^ <i>4J^3j MarocA.Hegira Muhamme- 

^/r^83o.icChriftuo38. 

- ■ > 7>d 11. Digitized by VjOOQIC XIB SmBGMATXS ORIBNrALISjLlB.III.ParsII. 

ii. ^l 4>*jm)\ &\~ **^\ «>*£ oyf fX^^jfi J4** 

tJMuhammed xyibulnazarus , ben KAbdorrahmani^ 
Maamadanaus. Plerunq* funt Hiftorica,tam judaica, & 
Chriftiana, quam Muhammedica , in Concionatorum 
potiflimum ufum confcripta. Plurima habet de Sabba- 
tho judaico, ejufqueorigine, die Solis', &aliorum etiim 
dierumSynchronifmis, autprivilegiis, Ogo,Iofepho, 
Mofe , Muhammedisvita&vocatione&c. £t hujus 
fcripti fumma capita habeo. 

1 1 1 . Eidem annexus erat tra&atus, cui titulus c^j^f 
tJU«/ &* **v* \3*&* QuadragintaHiftoricatraditio- 
nes a Muhammedeaccepts,authore ^Xv <y 1 (^ j*** 
CHuhammedf/. ^Abi focri. Magnam quidem habet af* 
finitatem cum materia tituli B. <$e Suna , feu Lege Mu- 
hammedica. Adfpergit tamen author plurima Hiftori«* 
ca, tam de Muhammede, quam Abi Zeido, ejiifque cum 
PresbyterQ Chriftiano,Conftantinopoli,habita difpu- 
tatione. 

iv. In ter libros ex Mauritania allatos aflervatur Lei- 
6x ^jy,iuoJ\ ^ oU^s* Hagiologium Muhatnmedicum % 
feu de vita & moribus quorundam , quos Muhammeda- 
ni annumerant fan&is. 

3. JURIS CONSULTORUM. 

Quemadmodum HebraiTalmude fuo', ejiifquepar- 
tegemina, Mifchna&Gemara, utrumque jus,Canoni- 
cum & Civiletradunt >ita & Muhammedani una fidelia 
duos parietes dealbant , uno Sun& nomine exhibent, 
quicquid ad urriufquepertinetjurisnotitiam. Repeti 

proin* Digitized by Google De BlBLlOTHECl? O^IBN*AilBUS>Cap.IL :2h 

proinde debent, quae fupradiximusp. 163. &deincep$. 
Quia vero uonnulli diftin&e fere forenfia (qu* nomini- 
bus **j y &l\ Legum y &^UiJl Refponforum* deriti- 
bus&ceremoniisfapientum veniunt) explicant, pauca 
notiflenominafatiserit.Suntautem, 1. fej &JJ ^1(6» 
^A^ ^UUJ Usjt^ tj Vepattts & ftderibus judicis 
Becari. 2. Accuratae cumprimis funt inftitutionesjuris 
Saracenici tyibulhafenh quas a.Ch. 1 f 70. Medicus qui- 
dam Robertus, fuppofito. u4lcorani nomine\ ex Africa 
afportavit, AuTcye^^Genevaeaflervatur in Bibliothe- 
ca publica. Quantum ex obtiquo & curforio fcripri exa- 
minecolligerelicuit, varietatecafuum& fuccin&ade- 

cifionefehaudobfcurecommendat. 3. g&^l i/^f*? 
* 5 i 31 Jyd cL_ ^AiJI (^L-ajJI ^ jl 

4. Azzoddini, fil. Abdoflalami iaLo^Jl c j^I-jlIM 
f.ZedroddiniGhezirai ^jlxiJI 6. Abubccri Alhad- 
dadii.e.fabriferrarij ^yaUJl ^ol uU^s Liberdemo- 
ribus judicis.7. Suntjetia in Biblioth. Leid. Contra&uu 
formulae&libellivariorum. 8. Explicatio quasftionum 
G/ema Tunetani dc permutatione & mercatura, autfio- 
reGiedamip. 

i. MfiDICORUM, 

Arabicam literaturam cx Medicina maximum obti- 

nuiflenomen, jamin vulgusnotumeft. DeMethodo 

' Arabum medendi noftrum non eft judicare* ex authoii- 

bus tamen eorum conftat, triplicem fuiflc , naturalem, 

proprietariam, & Magicam. In Bibliotheca Laurentina 

*Dd 2 habe- Digitized by Google iii Smegmatis OkiENfALts, LiB.III.Pars.il. 

habetur Mfc. KyibubecriElfericidemedendis morbisi ' 
vertice capitis ad plantamufqte pedistribusi curationis 
modis : Naturali curatione , quafit qualitatibusmanife- 
ftis\ &proprietaria> quafitperfpecificas&proprieta- 
riasqualitates\ & magtca , quafitfigUlis & charafteri- 
bus y quatnArabesvocant<J 9y ac}\ a^Secretum Ara- 

bicorum Chara&erum. lbidem iice<pAA®^& mutilus //- 
ber de medendismorbisuju KabbaU vel Magi<e natura- 
lis Saracenorum, quxfit verbis A/korani h<ereticis. Per- 
peram ei tribui titulum Galeni defebnbus obfervavit Li r 
centiatusCafii//ius > quiCztz\ogumcon{cripC\td. 6. Au- 
guftiif 8^ . Nomina tantum fcriptorum Medicorjm ex- 
hiberenoftrifertinftitutiratio. Suntautem Arabumde 
medicina libri trium generum. Alij Hiftorias Medico- 
rumenarrant: Alijpraceptamedenditradyrit Alijde- 
nique Gracorumjalionimve peregrinorum fcripta Me- 
dica translata exhibent. 

I. In primaClafleexcellit AbiObfeibea , quialiis 
Elaighbas Ahmed ben Cafem dicitur. Autor eft 

IjL^i CA i__* 1*<J 1^1 uyp c* 1 -*^ 

cujus libri argumentum infertum videzs^/f^tal. P. i. 
p.292. 

II. Atquehifuntveljudaei,velChriftiani, velMu- 
hammedani Deillis&iftisconfiilarttur^4/.P.i.p39p. 
Dehisjamordine a Suntfcriptal a* ^ ^a-acM ^J<cj>\ 
Abu AlhAlhojain y Ben Sina , cujus vitani breviter de- 
{cripfimusin Ana/.p.ip^. Sc H/J/.Ecc/ef^P n p 461. Sec* 
xi. Obviae funt dc veten hujus authoris translatione 
querelae, quibus audio finem impofitum iri induftria fin- 

gula- Digitized by Google I)E BlBLlOTHEClS ORlENTALIBUS/Cap.IL 21$ gulari, Celeberrimi Medifci Vap.ForfPlempy Medicinae 
►D.& inLovanienfi AcademiaProfeflbris primarij,qui,ut 
Lovanioadmeeftnuper perfcriptum * AvicennamLa- 
tio donatum, Scholiifque illuftriorem multo redditum, 
publici ufus faciet. De re medica abfque dubio hoc no- 
mine bene merebitur. Iamanno4t. huju&feculi vidi 
Leidx fcripta quaedam ex Syria tranfmifla , quajhuic 
translationideftinabantur. Separatim eciam habentur 
Uu. <&£ i#j* U v" Jj^ v& Tarsprima CanonisA- 
vicenna , Bib. Leid.. udUH e jt)l Parstertia. Com- 
mentaria item &Compcndiairt eundemCanonem,ut a. 

u,« ^v) ^m o- — A__J1 ^. ^/AS z(/f — & 

Commentarjj Carefjj in partem fecundam Canonis i3fe- 
4ici , yyivicenns , quae eft de medicamentis fimplici- 

bus.b. ■(*&, &l$ ^ * 4 «» a>A **jh*? £y A 

Scholia Ibn Rufchd.five Averroisininftitutiones Medi- 
cinteverfibusconfcrtptasablbn Sina.c. OUA£=» ^a 
«svpUJl Comrnentary univerfales ipCdapnem Kototri 

^gyptij. d. ~>j f *^ tfW <*-*** '&& '&j*W ^«* 

(j.eijJI ^l^ CompendiumCanonis Abulhafeni y Kare- 

fij, alias Ibn Nephifij .Compendium autem ipfum com- 

mentariis illuftravit GhemAloddinus , Akforanus, e. 

ExplicatioCanonis Ibn-Nephifi , Kare/ij. 2. Razsus 
*i AJl > cujus extant a. .j.l** » Continens, cjuod Ara- 
yf" - <Dd s bes Digitized by Google 2 14 SMEGMATM OrIBNTALIS, LlB. IH.ParS II. bcs vocant fundamcntum confiliorum Medicorum. A- 
nal.^196. b. /.yaJuJI v^» Liber lAtoanztr, fi$ 
diftus, quod Ali Zalecho, Almanzonipfum dedicarit. 

c. K *l^J l Syntagma. d. ^WJ^ 1 v* * r ■ 

CMuhammedis,fil. ZacharUiRafailib.de morbisparti- 
cularibus. 3. ^M £ feV** 11 CMhM TraZfatus Ka- 

tebi^gyptij^«r*/« , /»<*. 4- h^aUV icL- UaJl JxL.£=» 

-yF* 3 * U»W« <*& Perfeftus thefaurus artis Medi- 
cte, Ibn-AbbafiMagufei. Conftat4.volum.f. ^a 
«JjL-i*^ t>-$ v^k» $i\>~*Exj>licatioqueftionum 
Medico-Thilofophicarum Honaini , authore Ibn-^Abt 
Zadeko.6. ^UU O^c vW-* opusMedicumNc- 

fifijcumcommcntariis.7.*»^*U^ las*' xaAtaJJ^lyft 

AphorifmiMedicilahite Mefueida i.e. Iohannis Mefuc. 

8.^ y AAJi (^U^ dj*** 5 ^y > S J» pltf ^ <_ r ^x , < 

MahmudIbn-Zain,aliasDaberanas , Sijrafita,demor- 
borum omnium curationc ac medicamentoru curatio- 

ne. 9. Is^Ijhj *4v*' 5 u*V^* ^*^***/* - ^/* 6 fcrt' 

lbn-Omar Samarkandus, demorbisparticularibus , **- 
rumquecuratione. Ejufdem, dealimentorum & medi- 

camentorum fecultatibus- 10. JjAiU U>lj y *Jl ^U£=» 
<<4U~^l *** <*•* LiberdeTheriaca, Fadli,fil. Habaf, 
^ Afna* Digitized by Google DeBibliothecis Owbmtalibvs, Cap.II. 21 j 

' ' "" ' ' ' m , 1 

Afnavsi. 11. ^. .a QujLOt ku^ s\^sM sjU V^=> 

JUxJjj — -. — X — a a Jl ptfC* GIJW 

Z/for conftitutionisvita& cuftodia anima a plagis>fa~ 
fientisThi/ofophiyCWuhammediSylbn-Abibecri, Ge- 
maloddiniy Terfie. Agit de notis omnium rerum vcne- 

natarum&curationum. 12. U&JI *M - tpLju» 

^JU^J g> ^ « > 31 jm£» v$ ctjMm^ JjJJ *Jo 3^ a 

^Decognitione&depuIJione morbomm Mafudi Ibn-Ha- 
cimoddini s Alhofna.Xy o»U31 ^ 44JI J*e <J (^^^1 
Chirurgia Zahravy. Ejufdem authoris fcripta Latine 
extint, &primopoftHippocratem&Galenumcollo- 
cantur loco. 14. ^j^il^ ^ l^ sj^^UI «gja^J vUfe 

Liber lohannisyfil. Serapionis de Medicina. ij. ^* a 
l^f IttjyJ; ^*^31 ^Hermesdevetkmis&Antidotis. 16, 
<JUb-1 ^ — & ***L>3I ob^iJI ^) i,A«ia«JI vta£=> 
^M^-^l <JtJ$£j JfacideSiftlBecSriSi IJraelita, de 
fimpliciumMedicamentorumJacultatibus. \y. ^ -» 

^stxV 1 ^*»^ c^ «^ %>*V £*/•' <^ ol*«» 
CommentariaEidumeriGeldekaii in Ibn-Arpharafid* 
AndalufijToematadearte chymica. 18. ^ £»^l * 

c^lJI Oto / *« ThefaurusmateriaMedsceMalajefa.i?. 

b***>»i\ « * ffclf^ct****?* * — ^=» 

i Jj_ .» t>tU»*A «- 9 £ H £*- «l-~tt)l Digitized by Google J 1 6 Smegmat-i s Or. I hkt ALi4,LiB.IIIPars II. <D t friptio m-dkamentorum fimplicium & compofito- 
rum, authoreIfaHazalide.ro. U\;*Ub' fU-^J *-*£ 
Cufatio morborum > fiveoperaCMedicaHagiBafija', 
^Egyptij.n. W&tf U,**tt ****3 ns* Commenta- 
rius iri fcrxnotiones Hippocrati: in. A^jobJl £ ^haSV 
Uc^l 0*fA ^to^ySacaliusdemedicamentis 
fimplicibusyfecundummorbospartium, 23. J>*a> ^^ 
_5^^sJ\ ^-.* J ]»!„£/ Commentarius HafeniGUaniin 

Aphorifmos Hippp&atis? Atque hos authores :Biblio- 
theca Leidenfis fola habet , plures Laurentiana in Efcu- 
rialiRegisHifpaniarum, uteXCatalogoaRavio edito 
colligipoteft; dequibus alias. 

III. Terti* Claflis plures efle , tum ex eodem patet 
Catalogo , tum ex ^11 ul^l» Bibliotheca CMedico- 
rum , ubiintegrumeftcaputeprum I^XJU u> — -d^H 

^S W UW ^JV ^U Sjfl q\M y* » y ^ «-^ 1 "** 

qui Itbros CMedicos^aliosve tranftulerunt ex Gr£ca Lin* 
gua in Arabicam. 

*T. , P H I I. O S 6>H 1 A. 

Quaoccafione, tempore Al-MamonisPhilofophica 
flfudia fedem in Imperio fixerint m Muslimico , dixi- 
mus in fpecim Thitofoph. Hiftor. p.io$ .& deinc.Id nunc, 
quodBibliotheca pofcit, curaceft, videlicet Catalogus. 

I. Interpretum ,, qui Grajcorum literatu ram A rabi- 
busfeceruntintelligibilem. Talis eft a. Honain , fil. 
16aci,dequo^»tf/.p.2p5). b. Thabeth ," filius Korrah Digitized by Google DbBiblioi!i*ecis OrIentalib^, Cap.tt. %tf 

■ T i«pi - ■ • ■ — t . 

& $ ^e* p&* *U?J1 W rf icUe* oyfo* yi^» 

**/*j^ jjuxi / — jl^^o j? L»**. j*** ^«^M 

^DicitKAbuSoliman^Logicus^Segaftanaus , quodflly 
^Monghemi aluerint quofdam Interpretes 3 ex quibuptlo- 
nain^fil. lfaaci > & Ronain^fil. Hafini , & ThabitfiL 
Korra>& alij> quibusfingulis menfibus impenderint quaji 
500. denariospro translatione& cateris neceffarijs . 

1 1. ^Philojophorum^ quorum aljj de Philofophia, fcri- 
pferuntin A. GENERE,utfuntfcriptai. Behajoddini 
Sabksi ^LjciJt (joa*^ ^ cL^L ^^\ u*jf* 

2.Aphdcloddini Chunghcei J^ J i o\ x „£» 

Cujus etiam plura funt fcripta aUXsMj »iJliJl i / , 
'DeThilofophia&fapitntia. 3. Schamfoddini Azba- 
hanaei j,c \^*five}nndamenta.\. Ej ufdem <Jj+sfc* 5 \ ^A 
A.i-XiJI OlJUU** f. ii-XiJ» ^XsJ is_ ^lul^s 
i_$w>*£)| £l,j*aM (j^ cJ>a*aI Exhortatio lacobi Saba~ 
chida Kind<ei \ qui vulgo Alchindus dicitur , ad difcei^ 
dam Thilofohpiam. 6. Honaini fil.Ifaac ^ot^ v^-*^» 

LiS^J ki- ^liH 7. J^M tir A^ J-tlJl.vU^- 

CommcntariusKatibaei in Philofophiamlbn Omar.8. 

^aJISssXJ ^^Mfc^M ^yA £{jc»aX+>\ c^^» Exercita- 

tioncs Chatibaei in Philofophiam Phachri- Rafis . 

Ee B.In Digitized by Google .j||8 % ^MEGMA^OMBNTALlSjLlBlII.F^rj.Ii 

'f»'f . ' "- • * ■ - , ■■■■■■ « . ■ m.w . ■ . '! , .,.... i .iii i . i -r-+mm — ■» 

.. , B. In^pEQEfvuit » quipermodum^xvKAoWaofe 

' yel 0«»«, Vel quafdam Philofophiae par tes tradunr , aut 

aUorumlueubrationes commencariis illuftrant j vclfin- 

gulas JigiUatim pertra&ant. Ex illis & iftis funt. i. 

Logica, Thyfica, zMetaphyfica Schirafita cum commen- 
tarysChatiiai.2. MovaphckiAbdollatifi ^l a«£s«J| 

,>Wj <,?f* y !* «J^ 1 J./t^i.cWt ***** 

DeLogicaagit,Phyfica , &Theologia. 3. Ibn-Sina 
UaJJ t^U^ Syftema Logicum , Phyficum &Meta- 
phyficu.Ejufde extant operaPhilofophica magna, una 
cum Elementis Geometriae, Arithmeticae, Muficae. E- 
jufdem Ol^Ul 'Demonfirationes , live Theoremata 

Philofophica. InterCommentatores ejuscelebrantur 

A&f* ScherifiGeorgiani,adcommentaria Naziroddini. 

.ItCin ^,«jkJJ GhJjJJ ^jaoO U>* &j\ u\jX~&\ £y& 

Commentarius Naziroddini Thufij in demonfirationes 

Thilofophicasttn-Sin*. rt^—r* 1 <J <ja±***I v^- 5 ^» 

C*/V* «/•** ■ < -*«N* ExercitationesFahri RafisinThi- 
lofofhiamlbn-Sina. ^.Nuveirij £,/>^ <J v*3 *«W* 
v<^l Humanioris Arabum do&rins Bibliotheca. ^ Digitized by Google &\-*i4 ^SiUl a»A*^H vL^V! ^ c V-ajuM v l4» 

Logiftica, Geodefta, & quaJHonesArithmetic* GtmJifAi 

<rajaiL6. (^/^t <>* ddJ o*Wtf dK,»-^*^»*^^ 

Philofophia Kotoboddini Schirazitae,cum Scholiis] 7. 
*>>*£» gj-i^ £Adg*jkJ j^-ft Commentarius Ibn-Ke- 
jnounaein PhJofophiam Sahravcrdi. 8. GadumferTau- 
rifius de Philofophis antiquis & recetioribusp. Ibn-Kfe- 
touldemonftrationes Logicje, Phyficae & Metaphyficae. 

'EyxoAesiKiJW* Ar.1STOTEI.1CA. 

Non omitti hoc loco debet iyK»toinu$«ta,tJ$riftate- 
lica^ quatenus ab Arabibus afcita illa, & tum translatio- 
ne textus, tum Commentariis etiam civitateeoru fuit 
donata. Sequamuraute fidem atqjauthoritate Muhara- 
medis fihlfaac, qui,pr£emiflabrevi PrOiopOgraphla, Ari- 
ftotelis qua?da opcra ordine oxx comentariis ita recenfet. 

:\,*AM al jL_* 3 Li^ JUy Ujl^J Digitized by 
\ Google m U ■ " . : : ' '"W uutm m m 

Ordolibrorum. 
. t>ogica» Theologicai.e. Mctaphyfica, Thy/tca j Ethica. 
Sermo five c aput de libris ejus Logicis , quifunt o£lo>Ca- 
tegoriaie. pnedicamenta y notionespraedicamentales. 

„f£ermenei*i.e. Explicatio. KAnalltica\.e.folutioSyit^ 
gifmi. ApodicJica, five Analyticapofteriora i.e. *Demon- 
ftratio. Topica i.e. "DialefHca , five difputatoria. Sophi- 

■ ftica i. e. deceptorum fraudes fcil. in argumentando. 
Rhetorica , de Oratione. Analytica , vel, utalijvolunU 

-Yteticaidecarminibus. 

j^l ^A-M JLJ, ^£=».^1 JU r *feN O^UJ «J 
t^>^ ^i^ \*j£=*j M v 1 *^ ^ J*«W~t fc>*»*~ Digitized by Google t>E BlBLlOTHBClS OklENT ALIBUS, Cap.ll. *** : 

- ' '■ ' • ■ . ■■■■■■■■ ■ | » , . 

Caput deCategorifS. 
Tranflulit eas Honainfil. Ifaaci 5 Explicationibus au- 
temilluftrarunt^Porfhyrius y Stephanus Alexandrinus % 
Labibus (f\c enim puto vocem pun&is diacriticis defti T 
tuta legendaefle) lohannes Gratnmaticus , AmmoniiiSy 
ThemiftiuS) Theophraftus> Si/iphus y ("for. Bafiliu s) & alius 

cuinomen inLingua Svriaca& Arabica>qu£ rna~ 

xime explicatio >probatur. ^Pra alijs rarum eftfragtneti- 
tum adfcriptum lamblichoFDicit Abu Zacharias.Opor- 
tet hunc librumfalso tribui Iamblicho •, vidi emm inter 
traffatusy qui Alexandrovendicantur. T)ixit etiamve- 
nerabilis AbuSoleiman\ Exhoc fcripto Abu Zacharias^ 
cumexplicatione Aphrodiftei, quafttrecenta confecitfa- 
tia.Ex Interpretibus autemfunt Abunazarus y Alpharar 
li y Abu Scharmataus. Habeihic Uberfua etiam cornpen- 
dia &Jummas,controverftty& non contraverfa ob cenjin- 
fum. Ex quibus lbn-iSMokphaus } Ihn-Behrira*, Chin- 
d£uS)Ifaacus,HonainideSiAh>nedlbn-Tajibiis y Ra&£us* 

u^vV u^^ ^j^ </** **ji^j^*>£=*~W 
wt-jhUj c^V Wl </*/*> ^—X.— * ^y 

22* 5 G*/»f Digitized by Google s*r Smbomat is Qilientalm, Lw.in. Parsll Caputm$ifwv**4 > cujustextuminSyriacamLin* 
guam tranftulit Honaini , in Arabicam Ifaacus. 

Interpretes 

Alexander : fed non reperitur. Iohannes Grammati* 
cus. lamblichus&orphyrius: Summ* Stephani. Galen* 
etiam tribuitur Commentariusfedrarus ejl y nequefaci- 
leinvenitur. Phoubrius , Matthai Abufcharmata*s\ 
Alpharabius: Theophrajius : 

Compendia* fcripferunt. 

Honain 9 Ifaac^ Ibn-LMokph<eus,Chind<eus , Ibn- 
£4hrira y ThabethbeKorrahyAhmedfl.Taj/biyRajz£us. 

y — n ^joUj »JU3 Jjj\ li^mt ^ f ^j\ 

^U^-Jf „» JW a*M jJDj ^w, Ji ^« **+ 

<* * 

Caput de Anahticisprioribus. Tranftulitea Theodo- 

rusin Arabicum^ quam translationempoftea dicuntper* 

luftratam & emendatam perHonaimqut &partem tran- 

Jtulitin Linguam Syriacam < prout cjeteraomniainean- 

dem Linguam transfudit Ifaacus. 

'j\ ^js&S Jmk^j C>% X * Ute J i**4 

WJWk^H »*JUH Jl ^y ^ij *Wl- JUCa^l Digitized by Google t>E &BL10THicK ORIENTAllBUS,Cap.-H. " jj^ 

ijjAftJjU** (^ U+U j j- * y. — &j)\ i/aij 

Interpretes. 

Commentatuseft^Alexander > cujus commentariage-, 
minapulchrafunt* alterumtamenalteroperfeclius. Ex- 
plicuitutrumquetraclatum tribuslibris. Egregijsetiam 
Commentarjjsilluftravit lohannes Grammaticus : ut & 
Thoubriustribustuodis. Abu Scharmataus, (alibi dici- 
tur <^J^> ul ^ j&* ^\ AbiBafchar , Matthai,fi- 
lius Iona: } totum libris duobus explicuit ; In quem 
Chindaus dedit expojitionem. 

<*>xJUu ^UJJ UaI»jJU»^*j U fi fei* dj^» «*£- ^JCJI 

JCJI 0,-1 jfcj ^ Jl^JI J$ ** N ^ jjj 

^«Ji ^_JJ Orl Jfc ^4 Ji3j ^L^JV^ 

Sermo de Apoftolicai.c. Analytkts pofterioribus ab- 
folutisduobuslibris. 

Tranfiulit httjus (tra&ztus^quadamin Linguam Svria- 
cam\omnia Syriace dedit IJaacus-, Translationem autem 
IfaaciiyirabifmodonavitCMatthai. 

Interpretes. 
£/j^«£J! jM£g*J$\ Digitized by Google »jS SmbgmatIs OR.iEKy ALis > tiB,HI.Pars II. 

m ■ ■ - 

^jj^J^ s^V* 5 * ®^ Tbemiftius in hunclibrum 
Commentariumperfe£lum:Itemv4Zexander , cujusta- 
tnenexplicatio nonreperitur : Commentatusetiamejt 
Iohannes Grammaticus •, tyibi hhanni tMaruzaoy 
quemfeaatuseftMatthai , fermo in eum adfcrtbttur. 
CommentariainjuperhabemusAbuScharmatJH , c/#- 

pharabjjyChindfi. 

\ i_ ? fj *» ^4->* ^» Jl 

vJ 1 ,*Jtf wW31 W ** J f 5 v> >J ^ 1 ** 3 * ltVA 

jtiJUj J/*\ JUJI u*** 3 ***£"*• y** 15 ^ f^ 
U»^V J /*-*^ *A^^ J J X^U^ moUIj *-.<.l± T t 
«X&_ -c^l «4^1, .XJUty **l*3W J/Jl *JU*W 

^is 6, « ***& L-# ^%_ Ija cj^iJ J Oj^SU 

Uidl tfyl * — e ^mh"\j \j>jt>j*\j ^**£-^ Digitized by Google J 

DBB»Li©rH$qB<^*M*AtXBUS,C»p.lI. ^ 

^V* 5 wjk-* ^v-*> **uUJI.*JUUV<** U»j«' 

j*i£-Wj ^j&jd M^k «^jjfj Jp\ JUUU ju 

iSmrl *Ai> cjU^ Ijui <** 

t • 

SermodeTtykis. 

Tranftufitlfunclibrum Sjriace Ifaacus : Trariftutii 
otiam Iahia Ibn-Ada , trans/ationem tjus int^frabi- 
cum. Unde 'Damafcenus feptemvertit libr&s. %j4bra- 
kammveYhj&daUaoftavum. ■Reperitmrautemadhm^> 
temsimtioantiqua.&icitlahiafil. ^yfda ^initiotrans- 
/ationishu/us/ibri: Nonvidihujustrattatusexplicatio* 
nemeorumquipracefferunt > njfitranslationem Alexun* 
dri in quadam primi libri -> in librum item quin- 
tum,fextumifeptimum & oBavUm * Explicationis item 
Amdniiinlibrumt. i .3 .4. Frefusautemfum , /» f» ^Ofca? 
^ntendi) inhacnxaexplicatione eotfuodintiUexiexKjf* 
hxanidriexpBcatione i &Amonio\& corrtitifignifieatio- 
9cstranslationtStharumduarumInterpretat:omi.Liber 

Ff +utem Digitized by Google JMO SMBGMATlsOiUENTAXlSjLlB.ni.FirsII. 

^^_^ .. I " " ■ ■■ ■ ■•■■-,• - -- — 

sutem translationis lahia confiat quafi iooo. folijs. 
^Prater fermonemautemlabtaextat commentarius%^£ 
nonij in quatuor primacapria> t &4UxandritnquarU 
fofieriora , ufque ad duodecimuvi locum Cafttis oftavli 
guofdametiam U>cos>exeo>commentarys illufiravtt The~ 
mtjhus. Eft& t-AIpharabiattxplicatio hujus libri y utfr 
compendium. Expltcuit etiam CMatthatcaputprimum. 
Qutcunque autemexpltcuerttnt Jmonms& Akxan4er\ 
ex hoc libroyeatranftHlit Jfaauis. 

<^£* 3, l^ JH* 4 <*• ***** 

OiJL, ^a_ ^vyJ) y 31 **eU ^i u& U ^L*» 

Vl_x _»_3I W'>»tt ^**-»*!* t ^l 

SermodeSophiJlica. ~ 

tranjiulit librumlbn-Naama > & Abi-ScharmaUusin 
Syriacum Idioma y exquq eum traduxit Iabia Ibn-Ada* 

Mgterpretes. 
Cm&entariaexbibuitinhunchbrum Thoubr*tus : A~ 
brahamusautem y Ibn-Nakus AJar^us^eacaJitgate v?r«* 
tit y qu*tlbn-NaamainArabicumtranJiuUrat ; Eft&, 
Qhindteoinhunc IsbrumexplicatiQ* ^ Digitized by Google DBBreuomqs Or^* amw, G»A ** <*V* ,! V M *KI *■**» 4»» ^ ^«A* jk> v Uj 

*AJI o*a fc^ftVi* *&# 

y^LJ! « — ^ <^t fc±4 c^ ,«*^l ^UJl yj 

Sermo de Rhetorica. 

ReperituttrmnSlatio antiqua. Referunt autemjfaacum 
tranftulifieeam in Linguam Arabicam j Idtamenpr*- 
jiittt Kbrahamfil. Abddalla. 
. '■ . InterpreUs. 

Explicuit (Iibrum ) c^#* Mazarus Alpharabius. ViS 
mnuCAbmediSyfil. Tajibi hocjcriflunhabfotutum 160. 
folijsexantiquatranslationes. 

•\j*£\ »U«^ U^L^el ^a» p ^^=)l 

«iVJlJgj u^uAjd f ^Wfcl J*J> ^a <** 

V^-2£»Jl l*^_A J^ ^,**** «^OJJ^dAJj >a J| Jj«** 

Sermode*Poetics. 
Tranftulit ittum (tra&atura) y/J* Scharmatttts ,exSy- 
riacoinArabicum% Eundemtranflulit Iahia>Jil. Ada. 
*Dicitw tamen, qnoddam ibicaput ejfeThemiftifaqua** 

Ff * ' qudm Digitized by Google t» j» Bmpcii*^i*OibwNt*Lis, Iib. Hl.Pars j£ futMdicatWilM idefjtttribui. : £#dr Cbm<Uoun+> 
^ndiuminhocfcriptum. 

i&Uu.^t^*,' ^^.A^fe ^ ^i** 

feH^U*.^ f $£. (^ <*• «^l liiijl ^^1 

tf-UpfrUmJ p *£, (^J^a^UJJ *JtfJJ >(s pA 

U^Ufe^l f ^fet>*i e **4JUJI JUJI^ o^j, 

|hM3l Jl atfJUJI v&mtj »*3UJ5> ^l jdtfjt ^ 
Jfc «v^Jf ^UJ'^ IkJTc^ J J J****'*^ ^? 

<£ u» jl u»-/ f$£s* <** («(Wi *Jisjij> « ^j&trfK 

v*^UI jJUUI^ UJ ^M^ J*k «aJ, tfUfc 
^ v ^=»j3 vWl L^ j^Jlj, Sj^ JUU Jt> 

iJUJt* Digitized by Google ♦ ■ . • 

De BlBLIOTHECIS OklENTAXIBUS, Cap.tt. J« 

tf* ^V^' ^ ***>*!* ****j *JUU v) *^WI 
tfir«w </* auditw naturali ex translaPione Atexandri, 
^onftdt^tra^tusyibrisoffo.JnfitMuhamed^fi/.IJaac: 

.Repo/riturextraslationeAlexandriAphrodifaitiberpri' 
tnus textusOr.ationisAriftoielica ) di»obusltbri,s ,• exqui- 
Bus alterextat totus, alterexparte , quatranftulit Abu 
^.aukhZabausy quam-pfteatmnsiationemcortexit la- 
hia,fil.Ada:AlteritemtextusArtftotelici uno(hzbctur} 
Jibro , quem tranftulit ex Oraco inSyriacumHonam; 
Tertij libritranslatio textus Ariftotelici non reperitur. 
Lt quartitexplicatio habetur, qua tribus libris abfblvi- 
tur,e quibusextant primusyjecundusiqitxdaterttjkidfer- 
monem deTempore, qrna tranftulit Kofta. Ipftusautem 
literdtranslatioqua re^erituryDamafcenieft: Libtr 
quintustextus Ariftotelici, uno tomocomprehenjusver* 

fits eft a Kofta,fil. Luc/e. Sextus- etiam liber uno habetur 
v*lumine 3 cujusdimidiareperiturpars,&paufoamp/ius: 
Septituum librum uno volumine interpretatus eft Ko* 

Jfa. Extat&o&avusunotomot cujus patua quadamfu- 

prfitntfolia.. . 

ft <*>&. — * U*jL««%yjU «Jue*1 ^+o*^ JLJ . 

«i^^*** 1 ! o. * — * **«v* Uj p* UJ>*j vUs»Si 

Jjjl ouaJJ It-J-s^J ^>JJj ^UJ^^^li 

Ff J , * Sermo Digitized by Google 1 J4 #MfiKA TW OftilHXALlS, LlB. III. ParsIL Sermde aufcultathne Thyfica^fiveauditunaturaU^ 
c& Interpretatione lohannisGrammatici, Alexandrmi. 

<Dicit Muhammed , fil. Ifaac: gu/cquidtranftulit 

Kofta%ex hoc libro , illudefteruditum. Quae vero vertit 

jibdoUMafibi, l.c. fervusMefli*,^#Jtf Naama , mimtf 

yfcjtf </*#*. Facmnt media farstranslationisprior Koft* 

quatiurUbros i &tottdemalterameditif>arsIbn-Ka+ma+ 

^ui e LJi^. c &£Ji 

^j <rf )o JI3, mjVJIj «tiUP* i^UJI, ^! 

^«-Jj9l jJUu)! uy ua«- u*«<vi ^V/* *Jfr>»J*i 
<jA*/j »$^JI «Jdull oS^ LPyfe» q>* J**l ^>l y «-Jj 

w*X-aJI <t* f*V^ (^tr^ *^* * J1 ** JI ^^ V* <^ 1 
OJI ^ kfc^ W^- </-*£« 1 J* <*• «^l »3UU3I 
^tf jmIjJ oti >**> <W ***<*> jgytf ' <^^ ^» 
^j^kJl £ l •. — -*-^JJ (^ J s )i\ aJULJI o^ 

&row <& aufcultatione Thyficafeu auditu Naturalu, 
ex interpretationibus vartorum Thilofophorum diftin- 
ftorum. 

Invenstur InterpretatsoTorphyrj infrsmtim , ficun* 

dum A Digitized by VjOOQlC DE BlBLroTHEClS OlUENTALlfeUSj Cap.IT. ijf dum,tertium , quartum(Xft>ros)quostranjHtlitBaJt- 
lius. KAbi-Scharmatxo autem tribuitur iriterpretatio 
Themifiy. bujus tibri in Syriacum : Keperiunturetiam 
Syriace > cumdefecyuquodam^&leps^j^k^: iivero 
«je*H > f ua>dam notabit) extibroprimo. Inierpretatus 
etiameft Thabethfil.Korrab quadam extibro primo. In- 
deexpticuitfrimumtibrum Jbraham,fil.ZHthi , £«£*» 
{interpretatioriem) vidimanulahiafit. Ada , &Abil- 
¥her&>,K*d*r**iyjU;G$>iapkarh , //. Ktdamtietim 
qutdam commentaria tribuuntur intibrum primumd* 

•\*J1 4,>U5C31 ^. jJUJt 

»j* ^ ^V^ />*^~^ &/*> JbW «3UJu)) 
e/ -A u^—Utf* ^t jJUU» u&V vU6»M 

^i/ <^^ v** ****** «}iti--*H i^i^ *•* *>$*«^ 

SermodeTraftatuCtfi&CMundi , quiqttatucrab- 
Jbhiturtibris. 

Tranfiutit hunctibrumlbn-Batrick. Vertitetiam qu** 
dam cxprmolibro Abu-Scbarmatdus.. Sed& commw 
Itria quadam in bunc adornavit trafiatum , «? Digitized by Google 4}6 S*CG*f ATIS OlURNXAMS > .LlB.IHPa*3 IL 

■ ' ' ' ' ' " '" ' * 

librofrimoAlexanderJ^hrodifeus : Themiftioautem 
afferitur.ammentartus in totumlibrunhQuemvettran^ 
fiuliUvelcorrexit Iahia*jU. t^ida >. Tr.ibuunturetiam 
ffonaini auadam ,» «»f itf. quafitones. AbiZeidus 
Balchaus etiamquadamhujusMritranftulity dcdkata 
AbiGiafharifthefaurario. 

eu* «^i* «j^* 51 <> vfc** , i <#**^ /^ ^* 60 

.SermpdeiibroGencrationis&cor* > 

ruptionis. 

Tranftu1iteum(ttVL&3Ltum') HonaininSyriacum \ I- 

faacusauteminArabicum. tjteminittamen, < Damafce~ 

nusi Ai/u-Nacufumeum tranjrulijfe. Commentariain 

totum Digitized by Google £bBibmothecis OfLiEKTALmu^ Cap.H. 237 

totumhocfcriftumdedit Alexander. Habet&.... dorus 
cortimentarium itranslaiumab Euftathio , <f**«f iterum 
twnftulit (Arabice} UHatthai. Trimumltbrumvertit 
Kafta y quemiterum tranftulit JMatthai ^Abubafchar^ 
quam CMatthaitranslationempofteacorrexit Abu-Za- 
charta , diligenter eam examinando. Felicijfime autem 
commentando fcopum attigit Themiftius commentarjo de 
Generatione& corruptionegemino^nagno &parvo. Ha- 
ibet & Iohannes Grammaticusin lib. de Generatione & 
forruptione trattatum integrum. Traftat autem Syria* 
caexfofitioArabica. 

«> * J 1-+&* sJ* * »* j«**1**j ^Jl^Jl 

SermodetMeteoris. 

.... ^for* tribuitur Commentar/us magnus , fwur 
tranftulit \yibu bafcharTabarit* : Sed&Alexandr* 
ajfignatur explicatio> translata in Arabicum > Syriacum 
non item: Eandemfoftea tranftulit lahiafiLAda. 

Cf$ lu UUL^ <^JUU V^» ^%- f ^£=Jl 

o^^b e y2j uu uju ^a o**t au (J l^ 

«^UJ^^jJlit^ Jj^UJ i,_J_^ vfeKH ! ** — c Google a $& SMeoMams Ok i entamsj £ 1 b. IttPars IX. 4t*j*jj>> (^fo* ay. ^ kfc*«£b O^ «.^^» ,/***£ 

Vt~*6=»J* JVIj* v-xJUJUaH<^t Jtf <pU£»}l 
*A» <j>4tf **| W U£=, U> *|0/ »*^ <*• <y>M J\ 
.vAllUSit^^Vi — jL. — * — ><>**•* Oj%j 
o^-^.jJb^ — *j0j3fc$ — l — fc — M ij*t 

SermodefcripU,dtankiui^trtbmt*nftuntelhbrit. 
Tranftulithoc ( fcriptum} HonaininSyrtacumferfe- 
Qe> Ifaacusverbfraucatantum quadam. 'Pofteaiteratb 
eumtranftuiitHonain,perfecle. Commentatusautem eft 
in hunc Tratfatum Thentiftius totum j primum abfolvH 
duobus Ubris^ /ecundumitidemduobur, tertiumtribus. 
Habet& Tbeodorus ( fic puto legendu,quanquam altus 
jam, fedobfcur*,appareantremgia,conje&iur*} Ex- 
plicationem Sfriacam, quam vidi manu Iahia , fil. Ada. 
Repewtur&aliaexplkatio y eaquebona t reiataadSiJS- 
atm Syriacayfed&Arabiceextat. ^AUxandrtExegefis 
ptrfyicuaeftinhunclibrum , fotiorumcirciterioo.Ta- 
iricidi autem tribuuntur Summs bujus fcrifti. ^Dicit 
IpB-If*ac?7ranftu/ibunclibruminArabicum, exvitio- 
foexempiariyelapfts veroamis %>Jnveniexemptarop- 

timum, Digitized by Google Dl BlBtHaTHECtS OfiLJM«AMM*>Cap.IL 435 

tlmum, quocumprioremtranslationemcontuli $ qu* 
XranstatioThemiftijeft. 

• . •• t O- +* \}j*i <*— J * *; J cJ^i* 

^&rm* Traftatus defimm & fenfibilibns-, 
sonftante duobus Jibris, 

Huftamtaejltranslatios cuihmitiquis fofiit . Quaedaa 
tamcntribuuntor-Abi-ScharmatajQjIbn-luncs. 

SermotratJatusde animallbus , quiabfohitur 
xix. /;'*V/f. 

Tranftulit hunc tratiatum Ib7t-Batrik,&reperiturqui» 
demtranslatus Smace , jamnntiquitus , accuratius* 
quam Arabici. Suntetiam Sjrllog£jtntiqU£>prout vidi 
fnanit lahiafil. AdainIndicelibrorumejus\ &Nicolao 
quoque Compendium hujus Ubritribuitur s manuIoha»- 
nisfil. Ada. Ccepit etiam Abu Ali Ibn-Zora traducere 
tuminArakiwm, Digitized by Google 3|,o 5M«c*litttt©fc.iEilTALisiLiB.IHLHrsII. 

. , f ■ i ^ ■ - r- i i i *■ - • , , 

«^lj o^ bj^JI Uj*,*» .*-*$*;$ yU£ft TaAu^J 
4>j$yi\ 0-~i l^^^aW^j ^/-^ «Jj^k 

4Kf kX«*4jtt> JU» i^UJ ,iifj> 6.j»'*~.U* ^*«i** 
«^a^jA^! aJUU^jJ X^jm^Sj O^UUa^c (^*.. 

SermodetibroElemenlalhJtve Alphabetario y , quiz 
Metaphyficorumnominevenit.. 

Series hujusfcripti Ordinemfequitur literarum Graca*- 
rum , quarumprtma eft Alpha minus y unde & trans/atio 
tninor,quamdebemuslfaaco , qu* ejus ofera adornfita 
reperitur adliteram Mi : Hancautem literamvertit 
Abuzacharias : lahiafil. t_Ada. Reperitur etiam litera 
(»«&, ucput<>) Grace : Has autemliteras iranftulit Eu- 
ftathius ChindaoiinquoquidembenefegeJJtt. Tranftulit 

inju* Digitized by Google DfiBiBLioTftECisOkiiiyTALiBUSjCapir. 141 

rnfuper<-Abufcharmat*uslib. lit. L.quaefi zi.int^fra- 
bicum. Quem librum Syriace deditljaac, fii. Honain. 
CommentariafcripfitinLamdd , qna cumThemeftij in- 
ierpretaiione tranftulit Abufcharmataus -, ea verb& 
SchamUus vertit: fed & Ifaacfilius Honain aliquot li- 
Bros tranftulit. Surianus Commentatuseft in lib. Betha, 
quod& Arabiceprodpt^proutvidtfcriptum manu Jahia 
fil.Ada tn Catalogo librorumfuorum. 

-***=> j ^ ***' to^J «*t Aftr « * U **" V & 

^wiXA ctfLJU»* © &>***■ fc * ciac»!!**-* 

«^j il^JS v Lj£sb ^L*,». «-**,*s u>jJ"**l* 

^^-=y\ •f-*j \*-+jh$ <r>\-*---9 J** fc>-! g w* * 

TratTntum Ethicorum commentartfs iUuftrwvit Tor- 
fhyrius duodeam librts, quostranftulit Ifaacusfil. Ho- 
nainfueruntque penes Abi Zachariamsmanu Ifaacifitij 
Honaini j aliquot libri cum Themiftij Commentario. 
Frodijt etiam Syriacelibcrde mulicrc, quem paraphra- 
fiilluftravitChaghaghusfil.Matri ; Liber Apologeti- 
cus, Tfic enim con jicio dTe legendum ) quem exphcwt 
Chincteus. HfccoccafioneAriftotelis; Gaeteraahunde 1 
iarciri poterunt. Hoc interea notandum , aljquot 
jam periifle Ariftotelis Commentaria, quorutti Cata- 
lbgum alibi jam exhibuimus : vide Anal. P. 1 . p -fl • 
HucufquedePhilofophiainGenere , adfingulasejus, 
fbecies nuncprogredimur, ubioccurrunt 

Qg y A. Gram- Digitized by Google »4*1 SiH&GMATiS OniEMTALB^LlBJULPar&II/ 

A. Grammatici. -a. Malecus>qui inScholisMu- 
hammedanorum Clafficus quafi eft. De quo Clenard. 
Epift.Ub. i . p. 6$ . Hinc(ib Alkorano & Suna)pergunt 
od Grammaticom. Eftqueapudeos receptusauQorlbn* 
Melicqui chiliadeverfuum ^ tdeft, mille diftichis com» 
plexus eft uriiverfam Grammaticam. Hanc Chiliadem 
difficilem admodum e tabulisfuis commendant memori^ 
&quotidie apudprtceptorempenfumreddunt , damiin- 
terimlettitantesgloffemata. Nam in Scholis nullus cotn- 
paretliber. Inhac Grammatica {Vacaturilla *f£3f )j£rr 
brennio verfantur , aut guadriennio etiam quidam. Dif- 
ficultatem fcripti probat Commentatorum copia. In 
hanc quippe unam Graoimaticam habemus commen- 
taria i. ^U^-JU Affioti,vei Sejuti. 2. Nureddini, Afna- 
naei. 3. Bahrani Damirai. 4. Ibn-Zaigi. f . Filij Motij. 6. 
lbn.Qm-Kafemi Mqrada^i. 7. Ibn-Akili.8.Borhanod- 
dini. b. J^j^ Giarumia y qui cum notis edidit Celeh. 

EtyeniusyConmentzrk>ad)musiCo& exBi- 

bliothecaGeaevenfi # cui manu fuaprxfixittkuium: 
Gmmentarius protixus & eruditus in Grammaticam 
Giarumiamy auftore Muhammede>filio ^Ahmedis^Hafa- 
n*o | fedinprincipiouns &altcrapapnadefideratur+ 
Ex&ripfi v ex eodem Codice & ego exemplar. Diligens 
cnim & accuratuscft Autor , qiuaon laodo obfcuriora 
loca explicuit , Controverfias Baforenfium & Cufico- 
rum, quorun» in Grammaticis eadem erant diffidia, quae 
Thomiftis & Scpf iftis inalijsPhilofophiaepartibus atti- 
gitjSeftariiite 9+y^ Sebijujs , & JaWl ^bj^ 
Chalili alioruiu etiam Gramraaticorum ^A^ 

Sahi- Digitized by Google DeBibliothecis Orientalibus, Cap.il. »43 

Sahili, AchpHafchi , Abi Mufii , g^l ^\ ^l Ibn- 
Abi Rabij 1^1 ^i* Secta? Pharra, ^yuac & — 4 
Ben Azphur, Keflari&aliorum , quos & Erpenius inter. 
legendu obfervatos notavitimeminitifed & variaru Dia* 
rettorum,vocum ihdeclinabiliu,ufum prolixe oftendit. 
Dequo alias. Accepi nuper hicetiamHeidelbergaeMfc. 
fragmentum aceurati SyftematisGrammatici , cujus 
tamen authorem , quia *xiQ*Xor eft 5 AuQm , conjicere 
non potui. De futuro&Imperativodiftinfteagit. c. 
tfa&M JJfiotus r . lueubrationibus Grammaticis no- 

menacquinVtt.Ejusenimefti'. *»y4j«g*jj*M C*^— •* 

*. j^U-aJIj jtfUQ»,. *.iJVV 2%~ o^CJ» & ^ 

«j53U <** *jiJV 4; V^ S«M 7. >i^J» iT^I 

*£! y jJV gju^ l^su, ^ £ 4>eV^&5ViL- k^jJVaeWJV 

d. Ghemaloddini^^V v^^=» elbn-Haghcb; C/ A 
*^l^» Ejufifem-Jl^*, j^Ul ^V^ Ejufdcn» 
J^^fcj lu^lEjufdemJl^j^^^l^^UJl 
Ejufdem J^iJI e^— * Ejufdcm y^l ^JU^I 
f. ArmeloddiniBftbertsi ^W) fcj^yeAfc*^. ^* 
g.ScheichAUKodfaiu>^ie>l jt^j^-l^, ■ 1. e 

Er* Digitized by Google .«44 £megmatis Oe.iENTAi4sXiB Ill.ParsII. „ 

Praecepta Etymologica breviter & eleganter carmine 

exprcmt , inquaeplures fueruntcommentati. Liber 

Conftantinopoli ad D. Golium mifliis eft. h. Tra&atus 

_•** ' J u*/^* i.SaminiHalebenfis j^aLIJI ^a 

Ejufdem 3*«"^ £ y & Ejufdem <^©t k. lbn-Omi, 

Kafemi , Moradaci J^aJ 1 £ y £ Ejufaem J^JI -a 

l.Iahiafil. Maati (Ujw^ ) Zavavaei Jya»,Ejufdein 

* d iJ, m. Ibn KetahiZaklaei JU*Nl v^» »• Magnae 

Muhammedis, fil. Asbati, Chindaei JS ^ ] \ ^ 6. Ibh- 

Bafchadi jjL-t^A* **-v*<« Ejufdem^s^l ^ uU.J 

^>, Abi Ghaafaei Nahaafi *>j*f £>L_a^. £ A Ejufdcm 

* »-JuJU fL--. X II q- Ibn-Valada Tamiraei 

B. Rhetorici. a. ja\j£ «*£_ (jos***^ 1 JUkL-a* 

f : . . ■ > 

Excuflio teftimoniorum , quaealleganturinEpitome 
Rhetoricae Sebakij,vel Sabkaei, authore Ibn- Ahmedc, 
Abbafide, iEgyptio. Ubi plurima commemoranturde 
praecipuorum Pofitarum vita & do&rina. b. cy$\ 

ftr^ &/$ <*»2<>*^ Ibn-Hogiae commentariusinartem 
.Rhetoricam. c. (,/\ — Jlj ( *H**N ^ c «L-_ c^uar^l 
Inftitutiones artis Rhetoricae Arabum. d. ^a^s^^I 

Epitome artis Rhetoricae,colle&aexoperc IofephiSe- 
kakij,quodin£cribitur clavis Scientiarum. e. Aflioti Digitized by Google DE BlBLIOT«ECI« GllIBNTAtJBUSyCap.il. ttf 

i. t^ytj^^j ^UuJl £ <t, WM ^a.U^ioJl, ^t 

f. IbnTMoarrenfis Chadiraei Uol^sl *j>je*l g- Ach- 
meloddini Babert&i gAaaJIj ,,.5UJ1 u*t&^ £ * n - 
PhachriPerfae p^JCJt g -oUUw** i. Ghelali Kazvina», 
£ UuM u**»^ Ejufdem ^U^J^ ^UJl ^ £ U^^i 

C. Logici. -a.Dialetlica]bn^Sinae»Terfibustradita. 
b. Ejufdem praeceptorumLogicorum Epitome. c.Idem 
deufuLogices. d.uikuJI *Xs $ OLJ^>^J uUa^=» 
Theoremata&animadverfiones Logicaecum variisno- 
tis. e. ^j^sm CA^yeA Scholia in Logicam & Meta- 

phyficam Sadi. f. «ujl.fe^ *&»&*tt *Jl— «yJ'-^ * 

Ibn-Mutaherin illuftrem tra&atum Gatibaei de ratioc*. 
nando. g- UUo*J.i «J (£&li & ^&jJ' U^iLsj h. Aph- 
doloddiniChunghaeifcriptaLogica. i. Schamfoddini 

Aikau o*«*.Wt fe^t ^xiJkb* <JU« «^a_ ^ y & k. 

u?yUj ^lUjt J.jL^tyJ^t jJt si-AiJl tjLAi 

<^JO.O .^l^aJt (^ <*ji*£ cMaJuLM Iacobi Sabachi» 
dg Kindaei,qui vulgo Alcliindus dicitur,Philofophia in- 
terior.' quaeftiones Logicae & Metaphyfieae. Ejufdem 
O^JjJUJi <J (j»J\*di Ik»^ ^j»a5 (J Liberctepropofito A- 

riftotehs, libro de Prardicamentis. Atque haec quidem 
de Ar.t i BUS) fequuntur Scientiae & 

Hh Pri- Digitized by Google 14$ SMEGMATtsOniENTALlS,LlB.III.FarsII. 

. * 1 1 

Primo quidem Metaphysica, de quafcripferunta. 
IbnHofeinRafiaeus «*£obH «L_ «aI^aJI «JUA—jJI 
*W^^ di{quifitionesMetaphy ; ficaeOrientale8»<S. Ibn- 
Ahmedlsfphahanenfis j^U*^ **,/*?&/& Commen- 
tarius in opera Metaphyfica Muhammedis Tufij c. 
**£ lo» five notac ad commentaria Ibn- Ahmed Isphaha- 
senfis,inDiftertationes Metaphyficas NafiroddiniTu- 
fij. d. ^i\*~ CA^yeJ Scholiain Logicant&Meiaphy- 

ficam Sadi e. f X«JV^ ^J #y$\ ^\j\\ <j&* d^U 

y^J^l £ •V-^ i »J^>tibcr in Phyficis & 

Mctaphyficisexcellen*. gv ^| o.jLa^ 44^ ^^ 

^l— $io^fr j*aJ Cbmmcntarius Ibn- Ahmed- Spaha- 

nenfis,inoperaMetaphyfica MuhammedisTufij. Ha- 
benturetiamnotajinhxccommentaria. h. Talegiusde 
univerfalibus. 1 .Behme janus de fubje&o MetaphyficaK . 
1. AbuManfordeattributisEntisneceflarioexiftentis. " 
Ex his non paucaLatina civitatedonatafuntjfed vitioseV 
fatis. Vide Lud. Viv. de Corrupt. difc. p.180. 

SEcuNDoPhyfica,caquevelGENERAiiis, traditaft- 
quentibus a. ol»>^ J l ^U fl ^ ^-/M Cazvi- 
nius de admirandisrerumcreatarum , feu Hiftoria Na- 
turali. 6. Abu Sehel Coumanus de Elementis mundi.E» 
jufdem , de principiis rerum. Ejufdein explicatio libro* 
ium Ariftotelisdeccelo. c. Tra&atus Behmejanidere- 
rum naturaliumordine. d Ibn-Amiddeardoreaeris. e. 
i*!^! ^Xc (£ (jj^i\ Phyfiognomia Philemonis. f. 
Liber N. ejufdemargumenti, juxtaPerfarum & Indc- 

runv Digitized by Google DE BlBLlOTHEClS OfUfNTACtBUS, Cap.II. J^ rum traditiones. g. o3^}t «^loJt <_*W ,j1 . ^vl ^, 
j^.frUt ^l ^ ^wS Tra&atusAliZelthi , Danit* 
AndatafijjdeJPhyfica fcientia h. NaturalemetiamHi- 
ftoriamfcripfitPolyhiftor^AiiJUXJI 4\*J u*l**>*T 

y — a JUH AhmedAbulabbas Kalkafchandaeiw» 

Schafeus. 

Vel SpEClAI,lS 

A. deTlantk toHerbis*. «^lWfrjJI <^1 c^\-JC^* 
«^tJl Ol o^Jla De fimplicibus medicsanentis liberjbn- 
Beitaris Medtci Malacenfis, qui poft multasperegrina- 
tionesDamafciobijtannoHeg. 646.0. ^ ^JU Mala- 

jefe, ejufdemargumenti. Suntduohaecfcriptainhoc 
genere prarflantiflima. 

B. MmaJibus. a. ^^ jJJ < ^ >t^^« , I sl^. Demirius, 
■de Hiftoriaanimainim. Duobus habetur voluminibus in 
BibLLeidenfi.b. ^Sj^S £ (jusAlelW-^t^Ucfi»^^ 

Syntagma libri Ariftotelis de animahbus. c. sl-^a» 
**$£ (Jilif <^ <£>V^kM Hiftoria animalium Ibn-Ka- 

di Schiab*. d. laa.vJep^ ^j^ V* *— .6» 

De animalibus Gahethi. In Compendium contraxit 
Habat-allah jEgyptius. 

C. De vita & anima. a. Abi-becriPerfie Cyri— A£» 

«Mi^t oh« u^ 1 bi »J » l f* , l »«>l-* 6 - Ibn-Batrik, 

^JUJl ^ e^ALU*»^ ol^> ^^SyllogelibriA- 
riftotelisdeanima. 

D. Vctyidibus. fl^ys u^ J /UC^J <J>l**l 

w 2 «ja*u Digitized by Google H$ SMECtMAMS0flKiE»tALis,LiB.ITLParsII. 

V^l^V Jb^l U^Sis Par&Hiftorixlapidumpfctiofo^ 
sjAm, defcriptae ab Ahmed Abtingaeo. 

E. <De occultts qualitattbusrerum Sj&l^^S^UGs* 

ftifij de areano rerum<onfenfu.Ejufdei|i forrc arguraen- 

«ieft ^j* 1 ' »mJ* J^ J^li&JirW ^^=> 

Rcvelatk) arcanorum de Naturalibus Aphdoleddini 
Chungtrai. Alij adanimalium Hiftoriamreferunr. 
Teb,tio Mathematka^ ubi ia GBfcnsjt c6mendatur 

oUyVJbv^i Trattatus Iofcphi Sabachidis, €hin- 
daei , de Mathefeos neceffitatc ad inteHigcndam Philo- 
fophiam. IhSfecie vero eft * vel Abftra&ivAVfX concro* 
tiv^ ////«jpartesfunt,- 

l.GEOMETMAjad qua pertinet fcripta Arabu fequen- 
-tia.a. Apollonij PergaeiConicaru fe&ionum liber f .6.7. 
ha&enusdefiderati > vide Anal. p/ . 2 Jbn-Abrahim 
SabxidelnftrumentiGeodeticiftrudliira&ufu. 4* E- 
juCdem.de,duarum linearum fempcr appropinquanti- 
um,&nunquam concurrentium demonftratione.4.1bn- 
Serri de dimenfione & fe&ione fphsra. f . Tra&atus dc 
fe&ioneQuadrati. 6. AbuGiafarHaztnus ix.Iib. EIc- 
ment. Euclid.7. Thebitlbn-Korradatorum-five deter- 
njinatorum liber,continens Problemata Geometrica. 8. 
Abu Sehel in propofitiones quafdata lib. 2. Archimedis 
de fphaera & Cylindro , nec non quaedam Hafeni Ibn- 

HeitcmeQdemfpe&antia.$ : J13W + .£ W(r ,*VHe- 

ronis Digitized by Google De j BibiAoteAci$ ORiEN*AiiBUs,Gapr.H2 24$ ronis Barulcus , ftu de moveftdis gravibas libri rres ma- 

'ximedcfidcrari. 10. InfigmaGeometriaeProblemataac 

rheoremata.11. Lemmata Geometria Archimedis; Item 

Hypiiclisanaphorica. 12. Abu Sehcl de circino perfe- 

&o^-qyoeriam fe&iones Conicae,&alia:curvadine:Edc- 

fcribi poflunr. Ahmed Suguzaeus de Gonicarum Settio- 

mim defcriptione. Idem de varia anguli refti lineiSe- 

ftione in tres xqualcs partes , & aliorum proHematum 

ffcfutione. Muhammedislbn-Lertnotaead commenta* 

ria Muhani in fecundum librum Archi«$dis deSphazm 

&Gylihdro. ItemejufdemPneumaticaqu^damj &ad 

variasjquaeftiones Gcometricas refponfa. Ibn-Iacob 

Schiemfius de trianguli re&ilinei proprietatibus. Abii 

Giouckis de cleterminata trianguii fe&ione. Muham^ 

roedlbn-Leit, dequaefirisfimilibus. Item AbuGiou- 

dus de trianguli re&ilinei natura. Explicatio eorum, 

quae in principiis Geometriae Euclidxfc non vidcfltur 

fatis efleevidentia. 

II. ARiTHMETicArubia. Chejiamij AlgebraCubi* 
ca,feu de Problematum folidoru mrefolu tione.6.Regu* 
\x qux falfsepofitionis vulgodicitur^dcmonftratioilbn- 

Ibrahim,. Sabxi. c. \Jj}\ ^ JUmK v U«*r Jj>VJ\ 

AfithmeticaPra&ica Abi^afa. d. QuaefttaAlgebrica, 
flve Analytka e. Problemata Arithmetica Abi-CamU 

Bafrenfis.f. JbjXtt^ A- *- 3 yU^l yU 

Atithmetica Alis Cufchi).g. AliZelti Aadalufij tra&t- 
tus Arithmetici. Hujusverofunt Hh 3 I.Mv* Digitized by Google • fo SiiEGMAXis Ori'bntalis>Lib. Ill.Pars JL 

. I. M u Sic a j fic ^yiUH Pharabius fcripfitdepro- 
portioncMufica. AbiZeko Andalufio etiam tribuuntur * 
Jktmj* <i dtol^. DemfigniMufico, Kotoho,con- 

fulatur Hift. Ecclef Sec.xv.p.6f f . ubi de aliisetiam li- 
bris & literatis, tempore Timuriflorentibus , fcrmoeft. 

II. Optica. SicArabiceextata. OpticaEuclidis. b. 

jUa^J^ ^. la^l L_ii - v5 ^Ujl g*** J Comraenta- 
riain libros opticos Aafeni, Ibn Heitem Bafrenfis , qui 
Alhazemvulgodkkur. c. ^^XkJ ^Ujl t^U^» 

O^U* **♦*• Ptoleraaeilibri f . Optici. d. Msthamme-- 
disTakioddini,fil. Maaruph,fil. Ahmedis, fil. Muham- 

medis j*U«ttH *!,} ja. ^3j ^ l*v^l *i j.*^j V U6» 

III. AstRojjomica, quo faciunt , i . £*[q*\ *?.jl\ 
^AfSfrlf m 1^i^sb>. v { KufianiGilaeitabulxAftronomicae 

univerfales.,cumCanonurademonftrationibus. %. Ibn- 
Heitem de invenienda exa&a Poli elevatione. 5 . A bu- 
Sehel de planifphaerij demonftratione. 4. Deeadem 
Hofeinus Perfa. f . ^A&«jJl ^wUJ» ^^ ^kUJl **^i 
Ibn-SchiatirDamafceni Canones &praeceptauniverfae 
aftronomiae. 6 . *«^3= xi l O^l £ ^£=>\ ,Jl ^ ^1 

_ l«J La&Jj De InftrumentisAftronomicis& 

eorumufu. 7, ^Jt—A^t g^l Tabulae Aftronoraicx 
NafiroddiniTufij, infcriptae IJechano,Tartarorum Re- 
gi.8. £&-. tX^uXJ «^i ^J ^yJ^JfSeidi Alisexpedi- 
taEpitome tabularum AftronOmicarura , quaeOlugbe- 
gicae infcribuntur five Mogorieae. 9. (*£^ *J1 J-rS-** 

<v«lAll ^VUI 6»U»vJJ ±*J Tabuk«c«e«^. , five 
v v refo» Digitized by Google DeBibliothecis Orientalibus, Cap.II. »ji 

refolutio ex Tabulis Olog-begi AbdorrahmaniDama- 
fceni. Conftantinopoli accepit Clarifs. Golius. io;. 

V^»l*Jt fc^ ^«{«J 6Ht l)jh~M (trt+sf** 3 ] j>\jb\ L?\jOm 
Ibn-Iahia, Abbafides, Afer deAftronomorum d|biis& 
erratis.u. gth*>ti\ ^yd g**J\ ^yu.jJl De aftrolar 

fcio. ix.. &+$ r U-^ «H- (DlcU £*j ^ r UJu^J li* 
3jjaJV y *« Ibn-Omar, SophusdeHoroIogiorumde- 

fcriptione. 13-^V ^~£/ a C* **M t ,l cfy 

TabulaeAftronomicaeexa&iflimeOlogbegi , nepotis 
Tamerlani cum commentariis , Alis Cusgi. 14, 

^^ijl Theoriaplanetarumdemonftrata , &fecun- 
dum novas obfervationes emendata , authore Abu- 
Schuker, Africano. iy. o-J^t^^ ,^^»Ub 5 33*,/ Ta* 

feula? Aftronomicae infcriptae Hakemo , iEgypti Regi, 
unacurovariarumobfervarionumHiftoria, & caeleftes 
motus fupputandi ratione , authore Ibn-Iunes , -<Egy- 
ptioid. cp^; J^ &*V* iji J*^ ***** Centiloquium 
feuTheoremata AftrologicaPtolemaei. ij.Ibn-Heitem 
demotucentriEpicycliLunaris. 18. DeanniSolaris& 
Lunarisdifferentia. ip. Dedimenfioneterrae , Solis& 
Lunae. ao. Alfergani Elementa Aftronomica. 21. 
»>^UJjj p L.AJV^l (^^Jal— &31 e^ 1 Ibn-Schiathiri de 
quadrante Aftronomico. 21. Idem dc extruendiscorli 
thcjnatibus. 11* &44JI U^t t*j&**P UJl J* Scala 

c«li, Digitized by Google 3 f% Smegmatis OjumitalIs,.L i B.III.Pars.H. -caeli i feu dediftantia & magnicudine corporum caelefti- 
um, authore Gemfijdo, Gajachoddino. *3.Ibn-Heitem 
demotucirculari.24.. **J\ JV-»* £ jfrarrf v*-*' ' 
Liber Bezergemher Perfae antiqui de qiueftionibus A- 
ftroloiicis. if. Do&rinaeSph*ricaeSyftema,authorc 
Jtf uhammede ChariksEO. 26. Tra&arus Georgianide 
orbeiEquanti, necnon deobHquitace&reflexioneE- 

picyclorum. 26. ^«Jj.jtf ^^ v^a ^ <-***•*** 
Aftrologica AhiZelci, JDanlt* Andalufij. 27. v*-*£s» 

Abdorrahmanus de Aftrochefia, imaginum formis , va- 
jriifque nominibus. Palmam huic fcripto defert in ma- 

teria praefenci yjfis^ * ^S in iu*l&jr*i*$ 

j8. Tarekaeusdeerigendiscaelichemacibus, decogno-t 
fcendis quinque precationum horis, & de rebus quibu£ 
dam Aftrologicis,qu?etamenPerficafunt. ^.Pcolemaei 
Hypothefes, &PIanetarumhypotypfes , Interprete 
Ibn-Corra.30. Ibn-Sina deoptimisinftrumentisobfer^ 
vandirescaeleftes. 31. RefponfumHafenilbn-Heicem 
ad quaeftionemdevialairea.j. 2 ofbium caelcftium theo- 
ria, (<sf^*^l ***) authore Ibn-Schacin Damafceno. 
33. Traaatusdcfabrica& ufu Aftrolabij.34. Nedame- 
din de yariis annorum formis & rebus caeleftibus. 3 f. A- 
Iis Coufij Elementa Logiftica , Geodoetica & Aftrono- 
mica.j&AftrologiaHermetis. 37. /faacnsChindaeus, 
demeciendisdiftanciis. 38. /dem de ele&ione dierum. 
39. Canones AftronomiciTeilefani ^.o.Tra&atus /bn- 
Alis dcQuadrante Aftronomico & Aftrolabio 40. £le* 

menta Digitized by Google Dfi BlBLIOTHZCIS OlllKKTALlBtfS, Cap.II. 2 JJ 

j_.i — - - - 

mcnta AftronomicaSidi Scherifi: \i. Iccm alia Kadi 
Zadx ; 42 . Hec son alia Ibn-Omar Gicuminij , fingula 
cum diverforum Scholiis.^43. w»Ui) «aAL^&JI *iaB* J J 

ijjS^tf&^ c^jJt Donumregium, feuuniverfeAftro-< 
nomixSyntagtfia, CotboddiniSchirazitae.44. *jl-$J 
tj/^A&fl *a^*U «$V*N Metcorologia Philofophi 
Schitazitaa aliisCotboddini. Habent Arabes fuaetiam 
Calendaria^ quale eft a.Calendarium anni Hegirae 102 3 . 
dicatum Turcarum Imperatori. b. Calendarium Abu- 
hubfan Ahmed, Calcafendij , ubi inter aiia agit oLc) £ 
UjdUf De Coptitarum feftis , quorum feptem ponit 
JL^^s» magna, 8c totidem j\-Jl*> parVa. Illa fimt 1. 
* \ l&JI annunciatio Nativitatis Chrifti. 2. *3jXjij&\ # 
01ivsc,feu01ivarum-,i.e.Falmarum.3. g***\ Pafdia. 

4. fe>A«j^J o»*** Fctiaquiata-wawc^iw^®-i.c.Fc- i 
ftu Afcenfionis.f . u -.«>gfeM j^a vel potius ^.tifcM Pen- 
tecoftes. tf. d^eJl Nativitatis Dominicx. 7. ^lLAJl 
Immeifio i. e. Baptiftnus Domini. Minora vero 1. 
tt lW* Circumcifionis. 2. qjma^ Qjiadragefimidiei* 
qup Simeon templum-ingteflus Iefumailiiisexccpit. 3. 
*>$*]} v^!^ Quinta faederis feu teftimonij mutuo<Ia- 
ti, quando Dominuspedes eorum lavit.4. ^jiM «^ Jl 
Sabbathumluminis i.e. Pafchatis, quodeodielumen 
circa Chrifti fepulchrum apparuerit , ut Cakafendius 
ait.y. or^jLsM o^ Te^jninus terminorum , tVW clau- 

ftf^feIH,o&avus£Pafchatedic. 6. Ji^ ! Transfigu- 
rationisinmontc 7. «^.{X*J' Crucisfcuexaltatsecru- 

// cis, Digitized by Google If4 Smegmatis GnnnT^Lls,LiB.III.Pars.II." 

cis , cujusobfervaftoaisaliacftratioapudOrientales,' 
apud Occidentales alia. Plura de hoc Calcndario ha- 
betSelden.deSyncd. Vet. Heb. 1. m. p. 3*9. & 
dcinc. 

Sunt&frequentes Arabumlucubrationes dc Astro- 
l ogia , praefertim judiciaria y cujufmodi funt a, 
ift&S is&tA ^ ^CJt JtWl Ifagoge magna» 

feu Aftrologia judiciaria , Abu Mafchiar, Bachtriani. 

b- ^> *l — a u4)) p.Uo.^1 ^l^. Aitrologia ju- 

diciaria, fecundumveterum, traditiones.Ibn-Magiou- 
n. c. \jjk*4t uu.j* <*# «-*otU Jjl-JV P bCfcl ^L*. 

^St^elH Syntagmar de chjudicandis rerum omnurai 
quxftionibus, quas Aftrologis proponi foient, authore^ 
Jacobo Cafranio, fiveCasfarieiifi.. Scriptum trientema- 
jjiis AJcoranou Multaprofert exBabyloniorum , Perfa*. 
ifUm,Indorum, ^Egyptiorumtraditionibus. d; v U^s» 

■**»U <*]*£, * — „ , . ^y J1j^ v 1^k 

De myfteriis, voto AbiSaidi Schadani , compofitun* 
fcriptum. ijmWY y A*tjjl Abumafchir vulgo Latini Si 
dicitur, fcripta fuo tempore nota & celcbcrrima A*- 
ilrologica diftinguit in vctera & rccentiora: llla funt ^mM&Jk. Digitized by Google Dh Bibliothecis Or. iijcta i»us,Cap.l! i • ^ 


Liber J s/ i.Alexandri. 
i.Stcphani 
3. Ariftotelis. 
tC 1 k U«3<a'j V**Ji. *"*" 4- Theophili, ffl 

^\ > ^-VT/^f.J. U.ArcanaHerme. 

*\HdM a^c I 5. Haran», qui a- 

M*M i~* J 7. J I pud J adxos exta t- 

> ^ ' J J /.PharchaiiBaby- 

lonij. 

Hucetiamab eoreferuntur , 1. J *j#to\ sftu 
J^Uj >» orfOU^luJt Deufu Aftrorumin&brica 

Talifmarum,eBabyloni«populis, 2. ol * ^_ 

^iAJ ^mjU 3. ^^ «^.Otf ^^dl cpUx^ 

U^iA) De Phyftognomia , & 3^0. ejus notis 4, 
r W, **«, tSUSj Jj^ ^ ^), ^, j 

DearcanisaftrorumdrcaDynaftias, Regna , Ange- 
los, bella&c. DeA^ 
ftro- 
tlogia. r/ 2 «JUUUki i. Digitized by Google ,j<J SMBGMATIsOR.IENTALtS, LlB.III.ParsIl 

11. Ghamafaphi. 1 Liber tf Eodem pertinent , i, ^h-^I^ ^**^ fcV* v 
-JU>1 ^l UUProduaioabflrufi,authoreMa-Scha~ 

SlahAfttologo. Vixit, ^^^lt^^cb 
di, in ,*J1 %*« i.e.Bagdadi., qui&librumPerfice- 
fcripfi ■*& ^ J deNativitatibus, ubiexpenmentis. 
probarc con^urlundamentum perditifes hups^ 

jAj\, UUH De generatione fivcnatmtate Chal^ 
JSb *5» P& * ^^oRegumac ftjj^ Ifaackfil. So- 
leima». 

3. Chalidi Am- 
vsei. I 

^.Reditus&abi- 
tuslahiafil. 
Manzor>fil.Mo- 
faphori > Iema~ De A- 
1 nitae; ( ftrolo- 

V Benefa&a j gia. 

Muhammedis, 1 
r fil.Abdalla:,fil. A 

Taher*. 

6. Decalamita- 

tibus & fortuna 

Sandi, fik Ali. t Digitized by Google DeBibliothecis Orientalibus, Cap.II. 4^7 

tarum. Scribit, footemporcBigdadum venifleauen- 
dum , nomine ^j ,«Jl -jl *M <>ac qui annulos facie- 
bat , qui fLalius , quam pofleflbris digitis in fcrerentur, 
ad cachinnumaliquem facilefolvebant* calamosetiam 
aptifledicitur,quosncmoniiilegitimuspofleflbr , iti 
charta movere potuerit. Eodem libro Abu Maafchar 
probare nititur,Muhammedemncceflario natum fuifle 
in fine noftis , quando libra medlum caeli teneret &c. 
alids Prophetiam ei & Principatum competerc non 
potuiflc. 

Neclonge hincabcuntquiveldc^/t;/»«/i^w Stjbr- 

tilegjjs fcripferunt y utauthor J^tlaSW ^ J^U^ y vcl 

^ctMagia^ ut < «*^.. cL— y U*^J vt—* £» 

w A<krfdJJ ^^j^ ^^^JThaumaturgiafiveMcch^ 

n ica Magia, demonftrata, £ Gubcrio Eyamafceho. Qui- 
bus proxime accedunt>quae de fuis uvTOftamg , 7iAe<r/w*« 
fiveTilfemis tradunt. Ita in Bibliotheca Leidenfi ha- 
bcntur a. Liberdevariisrerummirabilium artificiis.b. 
*A-jO«Jt J^l ^\j y jxm*\ ^e\*»\ Hmael Mazaranis 
deauthomatis&Thaumaturgicis. c. Ibn-Hcitem de 
fpeculi^ uftoriis. Videfup.de Mag.Chald* & Sabaso- 
rum fcriptis. d. Ibn-Pharagus Maroccanus de adjura- 
tionibus&Telefmatis, Kirch. Oedip. TonylLP.I. 
Clafs» f- Tandcm etiam qui de Kabbata Saracenica 
fcripferunt hoc loeo commemorandi funt. jRT/rri&.in Oe- 
dip.iEgypt. Tom; ILF:i.Clafs.v. KabbalamSaraceni- 
eam prolixe traftat , quae habcre fe iatetur cx Amam 
(Imam) Abulhafen, Aben Abdalla, Keffadi* Narratio- 
aibufr vlfionum Aben Jofeph Altokphi* Libro arcano- 

Ii 3. rum Digitized by GoOgle 2}8 SMKiSMArM OMENTALTS^LlB.III.ParS JL 

Tum AbrahimiEftath , Babylonij y LibroSigillorum A- 
rabicorum ^ly^db^ \ difto. 

ir. Geo«caphica. Eminenthica. <ytdJl{JI +4ji5 
<~*js** &*$ Gcographia Ibn-Marufi. b. ^l jJaJI ^ytf 
Ijjtft ^SJ GeographiaAbulfeda>PrincipisHamatem 
Syria. Audio verfionem Schilchardi , quam Stutgardirc 
mihi ante biennium oftendit Clarifs. Vir D. Hetentha- 
lerus, in Belgio ad prxlum parari. Fragmentum edidit 
Celeb.vir Iohannes Gr^o;/«x,defcr\ptionem videl.Cho- 
xafmix & Mawaralnahara h. e. regionum extra fluvium 
Oxum. Multa pramittitde authorisapud Qricntales, 
Occidentales etiam,pretio &authotitatevquinqueirem 
«emplaribus , quorum collationc fpecimen aliis defpe- 
ratum exhibuit. c. t__JjX^mf\ OjfU fe>t jJUJI £+sp« 
Thefaurus Geographicus lacuthi Hamavari. d. &\Z>** 
4^lx:*! Gcographiae & Hiftoriae Naturalis Epitome. 
e. LiberRelaxationisanimicuriofi, vulgo Geographia 
Nubicnfis, a Gabriele Sionita > & Iohanne Hefronita 

JLatinitate donata. f. O^ J>U c^aM £+*" s****** 

iJ*y&A\ 04) ti Compendium lacouthi , fa&um per 
Afiotum. EjufdealiquotitinerariajiitjL. ^x^aUI *JU. Jl 

2. * t Ll ri )jJJ xW^)i 3. ^A^Ji ***v J ' Ejufdem 

'.^l^f^LUU g.Schahalo^dini^U^l (£K_JUu>* 

Itinerarium Ibn-Saudi Abderitae , qui iter inftituit in 
Talmefan&iEgyptum , advifendumejusfeculiviros 
claros. Eodem facif, tum mmfAoy^^U , qualis eft de Ni- 
loyUU^^ j^ JtOJ ^Ia^J ^ J^31 gg» Ahme- Digitized by Google De Bibliothecis Or.iemt a libus, Cap If . J #> dis, fil. Iofcphi Tiphafaeij tunr Poligraphia , defcriptio 
fingularumurbiumjNaographia.^cL.,» ^etfl vU^, 
Ji^^aXJ r l^* 3 V*AJI u^t TempUMeccaniHiftoriay 
authore NaharvaKo. 

Reftant PRUDENTi^,ubi primoloco occurrit t.Etki~ 
ea , ab Arabibus etiam exculta. Habcntur cnim a. 

SsVV-- 3 * ^«- **? «-*« ,lJ <-*3MW jv 16 *" - vV-^d» 
Ibn-Schel Samaritae de moribus & vita bene inftituen- 
da.b. i^J^Jl *eL_** Jl ^^Ul «^ A jJL*,- 

Di&orum&rcfponforummoralhimlibcr , fcriptusad 
Collegium Sophorum „ ab Ibn-Havafen Cufijrteo. 
c u**^ ^t*' 1 Jj o-t^L U*.^ OUj^l v^-Jte» 
Doftrina Ariftotclis dc fummo bono,fen prima caufa d 

OU^feJl £)l*JI ^ c^V^ *«*l ^l * 4» 

Aftmedis Azdaei fcriptum de conftitutione honorum.e. 
Aflioti, a«UJt ftmS wVAfl.i^_\otqs»JI ^kJ Ejufdem: 

t^j^at 3 ! (^U**i. t.Tolitica. Ubia. <*%JL, vLJck» 

Ibn-Abinalij delmperiobene adminiftrando.b. \_^\ 

<*]>*„> <* * r UU! ^ **iUJI *» l^JI <J mm ^JI 

farspoliticesArabica , Abilkafemi,fil.Radwani.c. 
^ jV^ ^«^ «djAJJ^I^ FahriTartufij l u . 
cerna,feuinftitutioPrincipum.d: lujl ^UL vJLc£a» 
^ib e*9 Gnomaemorales &Politicae Ibn&faj- . e. «%- 
aopfisleguiaPlatonicarum. € «^JyJJ v\«=» £cntcii. 

tia Digitized by Google »tfO SMTSGM ATIS OWENTALIS, LlB. IlUa»IL tixmorales &Politicsfele&iQres.f. Zavavaa ^ A 

tf^ Jl II ^l^^ f U^^ •**** i. Tagtoddini 

AlexandriJii v *JJtN fcUU J/O^M V». * fe. 

k. (ffJuM *i **4 (SfjJUJ Makrizi, dc adminiftrando 
regno. Vide Hift. Ecclcf. Stc.TLv.p.6s f . Hisaffinesfunr 
authores qui dc re milkari fcripferunt , cuj ufmodi ex^" 
tat V4/* >f j d^ v^=» fcriptum<de bellis &pyro- 
technice. 

n PHILOLOGIA. 

Accedimus ad Philologiam , quo nomine veniunt 

I. Lexica mtageneralta omniumvocum radices & 

fignificationes exhibentia , eaque vel mere Arabica , ut 

funta. (^ykjapeH «jL* (* j J***-^ iiWl C l *° 

Gorre&ofiumLinguae Ifmaelis fil. Hammadi, Gieuha* 
reus. In Mefopotamia & Sy ria vixit author , poftea in 
Chorafan , ubi&opusfuumedidita.H.js>o. conftat 

duobus vol. Reperiuntur etiam ^4 «AM Oac ^y^ ^j Aj^\ %)>**> >* kJA Notae inhunc authoreaL*. 

KanttisfiveOceanusMuhammedis, fil. IacobiFiruz* 
badxi. In Arabiadiu vixit author ftudiorum gratia* 
Meccse autem Lexiconhoc abfolvit. Pene, nonagena- 
riusobiita.jFI.8i7. <j> — i u«/^ dh» ,<>*^ &$) ^***' 
£V\P^' WfatA ^ ex ^ con 4 ^tncdis, fil. Phares } jfil. Za. 
cnarise, Rafaa. Qvyxtwoe fuif Gieuhario : Lexicon noftro 
"' ' ' ' ~ ' ' " " • • ' " ordinc Digitized by Google DEBlfclOTHBCIS O&IBNTALIBUS, Cap.il. j£l ordine Radicumconfcripfit: ut GicuhaneoLexico mo- 

lcminus efl: , ita & tempore pofterius exiftimatur. 

\Js&&"flj+* w J>** J **U» o»Ul Lcxiconeode 

ordine compofitumi&egrcgiis didis refertum,Zamcha- 
fcharij. 

vc\ Arasico-Persica. ^rfl^P $ ^Ul (j\-Jt£-, 

Onomafticon ArabicoPerficum. *ixJl ^yuj Glofla- 

rium Arabico-Perficum. OUJ J^t Gloflarium Ara- 

bico-Perficum ^UkaJ» ^ ^L. ^ fch^dfcM ^Ui* 

Synonyma Arabica &PerficaMedkamentorumiCha- 
gni- ziniPh&rmacopolz. 

vcl Arabico-Turcica. ijjX*^ <_^*J Lexicon Ara- 
bico-Turcicum. ^^Wl DUJ ^lf^LexiconPerficum 

Turcicecxplicatum. Jjjo JJU- aJOl u^mw ^iJ 

Lexicon Perlico-Turckum uberrimum. 

velSyRo- Arabica-.u^a^xJI -*& e^ ^*-# Qrjk*»** 
Lexicon Syro- Arabicum, Ifie Ibn- Ali> Mcdici. Ex Sca- 
Jigeri autographo apographum habemus ad litcram 
Nun , quodLexiconoftroHarmonicoinferereplacuit. 

vel iEGYPTiAco-ARABiCA. Cujufinodi quidem 
Gloflarium poiIidemus,ex SalmafianaBibliotheca ante- 
hacnobiscommuriicatum. MeminrtejusLud. deDieu 
Comment.in AGt. Apoft.c.vn. Dequopofteadicemus. 

vel Arabico-Persico-Tuucica j cujufmodi eft 
Gloflarium u*o^l ** jX«, ab Adamo OlearioexPer- 
fiaaHatum. 

Tum Speci ALiA , quorum alia explicant voces pere- 
grinas. ^±}\ ^^^1 r ^c** <-rV JuJ * cA-*£=» 
(J*J^j2s ] l Lexiconvocum Aribicarum, quaeoriginc 

Kk fuflt Digitized by Google ■£. v ' ' " . 

%6l Sm«GM*T1S OlLlEKT ALIS, LlB. IH.Pfts II. funtPerficae, authore Ibn-Chadar Gevafikjo. Alia vb- 
ces ejufdem quidem radicis , fed vocal&us djftin&as. 
^iajII -<M»f-0j J*$- «~*JUJl «vU£» Syllabustri- 
Uteranimvocum, quaepromplicivocaliprimajraxlica- 
Us,tres diftin&as habent fignificationes. Vel -n%»»*, 

OU^j* c^l x £=> Dcfinitiones Theologicae 

&Pfillof6phic«,tncerti authoris. t>^ «3j Wl t^U^s 
Uj*. EXefinitiones Philofophicae- & Mcdicae Ibn-Sinae. 
^UmH- «&j/\^t»W <*»V ^ij»! e^» ^ynonyma Ara- 
bica & Perfica medicamentor um; Huc pertinent^ig.ui 
dtproprietate z&xhtLinguaArabica^jSltA *1# lk> 
Idiotifmi Linguae Arabicae, metro comprehenfi, Abu- 
©beidae.^^^*^ **Wl v L_x£» Zamhafchari de 
Linguae Ara&cae Idiotifmis & In tcrpretatione. v b^» 
M*» ^ ^r^^^A^VIbn-Nlidcbbetdc A- 
rabicaeLinguaeproprictate&do&fcinav • 

II. P o e s i s , ubi tamen fcriptores ali) 
A; De Natura IPoe/eos Arabic* agunt- j uffi 

&> *«v M £** <***** *-*ff£M **V> «i«*>*W ■■**■** 

©ommentaria Muhammedis Fatadinidc artePoetiar 
&litcraturaArabum.Vol.2.2.0,«,i*B^ <iaj*«5l c^lW 
m'^ y*&M Gpus dePoefeos Arabkae natura & do-' 
ftrina. c. Ibn-AhmedSanhagiusdePtofodiaAralwMi. 
d. BejaddiniCazaregis verfus, comprehendentesc|u»c 
artis praecepta; & divcrforum in eos notae. Pertinent-: 
ctiam ad \jajy*^ 1 ^Xc artem metricum a. u^ y a »y» . Digitized by Google DeBibliothecis Orjbktalibus, Cap.II. idfj 
c. u*v*N vU*==» b. u&jj*tt £ u*3*UbM ^h^ 5<>aAa$ 

g*WI <***>$! <_^*r* (^fsM 

B. Varia 3p0*«wte confcripferunt, alia quidcm *»/ ? 
Is/amismum-, ficextat> O^iAsJl ^aoJI uU^a feptcm 
PoetarumveterumPaganorumpoemata, olimin Kaa- 
ba i.e. templo Meccano fufpenfa, una cum Scholiis; dc 
quibus lpccim.y^r^.p.38i. Alij^ok Muhammedicam 
Religionem introdu&am 5 quorum alia projacris ven- 
ditant , ut a. ^jfj^JO nj^\ jm y & Commerttarius 
MerzoukijinBurdam , feuPoemataMyfticalbn-Ah- 
mcd, BufiridaeiEgyptij. b. (j^L-iJt &* ^ &\&* 
Omaris, fil. Phared, Poetse ingeniofiflimi opufculajfrie» 
raqueper allegoriasipeftantiaamorem Deic. £y— . * 
q\jXc g**^ ^aA&y-UJJ >t^UJi Commentarius Olwa* 
ni in poema magnum Ibn-Pharcd i£gyptii,de amorc 
Dei. d. Notaelbn-ArabiinPoemamyfticumBufiridag 
iEgyptij.e. ^**iJl o 9 \d iM*^UA)f iU,* UxJI Zs/ & 
Comcntaria DavidisCxfarienfis in Poema magnu Ibn* 
Pharid^Egyptii>dcamoreDci. Reliqua Poetaruturba 
promifcua tra&at.Chara&eresPoericoru fcriptoru funt 
to\j\o, s*>A*a> , /*—**! i quibus praefixum cft nomca 

ifj A JJ , Commcntaria,notas,g1aflas illaexhi- 

bent.Notafunt Kk x. Digitized by Google 2&4 SMEGMjtt M Oil IgNTALlSjtlft 
feu To- 
tnus 
Poe- 
matum. ( ^, 4 iJlo*li£* (^Vp. 

^UiJI *&**# kyfi IO. 

cjtl^Jl^Jln. 
(^jjJJ Ul*»» ^a ia.. 

t-j^^&XJ »4^ IJ: 

^jiXJJ t-jl^ 14. aibnJ 
x. De laudevirginum. Abiki>a(i Na-> -*;..V 4. Mbt 

j. Schahafft * Manzu- 

rxicogjSiHa') im i. 
^6. DafcrjL^ fill Kafemi 
Ghavama?L 

7 . A faadi iEgy pcii . 

8. Giafac, fil. Machta- 
«siEgyptij. 

9. Ibn-Mbcanes Kpp- 
tit#.. 

10. Ibn-Bazaka,Gafo- 

11. Behai, Azcbei. 

12. SciphoddiniiEgy- 
ptij* cogn.Mufche- 
di; 

1 5 . ScherphiV BuzirasL 
14 SchahaboddiniGa- 

zazasi. 
^if- Kiratadtv Ejufdem commatis funt , *• Abi Rfegha Afvanii, 
*j*i*a b. Deminai y^JI *,ojkuJI c. AbdoKGafaii 
cogn. Ibn-Nuch y si d. Ibn-Iunes -^gyptij ; m& eJNfe- 

g. AbdabbafiJNTa- 
fchsei zibibenRiach^s£ EAhi-Novafi^ Digitized by Google De Bibliothecis Orient alibus, Cap.II. 26 f 

fchari ^«JV yjXi <J »*&*$ h.Abi Rakmaki v l_*£» 
^cSjiSSj fcjj**M' 1; Ibn-Durcidi S^jeju k. Zarihi» 
addala, i^jmzx* 1; Jofephiyx^l / ts^l m. Boriianod- 
dini Kirvaraei **$&J1 Jjtj+ftj *t^ <-V*l&*M cpUfi» 
Suaves & expetiti fontes. Sunt praftantiorumPoeta- 
rumEclogaedereamatoria.n; ^ycaJ^ gJ^taH ^ls^» 
j^^t&Jl ^ Tra&atus ^^^i Moftaghxi. Palmam au- 
tem caeteris-Poctis praripiunt.i. ^^sJl Almotenabbiy 
de quo Sionit. de morib.Oricnt.p.2 2 .^aJUcJ! Tdetarii 
princepsfBamaJco oriundusjiteris&armisprxftantijfi- 
museraty ac propterea ftepe defe dicere folebat carmine: 
Equi&campusmecognofcunt: bellum 5 concertatio y 
cbnrta&calamus.. HicCMuhammtdi omritbu$*viribws 
ajfimilari ftudebnt , fed res non eundem kabuiteventum. 
2, Ibn-Hani Andalufius; 3. Muhammcd, Abulfttah* fil. 
Obeidalla,fil. Abdalla,qui, judicc Ibn-Cha/ican, Poe- 
tam fuperiorem non habuit. Di&us fuit ^^jV-^joJI 
quod fcribendis Iibellisalcxitcricis,qui^j^?l &o^U*3l 
dicu n tur. opcram quoque daret : officio fuit u*J l£=Jl 
Attuarius feudorum BagdadL Amicus & Socius 
^J* Igjuo^l t>U*JJ 5 natus a. H. 519. dcnatus 584. Cxte~ 
rum , cpoetas non tot habet 3 *«/ habuit unquam reliquus 
erbis, quotfolaArabia. Numerant illifexaginta c Poeta>- 
rum Trincipes, quifubfe habent aliquot turmas * fcribit 
Erpenius. Elmacinus Hiftor. Sarac. p. 111. meminit. 
J*!*^! lX~j* &P.113. ^Wt Jloi.In fbla Bibliothe* 
ca Leidenji affcrvantur a. y«jJJUJ1 i**U ! y/ Gpcra 
Eoctica AbiTy.bi, Mutenabbis > Poetarum facile prin- 

Kk 3. cipis, Digitiz£dby( 266 SMBGMATIS QlUENTALIS,LlB.IItP3*«.II. f - _ - - 8 — " ■ ^^^— «^^ 

cipis-, dcquoSionit. deOricntal. Mor. &urb.p. 2*. 
b. ^L-«Mf» **\-o* t&y s*4\ t^jy^ «<**>■ 
AnthologapQetarum, quiflorucrunt f.Hcg, feculo, 
colIe&aablbn-Hamcd, Sphahanenfi c. v«***&l «**»• 
^ljdt «-* <^>^ Anthologu£pigrammad&,aurfi©- 
relbn-HafenoNuvadiro. d. £ ***y^' «*!^? &/"" — * 
**** x, l# C5V* 1 *cl_ju« ScholUinPoematt^eartcfa- 
gittatoriarc. p UJ y ^ U^l ulxfeFlorilegium, 
fcu certamina Poetarum collecta ab Abu-Temamio. f. 
^fl £* s*V *^ «H» w!>— ** Poenjata ^b^allx 
Zeidij cuin Scholiis. g. *«*.*? cXJ/«» (d->^-^ ««*<*•«* 
PoemaDureidi, verfibuspluribus aliisadfinguloslllu- 
ftratum. h. Commentatius inprimampartem Poetac 

Abu Tybi Mujenabbisi. ^^M^ 3 **«^l j^j *"' 

Scholia in Tograi Poema ,Xam*qum Eerfarum diftum. 
k. *p3 t^S ^yo £/b Scholia in opcra poctica Ibn- 
Temimi.1. ^Utf ^ ^o poemataingemofalbn- 
pharid , ^Egyptij- Habeo & ego in codicc Schorerianoa 
cujus pofleflbr eratSeid Ali, Ibn Seid Mufa &c. expo- 
fteris Jvc r U^t &$ (**•** Hofeini,fil. Antiftitis Ali, 
poemata quaedam i. Encomiafticum de Muhammede. 
2.Carmen*^^di&umSeraghoddini, 3. Verfustat- 

fcellancosspraefertim de morte. 4. Carmen cui tkulus 

w > jjuJI s<x»*a2Jl , cui& » £=y.L* scx^wsji nomta 

f . Aliud Muhammedis encomiafticum.Sed & celeb.Go- 
lijinduftria,prodierunt,a. i^j),*^ di*—* ^.jH** 
fitf&S »a*^L.4 iij »*M Toema Abu Ifmaclis "t ograi, 

quod : * ■ Digitized by Google DeBibliothecis Or iENTAiiFUS^Cap.IL toy 

quod diciturLamicumperficum. 2. Garmen Abu-Iolae 
Moarrenfis, Tenochitae, de quo Grammat. nuper edita 
p. 226. 3. Ejufdem quaedam in Motcnabbium p. 248. 
4, Verfus dimidiati fententiofi, Ib. p.273. 5. Verfus ixi- 
tegri 8c fingulares, p 27 5. 
111. HisTORi^fi exquc 

A. Univerfales > a. ^j^j^IV j»^Uf Annalesrcrum 
Mufltmicarum ab a. H. foo. ad a. H. 700. authore Nu- 
veirio , vol . 3 . b. ^>UiA5 gJ^UJl cp U£» Ghronicon 
Schiuteibis ab orbe condito ad a. H.640. 

B. Tarttculares , ut funtdiverfae Hiftoriardiverfa- 
rom nationum,Regnorum , Imperiorum &c. quasdili- 
gentiflime obferv&runt A rabes,- Habentur cnim 

K Orientales, latiusfumtasj a. ^ >l**M *- ^iy 
&35* J t <^J ?fy!j*M Ibn-Schahnas viridarium Hifto- 
ria^Orientalis.b; L ^i)J ^.Iv JfW* (^3^lv^ 

U *<A*^ Jk^lj Olimij Ghronicon terrae fandbe. c. 
^U^Jl »^ (^t^SpeculifeuHiftoriaeOrientalispars 
aba.H.480 adj^o. d.^jj^c <v>_ — .jl gjL^gJ g fl 

Expofitiopoemati6lbn-Abdun , ubimmlta cxplicantur 
Ipe&antia ad Hiftoriam Orientalem. e> %**&*)) *+* 
^o ^.s.«^XJ Campi aurci Mafudi , fivede rcgitus 
orientis. 

3. Africana & Afatica conjun&ira. a. Hiftoriarc- 
rum in Afia & Africa gcftarum ab a. H. 8o, ad 360. b. 

Hiftoria expugqats- Afric* i Cyrcnc ufque Za- 

bo.c. Digitized by VjOOQIC »$8 Smegmatis Oiti EiiTALTS^tig.imars 1L 

bo. C. -gpJ^l g^W! ^ «fJt ?/* Hift ° ria 

occidcntalisIaf«Gafekw,An<ialufiji. „ 

i. OBgypUcaya fpecie. a. ^**» /**.» <^ v^jH 1 

Rcrum iEeypfiacarum Hiftoria aurhori Sejuti. h., 

^tSJi/Z z ?i ^Egypci * Muhammcdanis cxpu- 

gnatacHiftoria, Vakdaei. c «k_ ^ ***** s** £A 5 
kAc^ u)W <*> *■*-* crf Hiftoria ^gypti.Muham- 
medis, fil.AU, fil. Jofephi, fil. GhalebRaebi. d. g/-3 
^X^\ «^UUJ ye* Hiftoria ^Egypti Kotobi Hale- 
bcnfis. c. ^<i «h <^>* /~ £>' Ex P u S nati ° 
AEgypti , Gazaeifil. Kis.f. ^ <*> Mr-/*" #/-* 
t&S (^J^ u^J.*— V **- HiftoriaAEgypti 
Ali, fil.Abi.Saidi, fillon*, AEgyptij Aftrologi. g. 
^jS *—**,** fr*> B° na **&** ^ 2 "- 
lak. Eodem titulo extat liber , ^>^ j-*» y — -*^ 

AbiOmar , Chindad h. ^*"* * j? — •"> A gA-* 

HiftoriaAEgyptiMoftaghx. i. ^fc&XJ /a* £*/ — 3 
jlfrjAll HiftoriaAEgypti^ KoptitasSchaibaihzi. k. 

Hiftoria provinciarum AEgyptiacarum Zaremoddini 
* fil.Muhammedis,61.Dekmakil. ^ * * £*/-* 

V ^ * Hiftoria Digitized by Google De Bibliothecis Or.ientalibus, Cap.II. %6$ 

HiftoriaJigyptiacalbnlunesfil. AbdolahlaiEgyptij. 
SolusMakriziusinagnaeraeminit farraginis Hiftorico- 
rum ><Egyptiacorum , cujufmodi funt , a. Kedaxi 
^jaa Wla». <^>\Jj==> b. Ghelaloddini ^ s^joUc* 3 ! &*=* 
tjA ty^ ^*** ^l^l c. Ibn Abdalla; joa ^yS d.Ibn- 
Maiferi y.*M d*/»b e. Ibn-Phadlollahi (££Ju.*)l f. Mu- 
hammedisben Abdalla ,*»'! ^V— v».j ^iJl ^ft— ** 
g. Muhammedis fil. Abdolmaleci ^J\ ^SyXo h. Mu- 
hammedis fil. Barcath ^a WL.4. i. laiUI oL.*£=> 

* v Aljy lj ^V"* 5 ' <J V*V* 

-». Nifaburenfis. ^UJl ,jUJI *& ^^t^ 
Hiftoria Nifaburae Abdil-Gaferi, Perfe. 
n. Granatenfis. a. &L.«J <_»aJL5 «ALJ^ ^l $ 

4-**Ja* } J (s>^ e*?->M HiftoriaGranatenfis,compofitaper 
Lefanoddinum,fil.Chatibi.b.^£xXJ &X* t/ b g^i S 

a U)l ^joJl HiftoriaGranatenfis,TakiodduuPer- 

fe. c. *•*?! * Wl 3,& ^U ^ j^H gftlJl 

^ U s, i II 

* 1. CMeccenJts. a. ^ Jt u ix3 *C« £«/-3 Hiftoria 
Mecceijfis Takioddini Perfe.b.»*^ I j «^«Jl «r*^! 

1. KAkxandrina. a. »»o\**JJ (^ *$y»aAC»$t £^,U 

pil «**£»-.} I Hiftoria Alcxandrina,Ibn-Araadi«» A- 

l«xandrim\ 

Ll n./frs- Digitized by Google 4J0 SMEGMATIS ORIENTAUS,LlB.III.Par$II. n. Arabia. a. &[}>*} y A»Ji &\y$ <_A Jt. ^jjJii- c*>^ ^*'^ *****♦*' Ibn-Chaldiin dc variis 
Arabum antiquitatibus , Imperio& do&rina. ^l— > 
^Iaa&J» ^UiiXJ &44W Hiftoria Aljemeit , Koptitae 
Schaibabaei. b. yvUi-l ^ r.j L-j^l ^ jJUJI ij\ t^ h 
y+aJI ^XJt De.fide&HiftoriisRegumlemen. 

S). 'Damafcena. ,£-»0 ^^ uu^oj gV 1 ^ Htftori* 
Damafcena, Ibn Askaris. 

\ Kairenfs. <>**« ^ ^ia^.s^LjJt ^ 3 

^bu^c^J HiftoriaKahine Ghiafaris, fil.Muhammed 
Adtifij. 

a iMaroccenJis. J^^\ <£__ *a*V,J) jWl 
^a^»^^^ Chronicon regni Maroccenfisi 

&f-®& o*^ l j AnnalesFeffe &Principum Maurir 
taniae Ibn-Saraae. 

D, <Debellofacro. a> ^ttffbo?! ^A^l (jajJUlg** 
PaladfcinasabArabibusrecuperatasHiftoria , authore 
KorefchioSpahanenfi. b. ^jitjJJ s^U&Jl 'gjXiH 
Syriac devi&as Hiftoria , authore Vakidaeo , qua etiam 
exprimuntur Imperij Muhammediciinitia. 

3.. ^BhoJiatenJts , five CMemphitica. ^ >*lj+ axc 

De variiscafibusurbis Phoftat Makrizsei. UlUuJ pro- 

prie tentorium notat ; Metropolis poftea^Egyptific 
fuit nuncupata , quae Memphis fuccesfit,de qua Etmac. 

Hift. Digitized by Google Db BibliothecisOrientalibus, Cap.II. 271 

Hift.Sarac.p.24. Ifa y bar4li,T-&£o*jaXl \*£Z>\ 
Arab. vertit, kl!a«jtJl ^a ^ 

D. Veterum Gentilium. 2^**^ cJuJlS Hiftoria dc 
vetcrum Gcntilium regibus. Differt abHiftoria Chro- 
nologia , quam ipfam quoquc Arabes inta&am non reli- 

qucrunt j Undc lJQ Ub* J £/** ci> 1\ ^^ ^& 

«Commcntaria <Giadaei in verfus Ibn-Makne quibus tra* 
duntur Canones Chronologiae Arabicae. 

Sunt &alia monivmenta Hiftorica Arabum fcriptori- 
•buscommendataj quaefimpliciter iRdicifleqperaeprc- 
tium fuerit. 

a. Sejuti, ^U35 r> — \ e £ £*A A b. ^/^S 

^jJJ f$J$\ HiftorialshmismiDahabsi.c. "^LJ 
JCjJ) ^l^. — j\ Hiftorialbn-Phatalii* Sebeki. 
d. ^^XJ^a^ &$ j^J £> v \j Hiftoria Ifmae- 
Jis,ifil.Kcthir,Kafrovaei. c. a/*M*> ^aO ^X^ 

ChroniconmagnumTachavaei. f. ^jtj^XJ *^l * 

ChroniconZavavaei. g ^^J» £*j\3 Hiftoria Rohu- 
naea/h. g/yft J J^U~*Ji cU=*t <Ju*l*J Tra&atus 
Ahmedis Askalonita^Hiftorici. 1. J« <^ «ilLXJl o,** 

tJ4(*J iJiT—* S V* sj^*^ **$* V, J> JOWJUJ 

AMuhammedeaufpicatur , flngulaque accuratefatis 
pcrfcquitur , Chalifarum & Regum vitflg, quaeque fub 
iis vencrunt,brevker complefticur 3 adannum Heg.8f 7. 
regnante in ^EgyptoduodccimoCircaffiorum <JU,}1 

^allJl ^j^UJJ Undcipfe Circaffiorum Imperiuni 

vocatiOU^JjJ^ Ji «J^litf * *— J| 

Z/ 2 RcgnuM Digitized by # 4 Google tjl SMEGMATIS©RlENTALlS,LlB.III.ParsIL 

i ■■ I*- — - i 

Regnum inclycum periodi Inaliacae. Idem auchor eft 
^S^Jl £</UJl k. ^jJI ^**JJ ^AlbJl <£\J1 s^ 
i^j^/jaJ) VitaRegisTaheri , edita per Mahjoddi- 
num, ./Egyptium.l. ^*oJ\ jau.^ i^^joJl «^a Jl j\*j 
Vita Saladdinorum Afaadi iEgyptij.m.^^ssJl g, Ul 
(^j: i,» JUXJ Hiftoria magna Makrizi. n. Ejufdem 

«i^Ul a3 y »+4 <£f>X Jl v* » ^» °- Makrizi 

UX*M <** <^ t J*UJl /*6-W liU* J l bUSl p.Ejufdem 

j&Vj ^jv/jJc^I M* * £» q.Ejufdem 

8j*iJI <y\-*«^J ^V J «^ ** V^ ajJUK^a 

r. Zaremoddini * sJ^xM -^ 2T 1 /'" 5 s - Ejufdem 

Uti^yK ] \ ^ gf/l? t. Cemali Adfuaei j.a*Jl ^J IUI 

j*«Jt ^U JifcLI^ <» tf ^CJt ^UxJI 

x.Ibn-Hatughi>UJI JiiaJlUU,»! ^.«Jl ^A_J 
y. ^y+jaW j***' j**.JJ /1*6.1 (^ J*iJ) v*—*^ 
z. Sejuti l«Wl ^U aa. Ejufdera ^ ^ ^ljJJ ^ 

O-LJl bb. Ejufdem ^ ^tf cc.Ejufdem £ i^ 

toU^I ^Ia dd. <S) L«J1 j,jl ^ i jj ^UujJ* 

yA^SJJ f* UJI j.^jJ ee. De Boujitis. ^ j^J J 

^UiiU i^| fT. De barbaris fcripfic /W// vcl /W.V 
cujus in Smegm. P. i. aliquotics meminimus.bb.Crebra 
feperitur in Oed. Kirch. Abenephius . Hiftoricus Ara- 
bicus , quitamenChriftianusruiflevidetur. Eandera 

anti* Digitized by Google De Bibliothecis Orient Aiiiius, Cap.II. 273 

antithefin oftendit Legum Mofaicarum, & Idololatri- 
carum,quamnos exMajm. Hift.Orient. p.i$j. Unde 
utriufquc autboris cadem fuifle fubfidia, verifimileeft. 
VideO^.Syntag.iv.p.249. 250. hh. ^Ax^s» i-*a.U» 
c^W* 5 \ Author mirabilium . Ncfcio cur Kirch. Oo- 
dip.Tom.m.p. $ap. vertat) Sahabinhortommorabi* 
lium. Nammediocriter Arabice do$in6runt n»-l m 
notatcauthorem. Sed & in teftimonioillius lineam in- 
^egram , reliquis avypijvium. Inter Hiftorias 
etiamprofanasrefenintun. ^^a^ cA^^aB v Us=» 

J^* fcM^ £U^» », <£JLJi, *OUJi <*JLJW ^ 

Vl^ (J .^A^JJ *tfl **A ^ Jj^jjUI CpL-i^a J. 

*XJI **a t> — tf vUi^i **xa* ^ v^^ &/• 

^ — hy — f — * — *' u^s^ <^' OUiA*o« 7. 
Hucaccedunt Pr.osopographi, quorumalij muko- 
rum vitas & rcs dcfcripferunt geftas , alij fingulorum 
tantum. Ex.JUisz\i) exhibent vitas 

A. 'Philohgorum in gcncre , ut eft a. Iacutus Hama- 
thaeusinV^l ^*" b.Author 9yA\J\ P ^y°» yM<£- 

B. Iudicumc^Egyptiacorum. ^** »L-j*i> A.,^! 
^^L^JV^ ^ a^UJIj # , 

C. Grammaticorum.*.Se)uti^ y ^\\\ s ti\ £,{1^ 
h. Ahmcdis Kifia Slae^l ^U c. jUUtf sWl ^, 

£/3 D. Ob- Digitized by Google 374 Smegmatm Orient aus, Lib. IILParsII 

V>.ObfervatorumiCufiodutm.S^)Viti)b\Ji^\ Ol«*l» b. 

E. InterpretumAlcorani.Ejȣdsm oi(/uu jJ\ Oli*U 

F. Scrriarum.Ejtfdem <-\Z£=J\ &\li3* 

G. TheologorumTheoreticorum. Ejufdcm oLJ^L 

H. Toetarum* a. Ejufdem t?^«N ty*S v\_x£=» 

b. ^ Ui <^ *>**•» ^ v\-x£=» c- ^r- ,/^»Jl ****-> 

^UJI^I <*-.(-«'• PoetarumBoijridarumvita:& varia 

carmina. * . m 

I. "DiverforumvirorumUIuftrium. &l«e^l Ol«Mj 

(j,V6=Jl4- t>^ «U/ M Vi Hiftoria virorum U- 
lirftrium, qui floruerunt fub Arabum Imperio ( vol. 3 .) 

Ibn-Chalican. 

K. Arabumfapientum. jSsa^JS &*$ LUJl OU.aI» 

Arabum fapicntum clafles, feu Hiftoria Ibn-Sebeci. 
L. e Philofophorum,Mathematicorum i tMedicorum 

&c. a. ^JtiiJt ^ U=^» £/-* Hiftoria phil ° r °- 
phorum & Marheniaticorum , authorelbn-Cafca. b. 
Ula^l OULjAs Catalogus Medicorum. Videfupra. 

f^ <J&\£\ f=}\ c. /***! ^ ci^-Mi 8 /t * V 1 ^ 
d. Pars tertia Indicis , ^iJJ ^"^ c^^iJl yU= 
feu Bibliotheca» Arabicxab Abiphergio,contincns Ca- 
talogum libroru Philofophicorum, Mathcmaticorum, 
& Medicorum , qui prirais 400. annis Hegirae compofi- 
tifuerunt, vel verli. 

M.Theologorumi.Schafeorum Mahjoddini Afnavaei. 
Vide fup.p.zoo". 2 . Hanifaorum. ,Jh»«XJ ^Aa* 1 ! C> U*fc 

Cata- Digitized by Google DeBibliothecisOrientalibvs, Cap.II. 27 j 

Catalogus Hanifaeorum Ainaei. E jufdem tituli & argu- 

menti librum dederunt (AfiJt ^tjLJUl tx j e 

Abdol-KaderKorisjeusj (^ j^ & 4 ^cxM f/L» 

• *\ t * «J Zaremoddinus fil. Muhammedis fil. 

Dekmaki. 

N. Magnorum& celebriumvirorum , quosvocant 
U«^^ ^&Jlut, a. i^ ^a Jl Uk, 4 \ U 

o»l *, »• Jl fctfl £**M «-* — '*■ — "* * 

j*\*6\ ^«m ^ ^j ^m^ b.^jjji ^u ^n ui { jij 

d. j,Xi a *^l O.JU 

0. Trincipum Babyloniorum. HabenturinBiblio- 
theca LugdunenfiEncomia Principum Babyloniorum. 

P. Hucetiampertinent Qenealogin , qualis eft 

<, 3L * 4. & X. J vUuJ^^ v^» 

Quicertorumlndividuorum icripferuntvitas, funt& 
illimagno numero. 

1. isiriftotelis. ^iXWlt»*^ ^l^dtj (j\. t «^ r 
c^ y *JI ^p^nAkJ #^x£=» c^JJ^cj * JL, ijj 

2. Platonis. <s>W^J «^» «^ ? «^» Jl^. — * 

^L^UJ «^aiOjJ £/jUJ * i A 10 U L_* Jj 

3. Abdol gena. i*UX) ^MdJ <x * — c »/^« 

4. <-^f«- Digitized by Google %j6 Smegmatis Or.ientalis,Lib. IIIParsIL 4. Muhammedis. o**" ^^e- «^ s-V*-** ^iA ■* 

Hiftoria Tabaritae devita&rebusMuhammedis&ini- 
tiolmperij Muhammedici. Clenard. Epift.p.67. Unum 
tacere nonlictt., fctlicet ut rideas , / non mentitur CMa- 
bometus, nonfruftraprofettusfumin Africam. Ipfum 
ipfijjimumvidi Mahometum , annofuperioreldib. T>e- 
cemb. T>abo teftimonium locupUtifiitnum. Neftusfum 
iibellumperquam exiguum , in quo depingiturjic exatte 
"Paracletus ^Arabicus (namhiceft Mahometus) &Jic a 
capiteadcalcem ujaue diligenter defcribitur , ut etiam 
quot habueritifteTropheta canos , memoria ctnfecra- 
veritfcfiptorjempitem*, citato authore , qui in capite 
&pariter barba Machometi non numerdrit adfummum 
nifiquatuordecim pilos candidos. 

5. Atabeci ^ljA.1 £ &p*yjk\ & * <Jj^ /^ 

^oJuM ^a^\ & ^ £*■!• fc»* 5 ;* 11 Ibf&Ibrahim 

Hierofolymitanus , de rebus geftis Atabeci , Regis Sy- 
riae&iEgypti. 

6. Saladini. ^^>\ &jS cUU £*&« <j»u*LJl t^* 
_o«J\ o«W* Hiftoria Ibn- AbbasGazxide vita &re- 

bus geftisRegisSaladini. 

7. /?^V/dry//-A^^»/j.Ibn-SelaraBafrenfis, dc 

Rafijdi& Mamonis Imperatorum moribus. 

8. 7/wwiri feuTamerlanis. ___ ^j^JuM _*jL.e$: fi 
iUj^ <*>^ />*** /W*l Ibn-ArebfuE de vita & »e- 
busgcftis Timuri. Edidit huncauthorem ArabiceCla- 
rifs.Golius. Deftylocjusfcripfit Levin. Warnerus. 
Ipfum authorem compendiose Latine deditnus Hift. 
Ecclc£Sec.xv.Seft. 11.de Gingis-Chanifmo. 

9. Alexan- Digitized by Google DE BlBLlOTHEClS OrIENTALIBUS, Cflp.II. 2JJ 

9. Ks€lexandritMagnL ^i* ^\ UixJU ^aJK^J 
ijfj*^ Ibn-Mufri Tyrius de vitaAlexandri. 

IV. P. a n oe m 1 i€. Quid hic Arabia polliceatur,veI 
ex nupera editione Grammatic* Erpertiange Clarifs. 
Golij manifeftum eft. Aliquot ibi extant Proverbiorum 
centurix : fed &x*os Methodo Erafmiana fpccimen de> 
dimusinHiftorianoftraOrientali. Excellunt. In hoc 
itudijgenerefcriptafequentia. *.JZ&\ ^^ uA*£=> 
&>bjft j^c &($ ^X£3l y/^jopiw proverbiorum, di- 
ftorumque Ali, fil. AbiTalib,colle6hiin ab Ibn- Abdbk 
vahid.b. £^U j ^Sj^ **jjj z \^ jNtl ^,^ 

vb* *S*$\ l^WrVeterumPhilofophorumHiftoriae 
&di&a.c. ( ^t y *3 fparfiomargaritarum , feudifta 
feleftiora Irhperatoris Alis- c. *«£=;U c>l x £9 

&- — * V *'<*& ®"^ »«s»^tj UiWl 

Liberihfcriptus,deliciaePrmcipum , varias continei^ 
Hiftorias orient is> fententias & Apophfhegmata > lbn- 
Arabsja. d.CA^^as*) u> U^opusapophthegmatum. 

e. l*Uh <*> (* t AaB J l4&«Hj iJu^iH ^jip v^£=> 

V. MYTHOLoGiiE. NotaefuntexErpenijeditione 
u UX3 J UUl Fabulae Locmani five ^Efopi. Scripfit & 
Ibn- Sina Apologos de avibus >Extat eejam AlaadiiEgy- 
ptij &x*oj *A*k£» r \S*j 

VI. Epistoi^g, aliaqucejusgenerismifcellanea,ut 
funta. AfricanicujufdameruditiEpiftolae , orationes* 
carmina. b. ^^^^Jl OUUU ck_ t^- ^&J* 

Af/» , m Scho- •Digitized by Google %j% SmegmatisOiuentalis, Lib. IILParsII. 

Scholia Schieriri in narrationes Hariri Bafrenfia. c. 
ijjkftik oW t>AC>W^J Epiftolae&Poematalbn- 
AhmedFczazij. Etquorundamaliprum. d. j>: :£$$ 

Variac Principum literae , itemCarmina&diflertatio- 
aes Hiftoriam Afiae & Africae fpe&antes > infigni ftylo 
fcriptae ahlbn-Chakan Andalufio.ciV ^i^C» ul^d 
^UGW Opus variaBL-Miftoriae acdo&rinae , authore 
Chalicam. £ ^j^^^l ^j^^^ OUUU Confenfus 
feu narrationcs Hariri Bafrenfis: opus difertum & ele- 
gans. Prodijt ftudio Clarifs. 'D.Golij. Iteradu* aliae e- 
jufdem authoris difiertationes y inquarum altera voccs 
fingulaehabentliteram ^» inalteraufiaddemonftran- 

dum ArabicK Linguai copiam. %. j£>if\S$S ftjs 

tjjs&M t&*5 ^U^JU yl^! Ihn-Temiini Cyrc- 
naici Anthologia humanioris lteeraturae. h. yl^ — ^«i 
^LJUJJ *V*- ^ **1*m)1 Flonlegium amatori^ 
um, five variae diflertationesde amore & amatoriis? aus 
thore Ibn Jiogla , Telmefano. i. \— juoJ) w ^— __M 
Fratres finceri , de quibus *PocoL Specim. p 485-. 
Ad DL^j^I fivc *^ y «JJ Thilologiam etiam tec 
ferridebentfequentiafcripta. 1. Sejuti CA a\-3L* 

2. Ejufdera Jtflj^M * *>— * — * JlJ#l— »jrt 

3. Ejufdem,t X & Jl J «a 5 4.Ejuf- - 

dem UWl *UA ^ *V J^l *W f .Ahme|i$ 

Alea- Digitized by VjOOQIC De BibliothecisOrientalibus, Cap.II. iy$ 

i > ■! — ■ ■ ■■■■■ i ■ ■■ ! i « ■ ■ ■■ ■ i ,,. , 

Afcalonitae. cA 6 jj^\ . J^^J <£ t>^Sl*aJf $. 

Ibn-Bafchad * _<jju 7. Explicatio hujus fcripci 

^IJUJI &U»> y Jt <x*_l 8. Tra&atus (^JyrJbrt ~W <a*c 

5>. Syntagmata ^, i»l .5^ i Jl _>V-a». t>^ 

io.MowafckiAbdollatifiGUl 3 ♦_J1 -^A 

11. £W J 1 ^Jpl v^^= "■ Abi Hafeni Granatenfis 

tra&atus.ij.Nuveiri ^jIjJJ fe>yi <_$ M/^* * *W* 

i4,AmadiIfphahanenfis *u^J _JujLajifTraaatus 

Afaadi ^Egyprij. 16. Giafaris fil. Mochtaris iEgyptij 
1 7. Mahjoddini, fil. Nafchwan , jEgyptij .18. Abi Ho- 
gla, *A*J u*>k_» io.Ejufdem ^W^ 2 °- ^bn Haghia, 

cll^^J /-_ _» 21. Navahasji c^ y «J' J. — ? -l— * 

22. Ejufdem *____ jUp^J^ 4* ^ <_| m*^ 

&reliquaejus/criptaPhilologica. 23. SchahabiHegha- 

zij vta^l ****</» 2 4* Ejufdem ** e_> * J' 

OUUuJl -y* <_! OUUJl Atquehos authores om- 
nescitat ^Jaj _* JJ Sejuti,vel Afiiotus.2f. 

_>*«* <_» — ^ *AJI <a— * s I £.L-_=>aJ1 u|^j 

Deamoreconjugali Abdalla, fil. Muhammedis. Ele- 
ganti ftylo fcriptum opus, quod Clarifs. Golius in redi- 
tu ex Africa cum Legato Regis Maroccenfis Jofepho 
Biscaimocvolvit. 

Mm z Clau- _Digitized'by VjOOQIC i8o SmegmawsOrient alfs, L id IILPar^II. m^. Claudimus hunc ordinem Clafle Umverfaliftarum 
ie.corum , quorum fcripta »<j smx* fj\* <Ji varietatt 
difciplinarum fc comtncndant, qualia ccnfentur 

i. 

Tm- 

tfatus. 


C&Lia* OUJ^ Bchajoddini Kop- 

tito& 
2. Bafataei. 
3- Mobafchcr Ibn- 

Phatetf 
4. Schamfoddini Is- 

phahanenfis* 
!l j.AbbafidaelJ^fchaeL 1 .Mowakephi Abdot- 
latifi Bagdadetifts. 
2. TaghiTabrizij. 
3-Chafighad. 
i.Rahunaei. 

2. MblfcemV 

3. Ibn-.Gcmaai Talcs etiam fcriptorcs funt a. Seriphus Amadawis. 
b. Ibn-Chuba, qui cciebratur Ui ^yfc* J c.Oladdi- 
nus Baghacus *cui tribuuntur OcX^i^ r ^X« OJ^^^XJ^o A 
Ibn-JofephKufuaeus. e. Mbheboddinus , quibusEtt- 
cyclopsedix tribuuntur. f. Awwf*(& ille fcnpebt 

+JZ& & »\JU uA*£=> cUi nomcn dcditPerfidiijii^ 

U3 *$£» r W Spcculimundumrcpr«{entantis»C«rti- 
tra&us eft itte libcllus cx majori fcripto , cui nomcn 
alULJl *i»^ Munus (cur Mu&um Ecchclenfis verte* ' 
rit,nonvidco)regium. ProdiitParifiisi&fri. cumver- 

fione A Digitized by Google DEBlBL10TBEClsORIENTAllBUS,Cap.II. *8l 

fione AbrahamiEcchellenfis. Phyficahabet, Metaphy- 
fica, Logica. Aftrologica, Theologica : propofitionibus 
feu fe&ionibus, 26. abfoluta. g. Hoc Encomium cum- 
primis tribuitur, & Muhammedc Ifacide,Chindato, 

^JJ *J **> >»L> V>*«* ■*-**}* jfljliS ^fdJltiaJI 

«JiWuJl J** jjUx^- pJ to «£ «**£»,. v^ « H 

^i*U li 1.. J y ^J|^ v^-«^'j -'todO^ aJJUDf^ 

<£Jj ^j r^^l* v^ — *'• — *■ m J' * J l* 

Ghindaeus, quifuit Abujofephjacob, xtatisfuaeradixj 
& temporis fui Phoenixin notitia fcientiarum veterum 
©ranium. DicebaturPbilofophusArabum, extantquc 
libriejusindiveTfisdifciplinis , Logica, Philofophia, 
Geomctria, Arithmctica, Mufica, Aftronomia, &alia 
id genus. CaputHL 

BIBLIOTHECA SYRIACA; 
CYriam nuncpetimus , monftraturi, & hanc etiam 
fcriptorum,Theologicorumcumprimis,cflcferacem, 
felicius iHud praeftituri , fiCatalogumlibroruraSyro» 
tvmHebedlefu, eum Abr. Ecchellenfis Adnotat,quas 
CMorims citat, comment. de Sac. Eccles. ordinat. p. 
3 8 3'443- obt i nu crimusjiabcmusenimj<THEoi.oGicos. 

Mm 3 A.Trans- * Google *B2 Smecmatis Orientalts, Lib. IU.Pars II. 

> ' ■ ■ ' -— ■■ I II ■ ■ ■ ■ ., ^ ■! ■■■ _ 

A. Translationes Scriptursefacraetam Veteris,quam 

N. Teftamenti. Vcteris Tcftamen ti verfio gemina eft, 

altcra fimplex translata cx Hebraeo , cx txx. yirali Intcr- 

pretationealtera , qua de rc PPalton.Prxfat. Introduft. 

ad Le&. Ling. Orient.p.37. Tnefat. Heptap. Taris.&c 

Diflert. noft.de cademEdit.p.ioy. Graccxmeminerunt 

Arias CHontanus & Majtus+ Hebraicae non itcm. Prae- 

tcrexemplaria , quorummentiofa&ain;TA*//Py&//.p. 

266.&cAnnal.F.i. DifTs.f. dc Tcxtu Syriaco , Angli 

in fua EditionealiaadhucoftenduntManufcripta.^Dtf* 

fuppeditavit Reverendiflimus Archicpifcopus Arma- 

chanus.Unum totius V.T.quod multo auro defcriben- 

du curavit exPatriarcha* Antiocheni,cxemplari,cxcepto 

Pfalmorum libro , qui antea evulgatus erat. Hoc com- 

paravit vir do&us cumMfc. Syriaco altero, quod, cum 

rarifijs agerea viro antiquitatis ftudiofo mutuatus e- 

rat, &qu2cdamin margineutilianotavit. Alterum eju£ 

dem Reverendiflimi Patris Pcntateuchum folum com- 

ptaftitur, priori tamen multo antiquius , &maximav 

cumdiligentiadefcriptum. Tertiumcd Clarifs. D Po- 

cokij, quodetiamaccuratedefcriptum ipfe cxoriente 

attulit. Verfione Maronitica Syro-Arabica utitur 

Kirch. Sca.^Egypt.T.II.P.i. Clafs. 2 p f 1. Deantiqui- 

tate hujus vcrfionis, &diverfisejus hinc indein Biblio- 

thecis rcfervatis fragmentis agitur tum locis fupra cita- 

tis, tuminHodeg.P.i p.118. Boot. Animad. in V.T. In- 

dic. Auth. lit. S. Schererzy animadv. l.i N.vn.De N. 

Tejthtnenfi verfione praeclara funtTheologorum judi- 

cia: fi non A poftolica fit , temporibus tamen Apoftolo- 

rum proxime accedit. Primam Editionem debemus 

Widmenftadio , &quidemSyriacam taatum * quae 

poftea Digitized by Google DeBibliothecis Orientalibus , CapJII. 28$ 

pofteaper Fabricium Boderianum^Tremellium , Tro- 
ftium , & alios Latinitate donata variis prodiit formis. 
Epiftolas quaedam, fecti nda Pctri , fccunda & ter tia Jo- 
hannis, Iudaecum Apocalypfi , operaLud. deDieu& 
Cl. Tocokjfnoftrzxtzte prodierunt. De varietate co<Ji- 
cum conftabit partim ex AppendiceEditionis Antvcr- 
pienfis,partim ex NotisLud.de*Dieu inN. T. Pluradc 
hac verfibne fuppeditabit<%fowrf noftriffheolog.7i\$kvr~ 
Tw^cr;Antiquiffimaexcmplariacrant. 1. In Bibliotneca 
Archipalatina. Videprafat. Tremell. FaticanayPecul. 
Waf.p.4,5. y^//«jetiamCodicismeminit3 Sc^PocoJt. 
Not.Epift. Cathol p.61. 

A. Commentaria. i. lacobi Epifcopi Edefieni, 
Hexaemeron ad Gonftantinum , feu Hiftoria Crcatio- 
nis , & creatarum rerum. Extat Syriace in Bibliotheca 
Leidenfi. 

I. GregorijSyri , dequojB^.lbc.cit.lit.G. Gre« 
gorius Syrus paflim lxx. Intetpretum tcftimonium ad- 
vbcat,fednefcioquomalo fa&umeft, utplerifqueom- 
nibus in locis ne verbo quidemplus vcl minusalleget, 
quaminnoftrarumEditionum Scholiis legitur* utveri- 
^nile mihi fit , jam tum abolitas fuifle iftas translatio- 
iies, Gregoriumquc nihil amplius de iis habuifle , nifi 
quod in exemplaris fui Grxci Scholiis , aut in alia quo- 
piam excerptorum libello. Et paulo poft : Author iftc _ 
fcripfit SyriaceScholia in omnes utriufquelnftrumen- 
rilibros, valdefuccin&a, &inquibusnihilmagis cul- 
pcs, quam nimium brcvitatem : quippe paflim integra 
capita & qpidem multos difficiles ac intricatos locos 
habentia, exilibus paucorum verfuum annotationibus 
t ranfcurrit , earumque haud minimam par tem in minu- 

tiis Digitized by Google l8+ SMEGMATIsOllI«MTALlS,LlB.KtPaiim[. 

. ... .. * —■« -i : ' . »fe 

tiis Grammaticis occupat , ac afiignandis vcris di&i<£ 
num vocalibus non pcr notularum & pun&orum afcri* 
ptionem , fcd inteeras vocaliumappellationes ufurpan- 
do. Habet tamen fparfim , ( prefertim inlibro Pfalma^ 
rum , ubi multo eft , quamin aliislibrisplcnior &prol*-: 
xior) multa bona & utilia, qux ah aliis minoris inoracn- 
$ ti ac heterogeneis,fecreta, transfcnpto , , ex eo omnia 

(poftquamlibroutidefieram ) amicusracmfummusj 
D. Dudlejus Loftus , filius Adami Loftus , Equitis au* 
rati, &HiberniaeThefaurarij , inxx>gnitioneLingua- 
^ rum Orientalium ( etiam abftrufiorum Armenae & &- 

™ thiopicae) verfatiifimus & Aramc* feu Sy riacae impnmis * 

addi&us * a quo, fpcro, impetrabitur , u t publico bono 
ifta vulgare in animum inducat. Eft liber rnagnus in 
quarto, denfus admodum , anguftis marginibus & mi- 

nutiori chara&ere fcriptus , titulumque gerit \]p %Of 

Horreumfecretorum,feumyfteriorum , compoficu£ 
antetreccntos circiterannos , quaQtumcollisere vifirs * 
fum ex nonnullis locis. Suppeditaviteum nobisinftru^ 
ftiflima Bibliotheca D. Archiepi&opi Armachani , qui 
ipfum cum Bibliis Syriacis , Catena in quatuor Evang^ 
lia , aliifquc bonis libris Syriacis compluribus in Syrff 
magnoacre pro feparari, atque in Hibcwiam apportaii^ 
curavit. J> -* 

III. Ephremus Syrus , univerfamScripturamcora- 
mentariisilluftravit, de quo Greg. Nyfien* in vita EpK 
&Sozom.lib.3. Hift.c. Y^.Walton^ Prxf.Intrbd.p.jp.^ 
'Photij Bibl. p. 2 6 f. Xvqm js wxi&s <p*ariv vtti^ uig #< A*a~<W 
XoyxgavTov avA^tt^aj. Syriafierunt^illumfupramille fer- 
mones confcripfifie* Pauldante : K#t*&ct& srAaUw.fi 

kv2^oq } 

Digitized by VjOOQlC DeRiblIothtxis Oiuentalibtjs, Cap.III. 28 £ 

4_ 1 

catSfoq y fjKmGtoifyivm «rC9S rij r eAAa^» ^ &c. Vide & png. 
402.410. 

IV. Iaeobus, NiJibmaVzr&nxm civitatis, Epifcopus, 
Syrus fcriptor,Commentariaquoque deditinuniverfa 
Biblia,Wak.l.c. 

. V. Ctftaijnn quatuorEvangdiaSyriaca, dequafu- 
pran.s. 

VI. ^Dionyfiusc^idzm CanonicasEpiftolas omnes, 
Afra Apoftolorum& ApocalypfinCommentariisillu- 
ftravit. Mcminitfjus Tocok. Edk.EpiftX^anon.Praefat, 
pagina^i ,42.44 45.49. 

VII. MeminitidcmaltcriusInterpretis,quiDiony- 
fium nattus eft commentatorem, p 40. 57. 58 .<S2 .63 . 

VIH. Severus Yatriarcha dedit annorationes in li- 
bros Regum, citanteMafioinPecul.p.^o.Ejufdem ha- 
buit commentariain Apocalypfin Arabica , fed Syriac£ 
fcripta Elichmannus. 

IX. Occurritin AnimadverfLud.de Dicu inEpift. 
ad Rom. aliquoties menno Syri Scholiajite^ cujus ctiam . 
fubindccitanturteftimonia. Videp.21. 3^33*3745. 
47.50. 5p.60.62. 64 66.73.88 90.5)1.100.110.113. uj. 11 6. 
1r9.121.125.126.133. 134 153.168. 181.184.193. Cxtc- 
ratanquam A#nJ/**t acceflerunt, ipfiusauthorismanu 
nonafciata. Mentkoergo pofthacScholiaftaeillius nulla 
amplius fit. An fitidcm author cum fuperiori Gregorio, 
nefcio. Extat&apudA/^/Tinpecul.p. 34. Schotiajies 
cfutdam. 

X. Soadedus, Epifcopus Hadethenfis exhibuit loco*- 
rumjS.Sc.difficiliorum clucidationem. Sionit. praf.in 
tffalt.ThefJPhil.p.266. 

N* B. Di- Digitized by Google *Sd SMEGMAtJ^ ORTENTALIS,LtJI. IILParsfll. 

*•" irf ! -'j^ ■■ ' -^jpss 

B. Dii>A.CTiCA,«im0rthodoxorumi quamHete* 
rodoxorum cujufmodi funt ... ^.; 

a. DirerfitradatusTheologiciD:^Ar^/i».Habeiiw Jr 
turinBibl.Lcid. Caeteraopera, quaeLeidenfesdefi^te* 
rabant,ab Hlu(tArmaehanoaccepit Lud.de Dieu.Vidc 
prafac. ejus ia Evaagelia & A$a Apoftolorutiiy 

Ubi & in fpecie exprimit fcriptuoi Ephremi deamot 
r e fapienriae. .*. 

b. BarCepha.de Paradifo. Editureftcumprxfeti^ 
ne a Mafio, ut ipfc monct inPccul p: 2 f. 3 3 > De peccato 

Adamifcribit, fuifle U-A^wQl] *Nj SO |Aju£^ mul- ; 

ta mala, & multas noxas. 

c. Tatriarcha dntioc&nusyde ChrifainczriWitiont; 
Scejus Natura. Maf. PecuLp.r3.14.34,. adverf^sjohaa* 
fiem Grammaticunr. ' ' 

d. ConfejfpoTatriarch/eNefiortanorum^voiv. c& 
hibita,- Id.p. f 2 . e. Epiftola PopuliNeftoriani, Profeflio. 
Sullakx. Id.p:2 2 . Fuit hic SuHaka Mozallanus y quo fo- 
miliariter fuit ufus Mafius * cum in Patriarcham Neft<j* 
rianorum fuiffet eligendtis. Vide p; f 4. 

c. tMjofis CMardeni eontemplatio Trioitatis \ KL 

p-3*- /W 

C. Historica. CelebrccftCArtf»/VwXyr^^|(^ 
A*V«*tf Mfc. Greg. Bar Hebrad, Syri , deqyoAiiaL 
P.i.p.105. - : Jg. 

D. Leiturgica : Hoc gemis fcriptorum Syris frc-^ 
quentiuseflefolet. Videamusnonnulla. r 

1. JLjn AaO BethGaza> &e<$i*JVidmeq/i. prarfl in* 

N.ff *? Digitized by Google DeBiBLIOTMECIS OlUENTALlBUS,Cap.III. Z%f 

N.T. Reliquainlibro, qui |L# AaQ h.c. iErarium 

infcribitur y <& Ephremi, Jacobi, Balaji,Cocoji,afio~ 
rumque & virae fan&itart , & do&rina cxcellentium au- 
thoritateconftat, diffusecxplicata funt 5 qux fmo&ur- 
numhocotium (diurnumenimfpatium, utnoftis , Rc- 
fpublica fibi vcndicat) inhocftudiorumgenere confu- 
jncre diutius Hcucrit , al iquando etiam Latina videbi- 
ti«. Sednonvidimusha&enus,quodfciam. Habco libri 
km^cup^ AuTo^aapof cxtat in Bibliothcca Abbatis 
Sangallcnfis , cuminfcriptionc : Hunclibrumrituum 
Ecclefiafticorum^ qui Thefaurus infcrtbitur , ex ipfapri- 
mitiv* Ecclefi<evetuflate excerptum ., Jmi Ferdinandi 
Rom. Imperatoris defignati juffuexantiquiffmo Codice 
defcripfit MoyfesMeredinauSy Syrus, Tresbyter Catho* 
licusy Vienna j4uftriac<e&M.D.LV 1. Ipfc Mofes librum 

Arabiceitafinit, \jb u^^\ vUS»*lJI &j*? J+£» jtibfolutus eft> auxilio ^Deiliber Beth-Gaza di&us, manu 
Mofispauperis , filijTresbyteri Ifaaci 7&r<ei,efinibtts 
Amada^ urbe Maredin, qua efi in CHefopotamia. Mul- 
taexhocfcriptocitavimusinHodeg.P. 11 1. plura da- 
tuxiyQjvfyZ , peculiari d&Theologia Syrorum tra&atu. 

II. Ordinatio Maronitarum , de qua Morin. lib. cit . 
p.3 8 j... Nationis Maronitarum Catholicas facras ordi- 
nationes edimus. Cgdcjc^, qxquoeas defcripfimus an- 
tiquuserat,&egregiefcriptus. Nobis, cumannoi6$<>. 
Rom*eflemii$,.eumdederat Abraham Ekellcnfis Ma- 

Nn i roni- Digitized by Google 2&8 SMEGMArisOR.iENTALis,fciB.Hr.Par».Ifc' *■ 

ronita , Lingu*Syriacx& ArabicxeruditiffimusPr^ 
feflbr , cujus timi congreflu & colloquio fimiliariter u- <g 
tebamur. ©um Romac commoraper > Latine in tergreta- 
tus fiuta* Poftfea Parifio rcvcrtensCodicem meum afpor- 
tavi, eum temporecommodo publici juris fe&Urus. In* 

ftriptioOibri eflr lA^b U<^^i?)Ni»» V\ % 

\CZ0 1—JdI UoQO^ ZS — >CU,^D I^jm n fiSpQ 

t*\Soo.Jt? [ r S£xl Q^^^oSi <-~L-»H^O UiOTO, 

l^tj? £OT^O W — S? !■ i \Q — jo^j i n? 

Jfc virtute San£}£i&laudab$liS)&*qualistnfi(bftantia 
Trinitatis&atris, & fitiji & Spiritus.Sanfti>incipitm(& 
fcribere ortutn perfe£tionis& % confumrnationis chtroto* 
niafeu ordinationisuniuscufusquegradus. 

III. Qffifium Maroniticum. Idem aliquoties illius 
meminit. Videp.382. PutoalidsdicilibrumMinifteri) 
Diaconici Ib;& p4^o.45H . 

IV. Eorundem Mtffdle. Vjde p.491: . 

V; Ordinationes Neftorianorum , quasc Vaticana? 
Bibliothccadepromtas^uraverfioneediditjoh; Mori> 
nus ab EkellepfiadjutuSi Lib.eit;p.44,2^ 

VI, Iacobitarum& Eutychianorum ,> dc quafd* , 
pu47& hisverbis: ^odadrttum<n*dinatianisFsfffbi+ 
tarum, quetn edimm x 4t*me&^ krrvrefitompendiumri* 
tusintegri* quodohm^ad Congregatwnem de propagan- 
dafideexOrientemiffumeJi. 4rchetypum 7 -f nf imigjm* 

Archivisylndey cm mRmmm m m mmmmm& i > permit- 

tinte Viro Clariffimch&ErudStOy T>omino lagoltofacr* 
ffiusCongregationisSecretarioillnd . nec 

pdtira. # Digitized by Google De BlBLIOTHECIS ORIENTALlBUSjCap.III. i8p 

fiura continebat Archetrfum. Verum ordmationibus 
nojtris Syrisjam fubprelo defudantibus & adfincmpro* 
perantibus , contigit Vir ClariJS: eruditione & literaria 
fupelleflitis curiojttate fufpiciendus Honoratus Bonfis 
Ecclefia Metropolitana Aquenfis Canonicus* audtto la~ 
bore noftroijjxmte nobis ojferret tres antiquos Codices Sy* 
riacos , quorumduofacrasSyrorumordinationescontU 
nebant , atque alias OJficiorum Ecclefiafticorum partes: 
fedin altero adfnodum antiquo Rubrica omnes , feu ^A* 
Bionum & Ceremoniarum prxcepta, minuto erant exa* 
rata CharaEtere * qui vetuftate & temporis infortunijs 
ita obfcurusy Jbrdidatus > partimque ambefus & erojus 
eratyUt exeofenfum continuum elicere nonpotuerimSPre- 
C€s <ver<r> hytnni , 'Pfalmi , Lettiones , & alia ejufmodi> 
qua ibi abundant > utpote majori & iUuftriori charaffe* 
rejcrtpti) non adeb magna cum dijficultatelegi poterant. 
Altercodexeratfplendidefcriptus , fedritumOrdtna- 
tionisDiacomcie&Presbyteralis tantim completteba- 
tur ycumprior omnis exhtberet , atque etiam^Diaconif 
farum , quem nullibi ^praterquam inantiquijfimis Gra- 
eisdeprehendi. Ritus autem ordinationisijdemerant , & 
nterba prope omnia eadem in utroque Codice y ita utqui 
exunoconfcripferit aliquid ,- exutroqueexfcripfijfe di- 
cendusfit. Tres autem illi Codices ex Gva> Indiarum O- 
rientaiium xMetropoli > per Ulyftiponemadipfum per* 
venerunt: 

VII. Johannes *Dar£ , Syriace < fcj Sp • |j£Q«k* 

M?? JA^Q^Of^^O niLl|Q *San6tus Iohannes 

^etrofolitaT>ar£.hbnhzmJLcchc\\cn{\s vixiffe vult 
ieculo 4. Hodierni Syri cum. vocant Ephremi difeipu- 

Nn 3 lum, Digitized by Google »5» SMEGMA^lsORiENTALisX^HIJParstli 

^,— — ■ y i i \# ■■ 1— v ■ ■ » 

lum. Utrum^reftitat prolixe Morin. lib. cit.jp. 493. 
Tribuuntur ei$. Cmmentart/ in §, Dionyfij likros dc 
HicrarchiaEcclefiaftica. Horum, Ecchellenfisexem- 
plarantiquumfehabcrerefert , inquofcripniup^at,, 
Abbatem <juaidamSyrumillui$^ 
voluminibusan. Alc^ii+j-fa.e.Oljriftipp. emifle! Ex 
hiscommentariis multarepetitMoriBus , pracfertigi 
quar de Seraphiro tradit&Cheruhinfc. Idconcoquete 
nonpoteft , D-31"D notaremultos fapfc&tia&cognitic^ 
ne.lnEtwo* inquic* p 49*. Cheruhim^Dionjjij.err^ 

remamplificare videtur7)arenfis\j\^J^o(^^ Oi^o 

lA. so n,,,^ Uq , >^7 y ,«.« Lo ^SqJ 

Quidetiam nomen Cherubim ? CMultitudo cognitionis^ 
five effufio fapientitf sfive abundantia& opulentia fapi$ 
enti<e. Rejicithance^plicationem,etfiabipfo Hieroay* 
mo probatam , quod Etymon pficut, & 311 multitudoy 
longe&abfurdepetitumfit, & ad fcientiam nihilcon- 
ferat > & tamen noc folo fundamento fretum authorcm 
Hierarchiascadeftis , rwKCherubim naturam virefque 
nobis defcribere.Hieronymi authoritas etiam alios tor- 
fit.Ce/ei.Rivet.in Genef p.167 ^«/3^3 afaenti£mul- 
litudine derivant, Hieronymum citantautboremitf\j$- 
pift. adTaulin. Tom.$. Cherubim Q inquic) quodintir- 
pretatur fcientia multitudo , per omue corpus oculati 
funt. EodemtomotamenEpift. adMarcellam , dtch^ 
opusCherubiminterpretaturvarium&depi&um , ita 
tamen, inquit, ut 1 . iiteram Cherubim non habeat , quia 
ubicunque cum hac litera fcribitur , animalia t*agis y 

quam Digitized by Google De BiBLioTHECisOaiENTALiBus^Cap.III. 291 

quatn opernfignificat. Qupmodo autemfieri poffit , ut a 
multitudinefcienttaderivetur vox imfateor, me vi- 
dere noripojfe, nec iddocet Hieronymus. Namfeftivum 
eft y quod Martinus Merfenus > deducit a 133 cognofcere 
& 31 multitudo. Gujus compofitionis apudEbraos nul- 
lum exemplum dari poteft , nec Analogia ulla poteftinier 
taliainftitui. Virdo&us* inquit Morinus lib.cit. qui S. 
Hieronymi operaadnotationibus illuftravit* probabili* 
tatem huic interpretationi conciliat ex duplici fignifica* 
tione & pronunciatione tftius difiionis 31 hoc tnodo y 
3*17 fignificat tanquam multitudo, 3n3 tanquam Ma* 
gifter. Ex utraquefignificatione in uno verbo conjunfla 
nata eft, inquit, itta lnterpretatio. Evixyuns noftra eft. 
i. Syris nocius efle quam Hebraeis , 3113 nocare multitu- 
dinem fcientiae.Non modo Darenfis, aut Hieronymus, 
fed&alij fignificationem illam viderunt. Ifa bar Ali, 

xn Lexico. |2fc — £>Qj — 2 <-. — !b>o ) — ClO^— ^D 

166*9* CheruboyonomineCberubuthoi.c.fortitudo* In* 
terpretatio alias ettamejus efi y multitudofcientia. A- 

rab. (^jJI y UU ^yj&\ %y S Undc ctiam ^00^ 

Syris eft li^dfe !,££> Arab. ^jU^ ^y** Effi. 

&or>formator imaginum. Id. 11. Notat ergo ^D/cien~ 
ttm, prudentem,nonquaCivoxc(rct compofiu ( quod 
tamcnexSyrisquoquenonnulliaflcrunt , undeidera 

IfabarAIi, lUs^QQ I.QOj>Q CherubcLc. quod 

multi. Digitized by Google 2<>2 Sl<B0IIATM'OaiBNTALlS>L». : lQ;F»pIL l . 

multi. Arab. jm , f*&s C D ' an ) >&&* 4*^£ 
fed quafi idcm -fignificarct cum afBai y&i* ^^0* 
Metathefi lfterarum y quodJcientemjgnarum y Jofeil!^n 
no tat. i . Vtdetur, inquit idcm , frtterea exprin^^^ ? 
bis tituliy aliquis alius liher lobannis ^arenfisfrai^: 
fijfe^quemnonexhibetcodex. 

VIII. Severus Alexandrtnus > dcritibusBaptifiid^ 
&Euchariftiac.VidcAppend.p.23. ., *|/ 

IX l^iOTJO CaC^W^ 

ScriptumdcBaptifmo,Mor^»oc^i, Edefleni. Habctur 
Mfc. in BibliothecaTubingeifipubJica, quemetiam 
vidi antebiennium. 

X. In Bibliothcca Erpeniana dtio ofteudunturXJo- 
dicesTheologici, altcrin foHo, in quartoalter. - ; 

3. PhILOSQ.PH*CI. . ^ 

Mirum forte videatur,Philofophicis ftudiis Syros itj^: 
fuifle deditos, ut etia primu hujus lireraturelumen ill» 
debeant Arabcs. Idquodpalcti.PcrXpicuoAf^//»^w- 
dis teftimonio,citato Hiji. Orient. p 3+6 Ex Muhaw- 
medelfacide, qui prolixum tum recentiorura, tum vetu- 
ftiorum exhibet Cataloguml corum, qui variafcrigta 
cx LinguaSyra, Perfica , Indicain Arabicam rrah^^f. 

runt. Ex vetcrum numero funt £ti 9 ^aiJl &i^4 

U y# ftjl iJUUaJl w**£» **J*" 0> * <**S* 0* <>*** 

* 1-6&1 JjU* i^V, ^,^^^ f W &> te=t> <^yW w 

j*j Digitized by Google Dt BlBLlOTHEClS Or I ENT A LlBUS,Cap. I II. 2r>* o»a f * Mj ^--aF* 5 * Jii u:^ 31 ^Aj 

Stephanus antiquusy qui tranftulit Chalidofil Iezidifil. 

miuaviXyfcriptaxMechanica & alia. Batrik , qui vi- 

jxit tempore Manzoris^qui ei in mandatis dedit ut trans- 

ferret res antiquas. Filius ejus , AbnZacharia , Iahia> 

filius Batrtk. Ex numero etiam eorumfuit HafenusfiL 

Sehely Heyhaghusfil. Matri , multa tranftulit Mamoni. 

Idem etiam vertit Almegiftum & Eudtdem. i n . Ex r e- 

cenfione operum A riftotelicorum , quae nobis oft endit, 

pleraquc cjus fcripta tum in Linguam Syriacam eflc 

translata, tumeadem commentariisilluftrata. iv. Sunt 

& variaadhuc hi noftris manibus fcripta Syrorum Phi- 

Jofophica & Philologica, quac ftudiumillorum probaflt* 

utfuntputa 

a. Grammaticje,!. i**^c« Splendor. Nomen 

Grammatica? a perfpicuitate Methodi ficdifbe. Maf 
Pccul.p4i. z.GaxnmzticatMor-Gregory -, Mcdici 

Malatienfis , de quo initio operis fcribitur ; ^O-Oj 

1 iij°)So nx^^i^o )jZS!^o^ 1 ai| o 

l" f ^^ O Taternofter San£btS)Rexdo&orum % 

CMor-Gregorius> Doftor Orientis , quiidemeftKAbuU 
' Thargus^fil.Kylh^ronis^MediciMilitinenfisi.e. Ms- 
latienfis 

b. Systemata Philosophica. Mor-Ifaac Philo* 
fophiam fcripfit , ex qua nonnulla citat ^Athan. Kirch. 
Oedip. iEgypt.Tom.II.P.i.Clafs.6.p.+07.424. Tom- 
III.p.2. 34. prafertimP.11. Tom.IIp.171. ubideori- 

<* Oo ginc Digitized by Google 2£4 Smegmati» Or.xentai.is, Lii. IH.Par» II< jM i B I ' ' J|fcu . 
§ine Idololatriieaeit & Idolisa Diabolo animatis.Ejuf- 
Ecmauthoritatc f Ariftotclis pra*erca,Plotini,Siinco- 
nisbenIochai,IbnYafchiaB ) agitdeHicrogly|A*di 
^gyptiomm Uteris. Inter libros etiam Erpeni 
Bhilofophicusfuit , ingentivolumine ,- antiqi 
accurate (eriptus, comprehcnfus» - 

c. Varia EpiftoU, lAafius in Peculio ftio fubiadc 
inentioncm injecit Epiftolarum Mofis Meredinaei ad 
fc fcriptarum. ,*| 

d. ZMWfrfjCUJufmodifunti. e Dic7ionariumBarBa0 i 
luli Syriace & Arabice explicarum. Ex Bibliotheca HuNr 
pcniana in Angliam translatum eft , ubi ctiam vidcre^ 
lud contigit. Ex fpecimine Lexici Polyglotti , quo«| 
jam fub praelo eft Londini, colligow illud u bique feflp ia. 
cxplicatione voeum Syriacarum vocari.in fubfidium. 
II. LexiconlfaBarAliy exHonainopotiflimum&ji^ 
fchuMai^ua»collcftumatquccoa(criptum. A**^ ^ 
habcmus ad lit. «fiJueNun , quo«t Scalkerfuum j 
duxerat. Videinf. Append^.M. Et Epkl&tf/.adU _ 
faubon p.;i2. III. EtwiologicumSirum\ quoratio ™ 
GrammaticaomniumvcKrumdifllcilrorum , ambjgua- 
rum,accuratecxplicaturordincAlphabetico, aujtho^ 
rcPresbyterorMytylinov ^W 

Ut ftyli Scholaftici five Clamci Syrorum fperijaett- 
haheamus , exfcribam pnefationis fivc dedicattooi* * 
fragmentum , quod Lexico Ifa bar Ali pr*%itur^Jt*v 
aucemillud Syriaco-Arabicoldiomatcfonat; - ' 
Digitized by Godgle -*& ; Be BlBLlOTRfiaS ORJENTALIBU®,Cap.III. 2j); 

^ILu^m C^ £»jWkfyJ '|j&. VirtuteTn- 

■ ^^^ t JU* /wX^i id « ft>cx P H - 
~ a i 4 *^ i W^T^* ^attonem u- 

^AOa Y^P| ^^^j, _y; fitawru^o- 

^T <->«- — »1 V*" Syrorum & 

P * ^ ' >Q DM Wl# ^ raeeoruIn 

W s p 3o« Sa o P rout rt? P?" 

f^ f"*' oIjkjbmJI .-6 ^ <riunturin li- 

. m ^m\dj ■ ^ t :T *rw , dififi- 

- ^l^A^ '*^ «*^W ciliumin fo- 

1/Wom -^oO ir-^tr-*-** 1 fabar Ali 

tfr«i\. tBiofrcfr^* — «1«/"*° toico. fego 

. w% ., autemopem 

l*CQ| >\% ^ u^i^ <-*****» imploro& 

Vit-a yn I No j^_jy*% y *»J* -perficiam. 

.0* » Prin- -» 


#, x$6 Smbgmatjs Orientalts, Li*. Ill.Pars IK; 


*— &-*<*-& ^ ^U^ ^ | : ^£ 
r». >*■ . i :*- 
\T A <. ^iH^tt* -/ tcmpore^ 

V^JO W k ^ H ^ bror*af*| 
A-^yn|ivA l S «^Wj f**V occupatus.i 

oll — C>A— pj WiW 6M UjJ J*. cxpftcati 
*- ^^ V r **-^v^ currcrc t 

M4.°> >■ 4> l — *— v *-°*sr. 

.-, . fc * nacat&ot*- 
^O? ^o^pTQ J** ^ 1 <**-**> ferreiitfc 

Jjk^O-ca jlJL^ c^^/ — "" ^ ralac^iiMidd 

. cxLingux 

^I^^JAajj yp-Jl^l barbaricaia t 

, faci- Digitized by ,- Db' ( BiB^raicis ekttWT Ap»trij^)^Bt ; ■ Jgfrp -abin|fitara 

^OolAC-ia^ ,>— ^^^ y fomcntcm 
| A . * t ro }h (^wb-^l ^ — J atitmihivc- 

%^^^e? *>— *— *— * «* ip^r 

^— O^ ^oJOCfl l--.. -•-* •■ ■ •« Ir q^^pm. 

•*. , « . ro , ^^ ^.^jMi^ confcem, ' 
j| CoZ >GaCoZ$§ " ; • quotd^Hc- 

~ ^ttD*Xo?^ S^^ f^ gitlfi^Sto 

AAtailLoii^Q r y ff * contnaica ' 

'" • ^J^^dlo #-- >>t^Uot^,nihi . ^ v ri, . Y^^-^ttxeS-* fcdfti»q§io4, « Oo aliquotietftc 
iniis * •** >a# SM«oiwORiENTALis,LiB.IU.Par^Ii: .- 

r«u"nn ■■ ■ f . , i , ii "i . - i - >■, •- 1 ,m t% jj i ■ Fjjfe fr> Iflj * U#a* iniisoccn- 

W01. £314*0 ^ rfi^, tfiltel 
&*; **■ ^T^'toi »JUi»yi ncra **** 3 «v - m a Vi *-**>* *H X, compofitio- ^ faMrJ) e * ^y* tercedens, 

i ,, - s 3 ti non medio- 
A-»001 **2j£o ^^ v crcm <te^# | »» HQ 2>Q ^* « — **J^' explicatioae Jt^ 

i *% 1a « i ii « u&atiorlua ^^. 

<r*>° ]**•**** l — • — W — • Cvocfi ) Mr- 

V^J^w-^O IjOT - J^ tt quedeftiti >" 

fcli- Digitized by Google 


DEBlBLlteHECIS OrIEHTJ H J L ' l' ^ jpfe^^^» 


''&■ iOOT 


V'a? 
.;?'.^.,.^-''i^mti.ooi 
/s>gitatiotua 

*, ufcUttf|l£Jl * -» *^ 

v *W vcrifimi- 

*JL «. 31^ 'lcjcilet , vel • notunii fopi 
•%*» plicift^jBi- 
&;•,. tem raijii ** ti*> utexar »1 
tit V.» 

2L % indc uoicuV 
adderem^uc 

SCt. ■^•''"^5^ , .* f - v ' = •">- reli<pu)g»p-- 

*W-Jl vebmdP^ 

^ Magiftrfr* diciexlibris 

i ^OO ^ lfat&^fcr i l . i *y longo tcm». vv 

-*?; £- Digitized by Google 
<&> MU V^ * v — *— - W«& ai*addidi% 

«J1 notas Sc JT 
cepta&oaK 
^ fi : 'i.'#;fi 

fo CL-JQ S **j/*toj **« 
Ou^t j. 
^afflol l^ u* tn O • So <£. V~-v« ^ . eflevq 

Cr-" 01 ^ — ^ ibUWX.* c***4 qu iap 

A » nfl} --*? , r&tis&ccrj 

, ''^ rf.JL- «J*udt flttdio) 
Digitized by Google De BlBL10THEClsOR.lEKTALIBUS,Cap.ITI. ' 3 01 yk — -^ — ftO »*Ac \—J\ l«x«ftu abfquccom- 
»A ■ W1 

1J_VoOh»0 ft* > SV1 ,_*_* „ S!*™ quiaoccupa- 

ZomjlZo^ ifl.^.^u, pcnniferunt 

|A ftVO^A o * X. ^ ^ ut cxplerem 

y^ A j| o\ *£*>#* J*^* a* toto tempo- 

^* 11 * 1 tt 1 & ri.Nequeta- 

^^Mvfimfe oU^Jn^i^ men molcfta 

-pOTiD-4rSO ^ * ^C 1 f ctitiocrc V 

c A 1 „• 11 bris facta vi- 

OT^ ^JJ-^oU <£ )\ Jta ^JZs cibus. Ciim- 

«^AOT^ ^ ^, . . ^t, V|««. 
T~ V" C*v * — *> *» mihi(Deus) 

]AUD1 2L2Li2 . c .. fpatium Oo- 

IL ra ~A j * / *^ cum)&tem- 

^^ ***" • J w U ^. pusi&nego- 
dOli^Ci^a. .r^lO v tiorumeti- 

VSfii^l^giZd^ ■</**-**'•>'*' * cumbcbat, 

1a a ^n >;, uu^U^j^UI vaiTeminfu- 

j . ' ^ * pcr,nontibi 

_ l-i . So J fci NS ^ a*iLJ)S <aj& Jj tantum ufui 

y* futu- Digitized by Google * 
•«*- ^ ^p, } gjQAi ^%^b*k** • «ne non Gmt Licr Jo^ l 
_ ■«j$ercitatij ' 'V. «>^*fti|V * «Hceruntj 
Studio ,, 

A JJ Q2L^> ;^_i Oj^ exten 

Ibo^ ~AO V*]; J£», , f »-, a. * Codice fc-J 

ordi* 

Digitized by VjOOQIC 
DeBibx,iotmecis Orientalibus , Cap.III. 303 

lrSiCQ ^ — ^ ]A «^sWj ^ A^ll ordinem hu- 

ICQDO^ U^ U * wS 3 J usLcxici 

t^ tc > L^^V^M^^' cum, utea 

^. . v ^ «*£- ^- «*j qugqugrun- 

r*A»? I t Q M ^. . tur, fecilius 

A .) o > > ^ f* 8 ^ ^V -*' inveniantur 

.^A « 1 djt-j «JjL.**) Tu vero , 6 

^" A v « . 11 fraternolter, 

^2^?^] ^u^L-i & qu irepe- 

£**1o] <-*?£_]] J£sjUlA>H 4 riunturtc- 

\>1^00t!^o -i***^^.,. comin hac 

^^.^^^s^ £--<&*• i*ioZij opere,cmva- 

rf ■ Z *\£ NO 8 l**M 1j_ A catis,reddi- 

II ^o s:„Q ' teprccesin 

A V y» v i i -J*** ,, -> *™ ftudiis ve- 

'"es ^ »,V t-"j «£-v*> oAe ftris,proeo 

O^ » a > " ^ f V autem,quod 

r> *%22 f OcVt^5 provobis 

r> ^ <^ )12 \jf— £ &\j Ptaftitigra- 

O^O^l2o-^ ^, 2 _, U Srivt 

oo»flN**^6no 

£aAcx£ r a\\ ^ 
<Pp % Digitized by Googie ,"i w : &* M u ■*■*• MIV.. ' lV,£. 
tf. 
O Aj»aiifom#m*?fffiWij fimtfcripri rty^xA. pure 

I, Peni ATiucHUS , v qucm ab Hierq^mi&re; 
adnoftraudG|uctemDora ,. ChHflianio$tarantma£ _ 
qu$mviderunc. Primujn extmkr , Scaligeri monku, 
u>0rbem Eurap«um puto ; ip||^e Nicoli 
uj|^bricium de Pcirefc,Senatorem^q u i l 
cw^s-proliteris fingulariscuC v * J *^ J ~ , '~ t ' 
& mibi aliquando Araufioni _ 
braicae Linguz calle&iffimo^rolix^ 
Ad a.ch.i6o8.obfcrvat;hoc.C?<»^' 
if 7.Rogarat>i»f«n^ aliundo) k 
raretcommerciu,quddper|^ r Q ^ g i>^ m^bojfeite olim 
MaflUis fuu inftitueratinOs$e*W$ ^^edisSam?i:ii»*3| 
nis, iEgyptiacts, Arabttislftji^^le^qu^di quindfc-J^P. 
cimanniSaquibus dcgera.tinHoHandia , %ihil jp— ^ 8 ^ 
itt^udiiflet de Pentat^|pS^|^itaao-c^us i\ 
curandi Oftagerius fuerat polMtais ftudium. ~£ F 
kiusefgo» cumprius quidem aliqui^gj^m retejr 
tum tamen incumbendoacrius,eju#j^Jlibruc 
plures aliosin^gypto,^mi<atferrid^re ! ad fem 
vit. Verum navis^xn^av^ebatjff, iPiratisdifj^^ ^ 
recnperarique&liber non pc^m^^l^rm 
fuit exoptatiflimo Codicc , ut etiam-nurtquam eftafle-% 
jLUtusexpe&atifltmujrajeefpcmfem , quodl^e&cijfejb 
■-'-.- , r" - 'ejus \*i 
Digiti m «;. 

feed byi^oogle DEBlBL10THEClsORIKNTALlBUS>Capjy. JOf -jj* ejus morte venit feliciter in manus/ Scripfcrat nempe 
Scal iger ad Samar i tanos Mgypti , itemquc a4 magnum 
eorum facerdotem ElcazarumiA civitate Skhemo mo» 
rantem,quaefieratque etf ipfis varia circa obfcrvationem 
Sabbathi, ahoriimque Feftorunr v eirca Mfcffiam , ey&f- 
que&pu d ipfos nomen ,• & ad extrcmum exemplum Le- 
;gis, Pentateuchive popofcerat. Ac ipfiquidtm gcminis 
fipiftolis rcfponderant y fed quod illarin Genebrardi, 
• alioriimque manus incidiflent / detcntae funt, donec, 
Scaligeromomro, Peireskius&obtinuit * &pervirun* 
impense doftum Johaiiiiem Morinum eCongregatio* 
ncOratorij, Latinasfierinupercuravit. 

Eta.ch.1625) p.327. OccauonecocptaeBiblioi^miJE^ 

ditiopis, noh contentusiridicifle , procur£fl£que 5 tit 

Roma mit terentur Parifios Biblia SamaritanicJar, apud 

i: yirum eruditum ', &debonisliterisbenemerit^niPe^ 

^iimValleum Patticiuro Romanum extantia •, mifit 

ipfein Orienrem vfrut» fagacem Theophilum Mirtu- 

- tium,exMinimoruriiordintf;, qui uberiorarequireret, 

^©kienta illi prius iicentia tamifummo Pontificc,quam 

S ▼£ Generali Ordmis, prov^j&^ie, ne vcl commca tus, yd 

K. ., fleccflarium voluminibus coptnendis pfetium deeflet- 

r V* Kt fua fane fpe fr uftrat us&bn Ift* lile enim, bptima foi> 

L te, comperit ftatim, acqfcifivitque Biblia Samaritanica, 

1| cum adj gn&is, m Tritapteram fbrmam Hebraicis , A- 

WF m rabicifque (Ted codcm tamen , yidelicet Samaritanico 

£ * ; * Chafaacre} idque , p|feer^TeftamentaSyriaca 

* Arabic6fqueCodice^ P 379- 

Tandem , c^m in nrbem^dirc fequente autumno fta- 

tuiflet, apparatosprhis-^^itSamaritanos Codices,ut 

libertatcviaruinfe^a /ftoitteret Parifios una opera* 

*& Tfi $ A : pcrmo- 


, .. * Digitizedby VjOOQlC Jj9<5 SitEGMAjlS ORttMTALn f ^IB.IlIJParf 
)arationc pcrmoldp fercps i quod illic fuiflent tam di^i 
xi. VideUfcet, utcomplereturmagnorujftBi 1 ! 
ditio, pcr4oftusillejohannesMorinus, cx< 
tioncoratoria, curabat PcntateuchiifttSamaat 
ab anno ufque fuperiore Exercitariones in i[ 
mittens, jwablicaittmentionemita feccratejufii 
Codicum* ut Peireskius deinceps mira fuerit cos i 
mittendi itnpatientia. Illc fiqiudem preloquutus 
Samaritanico cxcmplo , quodprocuraa$e Peirejskioj 
trus k Valle communicarat, yeriba ifta ftd^ecerat : _ __ 
ter Codiccm iftum , duos ai^ Hebrxo-Samaritano^ 1 
qubtidie expe&amus , ut eorujapeu tn if ^ 
cditio noftra omnibus fuis numeris abfolii^ 
Hos paucos an te mcn fes a Pabeftina ayerfiri 
ampliflimus , litcrarum dccus , deqife litert^ 
per mcrcns D. Pereiius , in fuprema Proviaj 
Senator integcrrimus. Codicum ^QWl^ 
lumnatuscft, & trilinguis , ua^^i^ 
lumnas cxpofita. "x 

Dc horum & aliorum Codicunj ifttcgritate, $c.a; 
quitate ipfcetia prolixe ag.ic^tfri^Opttfci^^Hehr; 
Samarit.p.pf Eft in BibliothecaifcribitiOratorian; ^ 
tateuchus integerHebrao-Samaritanus, pulcherrf 
literis in charta vitulina, autvervecinanullacum/ 
defcriptus. iErafcriptiomsnoneftadfcripta. A 
tur tamen ad fincm Genefeos & Exodi , pertinuifle 
ceflive ad duos Samaritanorum facerdotes , unurnque 
ante duccntos triginta , & aliquot annos Damafciqua- 
dringcntis argenteis illura fibi comparifle. Codicem 
iftum Damafci cmi curavit liluftriflimus & eruditiifir 
musEpifcopusMacloyienfis, AchillcsHarl^us , cura. 

antc- 

Digitjzed by Googfe De Bjblksthecis OMEmALiBU^Cap. IV. 507 

■ ■■■ . » ■ ' W ■ : ■ ■■ ..-,.,., , . ,. , ■ • , , 

an tequam Eccfefi* nometf daret , Conftantinopoli a- 
pud Turcarufa Impe ratorem pro Rtgc Chriftianiflimo 
Legatione fungere tti r. Hunc Codicem Oratoriaiw Bi- 
bliotheoe Parihejifi tf onavit do&iflimus ille Prafulxum 
multis annis anteqi&m Epifcopiw inauguraretur Con- 
greg&tioni Prcsby terbrum Oratorijlcfc dcvoviflet.Hic 

€ulc Codex y quem EditioneiK)ftraaccuratiflimc&: 
dlisfime repraefentavimus. Editione jampera&atres 
Pentateuchi Hebraeo Samaritani Codices nobis fu- 
Jfii veneruntabampIisfij»G viro , & Antiquitatis profa* 
»se& Ecclefiafticae ftu<^5s(lmo Percfcio , Senatorc 
Aquenfiadnosmifi.fi. Sedeorum nulluseratimtcger. 
AntiquisfimuSjUt ex vitulina charta , & detrito chafiir 
• ftere non erat difficile j udicari > eff oeteris minore fbr- 
mayfeddefuntabinitioGenes.17. capfta priora , &£ 
4Pfine totum Deuteronomium, exceptis fex prioribus ca- 
Mtibus * & feptirarJiiiitijCK. Unaetiam aut alcera eft alibi 
lacuna, fcd multo minus horrcnda. Httnc Codicem di- 
ftin&ionis caufa in variarum k&ionum colleftionemi- 
>rcm fepisfimc vbcajnus^Sccundbs Codex erat trilin- 
%uis •, in mccHocft ArabicavcrfioChara^rcSamarita- 
j*a Alateribus Hebraicus tcxtus & Ataariticus; fed&i- 
%entibuslacunispasfifl| fcatct. JPcr lacunasnihil aliud 
artelligo, quam multorumfoliorum , qua&mpliusnoii 
apparent , dilaccrationes .% . Nam textus y qurfupercft, 
magnacumdilig5intia& clegantiaexaratuseft. Pcsfime 
xnutilatus cft ab initio 34*&pitj$» , & alibi fkpe dtio- 
bw, tribus aut phiribu* %aceri Codkis lacunas, quod 
ad Hebraum tcxtum attinet, quidampapyraceispagi- 
jiis , incondite & iheleganter fcriptis explere conatus 
.jtft. Pro 34. capit^usfflis^laronitaquidamdefcripfit 

S Lingua r Digitized by Google *©S $ 
ENXALlS^LlB.i W .;&:*&■; , 


J^qii&^ 

Mefcfis Rsfege aitfc w^ 
miquarti r |^ 

la&fe^ icnpta ?x jji , 

rum fin^fStis lucufeitterdocetii^^ 
fci anno Gea tium^d/. poft triJingue^p^ treclii 
qyaudfaginta dui6|^^JpciS^^^er eft IU^<}6dex ui 
p*ginaab initio -AJp#ns tamjen? 1 - 
ftitutione non inc^^tcrdelctipta r 
bieft unaaut alteranon ingens lacun», |lj 
i^variis le&ionibus f#pisJ&m$ akerutn tf ocatft| 
to Codicc al io modb potiti fiwqus > quec& A J K 
pellamus. CodexilleadnosmiP 
&isfimus& LinguxHebraic3Cpe ^ 
Comberus Anghis * Codk^ 
Armachano mutuo ^ccpiiitij* p^llebrfiBO 4^a&g| 
vulgato totum compara vit, 4iffe^ntiaf^i?e omnes , e^ * 
am minimasexa£t*fimeadiiiotavitf & adanc mifit. 
Ex Reformatis ergo Jianc Jaudem debemus i,< 
tjfrmacftanoids quo fPalt. prfcfat. in Introdu&^ 
Reverendisfimus, do&isfimrifque: nofter Arma 
vir ad bonijmReipublicae literarise natus,quique primtts 
crat> vel interprimos, quiSamaritanumPentatbuchum 
in Europammtulerant, varia exemplariaexpai;tibus O- 
rientalibus magnis fumtibus comparavit, quorum ttia 
nobis communicavit,quae magno nobis adjumento fiic- 
runt. Duo habent Pentateuchum HebEeo-Samarita- 
num, Digitized by Google De BlBLlOTHEClsTDRrcNTALTBUS^ Cap IV. J0p 

mim y tcftium imperfedhim cum textu Samaritano A- 
rabicam verfionem atliteris Samaritanisexaratum (" vi- 
de fup. p.98. ) exhibet , accuratam feil. & cum judicia 
fa&am •, iqucvero , vel quo tempore h&c verfiofa&a 
fit, conjicere non poflum , exemplar , vere defcriptum 
crat£ quodam Ab Helion circa annum Chrifti 1524*. 
"Ludov.de^Dieu^ Prarfat.in A&.&integrimeminit Pen- 
fcateuchiSamaritani , fibi ab A rmachano dono dati •, Sc 
%Arabico-Samaritani,cujus quaternionem tantum ab eo- 
dem acceperat. 

2. Celeb. 'D.Gvlio, quioperacujufdamMercatorii 
Venetiexemplar Pentateuchi Hebrxo-Samafitani ob- 
tinuitaccuratu/Mihi &Golranum , &Uflerianttmalte* 
ru conferrc licuit.G*//* »wCodex fub Exodi finem qux* 
tla addit de pofleflbre fcripti,- fed mancacft dc eo oratia. 

roianai n3iDD : pnD^anwQn^Dna rwrwvip ja 

^aon nrnni sm mjpi naioo ]2 oma« n*opi rotan 
opi ibtm ^y tdki pjpn ^toi 'Oma* 1» nnai nano 
p^oia hnm jron tdwk ja wipfi **« tit vj>a 

Apparethinc 1. Samaritanoscultumfiafumcxercuiffe 
Damafci. x.lbidemhabuiflefummosiacerdotes ,#«fo» 
ji^ivTa^, Principes, Oratores, Le&ores. Subcalcem to» 
t5us libri , pramiflb voto , KtDHn H7D ^D *Domine mi, 
remitte mihi peccatum-, «exprimit tempus tum abfolu ti, 
tumcmticodicis. Illudquidemhisverbis : n«l n?7an 

fnrr.mnn !?« «pvi ^yn "nyn t h>y ncmpn minn 
hhdh nnanTrvp* vaon nnmi aa na-tpr 1 na wipa* 
Dna w^ p.Tj.n n:oa mrr nt* np nav ronoa ubi itc* 

rlim elucct 1 . Samaritanos remiffionem peccatorum n> 

Qq garc Digitized by Google ^IO SMCGMAT IS Or IENTALlS,LlB.III.ParsII. 

gare gratuitam. t. De Legeloquifemperhonorifice. 
XoczntcnimSanfttm. 3. Nomen Tetragrammaton 
adhiberein/amiiiarietiam ufu. 4. Medicumftudium 
eosexcoluifle. 5. Obfervafle nonnunquam Epocham 
Chriftianam. Ponicurenimhicannus 11 57. Prout Mo- 
rini Codex tertius Damafci fuit defcriptus annoGen- 

tium 967. Hujus vero : "Vdd npnpn minn jikt mp 
nntjrm rowai nnoani nnjn vr* rhrrp jiaiKi nVnp 
p mon aK naai Bfiwi nnamp KnimK "nnfii k-iib^ 
-Kiiem royri wimi noiani nVnp paiKi n^np 1,130 
nawo ^m nbvD mn ^k Mntsmp **mmn nina» 
rofij rwoD "a nnfin ^aw nniDDin ^dk rraoDnnp 
nwD naiDwt j?3ik rm roKfcpK ^aaon nww an 
no^ rnrr ion v« p «nwn nna W ro^DoV 
pwn ni?D tejo pK pK^y roro Emtioergo huju* 

libri incidit in annum Hegirar 804» Ad finem veroGene- 
feos^CodicisUflcrianilcgituri^D^ipn minnnKTmp 

nVnp tdi np n-w aen -aoi *wi nsi -»rn !?tt 'npi >p> 

r nai «rn ^si *ip , p , i K31D3 no p ejpr» roia rnwn np -*iKt 

pnny -rwD "jn nVnp diki np di np mK dot aot 

•diki snpt pn naio no n"?j>3 p tn -yt? p iro ^son 

na-ra onp ik dw # :i di *di si -pi pn naici no p oma» 

prn tpv nniK mpi paran w p my ^aaon np*rc *ua 

BffpnKi *op no nno no ina nn -w «pwrnjwainaie 

w •ok in p «|W p-»n p w \ut wti ppn. kt vj» 

na nn n»D wn wi nw naw ai jno n»a pn 

?dk:i isi w P rwo ya -k pit ia ■» ia td^i hv. 
' . Emtor Digitized by Google De Bibmothscis Orient alibtjs , Cap.IV. 3 tx 

m ■ ■ ■■■■■■■—. ' . ■ . 1 » 1 .i . , ■ 1 , ,.,, 

Emtor ergo libri Jofcphus ; pretium 200. argpntek 
Tcmpus 9 annus 986. Sub fincm candem Levitki; 

•ti np # nw # np *ddi rono p nnmi sr rariD hv tdr 
Tip ^ri Tip i3W nsno p npiv ao ew *vir •fien # di 
nariD p ••fpnrninn rwr n^p am {r nvap -jaoi omaR 
wn *ttr Ttti # di # ti 'np -3^1 # np tjdi nano p np-ra 
np^anio np -di noi no p w ■or a? -pi m w jntoo 
vm p*pivja en ^aon -an wi w Sy rtw 1 usdi tjop 
nn« noa ^nna ppn nnam -on nBrynaDeanwa* 
anai jaa tdr ^ki tojw "*a n^ooV himd jwn wr 
*jn *an rna orfc oioy p ^y p^ray p iditr p <ur 

p^ tffvhy 1331 * pn Emtus eft liber 18. denariis au- 
reis, anno Hegiraepoo. menfeGiumadi. 

B. Mixto s c6qucvelC£*/<Z*/V0, five*S>r/*r0,vel 
Rabbinico. lllo habetur translatio Pentateuchi. Morin. 
iib.cit.p 18. SamaritaniTyriis, Sytis, Stjudaeisfinitimi 
funtj imo velut in judarae meditullio habitant. Ideo ille- 
rum Diale&us ad iftorum Linguam proxime acccdk. 
JPne caeteris tamcn Syrorum Diale&o mihi videtur fi« 
millima. JValton.p.i^ Vcrfionis SamariticaeDiale&um 
quod attinet 5 ejyfdem cft cumLingua Chaldaicaco- 
gnationis •, voccs tamen non paucis habet fibiproprias 
(docebit hoc Lexicon Anglorum , quod Samaritica 
etiamtradit ; nonmilla Lexicon noftrum propinabit 
harmonicum) &pcculiarcs. Arabicisetiamnonnun- 

Suam utitur. JFormatio tam nominum , quim ver- 
orum modo Hebraicae modo Chaldaicx regulis pro- 
ponitur.Confuli hic potcftGrammaticaMorini Samari- 
tana. PcntateuchihujusEditionem& Parifienfiopert 

Qq z dcbe* Digitized by Google 3p» Smegmat -m Gr/i-cwtali^ Lim III.Fafs II. 

i\. . , - ■■■-■■■ , ' ,, ^ n- 

dehemus ScLondinenfi , huic maxime , quod Interprc- 
tationem etiam Latinam verfionis Samarkanae > ubii 
«extuHebreo-Samaritano, differt, exhibeat. 

Rabbinico vero (proxime enim accedit ad fty lum lib. 
Juchas. ),fcripta eft Relatio Seduna>Patriardre Gazen- 
fij, dequayX^.p.102. 

C. Arabico , quo &: facro&& Ecclcfiaftkos habem: 
libros, de quibus fup.p>p8. 

D. Grtco* Vixenimdubito* vetaresSamaritanos 
ab Alex*ndro magno fubj ugatos , Pentateuchum veK 
tjffe Grace. Vide theffP hilolog^ 28 5, 

1* I U I 1 » 1 ' ■ i l 1 * 1 1 ■ iii 11 ~ m ■ m m i r , a. , i l . ■ . , ■ , 

Caput V. 

Bibliotheca ^/Egyptiaca y Jive Coptica* 

TJAbere Kobtos libros fua lingua in omni facultate 
*^fcriptos>ex Coptorum onomafticoapudKirchcrum. 
patet;Etex 

S ACR.IS quidem in fola Bibliothcca aflervantur \ 
1 . Tentateuchus in 4. Tomis in folio magno , de&ri- 
ptus anno Copto , $& fcilicet Martyrumnif. opera 
Gabrielis-, fil. Phanus. Diftinguiturin Le&iones, quas 
verfus appellant Gopti , judaicis Parafchim &Sedarini 
multe breviores, cujufmodinumerantin Genefitfjo. Iti 
Bxodo 603: In Levit.702. InNum.&3 j * InDeuteroo. 
fiti mer us vetu ftate exefus efe. 

2; EvangeliaqxiztuorfcriptzinMgYptO) in Con- 
'ventu SrMercuFi}aquodam*Gabriolej aaaoSS; Martjr- 

rum Digitized by Google IHB»Ll0tWIIC16OlLXEWTAH3US,Cap,V. £$$ 

rum 986. & anno Arab-piS.Tcflatur etiam Ioh. ijforim 
»*jExcrcit.Bibl.lib.i.Excrcit>6x.22.p.ip7.Mfc.Copli* 
cum vetuftiflimum in Bibliotbcca Oratoriana Parifiis 
cxtarc, complcftcns^Evangclia, Lingua Coptica exa- 
ratum, fineulla vcrfuum vel di&ionum diftin&ionc. 

3, Epiftol£\\.S?Bauli) cum tribus Canonicis , &t 
A&is Apoftolorum , fcripti&annoSS. Martyrum 1220. 

4. %J{pocalypJis£crivtzzSS.lA*rxyx\xmio6o. 

f , Tfaltertum *Davidis , dcfcriptum juflii Gabriclii 
Patriarchx a.Copt. 1 08.2. 

Praeter tcxtumCommentarJa qiipque Kabcnt in fcf j- 
pturam Sacram, uridcm obfcrvatKirch. in Ling^Copt 
rcftir.nominatimp. ji7.c.^. mcminitCommentarij cii- 
jufdcm Copticiin c. 7. A&uum Apoftolicorum ex Vati- 
cana, ubi Saturnum Scholiaftes Coptice yocat Rephaa, 
Beuitf temporis ; MeJoch Regem devaftationis, Me- 
loch , inquit, five Tiphon iEgyptibrum,njalus Geniufc 
6mniadeftrucns,Dominus tonitruum &ighis, &com- 
motioniscrcdebaturj JovcmvcroDcumvitac •, Sourct 
Venerem, Dominam amoris -, Mcrajriumderiiquc ora- 
tionis & Sapicntiae Numen indigitat. ; 

Mcmorat ctiam Kirch. Pfodrom.Copt.e.8. Aliuin 
eodicemEvangeliorum , unacumvariis Leiturgiis SS. 
Marci , Gregorij, Bafilij , & Cyrilli, Miflali Copro, 
aliifque Miflalibus , ritualibus , manualibus variarum 
prccum , Grammaticis & Lexicis , quat tum in Vatica- 
no, tuminaliisRomarBibliotheeis, prarfertimColleg. , 
Maronit. habentur, ex quibus cum Mff. Coptis, qugab 
eodemenumcranturin fupplem.c.i.p.f 11. &c; quiquc 
incclebrioribus^EgyptiBibliothccis , maxime Cairi 
fuperfimt , xnaximamutilitatem, pracfcrtimcxYhfc- 

Qq J ' fiuro Digitized by Google «toro Copt. Arab.Lacino, quem Vf pis mandavit , noti 
"iantum SS. litcraram & Theologiacftudiofis, fed& om- 
iribusliteratis,Medicisfcil. Aftronomis, Philofophis, 
Mathematicis , maxime antiquitatum ftudiofisoritu- 
ram fu$e idem oftendit , Catalogumquc Patriarcharum 
Alexaftdririorumqui iEgypti, iftthiopiac , omniumque 
pet Afncam Ecclefiarum gubernaculum tenebanc aS. 
Marco, priiho Patriarcha, ad huncufque dkera exeorum 
tiibnuttfentis recenfet. Vide Ling.Copcic.reftic. p. 1 1 8. 
. Eccleslasticis. Walton .lib.cit.p. 89. ( Coptica Lin- 
^ua^fcripcoshabentomnesfcripturxlibros, cum qua- 
ttior primis Conciliis. Habco Codiccm Mfc. Arabicd- 
Copticum, quo vel uno abunde probari poteft , Coptos 
tum Scripturam, tum Patrumetiamlucubrationesin 
Linguam fuam tranftulifle. Exfcribam ordine capitum 
'argumenta 1. Inftitutumauthoris. 2. InftitutioGram- 
inatica. 3. AnalyfisEvangelijJohannisj hincenimau- 
thor initium facerc voluit **^L!==> jJ^» Js^ ob ftyli 
facilitatem. 4. Matth*i. f . Marci. 6. Lucas. 7. Epift. ad 
Romanos. 8u AdCorinth.Gal.Philipp. ColofT ThcflaK 
jHeb.Timoth.Tit.Philem.Jacob.Pet.JohanJud.o.A- 
&or.Apoft.io.Pfalter. Cantic Mofis. n. Le&ionesheb- 
domadariae. 12. Leiturgias. i3.Bafilius,Cyrillus,Gre- 

{;orius, foPoXoyicq feptimanatimrecitandx. 14. Apoca- 
ypfis.if. Inftitutio Baptifmi. 1 6. De Deo ejiifque variis 
nominibusj Epithetis Patris, Filij & Sp.S. Angelis, cac- 
, lis, Planetis, fignis Zodiaci , fignis fublunaribus. 17. 
Membracorporishumani. 18. Proprictates&colore* 
corporis. 19. Aves, ferac, pifces , reptilia. 20. Orbis cli- 
m mata, fodinae, urbes. n.Diale&i, fluvij,Metalla, her- 
bx y aromata.22. Germiaa, olera,hcr6i,feiiLixia.23.Frii. 

ticcsj Digitized by Google De Bibliothecis Oriknt ALlBUS^Cap t^- $ff 

ticcs , armamilitaria&aliaadcaftrafpedantia. 24. Af-' 
fe&iones animi & cofporis , officia muliebria, peccattf, 
jnfirmitates motus. $ f . Vcftes, monrli^ utenfilia , fer- 
rum, Jignum. 26. Ecclefiafticainftrumenta.27.Supellex 
ligi^aaunprimis. i8.Gurruscuminftjrurocotis, Fr^f 
ges,pdorifera. 29. Pondera. 30. Morbi. 31. Reperto* 
ria. 3 2 . Numeri Romani, Menfes iEgyptiaci , Arabicu 
dies. 3 3 . Viiiones Danielis. 34. Nomina dignitatun^. 
3y. Infpiratio, Prophetia. 36. ExplicatiovocumHe- 
braicarum V.&N.T. ^.Nominafapientum. 38.Men» 
furx, pondera. 39. Farragovocum ex V. & N. T. collc- 
ftarum. Librohuichincinde, fubfincmprarfertim,imr 
poniturtitulus j^Jiyr^/^cujufmodiKircherusedidit 
inLinguafuaCoptica reftituta-, fcdplanealiaMethof 
do. Quaedam tamen ibi reliquit av^pfveom , utp. 390. 
fc*Jty*>quod ollas notat.p.407 . sjtijL$\jRe(^tw^§ 
6 3 Oj\ deviaticoeiprojpetfumeft. p.490. *xi^ Citb* ex 
i«i/rw//S.p.224.quxdamincommodevertit ULs^S j>j£ 
Satanas, contra vcritatcm •, fros AdvcrfariusvcritatW 1 ; 
#AM ^JoUJ i.e. ^&f-S vertit 5 vifio Dei> pro, videi»* 
ti>JJ cMB^amansperegrinationis^/r^ peregrinorum» 
Ex Philosophicis & Philologicis occurrunt 
1. Grammatici. Kircher. in Ling. Copt. reftituta 
meminit ^oyu*Jt Elfamcnudi * Ibn-KatebKeifar, 
Abulfergi Ibn- A frel •> Abcn Dchiri , qui poftremus ta- 
ftien ut & Ibn-Kelion priorum Epitomator eft. 2. Lexi- 
cographu Sichabetura.Scalamagna , cujusauthor. Digitized by Google *$ifc StoEGMATis 0rjentalis,L iB.lH.Pars.il. 

■-- - -■- i ■ ' ■■ - -* 

■*j**j V/ — -H Cy^ V^^ **»}j ji&* »Jk-4 

^)ominusTrinceps^fapiens 9 Trafficus y Sanftus y vene- 
TdbiliSygloriofuSyfolTfincipatuS) fil. Scbeichperfettis- 
fimi & felicifiimiy cui nomen Ibn-Cobar £ male Kirchcr . 
noti in librd filij Cabor ,quam Arabifmiignorantiama- 
libietumprodidit,quando verba <i£<>AWJ> u^JlJC^ ^J^c 
cqgnitusin IibroC*dlica,pra, coguomentofcrtbaCatbo- 
licus : ) £»«» appellavit ScalamtxaSlam. c Dwifitau» 
temtotumopusinn. partesfeufe&iones, quas iterum 
Tubdiviiit 1113 2. C«///ii. b.Scalacle&a gt>^\ *JLc jJJ 

ftiam compofuitVenerabHtsxjlntiftes <> cxceUcns >fan- 
&us>reltgiofuS)devotus.pretiefuSiAhmedAbu IfaacfiL 
<venerabtlts^AntiJiittsTbacbroddaula-> (melius, quia 
noraen proprium eft , quam gloriaPrincipatus ., appel- 
\tfxvc^AbiLCMophziel>lbn Jlaafal.cujus animam "Deus 
fervet ,, cum omntbusfanfttsfuts. Ad hancfcriptorum 
Claflem pcrtinccSynopfis librorum Copra Lingua fcri- 
ptorum , qui in celebrioribus ^Egypti Bibliothecis,, 
jpotiffimum Cairi , vulgo Madrafe , adhuc fupcrfunt, 
quamque hoc ordine exhibet Kirch<p.$ 11. 1 Pe mim-- 
do fuperiori & ejus ordine. 2 .Dc Deo, Angel is/eoni mqs 

Natu- Digitized by Google De BlBLiOTHEClsO<UENTAL!8US 3 Cap. V. 3 \J 

lJL _i --•■ -,- * - - ---.■■• -~ . . — ^ 

Natura. 3 . De Rcligionc veterum iEgyptiorum. 4. De 
Dxmonibus , eonimque officio & ordine in Mundo. 5. 
DeNaturafluminisNili. 6. DeNomisiEgypti. 7. De 
xii. fignisZodiaci , &de Influentiiseorum.8.Dcmaii- 
fionibus Lunx. 9. De ponderibus, menfuris, tam novis* 
quam antiquis^io. Hiftoria JLgypti & Rcgum ejus , & 
fapientumejtts.11. Hiftoriaanimaiium JEgypti. 12. De 
menfibus iEgyptiorum. 13 .Hiftoria plantarum,florum, 
fruduum.14. Deomnigcnercfeminum > &aromatum, 
ufibiifquc in facris. Atque hi funf tituli ( inquit idem) 
librorum de variis materiis traftanriunr, quae in Madra- 
fe Cay riadhuc fupcrfunt, qux omnia conhrmat P. Jofe- 
phus Marcellaja , e focietatc noftra faccrdos , mihique 
curiofius inquirenti non fcmel retulit Melitae, fe , dum 
sn JEgypto degeret, hanc Bibliothccam luftriflc, mul- 
<taquemillia M Mff comperifle , quostanta cuftodiunt 
cura, utnulli, fubpxna capitis,indelibrum cxtrahereli* 
ceat, addit quoquc , fe inter cartera admiratum efle cer- 
to§ quofdam papy raccos Codiccs , feu hieroglyphicos 
ii& figuris , qux in ObelifcisRomams confpiciuntur, 
confcriptos 5 &quamvis Turcse nullam fere , fi Alcora- 
Huro exoipias, librorum curam"fufcipiant,horum tamen 
eb antiquitatcm magnam curam haberi. Audivi i divei> 
fis in Matherca vicino Cayro vico,aliam affcrvariBi- 
bliothecam, veriim ciim hiclocusvixhabitatus fit , nul- 
hmrelationifidemadhibeo, fed , utpofteaintellexi, 
cum exteripaflim confunduntMathcream cum Madra» 
fe , facilc pbfteaEuroparis falfus rumor de Bibliothec* 
Matherea iEgypti innotefccre potuit,quodhicadjun* 
go, utquidreferentibusdeBibliothccamertiorata crc* 
dcndum fit , habeat Le&or. Multaporro aliaad rcm 

Mr Eccle* Digitized by Google 318 SAfE^MATlsOKIINTALW,LlB.IILParsII. 

-- — ! > ., — .,,. 

Ecclefiafticam fpe&antia huic Cacalogo , ibi contenta, 
jungipoterunt,uti funt S.Sc:Leiturgiae,ConciIia,Com«' 
mentaria in S.Sctipturam , Martyrologia , Orationum 
manualia , Hiftoria Chriftianorum in iEgypto & Chri- 
ftianis Monachis olim confcripta. Verum,cum ea plera- 
quein Bibliotheca Vaticanacontinantur , eonimque 
Catalogus in Prodromp jam exhibuerimus,hic folius U* 
teraturaeprofanx titulos fubjungendosduximus. Caput VL 

Libris^Ethiopich. 

LliEc fere literatura ha&enus jacuitircculta > tmdc 
* paucorum librorum notitiaadnospervenit. J>e Ja- 
fr/jfcribit Walton.libXup.cit.p.f i. Utilitatemhujus 
linguaequodattinet, antiquam habent iEthiopes totius 
Scripturac verfionem, quae , fi ipfiscrcdendum fit, ipfis 
Apoftolorum temporibusfa&acft , necenimalia apri- 
mo recepta fide Chriftiana habuifle,probaripoteft. Al- 
varez, quimultisannisapudiEthiopesvixitp affirmar* 
ipfos Scripturam legereLirtguaTegiana,quae Abaflino* 
rum eft Diale&us .* Eft enimTcgia pars Habaflias , quar 
primaChriftianifmumrecepit , in quam linguam tam 
retus , quamNovumTeftamentumtranslata fiiiflc,ex 
Chaldaica vel Syriaca affirmat Sabcllicus in fupplem. 
Hift.lib.8. Quod vero fufpicatur vir do&us,Evangelia 
AEthiopicaverfafuiflenonantejoo.annos, &fidema 

Maro- Digitized by Google £>e BrBLioTHBCis Orientalibus, Cap. VI. 3 ip 

MaronitisemontcLibano AEthiopcshabuifle , cum 
JPontificiRomano fc fubjicercnt , alibi expendemus. 
QuihodicimprcffifuntlibriAEthiopici , funtPfalmi 
Davidis,quitum Roms, tum Coloniaeediti,Canticum 
Canticorum&Tcftamcntumnovumimprcflum * fcd 
multis mcndis (catens. 

Ex Ecctefiafticis cclebrant Leiturgiam , linguipro- 
pria , licct Chaldaeainter ipfos pro do&orum Lingua 
habeatur, u t Alvarcz, Poftellus , & alij tradunt. 2 . Tro- 
phetiam Enochi •, dc qua Gaffend. in vita Peirefe p. 39 f .. 
MemorabiIeautemcft,vifamip(i (iEgidio Lochienfi> 
Capucino, qui in ^Egypto toto feptennio literis Orien- 
talibus opcram dedit ) Bibliothccam o£ies mille volu- 
minum , quorum pars non exigua prar fe fcrrct xvi A n- 
tonianinotas. Quandoquidem vero intjercaetcraamm- 
a&vcvtiffefcdixitMaxhajphaEirJk , feuProphetiam 
£nochi, declarantemca , quaead fincmufque feculi c- 
vcntura funt, Librum Europa? pridem invifum , illic au- 
tcm chara&ere acldiomate AEthiopico fcu Abyflino- 
rumapudquosisfueratfervatus, confcriptum , ideo 
Pcireskius (ic fuit acccnfus ejus , quoquo pretio , com- 
parandi ftudio,ut nullis parcens fumtibus, ipfum deniq; 
fui fcccritjuris.Hacille. Sut hinc indc,in viroru magno- 
*timBibliothecis,paucaquacdaipde Abyflinis tum fcri- 
pta, tum cdita , qua? fuo tcmporc hanc ctiam fupelle&i- 
iem augcre poterunt. Mult a cumprimis orbi litcrato in 
hoc ftudij gcnerc polliceor de viro , five eruditionem 
fpe&es, fivc humanitatem, five morum affabilitatem, fi- 
Vcdcniquc,omncsjuvandi,«o^u^*K, vcre cximio,D. 
lobo Ludolfo,qui) fiquidjudicarcpofliim,unuseft, cu- 
jus excrcitata peritii jacentcs litcrae AEthiopic* & 

Rr t com* Digitized by Google 3*0 Smegmatis Oiubnt a lis, Lt». ffl.ParsII. 

coromendaripotcrunt , &promoveri. Quos enimab 
infoexpeaarepoflfmus thcfauros , ex fola cjus fcpifto- 
la, quamhocipfo die,dumBibliothecam AEthiopicam 
fuimediptus ,accepi,lucemeridunaclanusapparcbit. 
Ea vcro *«7»A«£«ita habet. 

E <P l S T L A 

IobiLudolfi 

DE LIBRIS HABESSINaRU^ 
ad Clarifi. Vtrum 

lOHANNEM HENRICVM 
HOTTINGERVM 

QVx de Habeflinorum libris fcire dcfideras , Vir 
Clarifs. quamvispaucioraforfan expe&ationetua 
fint, ne tamen defiderio tuo deeflc vidcar , magis quid a 
me petieris , quamquidegopraftarepoiTim^fpe&ai* 

dumduxi. 

Quippe Habeflmi , armorum magis , qtiam liter» 
rum ftudiis dediti , accedente ingeniorum fimplicitate* 
aliorum fcripta vertere, quam fua componere fatius ba*- 
buere. Nontamenad fcientiasautfublimioresdifciplir 
nas adfpirarunt $ circafacra, a prifca Graeca Ecclefiaac- 
ccpta,occupati:cthnicaiantiquitatis&Phik)fophixinr 
curiofi. Ita illis negligentia pro fapientia fuit. 

Iditurdubiura,propitiaanadve*sa fortuni , nulla 
& libro- Digitized by Google DtBlBLIOTHECIS ORlENTALIBUS,Cap.VI. 32I 

librorumraultitudinelaborantj B&liothecas adufum» 
nonad fpe&aculumfervando , libros utilitatis caufa* 
non conterendo otio lcgunt. Scd de eorum ftudiis ali- 
bi j nuncquae de libris compcrta habeo» ut accepi , ita 
reffcram. 

Primumin Bibtiothecis locum fibi vendicant Biblia 
SACRAjquacnonquidcmlibrorumnumero , ordincta- 
men & nominibus , anoftris paulo diiferunt. Ea autem 
in quinqueTomos feu valuminafubcertis titulispar- 
tiuntur-, quorumlibrosfigillatimHebraicis chzraQttru 
bus dG3M : "rVHW adfcriberc opera pretium duco. Pri. 
mum Ch..W l 1W.i. e. Legemdi&um , nonPentateu* 

cbum, ut vuTgd,nec Heptateuchum(de quo Hicron.ad 
Lucin.) fed O&ateuchum faciunt, hoc modo ; 

r 

tPy* Continetlibrum 
3- nncab] Creatiopis.aliasetiam n^K^Dng (&&«* 
■», |tt«T Etitus. & WH Jofue. 

3. T$S Lcvitarum.^ 7. npfcDD Ducum. 

+• j>^n] Numeri. & fiWRuth. 

<. K^nanT Tabcrnaculi. 

11. 

tWM Reges. continetlibroff 

ji 2. .x^ltipfe^ Samuelis.n. Hos tamen communius 
morcGraecorum. 1.2. j.&4.Rcgum 
vocant. *» 3^4, . 3 pMW <{ Hebr*orum,u. 

Rr $ f.tf. Digitized -hy Google 322 Smegmatis Ojsuehtalis, LiB.III.Pars.il. 

j. 6. 3 I^isn Minorum feu inferiorum > ilc accepifle vi-. 
dentur Grxcum Paralipomena. 

7. *njK Ezra: io. inDK Efter. 

8. 'v?yn Tobi* 11. ai^jobi 

9. rw Judith. 12. *WDTD Pfalmorum. 

, III. 
\tibto Sajomon. 

ij. ^? Provcrbia. 

14,. aa3D Concio. proprio Circulus feu coctus homi. 

num in modum circuli congregatus. 
iy. vnD/^rn Canticumcanticorum.- 

io\ 33B Sapientia. 17. ^Yp Siracides. 

IV. 
n^M Prophet*. 
18. D?DK Efaias. 
ip. 10. ffT/pipfr) OTajn DWK Jeremiae Prophetia & 

Threni. 
21. *lh3 Baruch. aj.^Ptn Ezechiel. 

23. ton Daniel. 

24. 'fc^n Hofeas. 
*f. V* Ioel. 
26". fiDN Amos. 
a 7 . m;"}3W Obadia. 
28. * *W Ionas. ip, D t 3D Micheas. 
30. DinJ Nahum. 
3i.ffpa?K Habacuc. 
32.D^)isiD Sophonias. 
33. ^n Haggaeus. 
34- D r??! Zacharias, 
3f. D;d?D Malachias. His Digitized by Google t>E BlBLIOTHBCIS ORIENTALlBUS,Cap.VI. J *£ 

K ' " ' . ' ■ ■ ■ i ii j ip i i > 

His addunt Coronidis ioco 
a IV.-?^? Duos libros Maccabsorum. 

V. 

WV} NovumTeftamentura. 

Cujus libros , quia imprcfli cxtant>rcccn(crc fiipervaca- 
ncum arbitror, Partes vero ejus faciunt quinque i. Qua- 
tuorEvangelia. 2. A£a Apoftolorum. 3.XIV. Epiftolas 
Pauli, computati ncmpc Epiftoli ad Hebraos. 4. vii. 
Epift. Apoftolorum , & f. — : DDp^VDK Djnr HO 

Villoncm Johannis Abu-Calamfis. Quam vocem cx 
Graeco amu^v^/ig corruptam,cognomentumcjus forte 
putdrunt. 

Audio, aliquos Novo tcftamento accenfcrc librum 
DVlWDdi&um, i.c. Volumcn Synodorum. Hinceft, 

quod editor NoviTeftamentiTesfa-Zyon, in titulo li- 
bri ait : Imprdfimus DrrirD «MKT fcrnn «jreq »0 

totum Codicem novum, i.e.Nov.Teft.fed fine Synodo. 

Dixi aliquos , ne quis rribuat Univerfae Ecclefiae, 
quod uni vcl alteri privatorum placuit * quorum ftudiis 
totaiftadivifio Bibliorum tribuenda vidctur , qui magis 
commoditati forte voltiminum, quam materiarum af- 
finitati au tdignitaticonfulen tes, nc quidem diftin&io- 
nemautexpreflam mentionem Apocryphorum fecere* 
incuriS,autignoranti&incertum. 

Caeterum,exomnibushiscodicibus , Pfalterium& 
Canticum Canticorum Europa primum omnium vidir, 
RomaecircaAnnum 1710, accuranteJohannePotkeii 
Pr#pofitoColonicnfi irnprefla 5 qui illius editionem 

addi- Digitized by VjOOQIC j»4 Smegmatis OR.iENTALis>LiB.I ir.Pkrsn. 
additistribusaliislinguisColonixAgripp.AiiiiDifiS. 

PofthxcNovumTeftamentumRom* Anno. ifttf. 
editum, cpiftolis tamcn Pauli fcorfim excufiS.Qiiatem- 
porc ^Ethiopiagraviffimis cumGraino Addorum Re- 
gcMuhammcdanoconfliaatabcllis , pnsquibufdam 
viris Habefliniscaufam prsebuit, typographiam mohcn- 
di,atqueitalibrosfacros , quorumlongemaximamja- 
&uram pafli fuerant, confervandi. In tantam enim infe- 
ftiflimi Regis ficvitiaaddu&ifuerant defperationem,ut 
vixlibrum fuperforeputarcnt. Hinecumexcmplar A- 
ftorum Apoft.quod typis defcribebant,mancum ac mu- 
tilum valde eflet , exlibris Graecis & Latimsillud refice- 
rc conati funt-, flcutipfiinconclufionepoftfinem Act. 
Apoft. fatentur&ojbidveniampetunt , inquientes: 

*ovi no^Dh a^DH^DhaDnnnnnnnnin najTiJT 

'3N 3VV W«a TM? Hoceft: Ifta A&a Apoftolorum ma- 
Xiraa Ki parte vcrfa funt Romae ex HnguaLatina &Gras- 
ca in J£thiopicam,propter defeftum Archetypi (vxx\%o 
OriginaUs. ) &c. ConferEpilogum poft hnem tvang. 
Joh. Unde nonabfimile vero , idem rejiquis NoviTett. 
libr.s contigifte ., & lacunas Archctypi cx editorum in- 
gcnio expletas fuifle- Quin infignem quendam Habelti- 
num qucrentem audivi,cditionem hanc Nov. 1 citam. 
ab exemplaribus MflTPatrisfuann tnultis differreldcm 
<efto judicium de Liturgia , five precibus pubhcis, 
fC^lP. ic - Orationibus fan&ificatorns dictis , m calce 
dlaiCodicisimpresfis .» ibicnimpag.163.coL4. lm.i. 
pBtter morem Ecclefiae Aethiopica? dicitur dc bpintui. 
faDKgl Qui proccditaPatrc&Filio i Cumta. mea Digitized by Google De Bibliothecis Orientalibus , Cap.VT. 3.2 j 

» < — ■ — — ■ — ' 

menillacumEcclefiaGrajca loquiamet, 3KDK yn^t 

*b}m wri Qiri proccdit a Patre,& fumit dc Filio. Ca> 

ferumOrationesillas P}] f)K Chryfoftomotribuuntur, 

&diveffaeproTationefaftorumfunt.i. 1?7J? Wfe Com- 
muniter in ufu funt. 2. ZV*iin "^P in feftis Apoft. 
g. K\UK "ttHj? in feftis Salvatoris. 4. Dpa T^P in feftis 
Mfriae. f. I«Wni7V.Oratiothuris. 

Proximum pbft Biblialocum occupant Concilia,quae 
*am in artlculis fidei,quam ritibus Ecclefiafticisperma- 
-gnaeapud Habeifinos funtauftoritatis. Habentautem 
■& agnofcunt tria concilia generalia : Nicenum , Con- 
ftantinopolitanum&Ephefinujn. 

Chalccdonenfeenim propter damnatumDiofcorum 
nonadmittuntjeumenimOrthodoxum * lednecfatis 
auditum,neque int-eilectum fuifle contcndunt.Itemha- 
( bent nonnulla fpecialia, quorum aliquot in magno quo- 
•damvolummecum aliis qurbufdam libellishocordine 
reperiuntur. 1. WK niTWt -jKiP-HpT nK3foPJ flKDWSMt 

•Dhfifc Kin DimyVp ffiTO Decreta & Canones*Sanct. 

Apoftolorum, quosfcripfitClemens,Dueipulus Petri. 
'2. Synodus *£C9T Csfaricnfis. j.Concilium K^PJTNi- 

cenum. 4. 3/IJ3T Gangrenfe. f . ^v|KT Antiochenum» 

6. y?yhl Laodicenum. 7. '£!?- Sardicenfe. Praeterca 

in eo reperrantur Jton |gvn 'rw 13K TfrHp] ^3 
Kes fandorum Patrum ccc&xvm. Orthodoxorum. 

Item — rtarn ^ni «n?] naafr rpKp jtn*j 

«S/ Libei- Digitized by Google 3 16 Smegmatis Owent jkLis, Lib. Hl.Pars II. 

Libellus de Sabbatho, quemcompofukRerua-Haima- 

aoth. Porro. T?P OT 1 * n -^PP ^. Re- 

prscfentatio do&rinardelege , cumfan&ionibus&ad. 
momtionibus., nnD3 fwa wtepi Dn*»K Dccrecum & 

Canon de Pcenitentia. 

Volumcn iftud ab Imperatorc Habeflfthorum Zer-a- 
Jacobo circa Ann.Chr. 1440. Hierofolymam miflum, 8c 
inde hau t ita pridem in Europam ddatumfuic. 

Scquitur liber di&us «K rton Fides feu Rdigio 

Patrum; praeeipuos fidei articuloscxponens ; Colle&us 
expatribus Grxcis, Gregoriismaxime , quorumqua- 
tuornorunt&laudant,nempe-, i.nHnsjBD ^33 DVHU-fa 

i.e. Thaumaturgum Neocxfaricnfcm. 2. IMPHH* Na- 

zianzenum. 3. DTOJl Nyftenum,&4 ^DntftT Armenum» 

Horura, a!iorumqueGraeorumPatrumfcripta,yE- 
thiopice vcrfa Habamnileguntatqueamant. Nociflimi 
inter caeteros funtf Bafilius- , Chrjfoftbmus, Cy rillus, 
Alexand. Ephrcm Syrus , & nifallorctiamlrenxus,. 
Latinorum Patrum icripta & nominaparitcr ignoranc. 
8 °* nri HiftoriaPatrum. , vitas eorum ddcribit. 
IWOfr /HJ Ccrtaminamarryrum ,• quorum vitae&mar* 

tyria hic defcribuntur. 
WK nrtHiftoriaJiidaica 

fWia na mitr Conftitutiones Ecclefiafticatj deri» 
tibus & ceremoniisagit. 
De hts quatuor non conftat, num ex aliis linguis verfi» 
an verdiEthiopicecompolkifint. Digitized by Google De BlBLlOWEClS OniENTALlBUSjCap.VI. 327 

TBDD *)P?D Libcr arcanorum , pravahseretkorum do- 

?mata> & hiftoriam eorum tradit^utore. S . Georgio* 
ix reccntioribus occurrit^! pM*)1X Organum 

Muficum Virginis. Encomium eftimmaculatar Virgi- 
nis Mariae matri&Salvatoris , & Do&ore Habesfino, Ab- 
baGeorgiQjConcinnatum. Liberob verborum,fimilitu- 
dinum &allegoriarum copiam vulgo arftimatus. 

Tandcm filentio pneterire non poflumlibellum va- 
nisfimum fuperftitiofisfimum, in quo,nomtne precum, 
fi&aquasdam Dei & Sal vatotis nomina fuper segrotis , a- 
Irifquc rebuspronuncianda * ncc non adj uratkmes an- 
gelorum, aliaquecj us fatina? plura proponuntur. Indi- 
gnus mentione fuiflet,nifi totics in £u ropa rcpcrireturj 
Jn|Bibliothcca enim Leydenfi & Altorfinaafiewatur,& 
Parifiis apud privatos quofdam bis vcl tcr rcpcritur. Eft 
autem-cxcorum genere , quos perkiorcs fi^ ni7£ 

Jioceft ; Orationesincantatqriasvocant, & averfan- 
tur. Sevetcenim inSynodisprohibiti funt , titulo. 

■■ 19! nfcan -ikxdm mjn nw n»o Dc orationi* 

t>u« magicis, quibus producunt panem &aquam. Itcm 
*Q fl-kO P^? PP*??. Dcorationeincantatoriaaqu*. 

Tantum de libris facri argumenti * Hiftoricos qui- 
dem habent, fed paucos,& uxx tantum gentis, nequc ti- 
tulisncqueauthoribusmihicognitos ; unico cxcepto; 
— n£WW? ^33 GloriaRcgum. InquoiterReginaeSa* 
bae ad Salomonem «defcribitur. Eam vcro Magucdam 
fuam fuifle contcndunt, matrcm quintiRcgis fui , qui 
Mnilcch Ibn-elhakim dicitur, dc quibufl al&i. 

ExGrammaticalibusfefcoffert ^ 1 ^ Scala.i.e. Vo- 

Sfz cabu- Digitized by Google 3*8 Smegmatss OfciENTALis,LiirMH.ParsII^ 

cabularium,inquo voces pcrcgrinxS. Scripturae,&di£- 
ficiliorcs linguae iEthiopicse (qux }M JNff? Lingua ftu- 

dijj vel *)P?P librorumdicitur) Amhariceexplicanturi 

eoferemodo&ordine , quiin y ^jjZ\\ JLJl Scalama- 

gna , feu Nomenclatore Copto-ArabicoKircheriob- 
fer vatur j verum non diftin&is nec verfibus,nec chara- 
fteribus y adeo ucalterutrius linguaeimperitioriinuti- 
lisfit. 

Paucis iftis, Vir Clarifs. fidefiderio tuo fatisfeciipfus 
tibi,qu£m mihi praftiri.Quamvis cnim Habeffini ad La- 
tinorumGraecorumveopulentiam , aut Arabumcopi- 
am non accedant, mult6 tamen plures * quam fuprae- 
numeravi, libros habcnt* in quorum nominibusinvefti- 
gandis ffuftra ha&enus laboravi Spero tamcn mcCata- 
lbgum corum , qui Hierofolymae & Koscuami,in fupe* 
riori ^Egypto , affervan tur,adepturum y & fuo tempore: 
tecum communicaturum. Vale. 

Haec do&iflimus &, Aethidpicae pariter ac reliquarani: 
Linguarum Orientalium,callentisfimus vir, plane kvKcu- 

iw, Praeclareidem deRepublica litcraria mcrebitur, fir 
^c xicon fu u,cujus guftum nuper mihi Francofurti pra^- 
buit, Aethiopicu 5 orbi Chriftiano diutius non invidcrit. 
Ita enim comparatum eft, utnon voces modo* fed &res 
Abysfinorum affatim fuppeditet.Sed &aliomenomine 
Clarisfimo viro obftri&um efle > grato fatebor animo,, 
ubi adLexicon aliquando Harmonicum acceflcra 

AdlNDicA japergendueflet, CHiNENSiA,PEasicAi 
Turcica, Armenica, &c. quiavero pauciora ha&enus 
nobisobtigerunt , monumentaquamquaevelfuperio«- 
rumaccedantcopiam* 5 AppendicsaliquotperEuro- 

paraj Digitized by Google De Bibliothecis ORiBNTALiBUS,Cap.Vl. 325» 

pam Bibliothecarum Grientalium , palam faciam,quim 
nihil humanioris litcratune illis etiam defit Gentibus 
barbaris>& qu&m nihil non ceflcrit hujus &fuperioris fe- 
culi magnorum heroum induftrix. Spcramus interim* 
amicorum paulatim favore nos impetraturos , utin qui- 
buspene jam am^^v^ feliciores,fuo tempore fimuspro* 
mi. Satisfuerit,crr6remeorumconfutifle, quipaupe* 
*iem ubique & fferilkatem Orienti exprobant : Aliis li* 
benter palmam relinquam , qui,me monitore,primis li- 
neamentis ultimam impofiierint manu. Rudis me meae 
fciagraphiae&impenfaeha&enus opcne nonpocnitebit. 

Generalitertamenmoneoi.de Persia, eamfubmi* 
niftrarenobis A. Theo/og/coslibros, cujufmodi funt 
Verfionesin Vet. &NovumTcftamcntum , dc quibus 
Waltonus In troduft . p. 47. Quodadverfiones Biblicas 
attinetjtertnm efi ex Theodoreto y GhryJoftomo : Hierony~ 
mo &aliis, qui circaannurn \oo\floruerunt y ut in alias* 
fic in Terficam Linguam Scripturam antiquitus fuiffe 
verfam^an verbantiqua iftiusverfioni$aliqu£ adkucju- 
ferfint reliquttfofteverfam HlicReligionemChrifttanam 
& introduttam CMuhammedicum, nullibi , quodfciam* 
conftat. Londincnfi operi Biblico Pentateuchum , Pfal- 
terium&QuatuorEvangelia, inferuerunt. QuaeXa- 
verius in gratiammagniMogolenfiumImperatoris>no- 
mine HiftoriaeEvangelicae, Perficededit, extant publi-: 
oe cum Notis Lud.de^Dieu.Nefcioan unquaimpuden- 
tius prodierit fcriptum * nequeullius lu&enus memini* 
qui vel colorem conatui quxrere fucrit>aufus. Dc fepul- 
tura authoris apudlndos, VideItinerar.^/£. Mandelsloo* 

B. Hiftoricosy c Philofofhos<> Thilologos yPoetasvum- 
primis. Paucisabhincdiebusabamicoqupdam accepi, 

Sf$ Oxo~ Digitized by Google 5;o Smbgmatis Oiuentalb, Lib.III Pars.II. 

OxonijCodicemhaberi, quinomina fcriptorumPerfi- 
corumhujusclaflispralixeenarraret. Emtuseft, utau- 
dio,iquodamMcrcatoreAnglo,apudMogolcnfc«.Spc- 
cimcn dcdit PhilologixPcrfic«,vir litcraturse Oricnu- 
lis callentiflimus D.Georgius Gentius > in fuo Golejtan, 
feuRcfario Nbtis illuftrato. Habui&egoante hacau- 
thoris cjufdem exemplarMfcxommentariis dilucidatu, 
quod in BibliothecaBerncnfiaflervari japuto. Heidel- 
bcrgcnfeobftiterat itcr, auominus meofatisfacerctum 
potucrimdefiderio. Vel folus hicfcriptorLe&orifalivu 
moveat,ftudiiquePerfici pretiumcommendet. Sed & 
appendix noftra aliquid dahit .Dc acuminc proverbioru 
Perficorum confuIanturEpiftol«,tum<SW/w4/i/, tu Le- 
wini Warner /, amici noftri > praefixxccnturix. Adag. 
Perfic. abhoceditorum. DcfeliciPoefeosapudPerfas 
cxcrcitio, & Poetaru m aeftim io confulatur Otea r. in Ici- 
wer.Perf p.4,2 x.dcBibliothecis facerdotumPerficoru,Id 
p.498. De fcribis fivc amanuenfibus, quosTypothetaru 
loco habent,p,448.Ehi MflTCuficis, in templis eorum p. 
* 3 5 +• 34f • Bibiiothcca urbis Ardebil, p.357. Alkorani 
cumprimis Intcrprerationi multum eos darc, vel ex fuc- 
eefliipatet , dequoG^//WGrammat. Erpen. p. 183. 
Confer Guilliman. HelvcL p.3 j 3. De anciquiffimismo- 
tiumcntisPerfcpolirepcrtis , & chara&eribus affabre 
quidemfculptis, fcdha&cnusflonintelle&is (aa forte 
vcterum fuerunt Perfarum, quibus ab introdu&o Mu- 
hammedifmofucceflcrunt Arabici.M adeaturdtcr Ori- 
cntalis lndiar loh.Albertt de Mandetsloo^ p . 14..& Thom* 
Herberti Angli,teftimonium,lbLp.i5\ 

Indorum fcriptaMuhammedica multa rcperiuntur. 
Nam & hoc hominum gcnus,poft Timuri fata, Pfeudo- 
prophcttenome dedit» Schah Ifmaele viftoriis, inclyto, 

vcae- Digitized by Google . De Bibliothecis Orientalibus, Cap.VX 331 

Venenum illudperbelliDuceS ibi reli&os , fpargcntc. 
Sequuntur autem ibi ftatuta Henbelitarum > & Melkita- 
rum> sJMandelslX. 1 p. 1 o % .106. Unde & in A ppendict 
fcripta Indomm reperies Alcoranica. 

Ghinensium monumeta fatis jam Europx innotue- 
runt. ]pfe,amicoru bencvolentid,n6 fragmenta tantiim 
qu£dam-,fedintegrum etiam Codicem > curtae me* fu- 
pelleftHiadjunxi.Mirum eft fcribendigenus» quod AL- 
gyptiorumhieroglyphicisproximeaccedit, ipfaq-, Lin- 
guadifficilimas Vide^utr^r.Gedip.T.III.p.io. Mai> 
delsloo 1 c.p. 1 3 7. commemorat,chara&eres cos habere 
60000. quoru (ingulis integra fere nomina exprimunt. 
Icfuita MartinusMartinius^debeWoT^rtzrioo Prarfat. 
ad Left.p 9 monct, colle&a afe Sinenfts Hiftorix perve* 
tufta evemplaria>dedu£l6fq\ incredibili diligentia ab ipfi 
NoemJ dilmiio Faftosfecumcomportafie. Etp 10. Libe- 
randa etiam mibi y inquit, occurrebat R. T.Nicolai Tri* 
gautij obhgdtafides 5 quam ille> cum anno hujusfeculi de» 
cimoquinto ex Qriente in Europam redux Rom* , notum 
Jam omnibus de Stnis librum vulgabat^ Le&ori dederat, 
atque Annales Sinenfes^ a quatuorferme annorum milli- 
busjfercontinuosfeculorumgradusdeduilos^redigendos 
ife in compendium^evulgandosque addixerat. 

Turcicorum fcriptorum uberioremeflcm oftendet 
Appcndix , quimvel(perarchaftcnuslicuerit5plura, 
ctia,£w9«af, dabitTheatrum noftrumMuhammcdicum. 

Dc Armenis pauca monebimus. Mcmini cjus mihi 
tinguac ufum i Clarifs. D. Gdlio vcl hac dc caufa potifti- 
mum fuiflecommendatum , quod vixalia Ecclefia, fii 
Gracaabcamus , antiquioradeReligione, verfionum 
cumpriinis habcat fubfidia.Chryfoft.(fic fVdlton.^95^ 

ftri- Digitized by Google %yt S^ffeGMATisOiLiENrALi5,LiB.niJParsIL 

fcripturam totam inLingua Armena tranftulifle, edmq* 
verfionem hodie apud ipfos in ufuefle , quam poft exi- 
liumejusa Conftantinopoliconfecit, cumin Arracnia 
Imperatorisdecreto, teftcSozomenoHift. I.8.C.22. re- 
legatus eflet,ubi ctiam vitam finivit , ut ex Hiftoria Pa- 
triarchae Alexandrise , quam fcripfit dc vita Chry fofto- 
mi , pro.bat Sixtus Senenfis in Bibliothecafan&a lib.4. 
CerteTheodoretus , qui prope Chryfoftoroi tempus 
vixit (floruit enim circa annum 44.0. ) affirmat , S.fcri- 
pturas fuo tempore in Linguam Armenam verfas fuifle, 
Jicet de verfionis authore lileat lib. de curandis Graco 
afteft. poft medium. Totam etiam Jjcripturam Arme- 
niace verfam hodie inBibliotheca Vaticana extare,tefta- 
turi^/r^r^Prodrom. Coptic. - Vatic.-cap.f.p.iip. 
Quatuor Evangeiiaipfe habeo ex Oriente allata, & in a- 
JiisBibliothecis privatis quorundam virorum do&orum 
«adem verfio tota habetur, qui, ut fpero, fua exemplaria 
-communicare non gravabuntur. In Bibliothccis Oxo- 
nienfi aflcrvanturPfalterij Armenorum exemplariatria 
.antiqua>tribus vojuminibus de fcripta, a feinviccm dif- 
crepantia, qu# a viro do£to collata fuerunt , fed inter 
bellicos noftros tumnltus notqeejus perierunt. DeLin- 
guaipfa,ej.iifquecum Arabica & Syriaca affinitate-, Vide 
eundem p. 84. Hac linguanihil ha&enus obtinerc no- 
bislicuit,quamdo&rinamChriftianam , feuCateche- 
fin Pontificium,£ P-etro Paulo, facerdote Armeno vcr- 
fara, &a.C.h.i634. Lutetiseditam. Appendix, Digitized by Google to 

SMEGMATIS ORIENTALIS, tib.III.Pars II. 

A P P E N DIX 

aliquot exhibens 

Bibliothecas Orientales integras 

A. CATALOGUS cclxi. M A N U- 

scriptorum Arabicorum Bibliothecae Lau- 

rentinae in Efcuriali Regis Catholici , con* 

fefrus a Licentiato Cauillio deciraofexto 

Augufti > MDLXXXIIl. 

UbijkUaftat> ibi eft lacuna in Catalogo quippe ibi 
igne abfumpto* 

^Tum. 1. Muhammed Ibben Zaher,latine Abeo Zoar 
^^liherabfolotusinmodumcompcndij fcriptusad fa- 
cilem introdu&ionem librorum Medicinx , perperam 
infcriptus Hifpanice, liber * & fulgurationibus. 

2. Avicennae liber inmodum Aphorifmomm com- 

Sofitus>fecundum totius fuiCanonis majoris do&rinam 
dicit nimis diffufam contineri fcntentiam fub brevi 
compendio > &obhoceumappellat Canonemmino- 
rem, eft congruenstradutttoni. 

3. Muhammed Ibben Zachariae Rafis decimus no- 
nus fuicentinentis, mutilus. 

4. Anonymus &mutilu6medicinseliber>charafl:erip 
bus Turcicis fcriptus. 

. y.May mon 1 bben Kaiz clahfc de Re anjatork & mo- 
ralibusquibufdam di£lis. Liberabfolutuscum expofi- 
tionc terminorum notabiliorum Arabicorum. 

A 6. Abu Digitized by Google 6. Abu Bcker Muhammed IbnZachari#Rafis,quaf- 
tus &quintus torius fuicantinentis de re medica. 

7. Abu Bekal* EJferki«lc medendismorbis , & vcrti- 
cecapttisufqueadplantam pedis* tribus curationis mo« 
dis.naturalicuratione, qux fitqualitatibusmanifeftisj 
& proprietaria * quxfitperfpecificas&propriecarias 
qualitates > &magicaquxfitfigillis &chara£teribus, 
quam ArabesappellantSirret-Ilnortifjideft, fccretutfi 
charafterumArabicorum^Iiberabfolutus. 

8. Muhammed Ibben ZoharlatinS AbenZohar, li- 
berabfolutus ad principia &elementa «iediciii*pra&i- 
cx & theoricae defcrviens , infcriptus ab eo Altcrcir , id 
eft, introdtj&orius. , v 

9. Galeni dc re medica liber infcriptus Kitab chom- 
mas , item Abu Seit Iben Iishaq latine Ifaaci Antido- 
ticus. 

10. Abil Hafan daffialbben m egd- aNa fes > dearte 
poetica & inventione confonantium , perpcram infa* 
ptus titulo Grammaticx Arabioc. 

11. Abu SadiaecommentumfuperAphorifmosHy- 
pocratis. 

1 2 . Ibben & Baitaris Malakienfis botanicon > id eft, 
liberdefimpliciummedicamentorumviribus > primus 
liberjuus abfolutus & traduttioni congruus. In veniun- 
tur cnim in ifto libro plusquam duo millia fimplicia>qux 
inlibroDiofcoridisnoninveniuntur. Etobhocdicitin 
principio hujus libri, hunc librumapprobatum fuifleab 
Arabibus Perfiac & Alexandrix. 

1 3 . Elmudawana , id eft, codexLegum civilium Zae 
racenorum liber abfolutus. 

141. Abi Hakim Hatim liber abfolutus fuper poc~ 

tica Digitized by Google AT T E N*D I X. | 

ticaarte: &Aphorifmataaliquotirti$rlietoric*&moH- 
dos loquendi rhetoricos . 

i f. Galeni Pergameni liber de ufu rei medicse, libef 
abfolutus , cum tra&atuHuneinilbben Iishaqfuper 
cantica A vicennae. 

16. Acephalus & mutilus liber demedendismorbii 
ofuqabalaevelmagixnaturalisSaracenorum , quae fit 
verbisAlgoranihaercticis > pcrperam infcriptuslibc» 
Galenide febribus. 

17. Quatuor Evangeliorum Domini noftri Jesu 
Christi liber integer , tradu&us i Chaldaica lingua 
in Arabicam,per Pharaonem Hebraeum. 

18 . Quatuor E vangeliorum tomus cum figuris Evan- 
geliftarum , tradu&us*interpretemAnnoDominiM: 

CLXXV. 

* 19. Omarislbben AlillmuuekKeli depaffionibus 
oculorum exquifitus&traduftioni congruus. 

20. Ibben £labafch Eflchirazi tra&atus fecundus E- 
ftakrit de medendis morbis.Scriptus anno Hegirae cccr; 

2i. Iben Elabafch Eflchirazi dc re medica. 

22. *Librii, Pentateuchitradu&i&LinguaCbal- 
daica in Arabicam pcr Harith Iben Cinem juxta feriem 
fcptuaginta interpretum antiquorum incivitateThar- 
cabae AnnoafugaMuhammedis %$i.Hanc eandemver* 

Jionempoffidet C. Ravius Berlmas. 

23. Abel qafitn Eflchirazi de re medica liber abfolu- 
tus 3 continensidecimotraftatuufquead* 

24. Ibn Haniphc Abbatis Ibben David Eldeinur Bo- 
tanicum de temporibus fimplicium mcdicamentonim' 
lcriptus £ fuga Muhammedis 654. 

27. AbdiemcIiqIbnZDhar,latincAbcnZohar, li- 

A 2 ber Digitized by Google 4 J<P T E N® 1 X. 

ber infcriptus Eltaifir de re medica, id eft, liber de facili 
medicatione morborum, fcriptus annoa fuga dccxxi i i. 
perperaminfcriptus Anonymus. 

26. Eimeliki de re medica;i tra&atu vigefimo ufque 
addecimumlibrifuicontinentis-, liberabfolutusde re 
medica, fcriptus annoi f uga Muhammedis dc xlv i i . 

27. Elmelikidere medicaa tra&atu quarto ufque ad 
ftptimum. 

2 8. Abel Hakim elvaffa Iben elabbas Eshirazi de re 
medica, liberabfolutus&integer, perperaminfcriptus 
Iano de * eft enim Hber fuus infcriptus E1 teifr. 

2$>. GaleniPcrgamenicommentumfuperfeptimum 
♦Hyppocratis libros,£Gr£co in Arabam translatum^au- 
thore * Abufayd Hunain Iben Ishaq El Abedi gram- 
math. * 

50. Iifmahel ildgeuhari di&ionaiium Arabicum * 
di&ionum Alcorani & Legis Saracenicx. 

31. Ejufdem tomus fecundus fui di&ionarij fupet 
eadem lingua. * 

3 2 . Ifai Iben caadael lauxi el garnati difcipuli * Mu- 
hammedis Abenycam Elrocati de remedica liber ab- 
fplutus. 

33. GaleniPergamenitra&atusprimus, fecundus, 
tertius ufque ad decim um libri fui de compofitione fim- 
plicium medicamentorum,translatus perHoneynlbn 
Iishaq4gr£cain Arabam linguam,fcriptus anno afuga 
Muhammedis6f6. Hifpali. 

34. Anbnymus&mutiluslifccrdcDecoratione s & 
iimplicibus & de apoftematibus. 

3 f. Abdallahi iben baccal Eltolay tali liber abfblutur 
dc agricultura* fcriptus Toleti librariae Iofeph ibn 

Iis- Digitized by Google LJT <P E NZ) I X. f 

lishaq ibn Nehemiar, anno a computo Akufri. 

MCCLXIX. 

36. Abcnccidapr«ccptorlingu«Arabic«dccxpd. 
fitione obfcuriorum terminorum Arabicorum,fcriptus 
anno a fuga Muhammedis dlxii. ^ 

37. Muhammcdis Iben ZachariaeRafis de utilitatc 
& commodomedicamentorum, fcriptus anno Alcufri 
Mcccin. Tolcti. Perperaminfcripfenint*libcrdein- 
icriptionibus, fuperftitionibus. 

38. *Salomonis Hebracide medicamentiscibariis 
& de funplicibus * fcriptusafugaMuhammedis Anno 

dliii. 

39. MuhammedisibenZachariaeRafisderemedica 
libcr primus * Perperam infcriptus Hifpanicelibro de 
quarifmo. 

40. MuhammedisAbyZacharixRafisliberundcct* 
mus fui continentis * per AbibeearAbenYcaEleayzi, 
anno £ fuga Muhammedis *. 

41. Salomonis Hebrari libcr abfolutus de medfcina. 

1 42. Abil hacemlifmaeldcmedcndismorbis acapi- 
tis vcrticeufquead plantampedisliberabfolutus infcri- 
ptus Arabice El megni i. e. libcr ad curam morborum 
fuficicns; c*ngruittr*du&wni. 

43 . Ifac ibn Salomonis de fcbribus tra&atus primus 
fui Iibri,fcriptus k fuga Muhammedis anno dlxi. 

44. AbibekarMuhammedis ibenZachariasRafisli- 1 
bcrabfolutusdemedendismorbis: fcriptus perjofeph 
iben Muhammed Eltologi. Toletanum anno computo 
Alcufri 1244. congruit traduBiom. 

47. Abibekar Muhammedis iben Zachariat Rafis de 
rcjnedic41ibcrabfolutus,contincnsrcfiduiimfuitrafta- 

A 3 tus Digitized by Google tus de variolis & morbillis , 8cdicbus criticis , dc aere Sc 
conftellationibus & caetcris ad rem medicam pertinenti* 
bns,fcriptusut fupra. 

4^. Aboali A vicennae tra&atus fecundus fcientiar de 
apoftematibus,libri fui canonis fcriptus anno a fuga 649. 
. 47. AbibekarMuhammedisIbenZachariaeRafisde 
remedica libcrtertius fui continentisfcriptusperMu* 
hammedEltologiaftigaMuhammedis 623. perperan^ 
in(criptus Hifpanice * congruit tradutfioni. 

48. Hacem Muhammedis de ele&ione aeris & * 
aquse. 

49. Galenioperadeanimseviribus^corporis fempe- 
ramento * & dc mcmbris fenfitivis & expofitione apho- 
rifmorum Hy ppocratis de ingenio fanitatis & alij . Li- 
ber abfolutus fcriptus * Alcufri 1330. 

. 50. Galcni Pergameni deremedicaliberafefolutus 
* u. 1 2* 1 3 . 14, 1 j. 16. 17. Tra&atus fui libri infcripti *• 
membrorum. 

f i. Ej ufdem liberde re medica liber abfolu tus infcri- 
ptus ad Gauconem de medendis morbis , & de viribus 
xuturalibus: de morbo & fymptomate & aliis. 

5-2. Ejufdem fuperlibros Epidimiarum Hyppocra- 
tis liber, fivecommentum abfolutui%, perperarainfcri- 
ptuisHifpanice derebus Saracenorum. 

53. Principis Abi aH Avicennae de re mediGaliberab- 
folutus & integer,minutiflimis chara&eribus fcriptus 
Granataeper Aboali Aben halafe Elgarnatis , i. Grana- 
tenfeannoi fiiga 341. 22. diemenfis Dulcade, eft prac- 
clarus liber. 

54. Abibekar Muhammedis AbyZacharisRafisli- 
ber abfolutufede curatione hylcerum difficilisconfoli^ 

datio-* Digitized by Google ofWENVIX. j 

Qationis & fquiomenorum. ScriptusTolcti librariaex- 
cellentis viri & ftudiofi Abilhagapg Jofephi IishaqHc* 
brai i utt Araba infcriptio refert. 

5 f. Iben Zohar deexperimentismedicinalibuslibet 
abfolutusjfcriptusannoacomputo Alcufri 1280. eft 
oprimus. 

j6.*Latine A1i Abbatisliber abfolutusdefimplici*. 

57. * LibcrmurilusordineAlphabetario. *Latin£ 
Seraphionis liber abfolutus * traftatus de re medica 
lcriptusToletilibrarise Abil'hagegyucuf.1. Iofephil* 
ben Nehemiae anno a computo. * 
- f 8 . Abibekar Muhammedis Ibn Zachariae Rafis !*• 
berfecundus*. 

fp. Galeni Pcrgameni liber abfblutus deremedica 
continens librum de (Implicibus. 

60. Ejufdem de eadem re cum irottlmento ftoneyni 
Iben lishaq. fcriptus Toleti anno a computo Alcufii 
1367. 

61. Ejufdem fuper primum Epidimiarum Hjppo^ 
cratis cum commento Iishaq, liber abfolutus. 

62. EjufdemfuperfecundumlibrumEpidimiarun^ 
ftriptusanno ihiga 607. 

63 . Ejufdem de compofitiohe medicinarum confi* 
nens quartum & quintum & fextum tra&atus. 

64. HajnetisIbenMuhammedisAbenSeydf. Said 
Elgafique. 

6f . De fimplicibus ordine ATphabetario ab A uiquc 
ad * inclufive, congruit tradufttonu 

66. Muhammedis Iben cacin Iben Ademe Elgafique 
de re medica & chirurgia abfolutus liber,fcriptus Mala* 
caBanaoifuga7^r. 

«7-A- Digitized by Google g v*? :? E N<D I X. 

6f. Averrois commentum fupcr libros Ariftotelis 
decoelo&mundo. 

68. Abibekar Muhammedis" Abi Zachariasfui con* 
tinentisxjuintus* continens feptem tra&atus. 

69. Alexandri Aphrodifaei fuperlibrum deanima* 
cum coflimenco Alpharabij fcriptus anno k fuga.| * 

80. AbenBaccaldcagricukuraliberabfolutus*fu- 
pcreademre. 

81. Abibccar Muhainmedis lben Zachari^eRafis no- 
fins & vigefimus fui GQntincntisabfolucus * animalium 
venenoforum&defimplicibus*. 

82. Abibecar Muhammedis Ibn ZachariaeRafisli- 
bercontinentisfui* fcriptusannoafuga 7 64. 

83. Ejufdem liber mutilus continensnonum&de- 
cimum traftatum fui continentis. 

84. Anonymus infcriptus Arabice , cofnpendiutn 
fecretorum medicinalium cum trafratu ad finem cff 
condiendis cibariis medicinalibus , congruit tradur 
iiioni. 

8 7. Diofcoridis Anazarbei liber fecund us 4e fiippli- 
pibus cum pi&uris herbarum. 

86. Abibecar Muhammedis IbnZacha^EUfis fflj. 
continentislibhaiiquptnrudli. f 

87. Ejufdem liber decimus<juartus&decimus quinr 
tusrfuicontioentis. 

88. Muhammedis Abizeid Elferici de fimplkibtj* 
ordine Alphabetico: * 

89. Galeni Pergameni de re medicaliber abfbluf u$ 
continens tres libros de morbo & fymptomate 3 & dc 
paffionibusmembrorumfcnfitivorum^&decognitiorie 
morborum membrorum interiorum , fcriptusper Aly 
JbenTatirannoifugafSd. ." 91. Digitized by Google * 9 J * *Commsntm 
fcriptum & fiiga 629. 

92. * Latine Aly Abatis Hebradderemedicalibcyr 
^bfolueus * morborum , perperam infcriptus Hiipa* 
nice. * 

. 9$. Tra&atus de remcdica cumaliis tra&atibusfu- 
pcr * dc extra&ione fanguinis fcriptus annoa fug£ coqi- 
|mto. * 

:• 54. LibcrabfolutusPrognpfticorumcumcommen- 
^oGaleni. ; 

9f. Liber*ab(oIutus,colliget v infcriptuSii.e. libey: 
canonum uniyerfalium roedicinac, fcriptus aano, a fuga 

96. Abibecar Muhammedis AbiZachariae Rafis li- 
ber o&avus fui continentis acephalus. 

97. Liber Hebraice fcriptus,infcriptus Ar^bice r Li- 
ber de Decorationc & prafervationc falutis. 

98. Galenidc Arte parva liber abiblutus cum com- 
mcnto. 

99. AbenRcdoandercmedicaperperaminfcriptus 
JHifpanice, Liber Legis Saracenicae. 

1 00. Aboali A vicennae tra&atus tertius fui canonis* 
abfolutus anno a fuga 6ty, 

* 101. AbibecarHametisAbiZachariae Rafisliberab- 
folutus de medicina fui continentisdemedendismor- 
bisparticularibus, fcriptus Toletiadprsclarum virura 
Hcbrawm Ibcn Nehmiae ? anno afugafiio. 

102. Mulae Iben Abdallahi Eiqardovi Hebrasiliber 
fmitilus * medica,perperaminfcriptusdelegibus. 

103. AbLAli Avicennaeprimusfuicanonis. * 

k>4m lben Tarham dc fimplicibus liber ablblutus *. 
' v B iof. Digitized by Google i*f . Abuali Avic^nitsliberf^cuhdusffiicaiioa^. * 

106. Ejufdem liber primus fui canonis de rc medi* 
«a. * 

107. Iaoobi Iben Saloraonis liber iriteger de * perpe* 
ram infcriptus,Recompilatio medicinae. 

108. Infaris Iben Muhammedis AbiMaxard* *ab- 
folu tus & exquifitus liber, perperam infcriptus, * 

iop. Ahf lqacim Iben Iishaq Abraim Elqarac liberab* 
folutus depr^clarioribus diftis & prtfverbiis quibufdam 
mofalibus;cumalioad principium % de hiftoriis Sar& 
cenorum. 

110. Aby Iishaq Hametis Iben AhmetisEttehlehi 
commentum in Alcoranicum textum. 

111. Almodauuane>&decanonibus&lcgibusAlco- 
rani, fimilitcr abfolutus. 

ii2. Acephalus&mutilusliberderemedica. Said 
Iben Hidar IbenCaidEltarraboni liber acephalus mu- 
tilusderemedica- 

113 . Liber mu tilus & anony mus de re medica. 

114. Iben Ilbey taris Malaqienfis liber primus de fim- 
plicium medicamentorum viribusordine Alphabetico 
abelifufqueadh. 

nj. IpenSalomox^Hebmdeurinisexdiflrisme* 
dicorumliber.* 

116. AltharmeElqoraxicommentumin Aphorifmo* 
Hyppocratis * Aihatib commentum fiiper fibruman- 
notationum & metaphyficaliumliber Aby Aly * per^ 
peram infcriptus de legibus & j udiciis. 

117. Abdilqacid commentum fuper quazftionesTheo* 
logicas * ad finem cum fragmentiolo al terius libri. 

118* ^SarafionjLatineScrjpluaj liberiategerde* 

aiedi» Digitized by Google jSe^cameacoruminfflodci^anddotarij continens^, 
capitula,fcriptusannoafugafpj. 

np. AnonymaaliquotincertiauthorisLogicalia & 
Aftronomica. 

«o. AnonymusdcpraweptfeLingu^Anibic^ 

121. Abilhaken Tunemeni Hebrxi de tuenda valc- 
tudine liber egregius,tradu&ioni congruus. 

122. AbenAlhabibcanticain medicam facultatem. 
Caleh Iben Xerif methodicus liber integer in artefi 
componendi Rhithmos Arabos perfingulosmodosar* 
§is Khetoricx»fcriptus anno a fuga 79 f. 

12 3 . Abu Naflar Ibn Kalch fuper Phy ficam liber ab- 
folutus. 

124. yfnonymus de jure civili Saracenorum. 
EuclidisMegarenfis liberabfolutus,tradu6h|se Gneco 
in Arabam Linguam pcr Iishaqum Honeyn Hebraeum 

* defunt afiquot folia in fine. 

1 2 f . Abuhanifa Eldainori de agricultura : expletus 
liber * ? 

126. Abilmine Ybni Abi Nacer Aben * Alqayhim a- 
romatarij Hebrailiber de * aromatariorum, tradu&ioni 
congruus, perperam infcriptus * de re medica. 

12 7. Meliki liber fecundus & abfolutus de re medica 

* tra&atus. 

128. Iben Ibaitaris Malaqienfis liberabfolutus*de 
morbis per adminiilrationem medicamentorum fim- 
plicium * authoribus authenticis ele&orum>fcriptus4 
fxiga,8i7. 

129. Abi Aly Avicenn» liber tertius fuicanonisde 
re medicaabfoiutus , fcriptus anno& computOAlcufri 

B x 130. Digitized by Google 130* PtolomxiAlmageftum ) Iibcrdcaftronomiaa5i- 
folutuSjfcriptusanno&computo a 101611314. - 

131. Acephalus liber de vita illuftrium virontm A- 
rabum^perperatti infcriptus Gafique de re rnedica. 

132. Ibn Ilbeitaris Malaqienfis liber fuusfccuridu* 
de (implicium medicamentorum viribus a litera D. Con- 
fequenter. 

133. Primumfuifecundiltbriinobisiuperiiw ihfcri- 
pti, inde incipiensufqueadfinalem&ultimam ArahiA 
mi literam. Eit Hber cgregius & plurimi ofus *. 

134. * Tacito autbore in Grammaticam Arabum cum 
commento*authorisutapparet. 

135 . * Aly Abbds. i. Aly AbbatisopusegregiumdiB 
chirurgia * chirurgicis deccnti formadepi<9tis fcriptus 

136. * MutilusIiberdeagricuTtunr. ; ( 

137. * Elqoraxiannotationcs in obfcuriora AriceflP* 
vx *. 

138. * Muflim Iben Cotub liber de ctegantiis &* 
Arabicorum notabiliorum , fcriptus aftiga 611. 

' 139. * Diofcoridis Nazarbeiliber cxpletus de fimpfc 
ciummedicamentorum viribus, 

140. Botanicon AcephaltHndcfimpficiummcdica* 
xnentorum viribus. 

141. Hyppocratis Aphorifmorumliberfecundus& 
leptimus cumcommentaGaleai. 

. 142 . Ahibecar Muhammedis Iben Zachari* Rafis 
liberabfolutusdedubiis fuper Galenum. 

143. Abi Zacharke Yshrrc Aben Ali IbenMuham- 
medi9 Alomodi quaeftiones. fuper theoricam partent 
medicinas. 

144, Digitized by Google OS* T EZND IX. 43 

144. Abaiafor Ibcn Mohammcdis Ibcn Abrahim t 
bcn Abi Eliat Elgizar libcr abfohicus de fimplicium vi* 
ribus. 

147. IbenAftakliberexquifitusdeSphamtnundi. 

146. Abuzifaris dc fimphcibus liber abfolutus& dt 
kmina*dicunt Sacazium &Aitrolab*j latniftamgene* 
ralem*. 

147. Iben Muhammcdis Alantfrij commentumfu- 
pcr librum * dc fimplicibus di&um Qrabadin. 

148. AJiibecar Muhammedis Iben Zacharue Rafis 
fcptimus*continentislibcrabfolutusdeacgritudinibw 
cerebri*. » » 

14P. Acephalus liber iettoto authore de fimplicibus * ; 

Accphalus ignoto authore de fimplicibus * infcriptu* 
Hifpanice ^ C/frithmetica. 

Abibccar Muhammedis Abi Zachariat Rafi» * fu& 
contincntis liber infcriptus Arabice Elfeh * & pulchrir 
tudo librorum Rafis de medendis * anno i fug»«6i <fc 
congruittraduttien* 

if o.Davidis Pfaltcrium ignoto tradu&ionis authore.' 

ifi. Accphalus AftronomicMsmotuumplanetarum 
fcriptus£fuga6i6. 

ip. Abiali Aviccnnx fuorum canticoru» libellu». 
abfolutus. 

173. MutiIusmedicihaeIiberpra£Hcus. 
Anonyma Medicinx opera ignoti au thoris. 

1 54, Acephalus dc medendis morbis . 

157. IbenHacemdearithmcticaUberabJblutu& 

if6. Acephalusdeaftrologiajudiciaria. 

15 7. Abulfaragg Iben Hametis Ellauzi iiber abfoli*~ 
tus de predicationibus moralibus > ad contemptum 

B 5 mund* Digitized by Google «nundi cfefementibus , foiptut inno k foga 8po, 
i f 8 . * Tra&atus tectius de virtutibus iuturaubus. 
tf$. * Ibn Hametis Almofaoli commentum inter * 

Saracenorum Ricellam, ubi totius legisSaracenicaecon- 

tinentur praecepra 6c cef emoniae. 

. * - ■ ■ 160. * Muhammedis AbiZachariatRafis fuiconti- 

nentis *liberabfolutus. 

161. * DehiftoriisquibufdamSaracenicis. 

1 62 . * Aftrolabij tacito authore. 

v 163. Hiftoria literisTurcicis & fermone Arabico * 
jmr converQpnem fuam ad fidem Doiaioi noftri J e s ¥ 
ChristI) inftrucnte D. Paulo Apoftolo. 
. ' Abibecar Muhammedis AbiZacharia? Rafis fiu con^ 
tinentis liber abfolutus. 

1(54- Yahiae Iben Hametis Ibn edden dere medica li- 
fcir complietus & integer, dicatus Regi Abulhacepiad 
«xamiqandos fux civitatis Granatas medicos & totius 
4$gttf> fcriptus a fuga 719. 

i6f.Iben ElbeytarisMalaqienfigliberprimusde fim- 
plicium viribus. 

166. MuhammedisIbenAhmetis,Elteraini,liberin- 
tegerde alimentis & fimplicibus nonnullis medicinali- 
i>us* fcriprus anao a fuga 47 2 . perperam infcriptus de 
Chirurgia. 

167. Abibecar Muhammedis Abi Zacharias Rafis li- 
ber tertius fui continentis de re medica. 

168. Abi Aly Avicennaejiberabfolutusiuicanonis 
* fcriptus annoa fiiga 702 . 

169. Muhammedislben AhraetisIbnErruxdlatine 
Averroes*abfolutus , infcriptuscolliget. 1. deregulis 
generalis * Theorica?. 

170, Digitized by Google c/f * £ B N © 1 X 4 f 

170. Abocahle Yfa abitahlc elmancidf libfcrabfrlu* 
tus*. 

171. AbibecarMuhammedisIbnZachari^Rafiarui 
continehtis *. 

172. GalcniPergameni liberfecundusdeiimplicium 
*ExverfioneAbenfishaqfcriptusaimd£fiigatf4& . 

173. Aly Aben Zeyn Eltabari dc rc medica * Firdeut 
cl Hocmaquod eft > Paradyfus fapientias '* perperamin- 
fcriptusElgafrquidcfebribus. 1 : 

' 174. Galeniliberabfolutusdefacultatibusnaturali- 
bus ex verfione * Abizaid Honeynlbnlishaqfcriptui 
annoifiiga*. 

17 f. Ariftotclis de coelo & mundo liber cum Comt 
jnento A verrois. 

ij6. AbyAlyAvkennsetotiusfui canonisabiblutus 
Kber. ; > 

177.AH Aly AvicennarfuperPhyficamKbermutilu*. 

178. Muhammcdis Elearai libcr dc medendis moj> 
bisabfolutuspcrfimpliciavirtutemhabentia, &re(pc~ 
ftum ad particularcs morbos , maxime ele&iis & exqui- 
£tus & traduftloni congruus. 

179. Abi Aly a vicenns liber tertius 6n canoais im- 
tcger. 

180. Abi Aly Haccn Iben Rafique Alazdeliberpri- 
mus fu£ ar tis poetice abfolu tusifcriptus anno k fiiga 891. 

181. * Makqienns libertertiusdefimplkibusmedi- 
camentisabfolutus*. r ' 

182. *IlbeytariscommcntariaincanonesAbyAlyA- 
▼icenna? * £ fuga 600. 

18 3. * Aben AbdonElvigdadi demedendismorbis * 
abfolutus, 

184 Digitized by Google - rt+. MutammedisAbiZakkaripeR^cc^omen- 
to Iishaq Abe * de re medica liber abfolutus. 

: i8y. *Libcrdejuvamentismembrorum. , 

i86.*Saracenorumfigmcn«Saracenicafua2legis. , 
187. *iben BahUil Elferici liber abfolutus injfcriptut 

*fcriptusafuga$4i6 
»88. * Arabicac mutilus tacito AUthore. 

- 189. AbyAly Avicennaefuicanonislibermutilus. 
190. Libermedicinae alius quoque mutilus. 

r*(ipi. Abil<iajcim Halafe Abi Alabbaz Latine h\i a&- 
fcatis Libcrlaltttdpticufrde mcdicaraentis. 
. 191 . Abibecar Muhamracdis Abi Zachariae Rafis fuj 
contiaentis tomus . 8 . 9. 10. u. ia . 13 . 14. 1 5 . 16. ad deci* 
-mum feptimum mutilus paucis foliis in fine. 
; tji^.. AhmctifiJben APrahjmAbenMuhammedisEl- 
damafbi. f, Damafceni Hber degeftisMuhammedis^ 
JucccuQrum cjus,,^ rc milkari, & quantura valuerint in 
«ca>Saraceni cam eligcntes in religionem * &vi£timam 
*r. & recoUe&ionem ultimam fcriptus anno 4 fuga 811. 

194.. Abibecar Muhammcdis Abi £achariaeRafis + ad 
Regem Almanforem. 

.: ifif . a&U Honcyn Abijdnam Elqoraxi commentum 
♦ mutilum. 

lptf.CdUe&aiiumex dlverfis fragmentis * & inordina- 
tum. Anonymusdefimplicibus. 

197. Evan^ibrumfan^riiGmuslibeKalohannc^tra^ 
dufrus in Arabicam linguam. 

198. Sam^reaodideremediealiberabfolutustmor- 
fcorum. 

199. AlyIb<nAlabbazlatineAliAbbatis * Jiberfuus 
fccundus abfolutus. 

aoo. Digitized by Google .AT T E N2> 1 X. 17 

. 200. Abibecar Omaris •> IbenOtmanCaycrcogno* 

mento*de pneccptisGrammaticae Arabica: libellus in- 
-tcger* 

201. Diorcoridis Anazarbaei libcr quartus de'fimpli- 
cibu$,cumpitturis herbarum. 

ao2 . A vcrrois fiiper Avicennam cdmmentarius mu- 
tilus,cum aliade re medicafimiliter mutilo. 

203 Anonymus de medicamentis"8c eleftionccorum 
perordinem & ferieminirabilemdivifis : perperarain- 
lcriptus Hifpariice Alqorani fragmcntum. 

204. Diftionarium anonymumalphabeticum jperpe- 
*am infcriptum Iacobo filio lishaq. 

20 f. Hametis Iben Miihammedis Abeniced Elgafr- 
^niliber de fimplrcibus *. 

2if. Galeni Pergamenicommcntariusmfeptcm a^ 
.phorifmorum Hyppocratislibros,fcriptusannoi fuga 
6oj. * ^ 

.216. Abi Aly A vicennae liber £bfolutus dc definitio- 
nibus. 

217-ZaTirc Alqumencommentu inhiftoriamlofephi. 

218. Diofcoridis Anaza&aei liber abfolutusdcfim- 
plicium viribus, fcriptus annoafuga f f6. 

219. Acephala & mutilafragmentaGanonis Abi Aly 
Avicennae. 

235. Odieni contmcntum fupcr primum dplioiiftab» 
Tum. Ej ufdem * primus de regimine ih morbis aCuti*. 
Hyppocratis de mofbis regionum. 

236. FragmentaexlibroGalemdccomplcxione. 

237. Fragmentumderemcdica. 

238. AbenGncfiddemedicinamutilum. 

c *&. 4 t Digitized by Google iS tATT R NV> I X. 

■•■% jp. Alqabra Eddin de conficicndis medicamcntis. 
240. Mutilusdeaftronomiajudiciaria. 258. Mubammedis Iben Fadel liberabfolutus&e- 
le&ivus de medendis morbis , mir i ferie & ordine com- 
pofitus: fcriptus anno a fuga j 00*. 

259. Abibecar Muhammedis Abi Zachariae Rafis 
tra&atus quintus. 

2<So.Commentum Averroisfupercantica Avicennat 
261 . Abibecar Muhammedis AbiZachariaeRafis li* 
ber decimus oftavus fuicontinentis. 

B. CATALOGUS LIBRORUM 

Manufcriptorum quos Jofephus Scaliger Biblio» 

thecxLeidenfi legavit. 

KArahici, 'Perjici* Turtici. 

PEntateuchos Arabicus chara&ere ArabumMaur*» 
tanico, lacerus cedex & hic illicmutilus, maximein 
principio & fine. Infignis alioqui liber. in folio. 

Novum TeftamentumArabicumintegrum. , fcri- 
ptumindefertoSandlo, inmonafterioDJohannis. An- 
noDiocletianiMLix,ideft,Chriftii34i. InActis, Epi- 
ftolis & Apocalypfi accuratiffime annotatae funt varia 
le&iones, exaliocodicemanufcriptb. Atqueexhoc 
exemplari fuam Novi Teftamentieditionem expreffic 
.Erpemus. 

, More Nevuchim feu Doftor Perplexorum,Rabbi 
Mofis,filij Maimonidis, lingua Arabica (quaabipfoau- 
thore confcriptus eft) fed chara&ere Ebraso. Praeftan- 
tifilmum opus ; fed infinepaucaquaedamdefiderantur. 

infolio. 

Com- Digitized by Google - Commentarius Arabicus iii librum quintum Corpo 
ris Iuris Civilis Saracenorum di&i Mudewwena > cha- 
raftere Mauritanico. in folio. chartis integris 66. fed in 
finc folium unum defideratur. 

QuatuorEvangelia Arabice , fatis luculento chara» 
&ere,cumconcordantiisEvangelicis Eufebij.Praecedit 
totum opus elegans praefatio de i v. Evangeliis: & fingu* 
laEvangeliafuam infuper habent.Elegans liber.in fofio. 

Eadem Evangelia fine Concordantiis & prxfotipni* 
bus, magno, fed minus clegantechara&ere. Scriptusefl 
codex AnnoChrifti mclxxxvh. Dominus Scaliger in fi- 
nequxdam annotavit. in majori quarto. 

Excerpta ex Alcorano, elcgante & luculcnto chara- 
&ere > in quarto , charta fubrufa&alba. cxiguusli- 
bellus. 

DidionariumPerfico-Turcicum anonyttfum , Inquo 
*d duodecim vocum millia explicantur. Neque Perfica 
folum^fed &Turcka,accurate vocalesomnesappofitas 
habent. 

Infignis liber , & elegantiftime fcriptus. Anno Hegi- 
rxp^.id eft 5 Chrifti 15+j.in Jnajori quarto. 

i . Inftitutio Chronologica, & Calendarij , Arabice, 
admixtisquibufdamSyriacis. ' 

t. ProfefliofideiChriftianae, quam profitentur O- 
rientales,qui Ecclefiae Rom. fefubjiciunt, Arabice , li- 
bellus duarum chartarum, excufus typis, fed parum ele- 
gantibus. 

3. CalendariumPerficum, dequoScaligerlibrode 
Emendationetemporum, p.2 5: 3. 

4. Excerptaex Alcorano. adjiciturtabella menfium 
Arabicorum . in quar to. 

C i : Pars Digitized by Google Parsdecimatcrtia, dc 30. Alc6rani> Arabice, &tisli£ 
Culcntocharaftcrc. in quarto. 

Grammatica ArabicaChalidis filtj Abdallac. 
Inftitutio Rituum Mahomedicorum,carmine Ara- 

feicOr inquarto. 

E*cerptae* Alcoranoelegan»cnarac*cre ,, cnarta 

alba,flava.& fubrufa. in quarto. 

Di&ionarium Arabico-TUrcicum YoeatumAf/raf- 
Mfogga inquoad odcodceim vocum Arahicarummillia 
cxpUeantur. Liber, fatis eleganter fcriptusj fedTurcica 
ijguris voCaUumcarcnt, inquarto. AnnoArabum9$8. 
Ghriftii^. . ,. . _. . 

AftrologiaGhamihaei, Arabice , cum duphci & fatis 
prolixoGommentario, eharaftereMauritanico , fcdfa- 
tislegibili.LiberaScaligerolaudatus. inquarto. 

Fehtatenchus A rabkusex Ebraeo faftus , ehaia£bere 
Ebr*o , quem eundem Erpenius chara&ercArabko ©• 

didit.inquarto. .,«•-. 

Libellus Arabicus Maforetfiicus de vamslcctionibus 

Alcorani, a capitaejus ad'calcem< 

Libellus exiguus depianuntiationeliterarumAlpha- 

beti Arahici. inqiiarto; 

Leftionarium Graeco-Arabkum ex EvangeKis & 

Pfalmis, antiquisfimum & o&ingentis forte ( ut e Grae- 
co charadere colligebat Scaliger ) abhincannis fcri- 
gtunv inquarto. 

Compendium quatuor Evangeliorumeum commcn- 
tariis Gnryibftomi, Arabice. in quarto. 

Julijian» feu Florilegiumnobiliorumfcntcntiarum» 
8C, Apophthegmatum Eerficorum in locos quofdam 
communesdigeftorum. 

Eibcr. Digitized by Google Eibcr optimu$,&ceteberrimus> chAra#erePerfico 
7tf4//0,fatiselegante. inquarto* 

i. Tajrifykuy deconjugationibusverborumArabi* 
corum tra&atus, authore Abmede fiHo Alis? 

2. Alius ejufdem nominis, ficargumentiifed fcrcvior. 
& incerto au thore. 

3 , Alius , inccrto quoquc authore, omnes chara&c* 
rc Taaltc , addi tis in margine notis > varieadmodum 6c 
cfoganterfcriprisv 

Fragmentum Alcoraniinlhdiaftriptum. inqiurlp* 

Aliud fragmentum AlcoraAi * fine capite & ealce. in 
quarto. 

Grammatica ArabkaElixfilij Omarisv chara&erc 
Taalic, fatis elcgante, chartis 27. inquartov 

Pfalmi Davidis verfi eGraeco in Arabicum. Adfcri- 
feuntur hic illic voces Graecae Arabicis modp>fl*odoG&e- 
cis chara&cribusv xccedunt rcJiqviHyninifacrijrsUjftC^ 
ro 10. & 25. Laudes Mariae Virgtni&Liber fcriptus anno 
Ghrifti 1 5*60. in o&avo. 

ChroniconSam&ritanorum, abexitUt&iorum Ifrael 
n iEgyptoad tcmporaufque Afttoni&erum $ incerto 
au&orc > Lingui Arabica , fed chara£bere Samaritano, 
circa finem tameq, cum properaret librarius literas Ara- 
hicas^quaecelcriuspingumurSamaritanis)quin voces 
etiam, & interdum quoque lineas intcgras > Samaritanit 
infperfiti in exiguo quarto. 

Evangelia Lucx & Iohannis, Atabice > adicriptis fere 
ubique vocalibus. ino&avo, 

. Conjugationes verborum Arabicorum cum brcviex* 
pofitione. Scaliger paradigma Latinum adfcripfit 3 & in 
jpoftcrioreparteverfioeftltalica, 

Cj; Ex* Digitized by Google 1% A <t> P E N7> I X, 

Excerpta ex Alcorano. parvum fragmentum. 

ExcerptaeX Alcorano , cumprecationibusMaho- 
medicis.inodavo. 

. Excerpta ex Alcorano, cum nugis quibufdam Mano- 
medicis, partim Arabice, partim Turcice. 

Libellus precum Mahomedicarum eleganter fcri- 
f tus. in duodecimo. 

Alcoranus Arabicus. 

Alius charta communi, & male fcriptus, in decimo- 

fc*to. . 

Liturgi*Arabic*,&Ruffic£,utividetur. exiguus 

libellus. . 

Preces Mahomedicae, Arabice&Turcice. indecimo _ 

fexto. 

Aliaepreces Arabicae. in trigefimo fecundo. 

Aliae cum nugis Mahortiedicis, Arabice^ partim , par- 
tim Turcice. ; 
Duo longa volumina nugisMahomedicis& Alcora* 

nicis plena. 

Fragraentum Lexici Syro- Arabici, abOlaf ufque ad 
finem literae Nun, defcriptum manu ipfius Scaligeri , ex 
cxemplari Boreliano, quaternionibus 2 * . in folio. 

ALII LIBRI ORiENTALES, 
partim excufi, partimmanufcripti. 

Libcrlapanenfis (utividetiir)'manufcriptus , ifl 
magnoquarto. 

Novum Teftamentum iEthiopicum typis excufum. 
Romae. Annoi^. adeftbrevemiflale: poftquodpri- 
mum adduntur Epiftolae Pauli omnes. in quarto. 

Ej ufdem exemplar aliud > fed in quo defwit Epiftolac 
Pauli. inquarto. Ffal- Digitized by Google *A<P *P E N<D I X. 33 

r 

PfalrcriumDayidis, iEthiopiccalohanncPothcno 
cditura. accedunt & reliqui hymni facri, Ronla^in ma- 
gno quarto, annoi 713 . 

Idcm cumCanticoCanticorum& Alphabetario. io 
quarto. 

Ejufdemexemplaraliud* cumhymnis facriscxcufis, 
&aliis manufcriptis. in quarto. 

NovumTeftamentumSyriacumVienncnfe , cuiin 
fineadjiciunturprimaelementalinguseSyrae.Widman* 
ftadij, magnis & egregiis typis Syriacis & Hebrxis. 

PfalteriumRufficum , cumbreviario&canonePa- 
ichali. Mfl! in quarto. 

Severus Alexandrinus dc ritibus Baptifmi & Eucha- 
riftice, Syriace & Latin£. apud Plantinum» in quarto» 
Annoif7i. 
idemcumfparfisnotislof. Scaligeri. 
Mthiopicx Linguae brevis inftitutio , au&ore Maria* 
*K> Vi&orio Rearino. Romat 1 f f a. inquarto. 
, Novum Teftamentum Rufficum typis excufum. ia 
quarto. 

Alhfs liber Rufficus, in quarto Mf. in pergamcnojde 
confeffionc & Liturgia Rufibrum. 
" Pfalmi Davidis ^Ethiopice manufcripti, inpergame- 
no. Iidem excufi>ino&avo. 
PrecesRuffica^ino&avoMf. 
Pfalterium Armenicum. Romx. in o£bava. 
Apocalypfislohannis, Syriace. Mf. ino&avo. 
Libellus prccum Rufficarum, typis excufus > pracc* 
dunt & Graeca quaedam. 

Meletij Apologia pro Religione Chriftiana Adver- 
fiisludaeos. Grsce & Ruffice. iao&avo. Typis excufu^ 

Libel- Digitized by Google $4 ^iP IP ENfD IX 

• LibellusLingua &typis Slavonicis, ut videtur. in 1 2 . 
Libellus plicatilis, in pergameno, Rusficus Mf. 
Diurnale Mofcovitarum , indecimofexto. litens 

'Mofcovit. 

Precationes iEthiopice Mf. inpergameno. m 51. 
Do&rinaCh*iftiana lingua&ltteris Indicis, libellus 
excufus in India a Iefuitisan decimo fext©. 

C. BIBLIOTHECA ERPENIAttA. , 

u *y*?>\ -W 9 .Di&ionarittm Arabicum locuple- 

•tkfimum & eruditisfimum , inquoradices jfoo.<cum 

fuisderivatisaccuratisfimeexplicantur. Authore, If- 

-maele Abunafro, filiotf ammadiGieu war*o,in fol.duo- 

busvplum.cum.vocalibusomnibus.6criptumexemplar 

eftBaedadi,annoHegirae 675. .. 

Ejufdem exemplar aliud in quarto. quatuorvotami- 
nibus, fcriptumTaurifij anno.Hegine 7f &• 

J*ey\ ^yW UiastonaBium A r abicum , -praQe- 

-dente multo locu{fletius,fed taraen contraOius utmole 

fcum iifdem fcribitur charaaeribus ) non fit muko ma- 

jus. Authore Muhammcdefil. Muhammedis,fil. facobi 

Fairuz abadrco , valde minuto fed elegance charaaeic, 

unovVdl.& chartaferica. m \ ti^u. 

ij UJl \> Js> Commentanus m librura 1 neato- 

gicum didum ^WHn fol. 

\\jj A XM ^l jj*«3» Commentarius in conaones. 
MtSnammedicas Ahmedis Sjihabaddini. in fol. 

p4 kiJ! ^dJl L?te£=> De excellentia & utilitatc Al- 
coraniliber Cabialifticus , authore Mahammede fii. 
. Ahraedis. in fol. «cwi Digitized by Google ^tO$1 UfU^ De1apid2)uspretiofislxbcrcximius, 
Authore Ahmede Abtkigaeo iti M.quarto.Cuiannexut 
^ft (ju*^ v>b£==> -Hermetis liber de lapidibus pretio- 
iis , cui & aiius ejufdem argumenti accedit authorc 
Jbj^** \ in quarto. Anno Hegire 749. 

SaidusAbuIha(enusdemor±)isparticularibus, liber 
•ekgans, in magno quarto. 

iQaatuarEvangelia Arabice fed chara&ercSyro* in 
quarto. 

LiberPfalmorum Arabkre fed chara&ereSyro , eft 
liberior & fefe diffundens plufculum.in quarto. 

Almageftum Ptolomari Arabice,fed chara&ere He- 
Braeo<elegantiflimo, cum accuratiflimis figuris. 

Di&ionarium A rafcico-Turcicumclegantiflimum in- 1 
certoauthore,primavoxeftjlal inquarto. 

Aliud authore Mufthapha fil. Ahmedisin quarto. 

Aliud ibla verba explicans periexClafles verbalcs, 
praftantisfimum, in quarto. 

ijycd) ^ Uae^ i v U£=> Conft itutiones & regute 
juris mm civilis, tum Ecclefiaftici,fe£be Abuhanifitica^ 
quas eft unaexquatuor Muhammedicis, in quarto. 

Hiftoria EcclefiafticaSaidi fil. BatriciPatriarchas A- 
lexandrini ,i condimtnundi ad ej us ufqufe tempora , id 
eft, anntimChriftiCifo.inquarto. 

Cuiannexuseft 

Ejufdemliber de rebus Siciliae, poftquam i Saracenij 
captaeft. 

^U^JI^^/j Denaturaamorisjopus vereaureum, 

cxPoetisjPhilofophis, & oratoribus plurimis colle&um 
^Mahabbudino^falio Abuhaglae inquarto, 

2) Biur Digitized by Gobgle 

i<$ (/P?2 N*D I X, 

Biur Alcoranicus, fcu nbt«iii,Alf^ranuin4ofti®m« 
ino&avo* magnum volumen elegaiiter fcriptTum. ^ 
a^ >*)\ sj,ftjttii\ BrcvifEmus & fi^taliBm^ 

bellus dc arte Poetica Arabum , Authore Al 
Muhammedis Cbazragaeo > cym prolixo at<|uej 
bilis eruditionis & accurationissCommentariQ, " 
AbubecriMahrumaeiinquarto. Chartaferica, cai 
farusliber. 

i^UbM 'fcrt-1 u*)y e Ej-uftlem materiaeii^||| 
cum prolixo quoque & cle&o commentario. ih quStjto, 

jtsP? &j (^iil uL^s Poeta inter Arabes anti- 
quifllmus. 

Ifmaelis Abulfedae Rcgi* Hamafha? Geographi* 
praeftantiffima. in folio. 

Grammatica ArabicaTaheri Abulhafcnifil. Ahmc^ 
disdo&iffima.inquarto* 

&ejuscommentarius. ih cpiaitbi 

Commentarius prolixus & eruditus in Gramraati- 
«am Arabicam Ibnu-Melici^ diftam ^jU^S J, in quarto. 

Grammatica Arabicacujusinitiumeft <^Uyo ^^\ 
cJL^^^jttJ Traftatus Grammaticus de verbis & corum 
iexionibus. ino&avo* 

Trafratus deritibus MuhammcdicaeRcligionis* 
Cuiannexaeft 

Grammaticaquagdam inquartos 

Inftitutiones Logicae in quartOr 
Cuiannexus 

Commen tarius in Ifagogen Porphy rij in quarto; 

Libellus continens provcrbia, etymologias&regui- 
IasquajfdamGrammaticas>iaquarta * 

Ara Digitized by Google Ars divinandiin quarco. 

^XJl *i** Donum regium , dcReligioncJMu- 
hammedica in quarto. 

Haphtath Muhammedanorum,feuexcerpta exAlco- 
ranoirio&avo. 

De nominibus Dei & precationibus libellus in o&avo; 
Inftru&io peregrinationis Meccanae in quafto. 
QyatuorEvangelia in quarto. bis. 
Preces Muhammedicae in o&avo. 

Excerpta quaedamcx Alcorano in oftavo. 

LibriPerficiMfT 

t ^ 1 >'^SeuMirchondiHiftoriaAfiatica4n7.1i. 
fcros diftributa in fol. 

I. Continetvitas&rcsgeftasProphetarumomniuin 
ao Adamo ad Muhammedem ufque. 

II. Vitas&rwgeftasProphetarumomniumabini. 
fcorerum Perficarum%*que adMuhammcdem. 

III. Vitam & res geftas Muhammedis. 

^ IV - Vtfas&resgeftasChalifonimomniumjabAbu- 
fcecrofcil.ufqueadMuftafimura. 

V. Vitas & res geftas divcrforum Principum ex Sa- 
manaas, Brytis, Salghucis, &aliis, qui durante Imperio 
iaracenico, & aliquantopoft,adannumfcil. Hegir» 
778. diverfis m locis in Afia funtdominati. 

VI. Vitas&resgeftasPrincipumTartaricorum,ia- 

dcaTurca,oriundoaIaphetoufqucadTamburbanem, 
annum nempe Hegira 762. 

'' VII. Reliquam Hiftoriam Tartarorum & Perfarum 
adannum ufque Hegirae 87$. 

Coramentarius Perficus in Aicorani partempofte- 

® * riorcm, Digitized by Google riorem> fine nomine Aufcoris inmagno fo«0,exemplar 
fcriptum.efta.H628. ^ . 

ifjte* ^Ufo Varij difcurfus&Hiftonaf f. cgre- 
gius&celebrisiiberinmagnoquarto , charta&?ka& 

pi&uraelegantisfima. _ 
t j^WV^^feSimilisargumentinbcr, latisma- 

'gnum&felegansvolumen. 

c^jJt jL^Wc>^Uu Ejufdemargumentililer, a- 
iuis* nec multaminorc mole : Cbntinetautcmtanquam 
eomffientarhim in librum primum Mefnevk 

qj UuJ^^» CeIeberrimuslibroruminPerfide,co»- 

tinensfententiasjverfus 5 &apophthcgmatamoralia 
per locos communcs> in magno oftavo. 

Florilegium poetarum perficorum in o&avo. 

Di&ionarium Atebico-perfico-Turcicum , fedexir 
guum & tria tantum vocu m millia concinens* in quar to* 

^j^sfP ^l** 3 Di&ionarium iSerfico-Turcicum ele- 
gans & fatis magnum* in quarto. cuiannexa eft 

Grammatica Linguae perficjfcin quarto. 

RudimentaLinguaeperficas: > Turciceexpticata&a 
primavoce vocata Daniften; 

TurciciMflT 

Abugiafaris Tabaritashiftoria* ex Arabico verfa, (1£~ 
cet Arabiccnuncnonextet} tdbus voluminibus in fi>- 
Eo, quorum 

1. CbntinetvitasprophetarumomniumadMuhami^ 
medemufque. 

x. Vitam &rcs geftas Muhammedis iatis prolixe. 

$Vita* Digitized by Google kAW E N<D IX. zp 

g\ Vitas& rcsgcftas ChaKfaruml Muhammedead 
rcmpora ufquc authoris i.c annum Hegirae. ip6. 

Hifioria regni Turckeftanis pars quinta , eontinens 
vitam & res geftas magni iHorum Regis Firuzi , annos 
Bon video citari, quod tamen fbrtaflis alicubi fi t. 

x*LJt s-Jy* HbellusAftronomicus.inquarto. 

Colloquium jucundum inter Muhammedcm & dia- 
fcoluto. & 

^LU. ^** princcps poetarum Turcicorum. 

Alij quidam libclU poetici & rerum Muhammedicaru. 

EbraieiMfT 

Volumina 3. Bibliorum in Pergameno cum Mafora 
4calicubi,cumTargum & tflTfi.Pentateuchusdefidera- 
tur. Fol. JWnmfiD Ariftotelis Logica. Itemlfagoge 
Porphyrij & quidam ali} commentatores Arabici$fcd 
lingua Hebrad in quarto-. 

Libri Phyficorum A riftot. ih quarto. v 

LiberTheologicus Cabalifticus. inquarto. 

Varia Logicalia & ad Metaphy ficam pcrtinentia. 

Ariftotchcadfeanima^defenfibus & aliis eodem pcr- 
tinentibus. 

Varia Philofophica,LogicaIia & Metaphyficalia. 

Alia quaedam Philofophica de variis materiis. 

Liber quidam atius , chara&ere vulgo Iudxis Hifpa- 
«ienfibus ufitato. 

Libellus medicus de t emperamentis in ottavo, 
SyriaciMfT 

FfalmiDavidis in quarto; 

Frophetaeomnes majbres & minores in fol. 

Etymologicuxn Syruin quo ratio Grammatica om- 

2? 3 nium Digitized by Google S o Ot ?T E N&I X. 

niumvocumdifficiliorum, ambiguarum , accurateex- 
pHcatur ordine Alphabetico , authorcElidocoPres- 
fey tero Myiytino. 

Didionarium Linguae Svr* Bar Bahluli Syriacc^t A- 
rabicae explicatum, opus admodum ingens in foL 

LibcrTheolo^icus in folio. 
, Aliusfedmutilusinquarto. 

Liber Philofophicus ingcns volumen&afltiqauni tc 
clegantisfime fcriptum in quatto. 

Indici M(T 
c£«£j haS hiftoria Jofephi Patriarch*. 4* 

Omnes chara&ere Arabicojfed linguae Malaccana. 

Libellus rcrum Muhammcdicarumin 8. 

Excerptaquaedam ex Alcoranp ito 8. Arabice & Ma- 
laccice* fed chara&ere Arabico. 

Jiiber Indicus Lingua & literis Malaccipis elegantis- 
fune Coccifij foliisinfculptus. 

Alphabetuin Malaccanum 4. 

Liber Indicusaliischara&eribus ignotis, &magnam 
partem aliquo modo referentibus Omega Grecorum, 
ciim longis caudisre&adeorfum tendentibusin fol. 

Liber Chinenfis chara&ere Chinenfi inpapyro du- 
plica byflina. 

Precationes Chriftianse ^Ethiopice in 8. 
D. BibliothecaJoH: Baptist^: Raymundl 

,.Athanaf.Kirjrhm»s y iMpp\Qm,L'mg.MgYP^ refti- 

tuttc Digitized by Google Jt<P T E N<D*I X. 31 

fuf£c.x;fcribit: IpfefcientiaeMathematiac, vocantur 
ab Arabibus (^j^) r ^afcienti£regi*&nobi\ss&- 

vc Nobilium & Regum artcs. Certe de nulla alia facul* 
tate plures libros , quam de Mathematica fcriptos repc* 
rio. Incidi non itapridem in Indicem librorum Mathe- 
maticorum, Lingua Arabica confcriptorum > quosjoh: 
Baptifta Ray mundus olim ex ^Egypto fecum ad inftan- 
riam Mathematicorum , potisfimum Clavij attulerat^ 
quos &in Bibliotheca Magni Ducis EtruriaeadWuecoiv 
fervari audioj ex quo clare patet > nihil fubtilitatis Map 
thematicx Arabes latuifle. Catalogum poftca hocordi- 
ne infcrit- 

CATALOGUS LIBRORUM ARABUM 

iEgyptiorum, quiajoh. BaptiftaRaymundo cxiE- 

gypto olim Romamallatifunt, quorum ritulos 

ipfe ex Arabicopartim in Latinum , partim 

in Italicum tranftulit , ut fequitur : 

De caeleftium orbium numero, liber unus, 

De lntelligehtiarum numero* tra&atus. 

De unitate aut pluralite mundi. 

Defurfumautdeorfum. 

De Mundi& c*li dextra & finiftnu 

DeGalaxia. 

DcUmbratam^xElcmcntaribus, quam cx cadefii- 
buscorporibus, ftcllis&c. Q Solemexcipio y profi- 
cifcente. 

De SituStellarumfixaruminApplane » fcufirma* 
mento. 

Quotahora fit apud omnes eujuslibet Rcgionis gen- 
tes,qualis dieinoftra hora>quolibct aani tcmpore. 

Dc Digitized by Google 3* AT? E N<D IX. 

Dcccntromundi > &univcrfiodiadipfiimcollati 
conftitutione&motu. 

(^arcSolpaucioribusdicbusAuftralia, quam Bo- 
rcaliaperagatfigna. . 

De Altitudinecaucafi Montis,dequa Ariftot inMc- 
teorologis loquitur. 

Futuram Maris tranquillitatem aut tempcftatem 
praecognofcerc. 

Rationcs cur Sol non magis ab iEquino&iali decfi- 
net cum ad Cancrum & ad capriqornum , accedit, co- 
gnofcere. 

Artificiofo modo par cognofcere quanto fia l*impeto 
acqua corren te > cadentc di qualunque altezza, del vca- 
to , delle Naui , delle Galere , & della forza de vogatori; 
& di tutta una Galera , uniramentc, univerfel mentc , 6 
de qualunqueparticolar vogatore. 

Artificiofo age volamenro del motodei Remivellc 
Galere , & con minor numero di vogatori produr impc- 
to vgualeal maggiore,& con vantaggio grandisfimo. 

Alcuni notabili commodi da giungcrfi al-Ia utilita <iel 
pcfodella ftatera fcritto dai Cufuani Arabe,& da noigii 
tradote. 

Pasfimetria, cioeartificiodimifurare precifamente, 
quanti pafli , e miglia fi fia navigato per qualu nque verfo 
della htitudinc, della longitudine & del mifto> del tcr- 
remoorbe. 

Artificio dimifurarelemigliacaminate, onarigate, 
per la longitudine dcl mondo , & col mczzo della confi- 
deratione de' corpicelefti, cofadifficile, &nondealtri 
trouata, comcnotaancoraFrancefcoCopcr Hiftorico 
Spagnolodeir Occidefttalilndie- 

Ageuo- Digitized by Google t^T<P ¥ E N<D I X. 33 

AgeuoUmentodel moto del Nauiglio. 

Dellaverfabiliti dclla Guchia nauigatoria , &della 
Calamita, & dcll* vfo di quclla , a qualunquc propofito 
dcllc huroanc commoditi. 

Artificiofavcla,chefauiamuouereil Nauiglio, con 
vcntoi deftra , 6 finiftra, fccondo chc fi defidcra dal Ti- 
monicro. 

FabricaartificiofadiGalcra, chcfenzareminauighi^ 
efenzavento. 

Hidrotechnia, cioelibro,darte di tuttelecommodi- 
ti, che dall* acqua , che e naturalmentc , 6 artificiofa- 
jncnte mofla poflano dcriuarc. 

Architechnia, cioe ArtificiodiPrincipi pcr laperpe- 
tuationedc* loroPrincipati > facri, o ciuili di tuttelc 
Nationi. 

Anemologia, cioe trattato de' Vcnti, c loro fituatio- 
nc, c moto fopra la terra. 

Dioptometria , cioe arte di mifurare tutte le cofe mi- 
furabili, celcfti, tcrreftri, vicine,diftanti, col quadrante 
Aftronomico. 

Horometria, cioeartedi fabricaretuttiPartificij So- 
lari con Taiuto dell* ifteflb quadrante. 

Tetramctria , cioe modo di mifurare tutti i corpi : i 
pieni, i vacui, col folo quadrante,ouero, quadrilungo,& 
delle reduttione di tutte le figure mifurabili , alla figufft 
di quefti: dclla quadratura del circolo. 

LaConfolatione Vifioncia , chc c vn volumc di tuttc 
lcconfolationi , chedalle fcienzedcglit ftudij &dalla 
veritafogliadarfiiglihuomini , cheiquellcfiappog- 
giano in qucfta vita. 

HGalcottoVifiano , evnvolumedituttc> lepiik 

E fclfe Digitized by Google 34 <A? <P E N<D I X. 

falfe & fefteuoli, triuiali ,& anche vtili naf rationi , che 
da varij Idiotihuomini, & Galeotti fi fono intefe i»di- 

uerfogenere. 

VnagrandeCanzonedelmaggiorordine , fopra la 
tiberta,& fcrvitu: &quantadiveritadeueccrcardagli 
huomini in feguitarfi > nonvolendoinfiemecolvolgo 

errarc. 

Piromachia , cioe, da farcogni fortedifuochiartifi- 

ziali. 

Idromachta , cioe, artedifarognifortedimachinc 

aquatiche. 

Cifra artificiofa,cioe manicra di fcriuere indiflblubil- 

mente. I N D E X 

A. 

ABulpharaij Hiftoria Arabica, 80: 
Adagiorum Hebraicorum fcriptorcs, yt> 
^Egyptiaca fivc Coptica Bibliotheca, 3 1 z. 
iEgyptiorumPentateuchus, 312. 

Evangelia. 312. 

Epiftolae 14. Pauli. 313; 

Apocalypfis. ib. 

Pfaltcrium Davidis, ib, 

Commentariain S. Scripturam, i& 

Grammatici^if. 
^thiopicaBibliotheca, 318. Digitized by Eadem Google 1 R <D E X. 3S 

Eadcmrepntfentatain Epiftolajobi LudolfUd Au- 
thorem, 320.321.&C 
Alcorani varia exempla, 10 f . 

Idcm ab Abubccroin tomum collc&us, 106. 

Suratarum Alcorani argumcnta reccnfentur, 107* 
108. &c. 

Pun&ain Excmplaribus variant^ifo. 

Varisecjus le&iones, 151. 

EjusTabula Maforethicacx BafileenfiCodice hic iti- 
ferta. 152.1^3. 

EjuldcmTabulxufuSjif^.iff. 

AbbreviatunE cx Beidavco cxemplari. 

Ejufdem formula initialis 1 Jj6. Finalis, ib. 

LinguaLibri,i>8. 

Commentatores, 1 f 8. 
AllegoriciCommentatores Hebrciin Biblia, f . 
Arabica Bibliothcca. 58. 59. &c. 
Arabes SyrislitctaturamPhilofophicamdebent. 2px. 
Ariftotelem qui rcfurdrint exjudaris? 22, 
Ariftotelo-maftiges Hebrsei. 41 . 

•Ejufdcm HypcrafpiftseHcbrei, 41. 
AriftotelicaEncyplopaedia in ArabicamLingua traflt- 
duda 3 2ip. 

De Categorijs Interpretatio Arabica, 221. 

7rt(/ i^utjVHeLg^ 2 21.222. 

Analyticapriora 222. 
.Pofteriora. 223. 
Topica. 2 2p. 
"Sophiftica. 250. 
Rhctorica. 231. Pocrica. 231. Ez De Digitized by Google 3 <S I N V E X. 

De aufcultatione naturali, 233. 

De Coelo & Mundo, 23 f. 

De Generationc & Corruptione> 236; 

deMeteoris, 237. 

dcanima, 238. 

deSenfu&Senfilibus, 235* 

deanimafibus,ib. 
ArithmeticiHcbnei, ff. 

Arabes, 249. 
Armenorumferipta, 331. 
Aftrologi Hebrai , 5:4. y 

Arabcs, 254. 
AftronomiHebraei, 54. 

Arabes, 250. 

B. 

BafilijCpperaArabica, 63. 

Bcllarmini Catechcfis cx ItaKco in AraWcum (crmo. 
numconverfa, ^3. 

BiWiorumumverforumCommentatoresHebr«i. 2. 
Bibliorum lcgendorum confilia qui fcripfcrinr He- 

brai. 7. 

Bibliothccarum Orientalium confcribcndarum Mfc- 

thodustriplcx, j^ 
Bibliothcca Arabica, fp. 60. &c. 
BiuriminCommentariaRabbinorum. 6 

C 

Calcndarij Arabici author. inquoquardamfuppfcntur, 

83. 

CantieiCanticorum Commentatores Hcbrsci^cx 
Chinenfium fcripta, 331. 

Chira. gitize&by Google 1 N © E & ty 

Chiromanti* fcriptores Hebr» * f$. 

Chriftiania Rabbinisquibus refutati? 21. 

Chriftiani libri Arabice fcripti, fcdauthoribussincer* 

tis, 89.5)0.91,91. 
Chrifti Epiftola ad Abgafum Arabica» 84. 
ChryfoftomiOpcraArabica> 63. 

D. 

DanielisCommcntatoresHcbrai, 11. 
Dcutcronomij Commcntatorcs Hebm, f* 

E. 

Ecclefiaftae Commentatorcs Hebrai, 10. 

Eundcm Arabico Commentario iiluftravit Abul» 

N Baracath. 95. 
ElmaciniHiftoria, 75. 
Elmacinusquandofloruerit ? 76-T7* 

Chriftianusfuit, 78. 
Epiftolographi Hebraei, fu 

Arabes, 2/7. 
EftherasCommentatoresHebrari, ta 
EthiciHebrasi, jf. 
ExodiCommentatoresHebrari, 3. 

G. 

Gene(e«sCommentatoresHebrari. j. 
GentijGoleftanlaudatum, 330% 
GeographiHebraei, 57. 

Arabes, 2? 8. 
GeometraeHebraa, jjj. 

Arabcs 248. 

E 5 Gram- Digitized by Google j8 I N T> E X. 

GrammaticiHebrai, 42.4,3.44. 

Arabes, 242. 
Grotius dc veritate Religionis Chriftiano Arabjce con- 

verfus, 93. 
Guadagnoli apologia pro Chriftiana Religione, ca . 

«. 

Habeflinorum ftudia, & Bibliotheca 320. 
Hagiographorum Commentatores Hebraei. 1 1. 
Hiftorise univerfalisfcriptoresHebraei. 47. 
Hiftorkel^articiilaris fcriptores Hebrai 48. 49. 
HiftoriaeuniverfalesArabum, 267. 

Particulares , 267. 

Orientales, ib. 

Africanx&Afiaticar, ib. 

./Egyptiacae, 268. 

Nifaburenfis, 269. 

Granatenfis , ib. 

Meccenfis , ib. 

Alexandrina, ib. 

Arabica, 270. 

Damafcena , 270. 

Maroccenfis, 170. 

Feflana, ib. 

debelloSacro, ib. 

Memphitica, ib. 

Gentilium, ib. 
HomiliarumfcriptoresHebm, 8. 

I. 

JndorumfcriptaMuhammedica* 330. 

JoK Digitized by Google I N 7> E X. $* JobiCommentaforesHebrai, xt. 
Jobi Ludolfi Epiftoladc Libris Habcfllnorum 3 330.3-1% 
JofuarliberSamarit. 102. 
JudaeorumTurcicorumritus, 27. 
Jus Hebraorumquifcripferint, 36. 37; 

K. 

KabbalifticafcrrptainLcgcm. 6. 

Karraitas rcfutat Lipmannus , 23. 

Karrxorum Commentatorcsin ScripturamS. yf. 

L. 

LegisCommenratoresHebraei. 2.3. 

Lcgis difcendae & doccridxmethodus iquibus Hcbracis 

tradita, .6. 
Legis PhilofophicaeExpofitiones Hebraeorum, 6* 
Lcvirici Gommentatores Hebrasi r 3. 
Lexica Biblica Arabum , p 7, 

Hebraeorum, 47. 

Talmudicorum, 46. 

Ghaldaicorum , 46. 

Arabico-Perfica , 261. 

Arabico-Turcica, 261; 

Syro-Arabica 261; 

iEgyptiaco- Arabica , ib. 
LogiciHcbraei* 47. 

Arabes, 247. 

M. 
Manbeghad Hiftoria Arabica, 74. 
MaforethicxNotaenebraeorum. £. 
MathematiciHebrad, 53. 

Arabes. 248. 

Med* Digitized by Google 4* I N <D E X. Mcdici Hebwpi, $9. 40. 
MetaphyficiArabes, 24A 
MuhammcdanorumThcologiaDida&ica, 17$, 

Summa articulonim Thcologiae, admentcm Maleai 
inferta. 174.&C. 

TheologiaScholaftica, 18&187. 

ReferunturScholafticiArabes, 187. 

SpccialiailliusTheologiaeSyftemata,202. 

Theologra Elen&ica communis contra Advcrfe- 
riosj203. 
Propria, 2oy. 206. 

Theologia Afcetica, fiveZuphica , 207. 

Concionatoria, ib. 

Pra&ica, 208. 

Hiftorica, 205). 
MuhammedanorumJurisConfulti, 210, 

Medici, 211. 

Philofophi, 216.217- 
MuficfArabes, 270. 
MythologixArabum, 277. 

N. 

Numerorum Commcntatores Hebrei, f . 

O. 

OeconomiaeHebraifcriptores, 77. 
Oratores Hebrxi. 51. P. ParoemixArabum, 277. 
PafcbatisRitualia, 26. Digitized by Patri- Google I N T> E X. 41 

Patricidis fcriptum Polemicum , 84. 

JPauli Antiocheni Tra&atus Arabicus : ejufdemquc ca- 

pitareceafita* 64 6f. 
Pentateuchi Arabici Exemplaria duo in Bibliothcea 

Oxonicnfi, 61. 
PerfarumLibriTheologici, 329. - 

HiftoriciyPhilpfopbi, Philologi, Poetae, 32^ 
Perficorum Proverbioru m acumen , 3 30. 
PhilofophiCriticiHebraei, 41. 
PhyficiHebrxi, /2.53, 
Phyfica Arabum 

Generalis, 246. 

Specialis, 247. 
PocoquijPortaMofislaudata, p^- 
Poet#Hebr«i, 50. 

Arabcs, 262.263. 
PoliticiHcbraei, J7. 

Arabes, 279. 
ProphetarumCommcntatores Hebrari , 11. 
ProverbiorumComincntatoresHebrxi, « # 
PfalmorumCommcntatoresHebrsei, 12. 
ProfopographiArabes 273.274, 

R. 

Rabbiniinterfecommifli, 24. 
RhetoriciHebrsei. 47. 

Arabes, 244. 
RutharCommentatorcsHebrari, 9. 10. 
Sabarorumlibri, 102.105. 
fiamaritani Pcntateuchi fragmcntum Arabicum cx Ge- 

<nefi,cn.infcrtuai, p8.5>p. 

F Sama- Digitized by Google 4* l AT 2> E X; 

SamaritanaBibliotheca , 304. 

Pcntateuchus, ib. 
Scripturx locorum in Talmudecitatomm Indkes , 1 j M 
Sun«rvbcabulum, 163. 

Ejus ab Alcorano diffepentia* ib, 

Scriptores, 1&4. 

Librarum & capitumxatalogus. 164, 16 f. 

Commentatores , 165*. 

Epitomatorcs , 170.171. 
SyriacaBibliotheca, 281. 
Syriacaetranslati^csScripturx, 282; 
Syrorum Commcntariain S.Scripturam > 283. 
Syrorunv fcripta didadfcica , 286. 

Hiftortea, ib. 

Leiturgica, ib. 

Grammaticx, 293. 

SyftcmataPhilofophgia, 25*3. 

Epiftolx, 294. 

Lexica, ife. 
Syrorum ftyii ScholafticiSj^ecimen , ti Ifa-Bar Aii K 

r< 

Talmudici ftudij Ifagogac , 13 . 

Novcllaj fuor quoidamlibros Talmudieoiji^ 
TalmudisCompendia, 14. 
TalmudicarumfabularumConciliatores , 14* 
Talmudicx.Difputationes , 14. 
Talmudicilndices, 14. 
Talmudicashiftori^colle&aej ij.„ 
Talmudicxexplicationcsi 15. 

Caftigationes, ij. 

Tar- Digitized by Google 1 N V E X. <b 

Targumim,CommentatoresChakbei, ©*. 
TeftamentiutriufcpcVerfionesArabicae, <fo.6i. 
TheolegixDida&icxHebracorumferiptores, 164/. 

Elenccicae, 21. 22. 

Leiturgioe, 25. 

CafuifNcxflcCatechcticae, 3©. ji. 

Kabbalifticx, 31. 

Pra&icae. 27. 
Theologuc Excgctica: Arabum fcriptorcs , 67. 

Hiftoricae, 71. 

Dida&icre, 63. 

Polemicz, 84. 8f. 

Elen&icarjudaeornm. Arabum, 9f.5>'5. 
ThrcnorumCommcntatoresHebraei, p.10. A, •%M&end*>trcwrtgen&*. 

Y.74. Addc.CanoncsNiccni, Conftantinopolitam, 
Epfcefiai, Laodiccnfis, Caefarienfis, Gangrenfis, Cano- 
nes Apoftolarum & S.Clementis* Conftitutiones Con- 
fcantini, Valentjniani, Theodofij, Gaffend. cit. Pcircfc. 
p.4.3 8 . Epiftola Coniblatoriaad Timotheumde morte 
Pctri&PauliadfcriptaDionyfio , D. PauUdifcipukx 
Bibl. Leidenf. P. 261. ad Lexica Arabico-Turcica: 
iiXU 5lf^« fatis cxa£tum , & phrafibus illuftratum* 
Vulgo Mirkat. Aliud cjufdem nominis , cum Epitheto 
majoris, quodpaulocopiofiuscft , inquoultra 31000. 
voecs explicaacur. Arabico-Pcrfica , ul£[$ a&)\ jjj* Digitized by Google iJ^j** (^ UdL-d^t cVas qj o*«*Thefauru$ Lingux, 
Muhammedis,fil.Abdol-Chalifi,Marufidx. *U*^l Jut 
^lj^JUOnomafticon Arabico Pcrficum: folaexpli- 
cat nomin*, verbanon item. Ad p.^ij.addipofliint ver- 
ba Gaflend. dc vita Peirefc. Mifit ritualia Cophtitarum, 
ut Epiftolas,Evangeli3, Pfalmos , ac prxcaetcris Codi- 
cem, contincntem tres Lciturgias , Bafilij, Gregorij, 
Gyrilli,cum Arabicainterpretationc. Niifit plura, fcd 
pluris nihil fecit , qu£m volumcn quatuor kvangelifta- 
rum Elcuphtice fcu Coptice (criptum , Arabic^quede- 
claratum, 8cmaximeproptcrappofitos annos , quibus 
iinguli Evangeliftx fcripfcrunt. Quippe tamctfi initio 
dehiit prxfatioinMatthaeum, quiannuscontineride- 
bu ir , & prsfatio in Johanncm vifa cft mendose haberc, 
fcriptam Hiftoriam anno fcxto Impcrij Tarfos , & Do- 
nriniae Afcenfionis trigcfimo , quod tamcn fpe&at ad 
duas alias, al tera in Lucain, planum fecit, fcriptam ab il- 
lo Hiftoriara Antiochiae an no Claudij x i 1 . & afccnfio- 
nis vigefirao,- altera vero , quxin Marcum , fcriptum ab * 
ipfo,Evangelium annoquartoejufdcm Clai»dij,&dtio- 
decimo Alccnfionis.Ex Epiftol.Salmaf lib. 1p.186.187* 
addi pofllint, Cofmographia Syriaca , Pfalterfom e*r&- 
yA&JjTjjy>Hebraicum,Syriacum ? Graecum,C6pticum, ^E- 
thiopicum,Perficum,Armenicum-,Hiftoriaanimalium, 
Alpliabetica fericconfcripta-,volumiiia xxx. Ibn-Chali* 
dun dc omni fcibili : Muficum , qui de tonis Scchdrda- 
rum modulationibus variis agit. 

. Adde qux Kircher. habct dc Lokmano, Oedip* 
Tom.II.P. ip.39. Locmanusingcnsvolumcn , quod! 
adhuc hodie in Bibliothcca Vaticana continctur , con- 

fcri-. Digitized by Google 4f 

fcripfit > in quo mira eruditiene per ingeniofts dbima* 
]ium a&iones>mores hominum,Regum gefta,corruptos 
Reipublicae mores, aliique ad civilem vivtndi rationem 
neceflaria, non minus dofte, quamelegafltcr Scjucunde 
defcribit. Ex quo multi in eam devenerunt fentcntiam, 
Locmanum eundemcum iEfopo eflc , cum fcr6 co2t&» 
nei efle deprehendantur.Et certc , nifi Locmanum Pcr- 
fam ex HebrxorumGente dicereht Arabes > cum cum 
^Efopo ob fabularu fimilitudinem efle, facile inducerer* 
ut credere. Htcille. Mirorauthoriexcrcbraauthorule- 
£Hone Arabicorum non fubplcvifle,Lokmanumipfum 
efle ^Efopum, etfl aliqua in aflignandis ejus incunabulis 
intcrccdat varietas. Cur Maria^ww©* fit foror Mofis> 
quiaficnugantur Muhammedani ? Imoeft ipfiflimus 
JEfopum, ut patctex iis,quac diximus Hift.Orient.p.6 8. 
Idcm ClaiT II. p. 76. meminit Chronici Arabum AbuU 
hafcni,ubtdc Edris , Mathufalah , origine Idololatrix, 
Noacho, &c. deldolis kJj*± , £^3°J &C - Tom.I; 
GlafTix. citat Aben-Rachman^fiL SenisexccllentisE!- 
mergum , Philofophu, quifcripfitlib.y»* L5C*M **Uj 

P. 161. Abu Rhodara , quianimammundivocat ^^ 
V A $<s jl fpiritummundi. P.111. ArtcphiA- 

rabis mcminit. Amos. C^^».Ehcyclop«d.viv.pr«K 
fcribit •, Ianua Linguarum non modo in omnes primo» 
res Europscas linguas 12. numero, fed &in Afiaticas, A- 
rabicam, Turcicam, Pcrficam, ade6que Mogolicaifi to* 
tiOrientalilndi^familiarem ( utexliterisadjacobunt' 
GoIiumOrientaliumL.L.LugduniProfeflbrem^Petro 
Golio , Fratre , Alepo Sj rixanno 1641. datis patet } 
translataeft- 

E 3 Coriu- Digitized by Google CanfciGE. p.tf. 1. 1©\ Targumim. p. if. Lif. 
Pifaurcnfis. p 27. I.17. Lioguam Hebraicam. p.32. 
1. 14. Corre&ioncs Zohar. .p.ftf. l.if. IMDW p. 7^ 

l.io.^*^l p.88.1.24. *J,>L * — H&-96- 1 »• Scc 

x P 137 pio;. l.u. ♦^A^ (jHVp.104.L24. Abu-Phcr. 
gius.p.iii.I.if.Suratsl.id.Surata.p.iji.l.if. Vbcante. 
difcipulos.p.i3z:lid. Us*M I.i8.repudiancbe.p.i34l.i7 r 

MeccenuVp.ioii.i. Ilmeddini. pKJa.la^. NotzKc- 
fchaphi.l.i7'Nota:p.i6b'.l.i3. OJ^sj fortemelius vcrti* 
tur , ut p. 18 f . I24.. de damnis homicidio illatis refarci- 
endis. p 170.116.^*^ y \ paXf.l.u. dcle,&. p.i7Q.l.i8. 
protcgcndisvcr«ndis. p.178.1.14. *XiUlj.p.i86.1.if. a- 
pudcos.p188.lsi7. Arnrug.p.2o8.1.i4;quales.l.i6i > .III. 
p.aoi.if.^Ua)! p. 24.2.1. 14. ^U^Jx) p.2f2.1.i7. n 7- 
potypofcs. p.2ff.l.ii.<3l_ ♦«Aijrp.jf^.l.ij.^.U^fe^t 
p.2tfo.l.if.Gicuharci.p.2dj>. i^J^fcp.300.1.16. l^ i # $ 

p.277. F / ' S I S. Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google if^-N. 


Nw 

•Ti ■» • : ■ »"' -•^sik^* <*V.# -w.sp? S,- V vi '^ U Ai U wV V q H££UKk£&Nt Wv^ ^W) v*r zm& •f ;, , . i m**&'- 
iO< ^v> '•"• ^; 


%- 

4**^ ^ --aSts^ 


^*^fa i»^*^'i^i^*''' v^. ^. ***J2^ ;-^ P^v^.: